REGULAMENT din 6 aprilie 2015 de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
CAPITOLUL 1: Dispoziţii generale
1.1.Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României.
1.2.Loteria bonurilor fiscale se organizează lunar, putând fi organizată şi ocazional, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.
CAPITOLUL 2: Definiţii şi abrevieri
SECŢIUNEA 1: 2.1. Definiţii
1.2.1.1. urnă - mecanism complex cu componente mecanice şi electronice produs de o firmă specializată pentru extragerea aleatoare de bile atât în regim automat, cât şi manual;
2.2.1.2. bilă - sferă din polimeri sintetici cu structură solidă, echilibrată din punctul de vedere al greutăţii, inscripţionată cu cifre;
3.2.1.3. inel - cerc din plexiglas, care este folosit pentru aducerea bilei extrase din zona de extragere în zona de prezentare;
4.2.1.4. bol - sfera din plexiglas transparentă folosită pentru amestecarea bilelor cu ajutorul aerului generat de turbosuflantă;
5.2.1.5. loader - componenta din plexiglas folosită pentru încărcarea bilelor în urnă;
6.2.1.6. canal colector - componenta din plexiglas folosită pentru prezentarea bilelor extrase;
7.2.1.7. touchscreen - telecomanda folosită pentru acţionarea urnelor;
8.2.1.8. cântar - instrument de precizie folosit pentru stabilirea greutăţii individuale a bilelor.
SECŢIUNEA 2: 2.2. Abrevieri
C.N.L.R. - S.A. - Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
D.R.V. - Direcţia reţea vânzări
S.P.P.L. - Serviciul promovare şi produse loteristice
B.C.P. - Biroul comunicare protocol
M.F.P. - Ministerul Finanţelor Publice
A.N.A.F. - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
CAPITOLUL 3: Etapele desfăşurării Loteriei bonurilor fiscale
SECŢIUNEA 1: 3.1. Pregătirea urnelor, bilelor şi a cântarului pentru trageri (efectuate de coordonatorul tragerii)
1.3.1.1. Este verificată integritatea bilelor, numărul şi aşezarea lor în toate seturile de bile care pot fi folosite la tragere.
2.3.1.2. Se alimentează urnele cu curent electric.
3.3.1.3. Este verificată integritatea şi funcţionarea urnelor prin efectuarea de teste cu bile.
4.3.1.4. Este scos cântarul din seif şi se poziţionează pe masa unde va fi efectuată cântărirea cu minimum o oră înaintea procesului de cântărire (pentru aclimatizare şi autocalibrare), apoi se calează (aşezarea la orizontală);
5.3.1.5. Sunt cântărite bilele în prezenţa Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale (comisia de tragere)
6.3.1.6. Sunt pregătite toate urnele de tragere (inclusiv cele de rezervă).
SECŢIUNEA 2: 3.2. Extragerea variantelor câştigătoare pentru Loteria bonurilor fiscale
1.3.2.1. Se introduc bilele în urne în prezenţa comisiei de tragere pentru fiecare fază a Loteriei bonurilor fiscale, după cum urmează:
1.1.3.2.1.1. etapa I - bilele 1, 2, 3...12 aferente lunilor care participă (pentru extragerile ocazionale organizate pentru minimum două luni) - urna Venus/Topaze;
1.2.3.2.1.2. etapa II - bilele de la 1-28/29/30/31 (reprezentând ziua emiterii bonului fiscal aferent lunii pentru care se efectuează extragerea) - urna Venus;
1.3.3.2.1.3. etapa III - bilele de la 0-9 (pentru extragerea cifrelor reprezentând valoarea totală a bonului fiscal) - trei boluri ale urnei Topaze.
2.3.2.2. Coordonatorul activează tabloul de comandă al urnei şi se selectează numărul de bile care urmează să fie extras, aferent fiecărui joc.
3.3.2.3. Se extrag în prezenţa comisiei de tragere bilele corespunzătoare pentru fiecare etapă:
3.1.3.2.3.1. etapa I = 1 bilă (luna bonului) - în cazul extragerilor ocazionale;
3.2.3.2.3.2. etapa II = 1 bilă (ziua bonului);
3.3.3.2.3.3. etapa III = 3 bile (valoarea bonului).
SECŢIUNEA 3: 3.3. Pregătirea, completarea, semnarea şi verificarea proceselor-verbale întocmite cu ocazia tragerilor
1.3.3.1. Se completează de către coordonator procesele-verbale cu numele şi funcţiile reprezentanţilor autorităţilor (M.F.P., A.N.A.F., C.N.L.R. - S.A.), care participă la tragerea din luna respectivă, persoane care sunt stabilite prin ordin de către ministrul finanţelor publice şi care participă la tragere conform programării realizate de către S.P.P.L. Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei.
2.3.3.2. Se instruiesc de către coordonator membrii comisiei de tragere referitor la modul de completare a proceselor-verbale şi la modul de desfăşurare a tragerilor.
3.3.3.3. În timpul tragerilor sunt completate procesele-verbale de către membrii comisiei menţionate mai sus, pentru fiecare etapă în parte.
4.3.3.4. După terminarea tragerilor sunt semnate procesele-verbale de către membrii comisiei de tragere şi sunt verificate de către coordonatorul tragerii împreună cu preşedintele comisiei de tragere (în cazul apariţiei de greşeli în completare atât în timpul tragerii, cât şi după tragere, este înlocuit respectivul proces-verbal).
5.3.3.5. După verificarea proceselor-verbale, acestea sunt predate reprezentantului C.N.L.R. - S.A. în vederea transmiterii, în prima zi lucrătoare ulterioară datei extragerii, atât în format letric, cât şi electronic, către Serviciul de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă din cadrul M.F.P., respectiv către Serviciul comunicare relaţii publice şi mass-media din cadrul A.N.A.F.
SECŢIUNEA 4: 3.4. Sigilarea/Predarea plicului cu procesele-verbale şi asigurarea/depozitarea urnelor, cântarului şi a bilelor folosite
1.3.4.1. Se sigilează plicul cu procese-verbale, se ştampilează şi se semnează de către toţi membrii comisiei de tragere.
2.3.4.2. Se predă plicul cu procese-verbale, sigilat şi ştampilat de către coordonator, reprezentantului A.N.A.F./M.F.P., după caz.
3.3.4.3. Se depozitează bilele şi cântarul în seif, după care acesta se închide şi se sigilează.
4.3.4.4. Se asigură urnele cu prelate de protecţie.
5.3.4.5. Se opreşte alimentarea cu curent electric a urnelor.
SECŢIUNEA 5: 3.5. Rezolvarea incidentelor de natură tehnică de către coordonator şi comisia de tragere
1.3.5.1. În cazul în care urna se defectează în timpul probelor premergătoare tragerii, tragerile se efectuează cu urna de rezervă şi cu setul de bile corespunzător.
2.3.5.2. În situaţia în care urna se defectează în timpul extragerii bilelor, numerele deja extrase sunt validate şi se reporneşte procesul de extragere pentru bilele rămase, iar dacă nu se reuşeşte acest lucru, se va continua extragerea folosindu-se urna de rezervă şi setul de bile corespunzător acesteia, cu menţiunea că în canalul colector se vor introduce bila/bilele deja validată/e.
3.3.5.3. Dacă o urnă se blochează după selectarea unei bile, iar aceasta nu mai poate fi extrasă, numărul bilei se validează. Se reporneşte urna, iar dacă nici această operaţiune nu reuşeşte, se trece la urna de rezervă cu setul de bile corespunzător, cu menţiunea că în canalul colector se vor introduce bilele deja validate.
4.3.5.4. Orice alte incidente tehnice neprevăzute sunt soluţionate în funcţie de posibilităţile existente astfel încât să se asigure finalizarea tragerii.
CAPITOLUL 4: Responsabilităţi
SECŢIUNEA 1: 4.1. D.R.V. - S.P.P.L. şi B.C.P.
1.4.1.1. Organizează operaţiunile de tragere şi convoacă membrii comisiei de tragere (S.P.P.L./B.C.P.).
2.4.1.2. Asigură înscrierea persoanelor care doresc să participe ca observatori la procedura tragerilor şi selectează dintre aceştia, în ordinea înscrierii, un număr de persoane în limita locurilor disponibile (B.C.P.).
3.4.1.3. Colaborează cu reprezentanţii Serviciului de comunicare, relaţii publice, mass-media şi transparenţă din cadrul M.F.P. şi/sau reprezentanţii Serviciului comunicare relaţii publice şi mass media din cadrul A.N.A.F. în vederea transmiterii invitaţiilor de participare pentru presa scrisă şi audiovizuală şi selectează un număr de observatori în ordinea prezentării acreditărilor şi în limita spaţiului disponibil în locaţia în care se desfăşoară tragerile, astfel încât să nu fie perturbată desfăşurarea acestora (B.C.P.).
4.4.1.4. Întocmeşte materialul pe care prezentatorul TV urmează să îl prezinte în timpul emisiunii, material care va conţine numele membrilor comisiei.
5.4.1.5. Organizează evidenţa participărilor la trageri a membrilor comisiei şi a observatorilor (S.P.P.L./B.C.P.).
6.4.1.6. Ia măsuri şi colaborează cu studiourile de televiziune pentru a asigura, din punct de vedere tehnic, desfăşurarea optimă a tragerilor şi cu privire la instalarea şi păstrarea în bune condiţii a echipamentului necesar tragerii (S.P.P.L.).
SECŢIUNEA 2: 4.2. Preşedintele comisiei de tragere
1.4.2.1. Supraveghează, controlează şi răspunde de activităţile comisiei pe toată durata desfăşurării tragerii.
2.4.2.2. Verifică prezenţa membrilor comisiei şi înscrierea corectă a numelor şi prenumelor acestora în tabelul de prezenţă.
3.4.2.3. Asistă la cântărirea bilelor folosite pentru tragerea respectivă şi verifică încadrarea greutăţii bilelor în toleranţele admise stabilite de producător. În cazul în care una sau mai multe bile dintr-un set nu se încadrează în toleranţele admise conform certificatului emis de producător, preşedintele va dispune înlocuirea întregului set de bile şi reluarea operaţiunilor de cântărire.
4.4.2.4. Semnează procesele-verbale întocmite cu ocazia cântăririi bilelor, în care a fost consemnată greutatea bilelor.
5.4.2.5. Participă la verificarea funcţionării urnelor.
6.4.2.6. Asistă la introducerea bilelor în mecanismul de încărcare al urnei, verificând numărul bilelor introduse.
7.4.2.7. Supraveghează desfăşurarea efectivă a tragerii.
8.4.2.8. Dispune aplicarea măsurilor necesare în situaţia apariţiei unor incidente de natură tehnică legate de funcţionarea urnelor.
9.4.2.9. Consemnează în procesele-verbale ale tragerilor numerele extrase.
10.4.2.10. Verifică înscrierea corectă în toate procesele-verbale a numerelor extrase.
11.4.2.11. Semnează toate procesele-verbale întocmite cu ocazia tragerii respective.
SECŢIUNEA 3: 4.3. Membrii comisiei de tragere
1.4.3.1. Asistă la cântărirea de către coordonator a bilelor folosite pentru tragerea respectivă şi verifică încadrarea greutăţilor acestora în toleranţele admise stabilite de producător.
2.4.3.2. Semnează procesele-verbale întocmite de către coordonator cu ocazia cântăririi bilelor, în care au fost consemnate greutăţile acestora.
3.4.3.3. Participă, înainte de efectuarea tragerii, la verificarea funcţionării urnelor.
4.4.3.4. Asistă la introducerea bilelor de către coordonator în mecanismul de încărcare al urnei, verificând numărul bilelor introduse.
5.4.3.5. Asistă la desfăşurarea efectivă a tragerii.
6.4.3.6. Consemnează în procesele-verbale ale tragerilor numerele extrase.
7.4.3.7. Semnează procesele-verbale în care sunt consemnate variantele extrase, întocmite cu ocazia tragerilor respective.
SECŢIUNEA 4: 4.4. Coordonatorul tragerilor
1.4.4.1. Asigură instruirea membrilor comisiei de trageri înaintea începerii operaţiunilor de tragere.
2.4.4.2. Pregăteşte procesele-verbale pentru comisia de tragere.
3.4.4.3. Desigilează seiful unde sunt depozitate bilele şi cântarul.
4.4.4.4. Alimentează cu energie electrică echipamentele de tragere.
5.4.4.5. Verifică şi testează funcţionarea urnelor, premergător efectuării tragerilor.
6.4.4.6. Efectuează cântărirea bilelor folosite pentru tragere.
7.4.4.7. Semnează procesele-verbale, întocmite cu ocazia cântăririi, în care au fost consemnate greutăţile bilelor.
8.4.4.8. Introduce numărul de bile corespunzător în mecanismul de încărcare a urnei.
9.4.4.9. Activează tabloul de comandă al urnei de tragere.
10.4.4.10. Efectuează tragerile.
11.4.4.11. Informează preşedintele comisiei de tragere în situaţia apariţiei unor incidente de natură tehnică legate de funcţionarea urnelor şi execută măsurile dispuse de către preşedintele comisiei.
12.4.4.12. Verifică după terminarea tragerilor dacă procesele-verbale au fost semnate de către preşedinte şi de către membrii comisiei.
13.4.4.13. Depozitează echipamentele de tragere şi aplică sigiliul pe uşa seifului.
14.4.4.14. Întrerupe alimentarea cu energie electrică a urnelor de tragere.
CAPITOLUL 5: Anexe
1.Anexa A - Modelul procesului-verbal pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale
2.Anexa B - Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent zilei emiterii bonului fiscal
3.Anexa C - Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent valorii bonului fiscal
4.Anexa D - Modelul procesului-verbal încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la extragerea numărului aferent lunii câştigătoare (extrageri ocazionale)
5.Anexa E - Modelul tabelului de prezenţă a membrilor Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bunurilor fiscale
-****-
ANEXA nr. 1: ANEXA A - PROCES-VERBAL pentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale din data de .........

COMPANIA NAŢIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A.

COMISIA DE TRAGERE

LOTERIA BONURILOR FISCALE

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, tragerile s-au desfăşurat în prezenţa comisiei de tragere compusă din următorii membri:
Dl. ................ - delegat al Ministerului Finanţelor Publice - preşedinte
Dl. ................ - delegat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru
Dl ................. - delegat al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A. - membru
Etapa I (Se completează în cazul extragerilor ocazionale.)
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015, după verificarea urnei VENUS/TOPAZE şi a bilelor corespunzătoare lunilor participante, comisia a supravegheat introducerea acestora în urnă, după care s-a trecut la extragerea numărului câştigător.
 
Etapa a II-a
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015, după verificarea urnei VENUS şi a celor 31 de bile (respectiv 28/29/30/31) inscripţionate cu numere de la 1 la 31, comisia a supravegheat introducerea acestora în urnă, după care s-a trecut la extragerea numărului câştigător.
 
Acest număr a fost înscris în prezentul proces-verbal şi este data calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal.
Etapa a III-a
În conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Loteriei bonurilor fiscale, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015, după verificarea urnei TOPAZE (SN 009) şi a bilelor inscripţionate cu cifre de la 0 la 9, comisia a supravegheat introducerea acestora în urnă, după care s-a trecut la extragerea celor 3 cifre care compun numărul câştigător, începând cu cifra unităţilor şi terminând cu cifra sutelor, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal.
Cele 3 cifre extrase la etapa a III-a
   

1

2

3

Cele 3 cifre ale etapei a III-a au fost înscrise în prezentul proces-verbal în ordinea extragerii din urnă şi formează numărul câştigător al acestei etape reprezentând valoarea totală a bonului fiscal, extras astăzi ............. .
ANEXA nr. 2: ANEXA B - PROCES-VERBAL încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent zilei emiterii bonului fiscal din data de .........

COMPANIA NAŢIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A.

COMISIA DE TRAGERE

LOTERIA BONURILOR FISCALE

Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ......... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (ziua bonului) din data de ........., cu urna VENUS 2 (SN-VS 10 07 06 A)

Nr. bilă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Greutate [g]

          

Nr. bilă

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Greutate [g]

          

Nr. bilă

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Greutate [g]

          

Nr. bilă

31

Greutate [g]

 
Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului OHAUS EXPLORER - EP213CM corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei.

Comisie:

Preşedinte:

Membri:

Coordonator tragere,

......................

ANEXA nr. 3: ANEXA C - PROCES-VERBAL încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la tragerile Loteriei bonurilor fiscale pentru extragerea numărului aferent valorii bonului fiscal din data de .........

COMPANIA NAŢIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A.

COMISIA DE TRAGERE

LOTERIA BONURILOR FISCALE

Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ......... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (valoarea bonului) din data de ........., cu urna TOPAZE (SN - 009)
set - ......... (culoare set)

Nr. bilă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Greutate [g]

          
set - ......... (culoare set)

Nr. bilă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Greutate [g]

          
set - ......... (culoare set)

Nr. bilă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Greutate [g]

          
Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului OHAUS EXPLORER - EP213CM corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei.

Comisie:

Preşedinte:

Membri:

Coordonator tragere,

......................

ANEXA nr. 4: ANEXA D - PROCES-VERBAL încheiat cu prilejul cântăririi bilelor folosite la extragerea numărului aferent lunii câştigătoare (extrageri ocazionale) din data de .........

COMPANIA NAŢIONALĂ "LOTERIA ROMÂNĂ" - S.A.

COMISIA DE TRAGERE

LOTERIA BONURILOR FISCALE

Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ......... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (extrageri ocazionale) din data de ........., cu urna TOPAZE (SN - 009)

Nr. bilă

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Greutate [g]

          

Nr. bilă

11

12

Greutate [g]

  
Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului OHAUS EXPLORER - EP213CM corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei.

Comisie:

Preşedinte:

Membri:

Coordonator tragere,

......................

ANEXA nr. 5: ANEXA E - TABELUL DE PREZENŢĂ a membrilor Comisiei pentru supravegherea extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
COMPANIA NAŢIONALĂ "LOTERIA ROMÂNA" - S.A.
Membrii comisiei convocaţi astăzi, ............., pentru conducerea, supravegherea şi controlul Loteriei bonurilor fiscale
Preşedinte:
Dl/Dna ................ - Ministerul Finanţelor Publice
................
Membri:
Dl/Dna ................ - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
................
Dl/Dna ................ - consilier juridic - Compania Naţională "Loteria Română" - S.A.
................
Dl. ................ - coordonator tehnic
................
Preşedinte,
................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 240 din data de 8 aprilie 2015