ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
Având în vedere că prin scrisorile de întrerupere a plăţilor din luna iulie 2012, dar şi prin cea de presuspendare a plăţilor din luna decembrie 2012 transmise de Comisia Europeană către autorităţile române nu au mai putut fi decontate cheltuieli din fonduri structurale, ceea ce pe termen mediu şi lung are impact asupra gradului de dezangajare automată a fondurilor aprobate României în domeniul transporturilor,
întrucât pentru evitarea dezangajării fondurilor alocate României în domeniul transporturilor au fost luate o serie de măsuri în ceea ce priveşte introducerea unor proiecte majore pentru finanţare din Fondul de coeziune precum linia de metrou a Bucureştiului, autostrada Sebeş-Turda, dar şi a unor proiecte majore pentru finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională precum variantele ocolitoare pentru municipiile reşedinţă de judeţ şi variantele ocolitoare pentru localităţi care sunt situate de-a lungul drumurilor situate pe traseul drumurilor încadrate în categoria drumurilor internaţionale,
întrucât în domeniul transportului de călători pot fi luate măsuri pentru reducerea poluării mediului, dar şi pentru optimizarea managementului costurilor ca măsură complementară pentru eficientizarea serviciului public de transport în comun de călători şi îmbunătăţirea performanţelor economice înregistrate de acest serviciu,
având în vedere că gradul de dezangajare automată pentru anul 2013 este estimat la suma de 1,1 miliarde euro, ceea ce presupune identificarea unor măsuri timpurii pentru a evita riscul de dezangajare automată şi a asigura finanţarea unor proiecte pentru dezvoltarea strategică a României în domeniul transportului rutier prin realizarea de autostrăzi de-a lungul coridorului IV transeuropean, dar şi în domeniul transportului feroviar prin reabilitarea unor tronsoane de cale ferată,
având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul tuturor programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale şi asigurarea capacităţii de absorbţie a acestor fonduri şi în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României de către Comisia Europeană, precum şi pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor, evitându-se astfel întârzierile majore în finanţarea acestora şi neatingerea obiectivelor proiectelor,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind unele măsuri financiare pentru asigurarea creşterii gradului de absorbţie a instrumentelor structurale alocate României în perioada 2007-2013.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articol unic
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Cu respectarea prevederilor art. 12 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare privind ajutorul de stat, se asigură integral de la bugetul de stat sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor, după cum urmează:
a) din bugetul Ministerului Transporturilor pentru proiectele proprii şi pentru proiectele ai căror beneficiari sunt:
a1) Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime» - S.A. Constanţa, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi, Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Fluviale» - S.A. Giurgiu, Compania Naţională «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A., Compania Naţională «Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A., Societatea Naţională «Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia» - S.A., Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER;
a2) Autoritatea Feroviară Română - AFER, pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, precum şi cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
a3) Autoritatea Navală Română, pentru realizarea proiectelor finanţate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare;
a4) Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale «Radionav» - S.A., pentru realizarea proiectelor finanţate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 525/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale «Radionav» - S.A. Constanţa;
b) din bugetul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru proiectele în domeniul infrastructurii rutiere al căror beneficiar este Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."
2.La articolul 5 alineatul (2), literele c) şi d) se abrogă.
3.La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul conţinut:
"(8) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanţarea beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin. (2) se introduc obiective de investiţii noi cu finanţare din fonduri externe nerambursabile numai după obţinerea acordului Autorităţii de management al Programului operaţional sectorial Transport, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar al proiectelor finanţate prin Programul operaţional sectorial Transport;
b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operaţional sectorial Transport şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri externe nerambursabile."
4.La articolul 174, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 şi 6, precum şi altor beneficiari ai proiectelor finanţate din instrumente structurale din programele operaţionale, inclusiv beneficiarii privaţi, care nu sunt prevăzuţi în articolele respective."
5.La articolul 175, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 175
(1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, precum şi a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia."
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Ministrul economiei,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 389 din data de 29 iunie 2013