ORDIN nr. 1509 din 12 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu
Având în vedere Referatul de aprobare nr. EN 12.669 din 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/1.843 din 17 octombrie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul prevederilor:
- titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;
- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2.La anexa nr. 2, capitolul I, la punctul 1, prima frază se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. Începând cu data de 1 februarie 2014, prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu se face pe formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate."
3.La anexa nr. 2, capitolul II, la punctul I "Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere", după litera j) de la punctul 4 se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:
"j1) Justificare medicală prescriere Denumire comercială - se vor menţiona succint situaţiile pentru care medicamentul a fost prescris pe Denumire comercială în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2014.
*
Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoaşterii prescripţiilor medicale emise în alt stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 356 din 22 decembrie 2012.
-****-

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Silviu Buşoi

ANEXĂ:
(- Anexa nr. 11) la Ordinul nr. 674/252/2012)
1)NOTĂ:
Mesajele din componenta I şi componenta II:
"Foloseşte-ţi drepturile! Alege să fii corect informat! La întocmirea reţetei, solicită medicului precizări privind preţurile medicamentelor recomandate"
şi, respectiv,
"Foloseşte-ţi drepturile! Alege să fii corect informat! La eliberarea medicamentelor, solicită farmacistului precizări privind preţurile medicamentelor recomandate."
vor avea următoarele caracteristici: Mărime: 6; Format: Arial, bold, italic.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 43 din data de 20 ianuarie 2014