HOTĂRÂRE nr. 497 din 1 iulie 2015 privind transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) va fi utilizată de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.
Art. 2
Ministerul Public va realiza în beneficiul Ministerului Apărării Naţionale următoarele lucrări, înainte de începerea lucrărilor de investiţii pentru transformarea părţii de imobil, conform destinaţiei ulterioare, dată de Ministerul Public:
a)realizarea unei împrejmuiri perimetrale din elemente din cărămidă şi beton, înainte de transformarea pavilionului conform noii destinaţii date de către Ministerul Public, în vederea asigurării securităţii imobilului 1191 Cluj-Napoca, cu aspect similar cu împrejmuirea existentă la faţada situată în str. Traian Moşoiu, prevăzut la partea superioară cu elemente de prevenţie împotriva escaladării - concertină metalică;
b)branşarea independentă a pavilionului A4 la reţelele de utilităţi publice şi refacerea reţelelor de utilităţi - apă-canal, gaze naturale, energie electrică, comunicaţii şi informatică, instalaţii de telefonie, semnalizare sau de curenţi slabi - care traversează terenul/imobilul sau sunt montate aparent pe structura de rezistenţă a acestuia, astfel încât să se asigure funcţionalitatea reţelelor/circuitelor existente în imobilul 1191 Cluj-Napoca;
c)toate lucrările de construire, inclusiv cele cuprinse în proiectul de organizare de şantier, să fie efectuate exclusiv pe amplasamentul imobilului, iar accesul la acesta să se realizeze doar prin str. Traian Moşoiu, municipiul Cluj-Napoca.
Art. 3
În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil, prevăzută la art. 1 alin. (2), precum şi condiţionările prevăzute la art. 2, aceasta revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
Art. 4
Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 5
Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Public îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Public

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Elemente-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

1

106.669 parţial

8.19.01

Imobil 1191 - parţial

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3

CF 313269

Nr. cad. 313269

274.254,22

1. Construcţii Pavilion A4

- Suprafaţă construită - 825 mp

- Suprafaţă desfăşurată

- 2.415 mp

- Valoarea contabilă - 208,9 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Drumuri betonate - 33 mp

- Valoarea contabilă - 47 lei

- Reţea alimentare cu apă - 20 ml -

Valoarea contabilă - 4.120,03 lei

- Reţea canalizare - 104 ml

- Valoarea contabilă - 24.046,11 lei

- Împrejmuire din cărămidă 16,50 ml

- Valoarea contabilă - 0,76 lei

3. Alte active fixe:

- Pomi - 22 buc.

- Valoarea contabilă - 173 lei

4. Teren

- Suprafaţa terenului - 1.494 mp

- Valoarea contabilă - 245.658,42 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Ministerului Public

CUI - 4364748

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 495 din data de 6 iulie 2015