Văzând Referatul de aprobare nr. NB 5.188 din 28 mai 2015 al Serviciului medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 6, 7, 9,10 şi 22 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 386/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 22 aprilie 2004, se completează după cum urmează:
1.După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:
"Art. 101
(1) La internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz, medicul curant are obligaţia să aducă la cunoştinţa pacientului faptul că are dreptul de a cere să nu fie informat în cazul în care informaţiile medicale prezentate i-ar cauza suferinţă, precum şi dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
(2) Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament se exprimă în scris, prin completarea formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme."
2.După articolul 16 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

ANEXĂ: Formular de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter confidenţial ale pacientului
(- Anexă la norme)
Subsemnatul ....................., domiciliat în localitatea ............... str. ............... nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......., sectorul/judeţul .............., legitimat cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......., având CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de pacient/reprezentant legal al pacientului ....................., având CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Îmi exprim decizia, în conformitate cu art. 7 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, să nu fiu informat în cazul în care informaţiile prezentate mi-ar cauza suferinţă.

Semnătura pacientului/reprezentantului legal ..................... Data ................

Îmi exprim opţiunea, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, de a permite accesul la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei ....................., în calitate de ................ .

Semnătura pacientului/reprezentantului legal ..................... Data ................

Nu sunt de acord să permit accesul altei persoane la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate.

Semnătura pacientului/reprezentantului legal ..................... Data ................

Am retras accesul la datele cu caracter confidenţial privind starea mea de sănătate domnului/doamnei ..................... .

Semnătura pacientului/reprezentantului legal ..................... Data ................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 384 din data de 2 iunie 2015