ORDIN nr. 409 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni
Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. A.C.P. 3.166 din 30 martie 2016,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

ANEXĂ: REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, denumit în continuare spital, este unitate sanitară publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, în subordinea Ministerului Sănătăţii.
Art. 2
Spitalul funcţionează în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea. Are în subordine o secţie exterioară în comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea.
CAPITOLUL II: Obiectul de activitate al spitalului
Art. 3
Spitalul este o unitate sanitară de monospecialitate, cu paturi, în care se internează bolnavi psihici cu afecţiuni cronice.
Art. 4
Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din unitate se pot desfăşura numai în condiţiile autorizaţiei sanitare de funcţionare şi sunt supuse controlului Ministerului Sănătăţii sau altor structuri specializate ale acestuia.
CAPITOLUL III: Conducerea spitalului
Art. 5
(1)Conducerea spitalului este formată din:
a)Consiliul de administraţie;
b)manager, care asigură conducerea curentă a unităţii;
c)Comitet director, format din:
1.manager;
2.director medical;
3.director financiar-contabil.
(2)Conducerea unităţii sanitare acţionează cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale şi răspunde de integritatea acestora, precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiei patrimoniului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 6
Consiliul de administraţie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare şi funcţionare ale spitalului. Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind reforma în domeniul sănătăţii, după cum urmează:
1.avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
2.organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
3.aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
4.avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;
5.analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director, activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
6.propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 7
(1)Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie, fără drept de vot.
(2)Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 3 ani. Contractul poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, maximum de două ori de la data încetării mandatului. Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform ordinului ministrului sănătăţii.
Art. 8
(1)Comitetul director este format din:
a)manager;
b)directorul medical:
c)directorul financiar-contabil.
(2)Funcţiile specifice Comitetului director se ocupă prin concurs, organizat de manager. Comitetul director are, conform prevederilor legale, următoarele atribuţii principale:
1.elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
2.elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale ale spitalului;
3.propune managerului, în vederea aprobării:
a)numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
b)organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
4.elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
5.propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare - igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
6.elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
7.urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
8.analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
9.asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
10.analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile şi protocoalele de practică medicală;
11.elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
12.la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
13.analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
14.întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;
15.negociază prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea;
16.se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
17.face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
18.negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului;
19.răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
20.analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.
Art. 9
(1)Directorul medical şi directorul financiar-contabil au atribuţii generale şi specifice conform prevederilor legale privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii.
(2)Directorul medical are următoarele atribuţii:
1.coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
2.monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
3.aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
4.răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
5.coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
6.întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical la propunerea şefilor de secţii şi compartimente;
7.avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
8.asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
9.răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
10.analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
11.participă alături de manager la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
12.stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
13.supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
14.întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, al căror nivel este stabilit anual;
15.îndeplineşte toate sarcinile care îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
16.duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau pe cele trasate de manager;
17.prezintă Consiliului de administraţie informări trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical;
18.sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice altă sursă legală;
19.îndrumă şi răspunde de activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, farmaciei şi altor structuri funcţionale;
20.participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al spitalului.
(3)Directorul financiar-contabil are următoarele atribuţii:
1.asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
2.organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;
3.asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
4.propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
5.asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
6.participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Vrancea;
7.angajează spitalul prin semnătură, alături de manager, în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
8.analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
9.participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;
10.evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
11.asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi;
12.asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
13.asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
14.organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
15.ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
16.asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;
17.răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
18.efectuează formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
19.împreună cu biroul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
20.organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării şi pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;
21.organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate;
22.participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului.
CAPITOLUL IV: Structura organizatorică
SUBCAPITOLUL 1:
Art. 10
(1)Structura organizatorică a spitalului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi cuprinde:
1.Secţia psihiatrie cronici;
2.Compartimentul cronici (afecţiuni psihosomatice);
3.Camera de gardă;
4.Secţia exterioară de psihiatrie cronici Dumitreşti, din care:
a)Compartimentul cronici (afecţiuni psihosomatice);
b)Compartimentul psihiatrie cronici;
5.Staţionar de zi psihiatrie;
6.Farmacie;
7.Laborator de analize medicale;
8.Laborator de radiologie şi imagistică medicală;
9.Compartimentul de terapie ocupaţională şi ergoterapie;
10.Compartimentul de psihologie şi asistenţă socială;
11.Compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
12.Aparat funcţional:
a)Biroul financiar-contabil;
b)Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare;
c)Biroul achiziţii publice;
d)Biroul management al calităţii serviciilor medicale;
e)Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă;
13.Compartimentul statistică medicală.
(2)Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin cu privire la activitatea economică, financiară şi administrativă, spitalul are în structură următoarele compartimente şi birouri funcţionale: Serviciul administrativ, Biroul achiziţii publice, Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă, Birou financiar-contabilitate, Birou resurse umane, normare, organizare şi salarizare şi Biroul management al calităţii serviciilor medicale.
(3)Actuala structură se poate modifica numai ca urmare a aprobării unei structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament.
SUBCAPITOLUL 2:
SECŢIUNEA 1: §1. SECŢII ŞI COMPARTIMENTE CU PATURI
Art. 11
Secţiile medicale sunt organizate şi sunt conduse de către un medic şef de secţie (Secţia de psihiatrie cronici Dumbrăveni), ajutat de asistentul şef de secţie. Restul compartimentelor cu paturi sunt coordonate de către medicii încadraţi în aceste structuri. Secţiile medicale de spitalizare au în principal următoarele atribuţii:
a)privind asistenţa medicală în triajul secţiilor:
1.examinează, efectuează triajul medical şi epidemiologic al bolnavilor pentru internare;
2.realizează îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
3.prin personalul secţiei primesc pacienţii, aduc la cunoştinţa acestora consimţământul informat, obţin acordul de voinţă şi manageriază procesul de internare. Se preocupă de repartizarea în saloane şi de informarea pacienţilor asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care le au în timpul internării;
b)privind îngrijirile medicale de specialitate:
1.asigură consultaţii medicale de psihiatrie şi pentru boli psihosomatice, supraveghere medicală permanentă, în limita competenţei unităţii;
2.antrenează pacienţii în activităţi de psihoterapie individuală şi de grup;
3.realizează activităţi de terapie ocupaţională pentru pacienţii internaţi;
4.efectuează teste psihologice şi consiliere psihologică pentru bolnavii internaţi;
5.administrează tratament medicamentos oral şi parental pentru afecţiuni psihice şi somatice ale pacienţilor internaţi;
6.trimit urgenţele ce nu pot fi rezolvate în spital către alte unităţi sanitare;
7.întocmesc şi eliberează documente medicale;
8.identifică problemele de îngrijire ale pacientului, stabilesc priorităţile şi aplică tehnici de prim ajutor pacienţilor aflaţi în stare de urgenţă, până la sosirea medicului, ambulanţei sau a altui ajutor specializat;
9.prelevă probe biologice de la pacienţi, le etichetează şi se efectuează analizele în laboratorul de analize din cadrul spitalului;
10.realizează pregătirea fizică şi psihică a pacientului conform indicaţiilor medicului şi informează bolnavul asupra necesităţii îngrijirii sau/şi tratamentului, precum şi a posibilelor reacţii adverse ale acestuia;
11.efectuează proceduri (psihiatrice) destinate pacienţilor agitaţi;
12.asigură pentru bolnavi un program de odihnă, de igienă personală, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii cu aparţinătorii;
13.asigură servirea a trei mese pe zi pentru bolnavii internaţi, conform procedurii interne specificate.
SECŢIUNEA 2: §2. STRUCTURI FĂRĂ PATURI
Art. 12
Farmacia cu circuit închis a spitalului are în principal următoarele atribuţii:
1.asigură stocul de produse farmaceutice pentru spital;
2.efectuează distribuirea produselor farmaceutice către secţii;
3.gestionează baze de date privind consumul de medicamente pentru bolnavii internaţi.
Art. 13
Laboratorul de analize medicale are în principal următoarele atribuţii:
1.efectuează analize de biochimie, hematologie, imunologie şi toxicologie pentru pacienţii internaţi în spital;
2.validează analizele, pe baza controlului intern al rezultatelor;
3.elaborează buletine de analiză şi le distribuie secţiilor;
4.efectuează controlul intern al rezultatelor analizelor de laborator;
5.întocmeşte şi gestionează baza de date privind consumul de reactivi şi rezultatele analizelor de laborator.
Art. 14
Compartimentul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale are atribuţii conform prevederilor legale privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţi sanitare.
Art. 15
Compartimentul de statistică medicală are în principal următoarele atribuţii:
1.înregistrează şi completează documente pentru pacienţii internaţi;
2.verifică şi centralizează date statistice;
3.raportează date statistice către Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ministerul Sănătăţii, Centrul Naţional de Statistică şi alte instituţii abilitate;
4.raportează orice alte date solicitate de organele abilitate sau conducerea unităţii.
Art. 16
Compartimentul de terapie ocupaţională şi ergoterapie desfăşoară activităţi specifice pentru pacienţii internaţi în spital, sub directa îndrumare a psihologului unităţii.
Art. 17
(1)Compartimentul de psihologie şi asistenţă socială are în principal următoarele atribuţii:
a)atribuţii de asistenţă socială:
1.acordă sprijin persoanelor internate în vederea obţinerii unor ajutoare băneşti, materiale, sociale, pensii şi altele asemenea;
2.efectuează investigaţiile necesare în cazurile de abandon pentru identificarea aparţinătorilor persoanelor abandonate şi pregăteşte reintegrarea acestora în propria familie sau internarea în cămine pentru vârstnici, centre de îngrijire etc.;
3.se ocupă de obţinerea actelor de identitate de la organele în drept, în cazul persoanelor fără acte de identitate;
4.face demersurile necesare în vederea obţinerii anchetelor sociale de la primăriile din localităţile de reşedinţă a pacienţilor internaţi în spital, conform prevederilor legale, şi a celor abandonaţi de familie;
5.întocmeşte rapoarte cu privire la rezultatele anchetelor sociale;
6.urmăreşte reinserţia pacientului în societate, împreună cu psihologul;
7.participă la activităţi de terapie ocupaţională, alături de psihologul unităţii;
8.efectuează evaluarea psihosocială a pacienţilor;
9.se preocupă de programarea pacientului la diverse comisii de evaluare, dacă termenul este în timpul internării;
10.face demersurile necesare şi răspunde pentru desemnarea unui reprezentant legal/convenţional, acolo unde este cazul, conform legislaţiei în vigoare;
b)atribuţii ale psihologului:
1.participă împreună cu medicul psihiatru la stabilirea diagnosticului şi a tratamentului de specialitate;
2.întocmeşte fişa de observaţie psihologică a pacientului;
3.participă la acţiunile de orientare şi selecţie profesională, în vederea formării echipelor terapeutice;
4.întocmeşte şi răspunde de programul privind terapia ocupaţională;
5.alături de asistenţa socială încheie protocoale de colaborare cu medicii de familie pentru asigurarea continuităţii îngrijirilor;
6.organizează la clubul unităţii activităţi specifice de psihoeducaţie şi de petrecere a timpului liber cu pacienţii.
SECŢIUNEA 3: §3. STRUCTURA APARATULUI FUNCŢIONAL
Art. 18
Serviciul administrativ are în principal următoarele atribuţii:
1.organizează, administrează şi monitorizează activităţile specifice în blocul alimentar, spălătorie, întreţinere, centrală termică, magazii de materiale şi alimente;
2.elaborează planul de pază al instituţiei;
3.controlează starea de funcţionare a mijloacelor fixe din dotarea unităţii;
4.inventariază mijloacele fixe şi obiectele de inventar din unitate, propunându-le pentru casare pe cele care au depăşit termenul normal de funcţionare;
5.realizează procesul de casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse în acest sens;
6.centralizează necesarul de mijloace fixe şi consumabile al unităţii;
7.asigură condiţii adecvate pentru recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor unităţii;
8.amenajează spaţiile spitalului astfel încât să fie asigurate circuitele alimentelor, lenjeriei, deşeurilor, medicamentelor, materialelor şi persoanelor, conform normelor în vigoare;
9.administrează clădirile spitalului şi perimetrul acestora;
10.administrează şi întreţine bunurile mobile şi fixe din dotarea spitalului;
11.remediază defecţiunile ce pot conduce la accidente de muncă în unitate;
12.realizează activităţi de protecţie a mediului, cu respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;
13.administrează arhiva unităţii;
14.administrează şi exploatează parcul auto din dotarea unităţii.
Art. 19
Biroul achiziţii publice are în principal următoarele atribuţii:
1.răspunde de asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, de utilizarea eficientă a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire şi garantează tratamentul egal şi nediscriminarea operatorilor economici care participă la licitaţiile derulate de spital;
2.fundamentează şi elaborează planul anual al achiziţiilor publice pe baza necesarelor întocmite de fiecare secţie/compartiment/birou;
3.reactualizează planul anual al achiziţiilor publice ori de câte ori este nevoie;
4.întocmeşte listele de investiţii şi le reactualizează ori de câte ori este necesar;
5.analizează referatele de necesitate şi oportunitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii emise de structurile spitalului şi stabileşte procedura de achiziţii;
6.elaborează documentaţia de atribuire;
7.redactează şi transmite anunţurile/invitaţiile de participare în vederea publicării acestora în Sistemul electronic de achiziţii;
8.înştiinţează Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP) sau alte instituţii abilitate pentru urmărirea achiziţiilor publice care au ca surse de finanţare fonduri europene asupra procedurii care urmează a fi derulată;
9.iniţiază, desfăşoară şi finalizează procedurile de achiziţii publice;
10.elaborează raportul procedurii de atribuire;
11.transmite spre publicare în Sistemul electronic de achiziţii publice anunţurile de atribuire aferente fiecărei proceduri desfăşurate şi informează ofertanţii cu privire la rezultatele procedurii de achiziţie;
12.întocmeşte şi păstrează dosarul de achiziţie publică în condiţii de siguranţă;
13.întocmeşte raportul anual privind contractele atribuite în anul anterior şi îl transmite Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
14.întocmeşte situaţia anuală a comenzilor directe către furnizori şi ţine evidenţa bunurilor şi serviciilor achiziţionate prin cumpărare directă;
15.asigură aprovizionarea cu produse şi servicii în cazul aplicării procedurii prin cumpărare directă;
16.elaborează şi supune spre aprobare proceduri de lucru în domeniul specific de activitate;
17.exercită şi alte atribuţii în domeniul său de activitate, dispuse de conducerea spitalului, în cadrul legal, sau care decurg din actele normative în vigoare;
18.centralizează necesarul de produse, bunuri şi servicii la nivelul unităţii, în vederea înaintării către Ministerul Sănătăţii a propunerilor de achiziţie centralizată a acestora, conform prevederilor legale privind aprobarea normelor metodologice pentru achiziţie publică centralizată la nivel naţional de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibil şi lubrifianţi;
19.asigură aprovizionarea cu mărfurile necesare unităţii (hrană, medicamente, obiecte de inventar).
Art. 20
Compartimentul securitatea muncii, PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă desfăşoară următoarele activităţi:
1.identifică pericolele şi evaluează riscurile pe fiecare loc de muncă/post de lucru din spital;
2.elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie privind securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul spitalului;
3.elaborează programul de instruire-testare a angajaţilor la nivelul unităţii şi efectuează instruirea personalului din unitate pe tema securităţii şi sănătăţii în muncă;
4.întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi îl comunică angajaţilor spitalului;
5.stabileşte zonele cu risc specific ridicat în cadrul spitalului, inclusiv pe cele cu risc de incendiu;
6.ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
7.ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
8.monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru atenuarea noxelor în mediul de muncă;
9.participă la cercetarea evenimentelor şi întocmirea evidenţelor, în cazul producerii unui accident de muncă, conform competenţelor;
10.elaborează planul de măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în unitate şi planul de intervenţie în sezonul de iarnă şi, respectiv, în cel canicular;
11.efectuează instruirea personalului din unitate pe tema P.S.I.
Art. 21
Biroul financiar-contabil are următoarele atribuţii:
1.organizează contabilitatea conform prevederilor legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
2.asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor trimestriale şi anuale;
3.asigură şi exercită controlul financiar preventiv în conformitate cu legislaţia în vigoare;
4.organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
5.asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
6.asigură efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
7.asigură şi răspunde de întocmirea instrumentelor de plată;
8.organizează inventarierea patrimoniului şi ia măsuri de regularizare a diferenţelor constatate;
9.centralizează propunerile conducătorilor de secţii şi compartimente din structura spitalului în vederea elaborării şi fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;
10.asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi verifică lunar, anual sau ori de câte ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor.
Art. 22
Biroul resurse umane, normare, organizare şi salarizare are următoarele atribuţii:
1.întocmeşte şi gestionează documentele de evidenţă a personalului;
2.întocmeşte dosarul de pensionare a angajaţilor unităţii, conform legislaţiei în vigoare;
3.întocmeşte documente statistice şi centralizatoare anuale;
4.întocmeşte contractele individuale de muncă ale angajaţilor unităţii;
5.întocmeşte acte adiţionale la contractele de muncă conform legislaţiei în vigoare şi le anexează la dosarele de personal;
6.normează personalul conform legislaţiei în vigoare;
7.verifică prezenţa personalului la locul de muncă conform graficelor şi condicilor de prezenţă;
8.calculează şi păstrează evidenţa concediilor medicale;
9.păstrează evidenţa privind vechimea în specialitate şi vechimea în munca a angajaţilor unităţii, precum şi evidenţa numărului de zile de concediu de odihnă corespunzător acesteia;
10.monitorizează programările şi efectuarea concediilor de odihnă ale angajaţilor din unitate;
11.fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al spitalului;
12.completează la zi registrul de evidenţă a salariaţilor şi efectuează comunicarea oricărei modificări la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea, prevăzute de legislaţia în vigoare;
13.întocmeşte situaţiile solicitate de Ministerul Sănătăţii, precum şi situaţiile lunare şi trimestriale în termenul solicitat;
14.întocmeşte situaţiile semestriale privind numărul de personal şi cheltuielile de personal ale unităţii, solicitate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea;
15.monitorizează modul de întocmire şi actualizare de către şefii de secţii/compartimente a fişelor de post ale angajaţilor;
16.întocmeşte adeverinţe de venit, adeverinţe pentru: primării, şcoli etc., precum şi adeverinţe medicale, la solicitarea angajaţilor unităţii;
17.organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante;
18.organizează examenele la expirarea perioadei de debutant, evaluarea şi întocmirea dispoziţiei de promovare în funcţie;
19.întocmeşte statul de plată;
20.întocmeşte şi actualizează statul de funcţii şi organigrama unităţii.
Art. 23
Biroul management al calităţii serviciilor medicale are următoarele atribuţii:
a)pregăteşte şi analizează planul anual al managementului calităţii;
b)coordonează activităţile de elaborare a documentelor sistemului de management al calităţii:
1.manualul calităţii;
2.procedurile;
c)coordonează şi implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unităţii, pe baza procedurilor operaţionale specifice fiecărei secţii, fiecărui laborator etc. şi a standardelor de calitate;
d)coordonează şi implementează procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor;
e)colaborează cu toate structurile unităţii în vederea îmbunătăţirii continue a sistemului de management al calităţii;
f)implementează instrumente de asigurare a calităţii şi de evaluare a serviciilor oferite;
g)asigură implementarea strategiilor şi obiectivelor referitoare la managementul calităţii declarate de manager;
h)asigură implementarea şi menţinerea conformităţii sistemului de management al calităţii cu cerinţele specifice;
i)coordonează activitatea de analiză a neconformităţilor constatate şi propune managerului acţiunile de îmbunătăţire sau corective ce se impun;
j)coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calităţii;
k)asigură aplicarea strategiei sanitare şi politica de calitate a unităţii în domeniul medical în scopul asigurării sănătăţii pacienţilor;
l)asistă şi răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calităţii.
CAPITOLUL V: Consiliile şi comisiile ce funcţionează în cadrul spitalului
Art. 24
Consiliul medical este organizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, avându-l ca preşedinte pe directorul medical. Consiliul medical are în principal următoarele atribuţii:
1.îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate şi creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
2.monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
3.înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
4.propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
5.alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 25
Consiliul etic funcţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi are următoarele atribuţii:
1.promovează valorile etice în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al unităţii sanitare;
2.identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi riscurile apărute, propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a actelor de corupţie la nivelul unităţii sanitare;
3.formulează şi înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;
4.analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al unităţii sanitare şi poate face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
5.formulează punct de vedere etic consultativ, la solicitarea Comitetului director al unităţii sanitare;
6.analizează din punct de vedere etic situaţiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. În situaţia în care un cadru medico-sanitar reclamă o situaţie de dubiu etic ce vizează propria activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat anterior actului medical la care face referire;
7.primeşte din partea managerului unităţii sanitare sesizările făcute în vederea soluţionării;
8.analizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient-cadru medico-sanitar şi personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia în vigoare;
9.verifică dacă personalul medico-sanitar, prin conduita sa, încalcă drepturile pacienţilor prevăzute în legislaţia specifică, pe baza sesizărilor primite;
10.analizează sesizările personalului unităţii sanitare în legătura cu diferitele tipuri de abuzuri săvârşite de către pacienţi sau superiori ierarhici;
11.analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnităţii umane şi propune măsuri concrete de soluţionare;
12.aprobă conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
13.înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plăţile informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau act de condiţionare a acordării serviciilor medicale de obţinere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu au sesizat organele abilitate conform atribuţiilor de serviciu;
14.sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speţă pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii unităţii sanitare sau de către petent;
15.aprobă conţinutul rapoartelor bianuale şi anuale întocmite de secretarul Consiliului de etică;
16.analizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului.
Art. 26
Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele obligaţii, conform legislaţiei în vigoare:
1.analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie al spitalului, conform regulamentului intern;
2.urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă în spital;
3.analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
4.analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;
5.propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
6.urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
7.analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
8.analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi a altor evenimente şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării.
Art. 27
Comisia medicamentului are următoarele atribuţii:
1.stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
2.stabileşte priorităţile în ceea ce priveşte politica de achiziţii de medicamente/materiale sanitare;
3.stabileşte o listă cu medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibilă în farmacia spitalului;
4.stabileşte o listă de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, în cazuri bine selecţionate şi documentate medical;
5.analizează referatele de necesitate trimise managerului/directorului medical de către medicii specialişti pe profilul de acţiune al medicamentului solicitat, în vederea aprobării şi avizării;
6.verifică permanent stocul de medicamente/materiale sanitare de bază;
7.verifică ritmic cheltuielile pentru medicamente/materiale sanitare şi face analiza lor, în funcţie de raportarea lunară a situaţiei financiare;
8.elaborează ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală;
9.solicită rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni şi consumul de materiale sanitare;
10.dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul în care acel tratament se consideră inutil;
11.înaintează Consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual de achiziţii publice de medicamente şi materiale sanitare a necesarului fundamentat în urma evaluării şi analizării cazuisticii.
Art. 28
Comisia de analiză a deceselor are ca atribuţie analizarea cauzelor care au dus la decesul pacienţilor în perioada internării lor în unitate.
Art. 29
Comisia de cercetare disciplinară are următoarele atribuţii principale:
1.analizează cazurile de abateri disciplinare în rândul angajaţilor unităţii;
2.face propuneri de sancţionare a acestora către conducerea spitalului.
Art. 30
Comisia de concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant are următoarele atribuţii, conform prevederilor legale pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
1.selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
2.întocmeşte subiectele pentru proba scrisă;
3.stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
4.stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
5.notează, pentru fiecare candidat, fiecare probă a concursului/examenului;
6.transmite secretarului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 31
Comisia de promovare în grade şi trepte profesionale funcţionează conform prevederilor legale.
Art. 32
Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii, conform prevederilor legale:
1.analizează şi soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
2.transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi aduse la cunoştinţa candidaţilor.
Art. 33
Comisia pentru stabilirea meniului bolnavilor are în principal următoarele atribuţii:
a)întocmeşte meniul zilnic al bolnavilor, ţinând cont de normele de alimentaţie optimă, precum şi de bugetul alocat;
b)controlează periodic, prin sondaj, integritatea ambalajelor produselor alimentare din magazia de alimente a spitalului, perioada de valabilitate, proprietăţile organoleptice ale alimentelor etc.;
c)verifică periodic prin sondaj respectarea cantităţilor de alimente destinate fiecărui bolnav;
d)face propuneri conducerii unităţii privind:
1.introducerea sau scoaterea unor produse alimentare în/din meniul bolnavilor;
2.achiziţionarea de ustensile sau aparate necesare în blocul alimentar;
e)aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice abatere gravă constatată privind transportul, depozitarea sau distribuirea alimentelor;
f)analizează împreună cu directorul medical cauzele care au declanşat eventuale infecţii nosocomiale digestive sau epidemii.
Art. 34
Comisia de analiză a cazurilor invalidate are în principal următoarele atribuţii:
1.analizează cazurile nevalidate şi le transmite către secţiile medicale în vederea remedierii deficienţelor;
2.propune cazurile nevalidate instituţiilor abilitate în vederea revalidării.
Art. 35
Comisia pentru evaluarea aparaturii medicale are în principal următoarele atribuţii:
1.analizează lunar starea aparaturii şi tehnicii medicale din dotare, deficienţele, defecţiunile şi gradul de utilizare;
2.evaluează raportul cost/beneficiu pentru aparatura şi tehnica medicală implicate în serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate;
3.propune remedieri, înlocuiri sau achiziţii pentru a creşte performanţele şi pentru a obţine beneficiile corespunzătoare serviciilor respective;
4.prezintă trimestrial conducerii spitalului concluzii şi propuneri în domeniu.
Art. 36
Comisia de farmacovigilenţă are următoarele atribuţii:
1.verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare;
2.analizează toate cazurile de reacţii adverse, urmăreşte întocmirea fişelor de reacţii adverse şi propune metode mai bune de diagnostic al reacţiilor adverse;
3.prezintă periodic informări cu privire la această activitate şi face propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi.
Art. 37
Comisia privind oportunitatea internărilor are atribuţii privind urmărirea respectării criteriilor de calitate referitoare la oportunitatea internărilor şi a continuităţii spitalizării, înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 de ore, indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrise în foaia de observaţie cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente.
Art. 38
Comisia de evaluare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică are atribuţii privind examinarea şi verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a condiţiilor referitoare la eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi economico-financiară, evaluarea ofertelor, selectarea câştigătorului şi redactarea procesului-verbal şi a hotărârii comisiei.
Art. 39
Comisia economică şi de bună gospodărire, analizează periodic situaţia economică, problemele de gospodărire a unităţii, propunând măsuri corespunzătoare.
Art. 40
Comisia pentru selectarea documentelor pentru arhivă are în principal următoarele atribuţii:
1.instruieşte secţiile, compartimentele şi serviciile spitalului privind circuitul documentelor, arhivarea acestora şi termenul de păstrare;
2.informează conducerea spitalului despre constatările făcute;
3.întocmeşte procese-verbale privind constatările făcute, pe care le va depune la conducerea spitalului lunar şi ori de câte ori este nevoie;
4.propune măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei informaţiilor şi stocării acestora.
Art. 41
Comisia de analiză şi avizare a scoaterii din funcţiune a activelor fixe are în principal următoarele atribuţii:
1.analizează propunerile de casare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe făcute de către comisiile de inventariere;
2.întocmeşte documentaţia ce se va înainta Ministerului Sănătăţii pentru obţinerea aprobării de casare şi valorificare.
Art. 42
Comisia de recepţie a lucrărilor de igienizare şi reparaţii curente are următoarele atribuţii:
1.verifică lucrările de igienizare şi reparaţii curente efectuate în spital, precum şi concordanţa dintre lucrările menţionate în facturi, devize de cheltuieli şi cele efectuate pe teren;
2.întocmeşte procesul-verbal de recepţie a lucrărilor, care se predă la Biroul financiar-contabil al unităţii.
Art. 43
Comisia de inventariere a donaţiilor primite are în principal următoarele atribuţii:
1.verifică calitatea şi cantitatea donaţiilor primite;
2.inventariază toate obiectele primite din donaţii şi le depune la conducerea unităţii pentru cuprinderea în patrimoniul unităţii.
Art. 44
Comisia (colectivul de lucru) pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemele de control managerial/control intern are în principal următoarele atribuţii:
a)elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activităţi, perfecţionarea profesională;
b)supune aprobării conducătorului programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
c)urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial ori de câte ori este nevoie;
d)monitorizează şi evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituţiei;
e)urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora;
f)primeşte trimestrial de la compartimentele instituţiei informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor proprii de control managerial;
g)evaluează şi avizează procedurile operaţionale elaborate în cadrul instituţiei.
CAPITOLUL VI: Finanţarea spitalului
Art. 45
Spitalul este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, funcţionând pe principiul autonomiei financiare, fiind finanţată integral din venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestaţii efectuate pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.
Art. 46
Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu instituţiile abilitate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli.
Art. 47
(1)De la bugetul de stat se asigură:
a)desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
b)dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
c)expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
d)modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
e)alte cheltuieli curente şi de capital.
(2)Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
a)donaţii şi sponsorizări;
b)asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
c)închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale;
d)contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau operatori economici;
e)editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
f)servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
g)contracte de cercetare şi alte surse;
h)alte surse, conform legii.
Art. 48
(1)Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului se elaborează de către Comitetul director al spitalului pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2)Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se avizează de către Consiliul de administraţie şi se aprobă de către ordonatorul de credite ierarhic superior.
(3)Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se urmăreşte pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului, fiind un indicator al contractului încheiat între manager şi şefii secţiilor/compartimentelor.
(4)Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se raportează lunar şi trimestrial Ministerului Sănătăţii.
CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale
Art. 49
(1)Toate categoriile de personal din spital au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
(2)Toate secţiile/laboratoarele/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.
(3)Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
(4)Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul Consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 299 din data de 19 aprilie 2016