ORDIN nr. 822 din 9 iulie 2014 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 167/2014
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 5.164/2014 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
1.După articolul 12 din Normele de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 167/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 19 februarie 2014, se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:
"Art. 121
(1) În cazul în care unităţile sanitare publice prevăzute la art. 12 se află în stare de incapacitate de plată, pe durata menţinerii acestei stări, plata bursei de rezidenţiat se va face de către direcţia de sănătate publică pe a cărei rază teritorială se află unitatea sanitară publică angajatoare în cauză.
(2) Plata prevăzută la alin. (1) se face pe baza actului adiţional la contractul privind sumele aferente plăţii bursei de rezidenţiat încheiat între unitatea sanitară angajatoare respectivă cu direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a listei nominale a rezidenţilor care beneficiază de bursa de rezidenţiat cuprinzând codul numeric personal, precum şi contul bancar de vărsământ al acestora, întocmită de către unitatea sanitară publică angajatoare, în baza criteriilor de acordare a bursei de rezidenţiat prevăzute de prezentul ordin şi cu respectarea termenelor prevăzute de acesta.
(3) Direcţia de sănătate publică care efectuează plata bursei de rezidenţiat pe durata stării de incapacitate de plată a unităţii sanitare angajatoare va transmite acesteia dovada de efectuare a plăţii."
Art. II
Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Direcţia generală buget şi contabilitate, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 513 din data de 9 iulie 2014