ORDIN nr. M.110 din 7 noiembrie 2013 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2006 pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară"
În vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 41, art. 44 alin. (8), art. 176 alin. (4) şi art. 339 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2006* pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară", cu modificările ulterioare.
______
*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2006 pentru aprobarea "I.M. - 3/19, Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a probelor de evaluare din cadrul admiterii în instituţiile militare de învăţământ sau a selecţiei personalului pentru participarea la cursuri de carieră în ţară", cu modificările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 692 din data de 13 noiembrie 2013