HOTĂRÂRE nr. 5 din 21 februarie 2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 21 februarie 2014, hotărăşte:
Art. 1
(1)Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)În aplicarea protocolului aprobat prin prezenta hotărâre se aprobă realizarea tuturor prevederilor acestuia.
Art. 2
(1)Se aprobă Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori se actualizează trimestrial. Actualizările se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

ANEXA nr. 1: PROTOCOL DE COLABORARE privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori
Întrucât:
- autorităţile responsabile cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea sistemului financiar al instrumentelor structurale trebuie să conlucreze pentru a asigura transparenţa, stabilitatea şi integritatea sistemului, precum şi protecţia împotriva neconformităţii practicilor beneficiarilor de fonduri cu cadrul stabilit prin reglementări naţionale şi europene;
- auditorii financiari trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru Raportul financiar independent cu privire la opinia independentă asupra cheltuielilor şi surselor de finanţare ale proiectului auditat, în conformitate cu standardele internaţionale de audit ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), adoptate integral de Cameră;
- colaborarea trebuie concentrată, cu precădere, asupra subiectelor care derivă din întrepătrunderea ce s-a produs la nivel instituţional şi operaţional, în scopul prevenirii suprapunerii unor activităţi,
autoritatea care reglementează activitatea în domeniul coordonării şi gestionării fondurilor europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi asigură dezvoltarea şi funcţionarea mecanismului de coordonare a gestionării şi utilizării eficiente a fondurilor europene (instrumente structurale), pe de o parte,
şi
autoritatea responsabilă cu organizarea şi exercitarea activităţii de audit financiar în România, pe de altă parte, respectiv:
Ministerul Fondurilor Europene (MFE), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, sectorul 1, reprezentată prin Eugen Orlando Teodorovici, în calitate de ministru, având funcţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, responsabil pentru coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale, a instrumentelor de preaderare PHARE şi ISPA, a instrumentului financiar provizoriu Facilitatea de tranziţie, a Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioadele 2004-2009 şi 2009-2014, a Programului de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă 2004-2009 şi a Mecanismului financiar norvegian pentru perioada 2009-2014
şi
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), organizaţie profesională de utilitate publică fără scop lucrativ, persoană juridică autonomă, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Sirenelor, 67-69, sectorul 5, reprezentată prin Horia Neamţu, în calitate de preşedinte, având ca atribuţii, în conformitate cu Legea nr. 133/2002 pentru aprobarea OUG nr. 75/1999, cu modificările şi completările ulterioare, privind activitatea de audit financiar, organizarea, coordonarea şi autorizarea în numele statului a exercitării independente a profesiei de audit financiar,
convin de comun acord încheierea prezentului protocol de colaborare.
Art. 1: Obiectul protocolului de colaborare
Întreprinderea de acţiuni comune menite să contribuie la realizarea în cele mai bune condiţii a sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărei autorităţi, respectiv: pregătirea auditorilor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi europene, armonizate cu cerinţele de eligibilitate a cheltuielilor şi veniturilor şi a modului de abordare legală a acestora din punct de vedere financiar şi adoptarea de măsuri comune privind supravegherea auditorilor.
Art. 2: Durata protocolului
2.1.Protocolul este încheiat pentru o perioadă de timp nelimitată şi întră în vigoare începând cu data semnării acestuia de către cele două părţi.
2.2.Protocolul încetează la cererea uneia dintre părţi prin solicitare scrisă, depusă cu minimum 15 zile înaintea datei la care se doreşte rezilierea.
Art. 3: Responsabilităţile părţilor
3.1.Autoritatea de management/alte entităţi cu rol în coordonarea, gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile UE şi de la alţi donatori are/au dreptul în orice moment să verifice activitatea auditorilor pe bază de eşantion, în conformitate cu prevederile comunitare şi naţionale, iar în situaţia în care sunt identificate deficienţe în activitatea prestată, CAFR se angajează să sancţioneze corespunzător auditorii.
3.2.Părţile se obligă să facă schimb de informaţii, la cerere şi gratuit, cu scopul de a asigura desfăşurarea adecvată şi eficientă a auditului financiar pentru beneficiarii de fonduri, precum şi elaborarea în comun a unor norme de supraveghere.
3.3.CAFR se va asigura de preluarea de la MFE şi diseminarea către auditori a regulilor pe baza cărora auditorii au obligaţia să realizeze misiunile de asigurare cu scop special (ISA 100-805) privind eligibilitatea cheltuielilor şi a surselor de finanţare primite şi/sau solicitate prin cereri de rambursare de către beneficiari şi care să ofere suficiente asigurări autorităţii de management sau altor entităţi cu rol în gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile de la alţi donatori, cu orice informaţii solicitate în legătură cu auditul.
3.4.Părţile vor respecta regimul informaţiilor clasificate, vor asigura securitatea datelor şi a informaţiilor primite şi le vor utiliza conform prevederilor legale.
3.5.CAFR va publica lista auditorilor financiari, membri activi, de categoria A* certificaţi în urma testului obligatoriu de verificare a cunoştinţelor în domeniul instrumentelor structurale şi a altor fonduri nerambursabile.
______
* A se citi "cu calificativul A".
3.6.CAFR va actualiza trimestrial lista auditorilor financiari, persoane fizice sau/şi juridice, care îndeplinesc cerinţele stabilite prin prezentul protocol pentru auditarea cheltuielilor eligibile şi a altor cerinţe ale beneficiarilor de fonduri, coordonate şi gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.
3.7.Lista auditorilor financiari, întocmită de CAFR, va conţine următoarele elemente:
(A)Pentru auditorii financiari, persoane fizice:
a)numele şi prenumele;
b)domiciliul, numărul de telefon/fax, e-mail;
c)numărul şi data carnetului de auditor financiar;
d)numărul şi data certificatului CAFR de promovare a testului de verificare a cunoştinţelor privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene.
(B)Pentru auditorii financiari, persoane juridice:
a)denumirea societăţii;
b)adresa sediului social, numărul de telefon/fax, e-mail;
c)codul unic de înregistrare;
d)numărul şi data autorizaţiei de funcţionare, emisă de CAFR;
e)reprezentantul legal;
f)auditorii financiari, persoane fizice, angajaţi, acţionari sau administratori, care pot efectua, în numele persoanei juridice, activitatea de audit financiar pentru beneficiarii de fonduri nerambursabile, supravegheaţi de Ministerul Fondurilor Europene, autorităţi de management, organisme intermediare, precum şi alte entităţi cu rol în coordonarea, gestionarea şi certificarea fondurilor nerambursabile UE şi de alţi donatori.
3.8.Pentru a realiza auditarea fondurilor europene coordonate şi gestionate de MFE, auditorii financiari, membri activi ai CAFR, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a)să fie auditori financiari de categoria A, absolvenţi ai cursurilor de specializare şi perfecţionare pentru fonduri europene, organizate de CAFR în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Protocolului privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar a fondurilor europene încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi Camera Auditorilor Financiari din România;
b)să promoveze testul de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia naţională şi europeană a fondurilor europene;
c)împotriva auditorilor financiari să nu se fi pronunţat sancţiuni disciplinare râmase definitive în ultimii 3 ani.
3.9.Pentru a fi înscrişi în lista auditorilor prevăzută la art. 3.7, membrii activi ai CAFR, persoane fizice sau juridice, trebuie să prezinte CAFR următoarele documente:
(A)Auditorii financiari de categoria A*, persoane fizice:
______
* A se citi "cu calificativul A".
a)certificat de absolvire a cursurilor obligatorii pentru auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene obţinut în urma promovării testului de verificare a cunoştinţelor privind legislaţia fondurilor europene, copie legalizată;
b)act de identitate, copie;
c)carnet auditor financiar, copie;
d)contract de asigurare de răspundere civilă profesională, copie;
e)curriculum vitae, datat şi semnat, cu prezentarea experienţei profesionale;
f)declaraţie pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, că îndeplineşte condiţiile de independenţă stabilite prin reglementările CAFR.
(B)Auditorii financiari de categoria A* persoane juridice:
__
* A se citi "cu calificativul A".
a)certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, copie legalizată;
b)autorizaţia de funcţionare emisă de CAFR, copie;
c)lista auditorilor financiari, persoane fizice angajate, acţionari sau administratori;
d)contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, copie;
e)documentaţia prevăzută la pct. A lit. a)-f) pentru auditorii financiari de categoria A* persoane fizice care pot efectua, în numele persoanei juridice, auditul financiar a fondurilor europene, coordonate şi gestionate de MFE.
3.10.Lista auditorilor financiari care îndeplinesc condiţiile prezentului protocol va fi comunicată MFE, se va publica atât pe site-ul CAFR, cât şi pe cel al MFE, precum şi în revista "Audit financiar" editată de CAFR, şi va fi actualizată trimestrial.
3.11.Orice sancţiune împotriva auditorilor incluşi pe lista menţionată anterior va fi comunicată MFE de către CAFR, în termen de maximum 10 zile de la data aplicării sancţiunii.
3.12.În situaţia în care auditorii aflaţi iniţial pe listă vor fi sancţionaţi - prin declasificare de la categoria A* la o categorie inferioară, aceştia vor fi comunicaţi MFE de către CAFR ca fiind excluşi din listă.
3.13.Părţile vor colabora în vederea emiterii de instrucţiuni în ceea ce priveşte formatul standard de contract, modelul scrisorii de angajament obligatorii, a raportului auditorului, a listei de verificare, precum şi a documentaţiei de atribuire, astfel încât activitatea auditorilor să ofere suficientă asigurare prin prisma prevederilor comunitare în ceea ce priveşte verificările de management [art. 60 lit. b din Regulamentul (CE) 1.083/2006 şi art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006], ale regulamentelor de implementare aplicabile mecanismelor financiare SEE şi Norvegian, HG nr. 1.065/2010 privind aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român şi alte documente relevante aplicabile.
Auditorii financiari de categoria A*, membri ai CAFR, abilitaţi conform prevederilor de mai sus să desfăşoare misiuni de asigurare cu scop special, vor audita cheltuielile eligibile pe baza respectării Standardelor internaţionale de audit (ISA 100-805).
3.14.Auditorii financiari de categoria A*, membri ai CAFR, în baza probelor de audit acumulate privind cantitatea şi calitatea lor asupra eligibilităţii cheltuielilor, vor emite un raport de audit financiar independent, cu opinie fără rezerve, conform ISA 700/coroborat cu ISA 805, sau un raport de audit modificat în baza ISA 705. Indiferent de opinia dată, auditorii financiari pentru orice fond european vor avea de abordat misiuni de asigurare cu scop special privind eligibilitatea cheltuielilor şi surselor de finanţare conform ISA 805.
______
* A se citi "cu calificativul A".
3.15.Pentru asigurarea legăturilor şi acţiunilor între autorităţile semnatare, MFE desemnează la nivel de reprezentare pe ............... şi la nivel executiv pe ......................., Camera Auditorilor Financiari din România desemnează pe ............................. - membru al Consiliului - şi ............................., din cadrul aparatului executiv, iar la nivel tehnic va desemna o echipă care va include membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România;
3.16.Părţile vor organiza întâlniri comune la nivelul conducerii, cel puţin o dată pe an, în scopul analizării principalelor probleme apărute în cadrul activităţii de supraveghere a auditului financiar.
Art. 4: Modificări protocol
Modificările şi completările ulterioare ale protocolului, inclusiv actele adiţionale, se vor face cu consensul autorităţilor semnatare şi vor intra în vigoare la data semnării lor de către ambele părţi.
Art. 5: Litigii
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
Art. 6: Rezilierea protocolului
Constituie motiv de reziliere următoarele:
6.1.nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
6.2.schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzute în protocol.
6.3.Protocolul poate fi reziliat cu un preaviz de 15 zile conform prevederilor art. 2.2.
Art. 7: Dispoziţii finale
7.1.Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.
7.2.Prezentul protocol se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi va intra în vigoare la data semnării acestuia de către reprezentanţii celor două părţi.

Ministerul Fondurilor Europene

Eugen Orlando Teodorovici,

ministru

Camera Auditorilor Financiari din România,

prof. univ. dr. Horia Neamţu,

preşedinte

ANEXA nr. 2: LISTA AUDITORILOR FINANCIARI, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori
1.Lista persoanelor juridice

Nr. crt.

Denumirea societăţii

CUI - Registrul Comerţului

Nr. autorizaţie CAFR/An

Reprezentant legal

Adresa sediului social

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresa e-mail

Auditori financiari/angajaţi, asociaţi, acţionari, administratori care pot audita, în numele firmei, proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

Nume

Prenume

Nr. carnet de auditor financiar/An

Nr. certificat de absolvire
FE/Data

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

DAM FISCALITY SRL

24390741

1020/2010

DRAGOI ANTOANELLA MARIYEANE

STR. BUCEGI NR. 67, PARTER, CAMERA 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0732126421

0268475755

dam fiscality@yahoo.com

DRAGOI

ANTOANELLA MARIYEANE

1842/2007

102/04.02.2014

CIOBAN

SILVIA

524/2000

83/04.02.2014

2

DAR ACCOUNT SRL

23366869

1064/2011

DARLAIANE MARIANA

STR. LT. COL. PAPAZOGLU DUMITRU NR. 87, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0726101269

 

DAR.ACCOUNT@YAHOO.COM

DARLAIANE

MARIANA

3659/2010

97/04.02.2014

TANCU

ŞTEFAN

441/2001

203/04.02.2014

GEORGESCU

COSTEL

3800/2010

111/04.02.2014

3

SILCAT CONTAB SRL

15372622

507/2004

MACELARU SILVIA

ŞOS. PANTELIMON NR. 357, BL. 1, SC. 1, AP. 25, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723315081

0216282212

silviamacelaru@yahoo.com

MACELARU

SILVIA

277/2001

136/04.02.2014

4

TASTEL SRL

6521385

232/2002

PARVAN MARY-ELSA

CALEA PLEVNEI NR. 145B, BL.1, PARTER, SPAŢIUL

MULTIFUNCŢIONAL P101, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213232980

0213232980

office@tastel.ro

PREJBEANU

MARIANA

2301/2007

175/04.02.2014

5

RACZ & PARTNERS AUDIT COMPANY SRL

25841858

935/2009

GALIS MARIA

STR. IALOMIŢEI NR. 1, BL. AN4, ET. 5, AP. 20, ORADEA

BIHOR

0745595460

 

m.galis@yahoo.com

GALIS

MARIA

4515/2013

110/04.02.2014

6

S&R ACCOUNTING LEADER SRL

18998974

1087/2011

STANCIU LAURENTIU

CALEA VĂCĂREŞTI NR. 338, BL. 15, SC. 3, ET. 7, AP. 78, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722782736

0318158627

laurstanciu@gmail.com

STANCIU

LAURENTIU

4070/2011

193/04.02.2014

7

R&M AUDIT SRL

12878340

752/2007

SERBAN MIRELA MARIANA

STR. PRECIZIEI NR. 1, TROMSONIL 1, ET. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213130606

0213130606

office@rmaudit.ro

SERBAN

MIRELA MARIANA

2223/2007

189/04.02.2014

8

PHILL&PARTNERS AUDIT COMPANY SRL

31873358

1187/2013

GALIS MARIA

STR. IALOMIŢEI NR. 1, BL. AN4, ET. 5, AP. 20, ORADEA

BIHOR

0745595460

 

m.galis@yahoo.com

GALIS

MARIA

4515/2013

110/04.02.2014

9

REPOEXPERT SRL

14963892

961/2010

POPESCU RENATE VERONICA

STR. OCTAVIAN GOGA, NR. 50, SAT SÂNMARTIN, COM. SÂNMARTIN

BIHOR

0745590451

0359322045

renate_popescu@yahoo.com

POPESCU

VERONICA RENATE

2776/2009

170/04.02.2014

10

FINANS AUDIT SERVICES SRL

16593524

531/2004

POPESCU ALEXANDRINA

STR. TUNARI NR. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0726771213

0212123100

finansaudit@yahoo.com

POPESCU

ALEXANDRINA

637/2001

172/04.02.2014

11

Societatea de contabilitate, expertiză şi consultanţă contabilă SRL

6636954

227/2002

ZEGREA EMANUEL

ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 90-96, BL. D17, SC. C, ET. 9, AP. 114, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213155464

0213155465

office@socecc.ro

ZEGREA

EMANUEL

2783/2009

223/04.02.2014

ZEGREA

LAURENTIU

2666/2008

222/04.02.2014

RADU

MIHAELA

3312/2010

180/04.02.2014

12

CORA VALERIA AUDIT SRL

27965615

1044/2011

CORA VALERIA

CALEA FLOREŞTI NR. 81, BL. V5, SC. 2, ET. 4, AP. 40, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0727144374

0264571306

coravaleria60@gmail.com

CORA

VALERIA

1134/2001

90/04.02.2014

13

PREMIER CLASS AUDIT SRL

32310697

1195/2013

PALI SANDU MIRCEA

STR. MARIN PREDA NR. 22, BL. B4, AP. 8, CLUJ- NAPOCA

CLUJ

0729090803

 

office@premierclassaudit.ro

PALI

SANDU MIRCEA

4566/2012

162/04.02.2014

14

ROMAUDIT SRL

15587818

397/2003

TRANDAFIR RODICA

STR. FERDINAND NR. 66, RM. VÂLCEA

VÂLCEA

0742084935

0350411478

ROMAUDITVL@YAHOO.COM

TRANDAFIR

RODICA

1233/2001

211/04.02.2014

15

AUDIT CONTA HAVRELIUC SRL

22311407

1188/2013

HAVRELIUC CARMEN

STR. APUSULUI NR. 34, BL. M6, SC. A, PARTER, AP. 1, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723528104

 

h.carmen73@gmail.com

HAVRELIUC

CARMEN

4503/2013

120/04.02.2014

16

SYSCONT AUDIT SRL

15784488

1070/2011

MOISE LIVIU

STR. IOVIŢA NR 23-27, ET. 3, AP. 12, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722657657

0214113192

liviu.moise@syscont.ro

MOISE

LIVIU

1776/2006

148/04.02.2014

17

ACON AUDIT SRL

1355451

540/2004

NITU CORNEL

STR. ALEXANDRU ODOBESCU NR. 2, BL. 29D, SC. 1, PARTER, AP. 2, PLOIEŞTI

PRAHOVA

0244517701 0726135642

0244517701

acon.audit@gmail.com

NITU

CORNEL

334/2001

157/04.02.2014

18

Contabilitate, expertiză contabilă, consultanţă, audit şi reprezentanţă fiscală - CECCARF SRL

14169310

252/2002

JUGRAVU VASILICA MICAELA

STR. FREZORILOR NR. 12, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722357155

0212329390

office@ceccarf. ro

JUGRAVU

VASILICA MICAELA

577/2001

133/04.02.2014

TANCU

STEFAN

441/2001

203/04.02.2014

PROFEANU

ELENA LAURA

3009/2009

176/04.02.2014

GEORGESCU

COSTEL

3800/2010

111/04.02.2014

19

IRAMTAS EXPERT SRL

15518192

636/2006

SATMARI TUDORITA

STR. IZVORUL CRIŞULUI NR. 6, BL. A 16, SC. B, AP. 27, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0214505730

0214505730

iramtas@rdslink.ro

SATMARI

TUDORITA

1635/2006

185/04.02.2014

SATMARI

GEORGETA MIHAELA

4466/2013

184/04.02.2014

SATMARI

ROBERT

2583/2008

183/04.02.2014

20

INTERCONT 2001 - EXPERTIZĂ CONTABILĂ SRL

14279356

823/2008

CEACALOPOL GABRIEL RADU ARISTIDE

CALEA FLOREASCA NR. 65, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0724317245

0212317245

gabriel@ceacalopol.com

CEACALOPOL

GABRIEL RADU ARISTIDE

1887/2007

80/04.02.2014

21

BESTAUDIT CONSULTING SRL

15369686

861/2008

TURMAC CORNEL

STR. VESPASIAN NR. 51, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213175063

0213175064

bestaudit@clicknet.ro

TURMAC

CORNEL

2502/2008

218/04.02.2014

BOLBOACA

FLAVIA

98/2001

66/04.02.2014

STANCIU

FLORIN ALIN

4342/2012

194/04.02.2014

22

PROSYS AUDIT SRL

19026990

683/2007

MOISE LIVIU

STR. IOVIŢA NR 23-27, ET. 6, AP. 25, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0214113191

0214113182

liviu.moise@prosysaudit.ro

MOISE

LIVIU

1776/2006

148/04.02.2014

23

HARMONI AUDIT EXPERT CONSULTING SRL

13674322

37/2001

NEAMTU HORIA ION

BD. CORNELIU COPOSU NR. 39A (FOST CALEA CĂLĂRAŞILOR), ET. 5, AP. 17, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

 

0213275509

harmoniaudit@clicknet.ro

NEAMTU

HORIA ION

19/2001

2/04.02.2014

24

AUDIT NORD EXPERT SRL

25810231

951/2010

ANICULESEI VIORICA

STR. J.L. CALDERON NR. 4, SC. 1, PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722532355

0213112072

auditav@yahoo.com

ANICULESEI

VIORICA

931/2001

57/04.02.2014

25

Societatea de contabilitate, expertiză contabilă şi audit financiar 3A SRL

3753860

197/2002

TUCA AURICA

STR. ODEI NR. 45A, PARTER, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723141583

 

scecaf@yahoo.com

TUCA

AURICA

455/2001

212/04.02.2014

26

ROMCONTEXPERT SRL

7487052

66/2001

HARLEA ADRIANA SORELA

STR. POP DE BĂSEŞTIOR, NR. 44, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

02113110764

0213100063

office@romcontexpert.ro

HARLEA

ADRIANA SORELA

2386/2008

118/04.02.2014

HARLEA

IONUT NICOLAIE

2711/2009

119/04.02.2014

27

Agenţie de audit financiar - AGAF SRL

10777790

424/2003

CATANA CORNELIA RODICA

BD. ION MIHALACHE NR. 126, BL. 2, SC. A, ET. 2, AP. 18, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0216662267

 

agafconsulting@yahoo.com

CATANA

CORNELIA RODICA

521/2001

79/04.02.2014

28

PROFESIONAL AUDIT SRL

15157616

342/2003

BOTEA CAMELIA

STR. A.I. CUZA, BL. FEMINA, SC. C1, AP. 4, CRAIOVA

DOLJ

0744634844

0251466730

profesionalaudit@yahoo.com

BOTEA

CAMELIA

103/2001

69/04.02.2014

29

BUSINESS MARKET COMMUNICATION

SRL

30424903

1132/2013

BOTEA CAMELIA

STR. MITROPOLIT NIFON CRIVEANU NR. 3, CRAIOVA

DOLJ

0744634844

0251466730

profesionalaudit@yahoo.com

BOTEA

CAMELIA

103/2001

69/04.02.2014

30

M&E EXPERT SRL

12015994

617/2006

TANASESCU MARIA

STR. LABIRINT NR. 149, BL. L117 BIS, SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722222138

 

maria.tanasescu@mexpert.ro

TANASESCU

MARIA

440/2001

202/04.02.2014

31

FINCONT AUDIT SRL

14675911

236/2002

CONSTANTIN FLOREA NICHI

STR. PICTOR ISCOVESCU BARBU NR. 2, PARTER, CAM. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213114466

0213114467

office@fincont.ro

CONSTANTIN

FLOREA NICHI

3326/2010

89/04.02.2014

32

AMIROAUDIT SRL

21933320

755/2007

ANDREI ERZSEBET

STR. FERENCVAROS NR. 35, SF. GHEORGHE

COVASNA

0745048452

 

amirocont@yahoo.com

ANDREI

ERZSEBET

2105/2007

53/04.02.2014

33

FIN EXPERT AUDIT SERVICES SRL

18679827

700/2007

FURDUI MANUELA

STR. PICTOR ISCOVESCU BARBU NR. 2, PARTER, CAM. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0744631105

0213114467

manuela.furdui@fin-expert.ro

FURDUI

MANUELA

3325/2010

107/04.02.2014

34

VGS FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTING SRL

27315388

1048/2011

GRIGORE VICTOR

STR. ALEXANDRU CÂMPEANU NR. 23, CORP C, PARTER, AP. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0745100222

0212240048

office@vgs.ro

GRIGORE

VICTOR

1564/2004

117/04.02.2014

35

AUDIT CD ASSET SRL

15354030

358/2003

CUCUTA DUMITRU

STR. CONSTANTIN RĂDULESCU MOTRU NR. 3, BL. 37A, SC. A, AP. 76, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722367532

 

office@auditasset.ro

CUCUTA

DUMITRU

1329/2002

94/04.02.2014

36

AUDIT PROVIDER SRL

24467160

855/2008

PRUNARU LUMINITA ILEANA

CALEA CĂLĂRAŞILOR NR. 165, BL. 38, ET. 5, AP. 23, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722624056

 

office@auditprovider.ro

PRUNARU

LUMINITA ILEANA

2513/2008

177/04.02.2014

37

SOTER AUDIT SRL

14188312

337/2002

STEFAN ROXANA MONICA

BD. STEFAN CEL MARE NR. 30, BL. 26, SC. 3, ET. 6, AP. 76, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0745076626

0213175530

monica.stefan@soter.ro

STEFAN

ROXANA MONICA

1615/2005

195/04.02.2014

38

SOTER SRL

3273781

68/2001

SCAFA CRISTIAN

STR. TURDA NR. 129, BL. 1, SC. 5, ET. 6, AP. 220, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213168076

0213175530

office@soter.ro

SCAFA

CORNELIA

682/2001

186/04.02.2014

39

AUDIT PARTNER SRL

18947725

655/2006

COJOCEA BOGDAN IOAN

CALEA VITAN NR. 117, BL. V21A, SC.3, AP. 81, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0212691034, 0722304709

021 3176768

bogdan.cojocea@auditpartner.ro

COJOCEA

BOGDAN ION

1632/2006

86/04.02.2014

COJOCEA

AURELIANA GUOADELIA

1910/2007

87/04.02.2014

40

MORIAH INTERNATIONAL

13368030

105/2001

IVAN MARIOARA

STR. ODOAREI NR. 22, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0724346090

0213364710

moriahinternational@gmail.com

IVAN

MARIOARA

972/2001

131/04.02.2014

41

PC GRAF SRL

7875240

837/2008

TIBULCA CORINA

STR. GHEORGHIENI NR. 1A, BL. C, AP.6, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0214104387, 0744524269

 

corinatibulca@gmailcom

TIBULCA

CORINA

2510/2008

206/04.02.2014

42

AREXIM AUDIT SRL

6709568

15/2001

IONESCU ANICA

STR. ING. N. SLĂNICEANU, NR. 28, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213267204

0213267204

ionescu@arexim.ro

IONESCU

ANICA

575/2001

126/04.02.2014

43

MIHAELA PURENDEA CONSULTO SRL

25095120

879/2009

PURENDEA MIHAELA

STR. ION MIHALACHE NR. 327, BL. 12, SC. B, ET.4, AP. 52, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0726767617

0212243203

office@mpconsultco.com

PURENDEA

MIHAELA

2746/2009

178/04.02.2014

44

ADINA MED SRL

11760478

398/2003

BRUDA LUCIA ADRIANA

STR. C-TIN BRANCOVEANU NR. 9, LOC. MEDIAŞ

SIBIU

0722370818

 

matesangela@yahoo.com

MATES

ANGELA ANETA

984/2001

142/04.02.2014

45

EXPERT STEFAN TANCU SRL

4927299

285/2002

TANCU STEFAN

STR. PRESACA DORNEI NR. 2D, MANSARDA, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

021 3405626

 

stefan.tancu@clicknet.ro

TANCU

STEFAN

441/2001

203/04.02.2014

GEORGESCU

COSTEL

3800/2010

111/04.02.2014

DARLAIANE

MARIANA

3659/2010

97/04.02.2014

JUGRAVU

VASILICA MICAELA

577/2001

133/04.02.2014

46

CODEXPERT OFFICE SRL

12454426

126/2001

CODAU STELIAN

STR. MIHAI EMINESCU NR. 10, TRONSON B, ET. 2, AP. 9, LOC. SUCEAVA

SUCEAVA

0744503537

  

CODAU

STELIAN

798/2001

85/04.02.2014

47

NCD CONSULT AUDIT SRL

20403865

687/2007

DANA CONSTANTA

CAL. CĂLĂRAŞILOR NR. 172, BL. 57, SC. 1, ET. 3, AP. 11, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213131695

0213131695

ncdconsultaudit@yahoo.com

DANA

CONSTANTA

1807/2006

96/04.02.2014

48

ACCOUNTING AUDIT SRL

17373802

740/2007

VASAR DORINA

STR. TRAIAN MOSOIU, NR. 48, AP. 8, LOC. CLUJ- NAPOCA

CLUJ

0264455666, 0744665545

 

office@aaudit.ro

VASAR

DORINA

2134/2007

219/04.02.2014

49

LEXEXPERT AUDIT SRL

27883213

1047/2011

CONSTANTIN AURELIAN

STR. NAVELOR NR. 8 s1, LOC. GALAŢI

GALAŢI

0752128071

0236412324

lexexpert@live.com

CONSTANTIN

AURELIAN

1779/2006

88/04.02.2014

50

SENIOR AUDIT SERVICES SRL

7580746

1074/2011

PANDELAS RAMONA MIHAELA

STR. COBADIN NR. 3, BL. P19, SC. 2, ET. 3, AP. 52, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213276201

0213276201

office@senior-audit.ro

PANDELAS

RAMONA MIHAELA

3953/2011

164/04.02.2014

51

MS CONSULTING SRL

16928719

1137/2012

SPINEI MARIA

STR. GEORGE ENESCU NR. 4, AP. 8, TG. MUREŞ

MUREŞ

0722300844

  

SPINEI

MARIA

3073/2009

191/04.02.2014

52

EVCON EXPERT AUDIT SRL

15698115

425/2003

BRICEAG EMILIAN

STR. PRIMĂVERII NR. 1, BL. FA4, SC. E, AP. 2, LOC. SLATINA

OLT

0744699483

0349409393

evcon_expert_audit@rdslink.ro

BRICEAG

EMILIAN

510/2001

70/04.02.2014

53

JUNIUS-CONT SRL

15767649

437/2003

BUZATEL ELENA

STR. MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR. 1, BL. 28.B, ET. 3, AP. 5, PLOIEŞTI

PRAHOVA

0722258692

0344103858

junius@upcmail.ro

BUZATEL

ELENA

117/2001

72/04.02.2014

54

SAB EXPERT SRL

13828316

161/2002

OANCA MIHAELA NICOLETA

STR. BRĂILEI, BL. PS14C, SC. 1, ET. 4, AP. 16, GALAŢI

GALAŢI

0745101113

 

mihaela.oanca@vinconromania.com

OANCA

MIHAELA NICOLETA

335/2001

158/04.02.2014

55

EXPERTIZA SRL

12541964

587/2005

1. DUMBRAVA- PARTENIE 2. MERCEA GHEORGHE

ALEEA SCĂRIŞOARA NR. 3, AP. 18, CLUJ- NAPOCA

CLUJ

0749211133

 

expertizasrl@yahoo.com

BORLEA

NICOLAE SORIN

4128/2011

68/04.02.2014

56

PERFECT COMPREST SRL

2602240

567/2005

TUDOSEANA

STR. ALEEA ORNAMENTULUI NR. 4, BL. E8, SC. 3, ET. 2, AP. 49, SECT. 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722409210

 

atperfect@yahoo.com

TUDOSE

ANA

457/2001

215/04.02.2014

57

PAPIU PETRUT AUDIT SRL

14748274

235/2002

PETRUT MARIEA

STR. TRANSILVANIEI NR. 2, AP. 34, BAIA MARE

MARAMUREŞ

0744634394

 

petrut.maria@ymail.com

PETRUT

MARIEA

1660/2006

169/04.02.2014

58

NICOLIS SRL

6946319

93/2001

SZITAS LIVIA

STR. ALEXANDRU SAHIA NR. 3, BL. 19, SC. D, AP. 12, BRAŞOV

BRAŞOV

0722443820

 

nicolisbv@yahoo.com

SZITAS

LIVIA

435/2001

199/04.02.2014

59

QUANTUM EXPERT SRL

12600149

118/2001

ALIC DELI MARIA

STR. MĂRĂŞTI, BL. D3, SC. 4, AP. 44, DEVA

HUNEDOARA

0730009901

0254231680

quantum_ro@yahoo.com

ALIC

DELI MARIA

1165/2001

51/04.02.2014

PARALESCU

IOAN

1193/2001

165/04.02.2014

SURUGIU

LORENA BIANCA

4377/2012

197/04.02.2014

60

GENERAL EXPERT SRL

12970460

1041/2011

SZOMBATFALVI- TOROK PARASCHIVA

STR. BIHORULUI NR. 14, AP. 50, SIBIU

SIBIU

0745606483

 

generalexpert@yahoo.com

SZOMBATFALVI- TOROK

PARASCHIVA

1726/2006

200/04.02.2014

61

AUDITEVAL CONSULTING SRL

24600940

865/2009

DASCALU MARICEL

STR. VADUL BISTRIŢEI NR. 29, SC. C, ET. 2, AP. 4, BACĂU

BACĂU

0744381993

 

dascalumaricel@clicknet.ro

DASCALU

MARICEL

2229/2007

99/04.02.2014

62

MATTIG AUDIT PARTNERS RO SRL

27809047

1053/ 27.04.2011

MATTIG CLAUDIA BRIGITTE

STR. DR. IACOB FELIX NR. 70, ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213185511

0213185514

info@matting-audit.ro

FRATILA

ELENA

4339/ 28.06.2012

105/04.02.2014

63

CRG NEXIA AUDIT SRL

26196149

936/2009

ZAIFU MARIOARA

STR. TRAIAN NR. 68A, CAMERA 8, ET. 3, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0341443632

0341443632

office@crgnexia.ro

RISTEA

LUMINITA

390/2001

181/04.02.2014

ZAIFU

MARIOARA

2437/2008

221/04.02.2014

64

H.M. AUDIT CONTAB SRL

16175653

1019/2010

HUSANU MONICA

STR. I.L. CARAGIALE NR. 1, BL. 1, SC. D, ET. 3, AP. 12, BACĂU

BACĂU

0744101545

0334405346

hmauditcontab@yahoo.com

HUSANU

MONICA

2401/2008

124/04.02.2014

65

FINAUDIT ASSIST SRL

25791679

916/2009

IANCU MIHAELA ELENA

STR. 9 MAI NR. 15, BL. 15, SC. A, AP. 3, BACĂU

BACĂU

0722699070

0372874136

finaudit_assist@yahoo.com

IANCU

MIHAELA ELENA

2727/2009

125/04.02.2014

66

AFB AUDIT SRL

16302471

1115/2012

BEJERITA FLORIN

STR. SURORILE MARTIR CACEU NR. 32, BL. 9, SC. B, AP. 27, TIMIŞOARA

TIMIŞ

0748119009

0356442570

florinbejerita@yahoo.com

BEJERITA

FLORIN

3582/2010

59/04.02.2014

67

PERFORMER SRL

14711372

265/2002

NECIOV DANIELA ALINA

CALEA TIMIŞORII NR. 30, ARAD

ARAD

0745145246

0257211890

performersgarad@yahoo.com

NECIOV

DANIELA ALINA

861/2001

153/04.02.2014

68

C.I.P.L. EXPERT AUDIT SRL

17067196

559/2005

PETRE LENUTA

STR. FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 19, BL. 96, SC. 1, AP. 38, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213233228

0318179609

lenuta.petre@gmail.com

PETRE

LENUTA

866/2001

168/04.02.2014

69

GEOMED CONSULTING SRL

27772460

1032/2011

BULUC MANDITA

STR. LEONARD NAE NR. 28, BL. S6, SC. 1, PARTER, AP. 4, GALAŢI

GALAŢI

0336407434

0336407434

geomedconsulting@gmail.com

BULUC

MANDITA

3152/2009

71/04.02.2014

70

PRO LIDER AUDIT SRL

21668259

843/2008

CRISTEA CATALINA

STR. AVRIG NR. 33, BL. 440, SC. A, ET. 1, AP. 4, CAMERELE 1, 2, 3, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722255312

 

catalina.cristea@artatax.ro, prolideraudit@gmail.com

CRISTEA

CATALINA

2540/2008

93/04.02.2014

71

AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL

14576047

194/2002

SENDRONI AUREL

STR. GEORGE ENESCU NR. 16, PARTER, AP. 3, HUNEDOARA

HUNEDOARA

0254748849

0254748849

aurelauditor@yahoo.com

SENDRONI

AUREL

407/2001

187/04.02.2014

SERA

RUDOLF

3996/2011

188/04.02.2014

72

SERV AUDIT SRL

22738000

789/2007

BOT ANGELA

STR. TRANSILVANIEI NR. 2, AP. 31, BAIA MARE

MARAMUREŞ

0362401996

 

birlenicoleta@yahoo.com

BIRLE

NICOLETA ANCA

1786/2006

62/04.02.2014

73

EVAL EXPERT SRL

6748532

8/2001

MIHAILESCU ION

STR. DUMBRAVEI NR. 10, PITEŞTI

ARGEŞ

0722247501

0248221430

evalexpertpitesti@yahoo.com

MIHAILESCU

ION

40/2001

11/04.02.2014

MIHAILESCU

CIPRIAN TEODOR

2740/2009

337/18.02.2014

74

AUDIT CONSULT GROUP SRL

13550529

129/2002

DIACONESCU ADRIANA

STR. MATEI BASARAB NR. 85, BL. L119BIS, SC. A, AP. 22, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213141159

0213146653

office@progressaudit.ro

DIACONESCU

ADRIANA

815/2001

100/04.02.2014

75

BICEX SRL

4894345

171/2002

COSTEA ADRIANA

STR. HĂRMANULUI NR. 15, BL. 30, AP. 4, BRAŞOV

BRAŞOV

0723545485

0268471479

brametchim@yahoo.com

COSTEA

ADRIANA

1113/2001

91/04.02.2014

76

PKF FINCONTA SRL

6383983

32/2001

SUSNEA FLORENTINA

STR. ALBEŞTI NR. 8, ET. 1, CAMERA 3, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213173190

0213173196

office@pkffinconta.ro

SUSNEA

FLORENTINA

433/2001

198/04.02.2014

77

BIROUL DE AFACERI BIAF SRL

19753115

1180/2013

VREME DANIELA ELENA

CALEA CRANGAŞI NR. 12, BL. 26, SC. 2, ET. 7, AP. 60, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0724393559

 

dana.vreme@gm.ro

VREME

DANIELA ELENA

4449/2013

220/04.02.2014

78

EXPERT CONTABIL MINDA SRL

14290982

203/2002

MINDA IOAN

STR. HAGA NR. 28, TIMIŞOARA

TIMIŞ

0722518189

0356468759

mindaexpert@yahoo.com

MINDA

IOAN

297/2001

145/04.02.2014

79

MAN - CO SRL

5006985

58/2001

MANOLE ION

BD. TIMIŞOARA NR. 69, BL. C13, SC. E, ET. 2, AP. 166, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213185622

0213185624

manco@b.astral.ro

MANOLE

ION

282/2001

34/04.02.2014

80

AUDIT FINANTCONT SRL

14668396

286/2002

MOTOC VALENTINA

BD. ŞINCAI NR. 15, BL. 5A, SC. 2, ET. 6, AP. 54, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0721256336

0214234180

audit@audit-contabilitate.ro

MOTOC

VALENTINA

631/2001

150/04.02.2014

81

AUDIT CONSULT EXPERT SRL

23017303

796/2008

CAMPAN MARIA

BD. CAROL I NR. 4, BL. M6, SC. 2, ET. 6, AP. 23, CRAIOVA

DOLJ

0745524825

0351177595

campan1maria@yahoo.com

CAMPAN

MARIA

1847/2007

74/04.02.2014

82

ALL CONSULTING SRL

18469892

706/2007

DANAILA ANGELICA

BD. MILCOV NR. 50, BL. J1, SC. 2, ET. 2, AP. 25, GALAŢI

GALAŢI

0749149097 0766588864 0740859067

0336109102

office@allconsulting- galati.ro

IFTODE

FLORICA

2340/2007

312/18.02.2014

DANAILA

ANGELICA

1989/2007

271/18.02.2014

PISLARU

PETRICA

1988/2007

371/18.02.2014

83

AGER CONTA - AUDIT SRL

16127974

502/2004

ROMAN AURELIANA GETA

ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 31, BL. 29, SC. 4, ET. 7, AP. 127, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723017250

0216104953

romanaureliana@yahoo.de

ROMAN

AURELIANA GETA

1719/2006

47/04.02.2014

84

MAZARS ROMANIA SRL

6970597

699/2007

ANDRIAN VASILE

STR. ECONOMU CEZARESCU NR. 31B, ET. 1, CAMERA 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0312292600

0312292601

contact@mazars.ro

ANDRIAN

VASILE

1554/2004

54/04.02.2014

85

ROMBAC AUDIT SI CONSULTANTA SRL

15934780

474/2003

BUTEICA MARIANA

STR. VASILE PÂRVAN NR. 2-4, SC. A, PARTER, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213131793

0213131793

office@rombac.ro

BUTEICA

MARIANA

945/2001

246/18.02.2014

86

SEVEN AUDIT VALUATION SRL

16005489

480/2004

CHICOS CARMEN DANA

STR. SLOBOZIA NR. 34, AP. 2, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0212108461

0212108461

office@sevenaduit.ro

GHIDARCEA

ROXANA IOANA

4272/2012

113/04.02.2014

87

AUDIT SRL

7002246

41/2001

GHERMAN LELIOARA

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 132, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0341489300

0341489300

office@auditfin.ro

GHERMAN

LELIOARA

216/2001

296/18.02.2014

88

P&R AUDIT FINANCIAR SRL

21801885

742/2007

POPESCU ADINA

STR. VICEAMIRAL IOAN MURGESCU NR. 55, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0744311970

0241613292

 

POPESCU

ADINA

2142/2007

374/18.02.2014

89

MID CONSULTING SRL

3146427

59/2001

DRULA MIHAI

STR. VASILE LUCACIU NR. 10, PARTER, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213216823

0213216801

audit@midconsulting.ro

DRULA

MIHAI

538/2001

104/04.02.2014

CARSTEA

GEORGETA

2671/2008

77/04.02.2014

90

FINAUDITEXPERT DAK SRL

20434225

813/2008

DARIE MARIA CRISTINA

STR. CODRII NEAMŢULUI NR. 11, BL. 2, SC. 1, ET. 5, AP. 31, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213480100

0213480100

cristina@finauditexpert.ro

DARIE

MARIA CRISTINA

1999/2007

272/18.02.2014

91

PKF ECONOMETRICA SRL

11332463

762/2007

MATARAGIU CARMEN

STR. 3 AUGUST 1919 NR. 9, CAMERA 1 ŞI 3, AP. 1, TIMIŞOARA

TIMIŞ

0256201175

0256293885

office@econometrica. pkf. ro

MATARAGIU

CARMEN

288/2001

335/18.02.2014

GRAPINI

ANCA CRISTINA

4057/2011

116/04.02.2014

92

AS AUDIT CO SRL

15889867

460/2003

MORARIU ANA

STR. APOLODOR NR. 1315, SC. A, AP. 44, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213373694

0213373694

office@asaudit.ro

MORARIU

ANA

46/2001

1/04.02.2014

93

BG CONTA SRL

8025280

17/2001

COJOCARU MIHAELA CARMEN

BD. NAŢIUNILE UNITE NR. 1, ANSAMBLU GEMENII, BL. 108A, ET. 8, BIROU A8, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213166688

0213166699

office@bgconta.ro

COJOCARU

MIHAELA CARMEN

1871/2007

260/18.02.2014

PAVEL

EDUARD

3699/2010

365/18.02.2014

2.Lista persoanelor fizice

Nr. crt.

Nume

Prenume

Nr. carnet auditor financiar/An

Nr./Data certificat de absolvire FE

Adresa de domiciliu

Judeţul

Nr. telefon

Nr. fax

Adresa e-mail

1

ALIC

DELI MARIA

1165/2001

51/04.02.2014

STR. VULCAN NR. 56, DEVA

HUNEDOARA

0730009907

0254231680

quantum_ro@yahoo.com

2

ANDERCO

SIMONA OANA

3433/2010

52/04.02.2014

ŞOS. OLTENIŢEI NR. 188, BL. 1, SC. 2, ET. 8, AP. 72, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0724344929

  

3

ANDREI

ERZSEBET

2105/2007

53/04.02.2014

STR. FERENCVAROS NR. 35, MUNICIPIUL SF. GHEORGHE

COVASNA

0745048452

 

amirocont@yahoo.com

4

ANGHEL

LACRAMIOARA MARIANA

2799/2009

55/04.02.2014

BD. THEODOR PALLADY

NR. 27, BL. G3BIS, SC. A, ET. 8,

AP. 24, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0744189836

 

pfaangellacramioara@gmail.com

5

ANICULESEI

VIORICA

931/2001

57/04.02.2014

STR. J.L.CALDERON NR. 4-6, BL. 4, SC. 1, AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722532355

0213112072

auditav@yahoo.com

6

BEJERITA

FLORIN

3582/2010

59/04.02.2014

STR. SURORILE MARTIR CACEU NR. 32, SC. B, AP. 27, TIMIŞOARA

TIMIŞ

0748119009

0356442570

florinbejerita@yahoo.com

7

BERHECI

MARILENA

4549/2013

60/04.02.2014

STR. CÂMPULUI NR. 16, FOCŞANI

VRANCEA

0722229243

0237222242

marilena@eexpert.ro

8

BIRLE

NICOLETA ANCA

1786/2006

62/04.02.2014

STR. DR. GHEORGHE BILASCU NR. 26, AP. 17, BAIA MARE

MARAMUREŞ

0745271528

 

birlenicoleta@yahoo.com

9

BORDEIANU

COSTICA

1356/2001

67/04.02.2014

STR. PROSPERITĂŢII NR. 6, TG. OCNA

BACĂU

0744809256

0234344215

costicabordeianu@yahoo.com

10

BORLEA

NICOLAE SORIN

4128/2011

68/04.02.2014

STR. AUREL VLAICU NR. 21, BL. V11, SC. 1, ET. 6, AP. 29, CLUJ- NAPOCA

CLUJ

0753057886

 

snborlea@yahoo.com

11

BOTEA

CAMELIA

103/2001

69/04.02.2014

STR. BUZIAŞ NR. 8, BL. M31, SC. 1, AP. 1, CRAIOVA

DOLJ

0744634844

0251466730

profesionalaudit@yahoo.com

12

BRICEAG

EMILIAN

510/2001

70/04.02.2014

STR. CAZARNII NR. 37, BL. 13, SC. C, ET. 3, AP. 15, SLATINA

OLT

0744699483

 

emil.briceag@rdslink.ro

13

BULUC

MANDITA

3152/2009

71/04.02.2014

STR. LEONARD NAE NR. 28, BL. S6, SC. 1, AP. 4, GALAŢI

GALAŢI

0336407434

0336407434

geomedconsulting@gmail.com

14

BUTEICA

MARIANA

945/2001

246/18.02.2014

BD. LIBERTĂŢII NR. 20, BL. 103, SC. 1, ET. 5, AP. 13, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213141220 0766440301

 

marianabuteica@yahoo.com

15

BUZATEL

ELENA

117/2001

72/04.02.2014

STR. MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE NR. 1, BL. 28B, AP. 5, PLOIEŞTI

PRAHOVA

0722258692

 

junius@upcmail.ro

16

CAMPAN

MARIA

1847/2007

74/04.02.2014

BD. CAROL I NR. 4, BL. M6, SC. 2, ET. 6, AP. 23, CRAIOVA

DOLJ

0745524825

0351177595

campan1maria@yahoo.com

17

CARAULAN

LAURA CASTELINA

2988/2009

75/04.02.2014

STR. BIRUINŢEI NR. 13, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0724508790

 

laura.caraulan@yahoo.com

18

CARNUTU

GEORGETA

128/2001

76/04.02.2014

STR. CALOIAN JUDETU NR. 18, BL. D19A, SC. 2, ET. 1, AP. 21, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0742109406

0213515848

georgeta_carnutu@yahoo.com

19

CARSTEA

JEANA

129/2001

78/04.02.2014

ŞOS. ŞTEFAN CEL MARE NR. 14, BL. 19, SC. B, ET. 4, AP. 42, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723654411

0212105230

jeni.carstea@gmail.com

20

CEACALOPOL

GABRIEL RADU ARISTIDE

1887/2007

80/04.02.2014

CALEA FLOREASCA NR. 65, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0724317245

0212317245

gabriel@ceacalopol.com

21

CEAUSESCU

ANDREEA

3340/2010

81/04.02.2014

STR. ENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU NR. 23, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0758099736

0341780001

ceausescu_andreea@yahoo.com andreea.ceausescu@avocatceausescu.ro

22

CIOBAN

SILVIA

524/2000

83/04.02.2014

STR. ANA IPĂTESCU NR. 2, CRISTIAN

BRAŞOV

0744302513

0368814747

cioban.silvia@yahoo.com

23

COCOSATU

CRISTINEL CLAUDIU

1843/2007

84/04.02.2014

STR. DORNEASCA NR. 7, BL. P75, SC. 2, AP. 34, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723293768

 

cristi_claudiu@yahoo.com

24

CODAU

STELIAN

798/2001

85/04.02.2014

STR. GHERASIM BULIGA NR. 09, AP. 1, SUCEAVA

SUCEAVA

0744503537

 

codexpert@sonic.ro

25

COJOCEA

BOGDAN IOAN

1632/2002

86/04.02.2014

CALEA VITAN NR. 117, BL. V21A, SC. 3, ET. 4, AP. 81, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722304709

 

cojocea@ingexpert.ro

26

CONSTANTIN

AURELIAN

1779/2006

88/04.02.2014

STR. FAGULUI NR. 6, BL. 11B, SC. 3, ET. 4, AP. 57, GALAŢI

GALAŢI

0752128071

0236412324

pfaconstantin@yahoo.com

27

CORA

VALERIA

1134/2001

90/04.02.2014

CALEA FLOREŞTI NR. 81, BL. V5, SC. 2, AP. 40, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0727144374

0264571306

coravaleria60@gmail.com

28

DARLAIANE

MARIANA

3659/2010

97/04.02.2014

STR. PAPAZOGLU DUMITRU NR. 87, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0726101269

 

dar.account@yahoo.com

29

DASCALU

VALENTINA

3564/2010

98/04.02.2014

STR. PĂDUREA CRAIULUI NR. 3, BL. H3BIS, SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723552636

 

valentina_dascalu@yahoo.com

30

DIACONESCU

ADRIANA

815/2001

100/04.02.2014

STR. MATEI BASARAB NR. 85, BL. 119 BIS, SC. A, ET. 5, AP. 22, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213141159

0213146653

office@progressaudit.ro

31

DORCA

IOANA DANIELA

4026/2011

101/04.02.2014

BD. TRAIAN NR. 2, BL. 2, SC. A, ET. 3, AP. 10, BAIA MARE

MARAMUREŞ

0744452772

0362419419

daniela.dorca@adcontexpert.ro

32

DRAGOI

ANTOANELLA MARIYEANE

1842/2007

102/04.02.2014

STR. ALEXANDRU CEL BUN NR. 16, BL. F3, AP. 5, BRAŞOV

BRAŞOV

0732126421

0268475755

anto_dragoi@yahoo.com

33

DUMITRU

GABRIELA

2611/2008

286/18.02.2014

BD. MAMAIA NR. 85, BL. LS6, SC. D, AP. 34, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0241660055

0241660055

dumitrugabriela.office@gmail.com

34

FRATILA

ELENA

4339/2012

105/04.02.2014

ALEEA DOBRINA NR. 5, BL. D12, SC. A, AP. 9, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722392857

0213185514

elena.fratila@mattig-audit.ro

35

FUMEA

NINA

3278/2009

106/04.02.2014

STR. AMIRAL HORIA MACELARIU NR. 8-10, BL. 21/1, SC. C, ET. 1, AP. 36, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0731633100

 

ninafumea@yahoo.com

36

GEORGESCU

COSTEL

3800/2010

111/04.02.2014

STR. PRISACA DORNEI NR. 2D, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723194943

0213405626

costelgeorgescu@yahoo.com

37

GHERMAN

LELIOARA

216/2001

296/18.02.2014

STR. PRIMĂVERII NR. 6, BL. ST 6, SC.A, ET. 2, AP. 6, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0341489300

0341489300

valeriagherman@auditfin.ro

38

GOICEA

MIRELA CRISTINA

4535/2013

299/18.02.2014

STR. JEAN ALEXANDRU STERIADI NR. 28, BL. M9, SC. A, ET. 2, AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722651794

0216530586

goicea.cristina@yahoo.com

39

GORGHIU

GEORGETA

4235/2012

114/04.02.2014

STR. COPACESTI NR. 23, ADJUD

VRANCEA

0744699661

 

audit_finans@yahoo.com

40

GRAD

TATIANA DANIELA

3295/2010

115/04.02.2014

BD. DECEBAL, BL. 23, SC. G, ET. 2, AP. 85, DEVA

HUNEDOARA

0722736487

 

havrici@yahoo.com

41

GRAPINI

ANCA CRISTINA

4057/2011

116/04.02.2014

STR. PIATA IONEL I.C. BRĂTIANU NR. 4, SC. B, ET. 1, AP. 6, TIMIŞOARA

TIMIŞ

0256201175

0256293885

anca.grapini@econometrica.pkf.ro

42

GRIGORE

VICTOR

1564/2004

117/04.02.2014

STR. CRĂIŢELOR NR. 12B, OTOPENI

ILFOV

0745100222

 

vgrigore@serviciifinanciare.ro

43

HARLEA

IONUT NICOLAIE

2711/2009

119/04.02.2014

STR. SCHIORILOR NR.11, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0744364252

0213110764

ionutharlea@romcontexpert.ro

44

HARLEA

ADRIANA SORELA

2386/2008

118/04.02.2014

STR. SCHIORILOR NR. 11, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0745043212

0213100063

sorela@romcontexpert.ro

45

HIRLEATA

LAURA MARIA

4459/2013

121/04.02.2014

STR. BUZOIENI NR. 8, BL. M41, SC. 1, ET. 5, AP. 33, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0765239775

 

laura.hirleata@gmail.com

46

HOISAN

CARMEN MIHAELA

1890/2007

122/04.02.2014

STR. MIREA MIOARA LUIZA NR. 2, BL. 33, SC. 2, AP. 66, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0744634095

0213200485

carmen@proaudit.ro

47

HUSANU

MONICA

2401/2008

124/04.02.2014

STR. I. L. CARAGIALE NR. 1, SC. D, AP. 12, BACĂU

BACĂU

0744101545

0334405346

hmauditcontab@yahoo.com

48

IONESCU

MARITA

1978/2007

127/04.02.2014

STR. POET VASILE CÂRLOVA NR. 2, BL. A7BIS, SC. 1, AP. 123, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723362526

0213265388

mioarai@iebatrust.ro

49

ISAC

NICU

1221/2001

129/04.02.2014

STR. GENERAL ION RASCANU NR. 9, VASLUI

VASLUI

0744530643

 

isacnicu@yahoo.com

50

JECAN

MARIA MARINELA

4027/2011

132/04.02.2014

LOC. TĂUŢII MĂGHERĂUŞ NR.121 C

MARAMUREŞ

0730020097

 

marinela.jecan@sifainternational.ro

51

JUGRAVU

VASILICA MICAELA

577/2001

133/04.02.2014

STR. BĂNEASA NR. 24-26, BL. 5/1, SC. A, ET. 3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722357155

0212329390

micaela.jugravu @ceccarf.ro

52

MANOLE

ION

282/2001

34/04.02.2014

BD. TIMIŞOARA NR. 69, BL. C13, SC. E, ET. 2, AP. 166, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0213185622

0213185624

i.manole@clicknet.ro

53

MARCHIS

EDUARD

2582/2008

139/04.02.2014

DRUMUL TABEREI NR. 29, BL. F2, SC. F, ET. 4, AP. 108, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0746258372

 

af@eduardmarchis.ro

54

MARIAN

BOGDAN OVIDIU

3041/2009

140/04.02.2014

STR. PLOPILOR NR. 56, AP. 23, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0757578364

 

marian_marian@clicknet.ro

55

MARINESCU

IULIANA MARIANA

1925/2007

141/04.02.2014

STR. ALEEA COMPOZITORILOR NR. 1, BL. E21, SC. 1, ET. 9, AP. 49, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0730120897

 

iulianamarinescu41@yahoo.com

56

MATARAGIU

CARMEN

288/2001

335/18.02.2014

BD. 3 AUGUST 1919 NR. 9, AP. 1, TIMIŞOARA

TIMIŞ

0256201175

0256293885

carmen.mataragiu@econometrica.pkf.ro

57

MATES

ANGELA ANETA

984/2001

142/04.02.2014

STR. C. BRÂNCOVEANU NR. 9, MEDIAŞ

SIBIU

0722370818

0269843058

matesangela@yahoo.com

58

MIHAILESCU

ION

40/2001

11/04.02.2014

STR. REPUBLICII, BL. D5A, SC. D, ET. 5, AP. 19, PITEŞTI

ARGEŞ

0722247501

0248221430

ionmihailescu@yahoo.com

59

MIHAILESCU

CIPRIAN-TEODOR

2740/2009

337/18.02.2014

BD. REPUBLICII, BL. D5A, SC. D, ET.5, AP.19, PITEŞTI

ARGEŞ

0722669068

 

ciprian.mihailescu@yahoo.com

60

MINDA

IOAN

297/2001

145/04.02.2014

STR. HAGA NR. 28, TIMIŞOARA

TIMIŞ

0722518189

0356468759

mindaexpert@yahoo.com

61

MISCHIAN

AUGUSTIN

2588/2008

147/04.02.2014

STR. FLORILOR NR. 15, BL. C3, AP. 1, SAT FLOREŞTI, COMUNA FLOREŞTI

CLUJ

0744696957

 

augustin.mischian@gmail.com

62

MOISE

LIVIU

1776/2006

148/04.02.2014

STR. IOVITA NR. 23-27, ET. 6, AP. 25, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722657657

0214113192

liviu.moise@prosysaudit.ro

63

MONOR

FLORICICA MIHAELA

2893/2009

149/04.02.2014

STR. STAŢIUNII NR. 19, BL. F5, SC. A, AP. 1, SUCEAVA

SUCEAVA

0749233292

 

florimonor@yahoo.com

64

MOTOC

VALENTINA

631/2001

150/04.02.2014

STR. VIORELE NR. 4, BL. 22, SC. 2, ET. 1, AP. 41, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0721256336

0214234180

audit@audit-contabilitate.ro

65

MURESAN

MARINEL DANUT

318/2001

152/04.02.2014

STR. IUGOSLAVIEI NR. 28, CLUJ- NAPOCA

CLUJ

0744595490

 

audit@mdm.ro

66

NEAMTU

HORIA ION

19/2001

02/04.02.2014

STRADA PARCULUI NR. 77F, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0741333336

0213373439

horia.neamtu@yahoo.com

67

NECIOV

DANIELA ALINA

861/2001

153/04.02.2014

CALEA ARADULUI NR. 27, BL. 4C2, ET. 4, AP. 16, TIMIŞOARA

TIMIŞ

0745145246

025244056

alina.neciov@confidentgrup.ro

68

NICA

DUMITRU

1788/2006

154/04.02.2014

STR. VEDEA NR. 3, BL. 114, SC. 1, ET. 7, AP. 42, SECTOR 5, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0740032520

 

nicadumitru_aism@yahoo.com

69

NITU

CORNEL

334/2001

157/04.02.2014

STR. BANATULUI NR. 2, BL. 36D, ET. 2, AP. 9, PLOIEŞTI

PRAHOVA

0726135642

0244517701

acon.audit@gmail.com

70

OLAR

SEBASTIAN IOAN

4343/2012

159/04.02.2014

STR. SALISTE NR. 12, TÂRGU MUREŞ

MUREŞ

0742460867

  

71

PALI

SANDU MIRCEA

4566/2013

162/04.02.2014

STR. FAGULUI NR. 30, AP. 1, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0749026065

 

alesanco79@yahoo.com

72

PALKO

GHEORGHE

1879/2007

363/18.02.2014

STR. LIBERTĂŢII NR. 15, MIERCUREA-CIUC

HARGHITA

0744609961

 

gpalko@clicknet.ro

73

PALUR

MARGARETA

2669/2008

163/04.02.2014

STR. 9 MAI NR. 78, SC. B, AP. 4, BACĂU

BACĂU

0745806430

0234588006

margaplr@yahoo.com

74

PARALESCU

IOAN

1193/2001

165/04.02.2014

STR. LILIACULUI, BL. 24, SC. B, AP. 12, DEVA

HUNEDOARA

0730009901

 

paralescuioan@yahoo.com

75

PAUNOIU

SIMONA DANIELA

4006/2011

166/04.02.2014

STR. ŞIPOTUL FÂNTÂNILOR NR. 4, ET. 6, AP. 38, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0744256567

0213171038 0311027456

s_paunoiu@yahoo.com

76

PETRE

LENUTA

866/2001

168/04.02.2014

STR. FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 19, BL. 96, SC. 1, AP. 38, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0749010021

0318179609

lenuta.petre@gmail.com

77

POPESCU

SIMONA

3630/2010

171/04.02.2014

STR. ŞOS. COLENTINA NR. 51, BL. R11, SC. A, AP. 35, SECTOR 2, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722785923

0212244829

simona.popescu@arkadiaconsulting.ro

78

POTIRNICHE

LIVIA VASILICA

2500/2008

377/18.02.2014

STR. POLITEHNICII NR. 5, BL. 8, SC. 1, AP. 25, SECTOR 6, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0724175235

0314378858

bucuresti.audit@yahoo.com

79

PREJBEANU

MARIANA

2301/2007

175/04.02.2014

STR. DEJ NR. 7, SECTOR 1, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0753275187

 

mariana_prejbeanu@yahoo.com

80

PROFEANU

ELENA LAURA

3009/2009

176/04.02.2014

STR. RADU DE LA AFUMAŢI NR. 2A, RÂMNICU VÂLCEA

VÂLCEA

0722225798

0350412929

laura_profeanu@yahoo.com

81

RADULESCU

DOINA

3183/2009

382/18.02.2014

STR. TRANSILVANIEI NR. 4, BL. F9, ET. 1, AP. 7, ORADEA

BIHOR

0724739050

0259237819

doina.amd@gmail.com

82

RISTEA

LUMINITA

390/2001

181/04.02.2014

STR. PRIMĂVERII NR. 6, BL. ST 6, SC. A, ET 3, AP. 12, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0743337003

0341443632

luminita.ristea@crgnexia.ro

83

RUSU

NINA

2530/2008

182/04.02.2014

STR. FOIŞORULUI NR. 8, BL. F3C, SC. 3, AP. 78, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0743525524

 

ninarusu67@yahoo.com

84

SATMARI

GEORGETA MIHAELA

4466/2013

184/04.02.2014

STR. IZVORUL CRIŞULUI NR. 6, BL. A16, SC. B, ET. 3, AP. 27, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0728069014

 

mihaela_satmari@iramtas.ro

85

SENDRONI

AUREL

407/2001

187/04.02.2014

STR. E. MĂRGINEANU NR. 4, BL. 46, SC. A, ET. 4, AP. 8, HUNEDOARA

HUNEDOARA

0742018488

0254748849

aurelauditor@yahoo.com

86

SERA

RUDOLF

3996/2011

188/04.02.2014

STR. DUMITRU MERTICARIU NR. 1, HUNEDOARA

HUNEDOARA

0740035512

 

serarudolf@yahoo.com

87

SPINEI

MARIA

3073/2009

191/04.02.2014

STR. GEORGE ENESCU, NR. 4, AP. 8, TÂRGU MUREŞ

MUREŞ

0722300844

0265266240

mariaspinei@yahoo.com

88

STAFIE

ANA MARIA

1737/2006

192/04.02.2014

STR. ANASTASIE PANA NR. 20, BL. C15, SC. 2, AP. 38, SECTOR 3, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723341610

 

stafie.anamaria@gmail.com oana.moisa@stafie.ro

89

STANCIU

LAURENTIU

4070/2011

193/04.02.2014

STR. VIORELE NR. 26, BL. 18, SC. A, AP. 8, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722782736

 

laurstanciu@gmail.com

90

SURUGIU

LORENA BIANCA

4377/2012

197/04.02.2014

BD. NICOLAE BĂLCESCU NR. 23A, SC. C, ET. 1, AP. 32, DEVA

HUNEDOARA

0730009909; 0744457393

 

lorenasurugiu@yahoo.com

91

TANCU

STEFAN

441/2001

203/04.02.2014

STR. ŞERBAN VODĂ NR. 209, BL. BCR, CORP. A, AP. 13A, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0722388165

0213405626

stefan@audit-tancu.ro

92

TUCA

AURICA

455/2001

212/04.02.2014

STR. ODEI NR. 45A, PARTER, SECTOR 4, BUCUREŞTI

BUCUREŞTI

0723141583

0214504324

tucaaurica@yahoo.com

93

VASAR

DORINA

2134/2007

219/04.02.2014

STR. BISTRIŢEI NR. 27-31, AP.13, CLUJ-NAPOCA

CLUJ

0744665545

 

office@aaudit.ro

94

ZAIFU

MARIOARA

2437/2008

221/04.02.2014

STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 84, BL. MF1, SC. A, AP. 15, CONSTANŢA

CONSTANŢA

0743337005

0341443632

marioara.zaifu@crgnexia.ro

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 163 din data de 6 martie 2014