ORDIN nr. 987 din 19 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 111.574 din 19 iunie 2014 şi prevederile art. 28 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 8 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
"(12) Operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie."
2.La articolul 2 alineatul (21), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) asociaţii profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice - pot întocmi, la solicitarea operatorilor, fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1- 7, verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;"
3.La articolul 2, alineatele (22), (23) şi (24) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(22) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, pentru a putea să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (21) lit. b), sunt următoarele:
- să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani;
- să deţină filiale şi/sau sucursale şi/sau asociaţii judeţene.
(23) Asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, prevăzute la alin. (2), depun la DAJ pe raza căreia au înregistrat sediul social, în copie şi în original, în vederea verificării conformităţii, următoarele documente:
- hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;
- statutul asociaţiei;
- bilanţul contabil anual pentru anul anterior, depus şi înregistrat la administraţia financiară, sau certificatul de atestare fiscală;
- lista cu filialele şi/sau sucursalele şi/sau asociaţiile judeţene.
(24) DAJ transmit la MADR lista asociaţiilor eligibile, în vederea postării pe site-ul propriu a listei cu asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (22) şi (23)."
4.La articolul 2, alineatul (25) se abrogă.
5.La articolul 2, după alineatul (25) se introduc două noi alineate, alineatele (26) şi (27), cu următorul cuprins:
"(26) Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel:
- fie personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau prin transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică;
- fie prin asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice, în situaţia în care operatorul optează pentru această variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea documentelor în format electronic, utilizând semnătura electronică.
(27) În situaţia depistării unor neconcordanţe, DAJ va notifica operatorul/asociaţia în vederea remedierii neconcordanţelor. Modificările se vor face în termen de maximum 7 zile de la primirea notificării."
6.La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
"(31) Nomenclatoarele folosite pentru completarea fişelor de înregistrare, conform modelelor din anexele nr. 1- 7, armonizate cu nomenclatoare specifice naţionale şi internaţionale, sunt disponibile pe site-ul MADR, la secţiunea "agricultură ecologică", precum şi la sediile DAJ.
(32) La anexele nr. 3, 5 şi 6, menţiunea «Grupa, subgrupa - se vor completa conform nomenclatoarelor disponibile şi la sediile EM/DAJ*» se elimină."
7.În anexa nr. 3, la punctul 4, sintagma "cantitatea estimată în anul.... (kg sau litri)" se înlocuieşte cu sintagma "cantitatea realizată în anul anterior (kg sau litri)".
8.În anexa nr. 6, la punctul 4, sintagma "volumul exportat estimat (kg/litri/buc.)" se înlocuieşte cu sintagma "volumul exportat în anul anterior (kg/litri/buc.)".
9.În tot cuprinsul ordinului, sintagma "realizat în anul anterior" se înlocuieşte cu termenul "estimat".
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 454 din data de 20 iunie 2014