ORDIN nr. 1354 din 14 august 2013 privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice
În baza prevederilor art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se împuterniceşte personalul din cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale din structurile Trezoreriei Statului organizate la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti să efectueze controlul de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.
(2)În scopul împuternicirii personalului prevăzut la alin. (1), trezorierii-şefi ai structurilor Trezoreriei Statului, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, transmit Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică propunerile pentru nominalizarea persoanelor care vor exercita controlul de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(3)Propunerile prevăzute la alin. (2) vor fi făcute pentru un număr de minimum două persoane şi vor conţine următoarele informaţii:
- numele şi prenumele persoanei nominalizate;
- funcţia publică de execuţie deţinută;
- vechimea în cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale.
(4)Persoanele nominalizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă studii superioare economice;
- să aibă vechime de cel puţin 2 ani în cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale;
- să fi obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 2 ani la evaluarea performanţelor profesionale individuale.
(5)Propunerile prevăzute la alin. (2) se transmit scanate la Ministerul Finanţelor Publice însoţite de curriculum vitae şi rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor nominalizate pentru ultimii 2 ani, de la adresa de e-mail a trezorierilor-şefi la adresa de e-mail ce urmează a fi comunicată acestora de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică.
(6)În termen de o zi lucrătoare de la primirea propunerilor prevăzute la alin. (2), Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică verifică încadrarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) şi transmite Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar şi control o adresă privind propunerea pentru desemnarea persoanelor împuternicite pentru exercitarea controlului de tip preventiv, la care anexează copii ale propunerilor de nominalizare primite şi ale documentelor prevăzute la alin. (5).
(7)În termen de două zile lucrătoare de la primirea adresei prevăzute la alin. (6), Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control întocmeşte adresa privind acordul/respingerea desemnării persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, care va fi semnată împreună cu Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică.
(8)Adresa prevăzută la alin. (7) se transmite scanată prin e-mail structurilor Trezoreriei Statului de la care a fost primită propunerea de nominalizare a persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, în vederea emiterii deciziei de numire a persoanelor respective de către conducerea structurilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice.
(9)Schimbarea persoanelor pentru care s-a emis acordul de către Ministerul Finanţelor Publice se poate efectua la propunerea trezorierilor-şefi ai structurilor Trezoreriei Statului sau la solicitarea directorului general al Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică sau a controlorului financiar şef al Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar şi control.
(10)Atribuţiile cu privire la efectuarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se introduc în fişa postului persoanelor împuternicite potrivit alin. (2).
Art. 2
Se aprobă Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 526 din data de 21 august 2013