NORME METODOLOGICE din 18 iunie 2013 pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale
Art. 1
(1)Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva unei unităţi administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are sediul unitatea administrativ-teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei acestei unităţi administrativ-teritoriale.
(2)În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în situaţia de insolvenţă.
(3)Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la constatarea stării de insolvenţă care a intervenit potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, să solicite deschiderea procedurii privind insolvenţa unităţii administrativ-teritoriale, prin cerere depusă la tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(4)Ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile de la declararea situaţiei de insolvenţă, solicită înregistrarea acesteia la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.
(5)În Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale sunt înscrise toate unităţile administrativ-teritoriale aflate în situaţia de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă.
Art. 2
În vederea solicitării înregistrării hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă, ordonatorul principal de credite depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, următoarele documente:
a)adresă de solicitare a înregistrării hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă;
b)hotărârea judecătorească de deschidere a procedurii de insolvenţă;
c)Situaţia privind analiza deschiderii procedurii de insolvenţă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2a;
d)Lista creditorilor faţă de care există obligaţii de plată mai mari de 120 de zile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2b.
Art. 3
Directorul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti desemnează structura organizatorică din cadrul direcţiei care întocmeşte şi gestionează Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 4
(1)Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează situaţiile de deschidere a procedurii de insolvenţă în ordinea depunerii lor de către ordonatorul principal de credite.
(2)La verificarea documentelor prevăzute la art. 2, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au în vedere următoarele:
a)adresa de solicitare a înregistrării hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă să fie semnată de ordonatorul principal de credite şi să aibă aplicată ştampila unităţii administrativ-teritoriale. În cazul în care calitatea de ordonator principal de credite revine altei persoane decât primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, se va ataşa şi documentul de delegare a atribuţiilor de ordonator principal de credite;
b)la anexa nr. 2a se verifică următoarele:
1.b1) totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale, coloana 1, să corespundă cu totalul cheltuielilor prevăzute în ultimul buget general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale, depus la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
2.b2) valoarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial, prevăzute în coloana 2, să corespundă cu valoarea plăţilor restante mai vechi de 120 de zile declarate în "Situaţia plăţilor restante" întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi ale unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare, la finele lunii anterioare declarării deschiderii procedurii de insolvenţă. În situaţia în care valoarea plăţilor restante mai vechi de 120 de zile prezentate în anexa nr. 2a este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferenţa, pe propria răspundere;
3.b3) valoarea plăţilor restante aferente drepturile salariale prevăzute în coloana 4 corespunde cu valoarea plăţilor restante faţă de salariaţi mai vechi de 120 de zile declarate în "Situaţia plăţilor restante" întocmită conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, cu modificările şi completările ulterioare, la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă. În situaţia în care valoarea plăţilor restante mai vechi de 120 de zile prezentate în anexa nr. 2a este mai mare/mică decât cea raportată la finele lunii anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă, ordonatorii principali de credite depun o notă justificativă, prin care motivează diferenţa, pe propria răspundere;
c)la anexa nr. 2b se verifică ca valoarea obligaţiilor de plată mai vechi de 120 de zile, coloana 3 din anexa nr. 2b, să fie egală cu valoarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 2a;
d)documentaţia să fie transmisă în termen de 5 zile de la notificarea hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvenţă, întrucât nerespectarea termenului constituie contravenţie.
(3)Ordonatorii principali de credite răspund pentru corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 2.
Art. 5
Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează hotărârea judecătorească de deschidere a procedurii de insolvenţă în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 2c.
Art. 6
(1)Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.
(2)Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale se actualizează permanent, ori de câte ori pentru o unitate administrativ-teritorială este deschisă/închisă procedura de insolvenţă.
Art. 7
(1)În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile stării de insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale, judecătorul-sindic pronunţă o sentinţă de închidere a procedurii, chiar dacă nu au fost stinse toate creanţele cuprinse în planul de redresare a stării de insolvenţă. Sentinţa de închidere a procedurii de insolvenţă este notificată de ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pentru efectuarea menţiunii în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.
(2)După adoptarea hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii de insolvenţă, ordonatorul principal de credite notifică, în termen de 5 zile, direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea înregistrării acesteia în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 8
(1)În vederea menţiunii închiderii procedurii de insolvenţă în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
a)adresă de solicitare a menţiunii închiderii procedurii de insolvenţă în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale;
b)sentinţa de închidere a procedurii de insolvenţă;
c)Situaţia privind analiza închiderii procedurii de insolvenţă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2a.
(2)Situaţia privind analiza închiderii procedurii de insolvenţă, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2a, se completează de către ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar cu informaţiile înregistrate la data închiderii procedurii de insolvenţă.
Art. 9
(1)Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează solicitările de menţiune a închiderii proceduri de insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale în ordinea depuneri lor de către ordonatorii principali de credite/administratorii judiciari.
(2)La verificarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1), direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au în vedere verificările enumerate la art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi c).
Art. 10
Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite/administratorul judiciar direcţia generală a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează sentinţa de închidere a procedurii de insolvenţă în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale, întocmit potrivit modelului din anexa nr. 2c.
Art. 11
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice menţiunea închiderii procedurii de insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale în Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.
Art. 12
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti comunică lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, Ministerului Finanţelor Publice, Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare, situaţiile de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2d.
Art. 13
Anexele nr. 2a, 2b, 2c şi 2d fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
-****-
ANEXA nr. 2a:
Unitatea administrativ-teritorială ............
Judeţul ...............
Situaţia privind analiza deschiderii/închiderii procedurii de insolvenţă
- lei -

Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale*) la data de

Valoarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial, la data deschiderii/închiderii procedurii de insolvenţă

Ponderea obligaţiilor de plată în totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale

Valoarea plăţilor restante aferente drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli şi neachitate pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei

1

2

3=2/1*100

4

    
    
    
    
    
    
    
    
    
*) Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale reprezintă totalul cheltuielilor finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 2b:
Unitatea administrativ-teritorială ............
Judeţul ...............
Lista creditorilor faţă de care există obligaţii de plată mai mari de 120 de zile
- lei -

Nr. crt.

Denumirea creditorilor faţă de care există obligaţii de plată mai mari de 120 de zile

Codul unic de identificare

Valoarea obligaţiilor de plată mai mari de 120 de zile

1

2

3

4

    
    

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

...

   
    
    
    
    
 

TOTAL

 
    
ANEXA nr. 2c:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
Registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale

Nr. crt.

Numărul şi data înregistrării la DGFP

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Codul unic de identificare

Cod SIRUTA*)

Numărul hotărârii judecătoreşti de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă

Data deschiderii/închiderii procedurii de insolvenţă

Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale**) la data de .......

- lei -

Valoarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial, la data declarării situaţiei de criză financiară

- lei -

Ponderea obligaţiilor de plată în totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale

- % -

Valoarea plăţilor restante aferente drepturilor salariale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli şi neachitate pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei

- lei -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = 9/8*100

11

1.

a)

          
 

b)

          

2.

a)

          
 

b)

          

3.

a)

          
 

b)

          
NOTE:
- La lit. a) se înregistrează unităţile administrativ-teritoriale la care a fost deschisă procedura de insolvenţă.
- La lit. b) se înregistrează unităţile administrativ-teritoriale la care s-a închis procedura de insolvenţă.
*) Va fi furnizat de ordonatorul principal de credite pe propria răspundere.
**) Totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale reprezintă totalul cheltuielilor finanţate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
ANEXA nr. 2d:
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului ............./Municipiului Bucureşti
Situaţia de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă pe luna .............

Nr. crt.

Numărul şi data înregistrării la DGFP

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Codul unic de identificare

Cod SIRUTA*)

Numărul hotărârii judecătoreşti de deschidere/închidere a procedurii de insolvenţă

Data deschiderii/închiderii procedurii de insolvenţă

1

2

3

4

5

6

7

1.

a)

      

b)

      

2.

a)

      

b)

      

3.

a)

      

b)

      

4.

a)

      

b)

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
NOTE:
- La lit. a) se înregistrează unităţile administrativ-teritoriale la care a fost deschisă procedura de insolvenţă.
- La lit. b) se înregistrează unităţile administrativ-teritoriale la care s-a închis procedura de insolvenţă.
*) Va fi furnizat de ordonatorul principal de credite pe propria răspundere.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 410 din data de 8 iulie 2013