ORDIN nr. 1013 din 18 iulie 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici
În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
(2)Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
(3)Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1) şi (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înţelesul acestuia entităţi.
Art. 3
Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii. Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării anuale la 31 decembrie 2012.
Art. 4
Operatorii economici prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia.
Art. 5
Instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum şi entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Naţională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
- art. IV din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 29 decembrie 2010;
- ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 427 din 27 iunie 2012.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

ANEXĂ: SISTEMUL de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici
CAPITOLUL I:
SECŢIUNEA A: Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013
1.Generalităţi
1.1.Entităţile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din ordin au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2013 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.
1.2.Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, prevederile pct. 1.1. se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
1.3._
(1)Entităţile depun raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
(2)Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.
(3)Entităţile pot depune raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
(4)Entităţile depun raportările contabile la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii.
2.Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2013
2.1._
(1)Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. A:
a)situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b)contul de profit şi pierdere (cod 20);
c)date informative (cod 30).
(2)Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II lit. B:
a)situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b)situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20);
c)date informative (cod 30).
(3)Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.
2.2._
(1)Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare fără a folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
(2)Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate vor fi avute în vedere şi de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, care vor completa forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
(3)Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
2.3.Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu datele prevăzute la pct. 2.2. alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2013 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.4.Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi) din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
2.5._
(1)Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.
(2)Formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2013, puse în acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
(3)Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" cu informaţiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013.
2.6._
(1)Formularul "Contul de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate şi cheltuielile efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din colturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2013.
(2)Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere", respectiv "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.
(3)Rândul 66 "Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere" se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.
2.7._
(1)Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul "Contul de profit şi pierdere" cu informaţiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2012 - 30 iunie 2012, respectiv 1 ianuarie 2013 - 30 iunie 2013. Prevederile acestui punct se aplică şi la completarea formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor".
(2)Entităţile înscriu la rândul 19 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Contul de profit şi pierdere", respectiv la rândul 24 "Salarii şi indemnizaţii" din cadrul formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând va fi cuprinsă şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Informaţiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor sunt prezentate, de asemenea, la rândul 56 din formularul "Date informative" (cod 30).
2.8._
(1)În formularul "Date informative", la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
(2)Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
(3)La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
2.9._
(1)Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
2.10.Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2013, cu respectarea prevederilor din prezentul ordin.
2.11._
(1)Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2013, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
(2)Programul de asistenţă este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
2.12.Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează în lei.
2.13.Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2013, cele care în tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2013, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2013.
3.Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013
3.1.Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013.
3.2.Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2013
4.1.Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. IV din reglementările respective.
4.2.Entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. V din reglementările respective.
5.Operatorii economici prevăzuţi de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de către operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice şi de raportare a unor indicatori economico-financiari prevăzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificările şi completările ulterioare, vor asigura şi respecta prevederile acestui ordin.
SECŢIUNEA B: Nomenclator - forme de proprietate

Codul

Denumirea

10

PROPRIETATE DE STAT

11

Regii autonome

12

Societăţi comerciale cu capital integral de stat

13

Institute naţionale de cercetare-dezvoltare

14

Companii şi societăţi naţionale

15

Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital integral de stat

16

Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

22

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

23

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

24

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)

25

Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat străin

26

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi străin

27

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton

28

Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin

29

Societăţi comerciale reprezentând filiale ale unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ-PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin, societăţi agricole)

31

Societăţi comerciale în nume colectiv

32

Societăţi comerciale în comandită simplă

33

Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni

34

Societăţi comerciale pe acţiuni

35

Societăţi comerciale cu răspundere limitată

36

Societăţi agricole

37

Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent

40

PROPRIETATE COOPERATISTĂ

41

Cooperative de consum

42

Cooperative meşteşugăreşti

43

Cooperative şi asociaţii agricole netransformate

44

Cooperative de credit

50

PROPRIETATE OBŞTEASCĂ (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor politice şi obşteşti)

CAPITOLUL II: Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013
SECŢIUNEA A: Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
6.1.Structura formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1, alin. (1) lit. a), este următoarea:

Judeţul ..................................|_|_|

Entitatea ...................................

Adresa: localitatea ....................., sectorul ....................,
str. .................................. nr. .............., bl. ....................,
sc. .............., ap. ................

Telefon ...................., fax ............................................

Număr din registrul comerţului ..................................

Forma de proprietate ............................................|_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ........

Cod clasă CAEN ..............................................|_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare ....................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013

cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

1.01.2013

30.06.2013

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

   
 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234-280-290-2933)

01

  

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

(ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232-281 -291 -2931)

02

  

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
(ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)

03

  

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

  

B.

ACTIVE CIRCULANTE

   
 

I. STOCURI
(ct. 301 + 302 + 321 + 322 + 303 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428)

05

  

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
(ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 -495-496 + 5187)

06

  

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT
(ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598)

07

  

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI
(ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

08

  

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

  

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

  

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
(ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

11

  

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd. 09 + 10-11-19)

12

  

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd. 04 + 12)

13

  

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct. 161 + 162 + 166+ 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

14

  

H.

PROVIZIOANE
(ct. 151)

15

  

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22), din care:

16

  
 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)

17

  

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care:

18

  

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

19

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

20

  

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

21

  

Fond comercial negativ (ct. 2075)

22

  

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

   
 

I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27), din care:

23

  

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

24

  

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

25

  

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

26

  

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

27

  

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

28

  

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

29

  

IV. REZERVE (ct. 106)

30

  

Acţiuni proprii (ct. 109)

31

  

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

32

  

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

33

  
 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117)

SOLD C

34

  

SOLD D

35

  

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

36

  

SOLD D

37

  

Repartizarea profitului (ct. 129)

38

  

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 28 + 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 + 36 - 37 - 38)

39

  

Patrimoniul public (ct. 1016)

40

  

CAPITALURI - TOTAL (rd. 39 + 40)

41

  
__
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd. 06. - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Administrator

Numele şi prenumele

.................

Semnătura

....................

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

...................

Calitatea

..................

Semnătura

.................

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
6.2.Structura formularului "Contul de profit şi pierdere" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1. alin. (1) lit. b), este următoarea:
Contul de profit şi pierdere la data de 30 iunie 2013

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente

Precedentă 1.01.2012- 30.06.2012

Curentă 1.01.2013- 30.06.2013

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

01

  

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

  

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

  

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

  

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

05

  

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete
(ct. 7411)

06

  

2.

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
(ct. 711 + 712)

Sold C

07

  

Sold D

08

  

3.

Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct. 721 + 722)

09

  

4.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815)

10

  

- din care, venituri din fondul comercial negativ

11

  

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +07-08 + 09+ 10)

12

  

5.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile
(ct. 601 + 602 - 7412)

13

  

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

14

  

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413)

15

  

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

16

  

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

17

  

6.

Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:

18

  

a) Salarii şi indemnizaţii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)

19

  

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415)

20

  

7.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)

21

  

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 +6813)

22

  

a.2) Venituri (ct. 7813)

23

  

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)

24

  

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

25

  

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

26

  

8.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)

27

  

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

28

  

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

29

  

8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)

30

  

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing
(ct. 666*)

31

  

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)

32

  

- Cheltuieli (ct. 6812)

33

  

- Venituri (ct. 7812)

34

  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35

  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:36

  
 

- Profit (rd. 12-35)

  

- Pierdere (rd. 35-12)

37

  

9.

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)

38

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

39

  

10.

Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

40

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

41

  

11.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

42

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

43

  

Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

44

  

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)

45

  

12.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46

  

- Cheltuieli (ct. 686)

47

  

- Venituri (ct. 786)

48

  

13.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)

49

  

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

50

  

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

51

  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)

52

  

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

53

  
 

- Profit (rd. 45-52)

  

- Pierdere (rd. 52 - 45)

54

  

14.

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

   

- Profit (rd. 12 + 45-35-52)

55

  

- Pierdere (rd. 35 + 52-12-45)

56

  

15.

Venituri extraordinare (ct. 771)

57

  

16.

Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

58

  

17.

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

   

- Profit (rd. 57 - 58)

59

  

- Pierdere (rd. 58 - 57)

60

  

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)

61

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)

62

  
 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

63

  

- Profit (rd. 61 - 62)

  

- Pierdere (rd. 62-61)

64

  

18.

Impozitul pe profit (ct. 691)

65

  

19.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

66

  

20.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
67

  

- Profit (rd. 63 - 65 - 66)

  

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63)

68

  
___
1 La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Administrator

Numele şi prenumele

.................

Semnătura

....................

Ştampila unităţii

....................

Întocmit

Numele şi prenumele

...................

Calitatea

..................

Semnătura

.................

Nr. de înregistrare în organismul profesional

.................

Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
6.3.Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:
DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2013

cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

  

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

  

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

  

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total
(col. 2 + 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

04

   

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

   

- peste 30 de zile

06

   

- peste 90 de zile

07

   

- peste 1 an

08

   

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total
(rd. 10 la 14), din care:

09

   

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

   

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

   

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

   

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

   

- alte datorii sociale

14

   

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

   

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

   

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

   

- restante după 30 de zile

20

   

- restante după 90 de zile

21

   

- restante după 1 an

22

   

Dobânzi restante

23

   

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare.
Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

42

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

43

 

Redevenţă minieră plătită

44

 

Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

45

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

46

 

Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

47

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

48

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

49

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

50

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

51

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

52

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

53

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

54

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

55

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

56

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

57

  

- din fonduri publice

58

  

- din fonduri private

59

  

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care:

60

  

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

61

  

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

62

  

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

63

  

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

64

  

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

65

  

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75), din care:

66

  

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:

67

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

68

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

69

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

70

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

71

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

72

  

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

73

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

74

  

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77), din care:

75

  

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

76

  

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

77

  

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

78

  

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

79

  

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

80

  

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate
(ct. 425 + 4282)

81

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87), din care:

82

  

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale
(ct. 431 + 437 + 4382)

83

  

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului
(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

84

  

- subvenţii de încasat (ct. 445)

85

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

86

  

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

87

  

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

88

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

89

  

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 91 la 93), din care:

90

  

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

91

  

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

92

  

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct. 461)

93

  

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

94

  

- de la nerezidenţi

95

  

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

96

  

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 98 la 104), din care:

97

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

98

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

99

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

100

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

101

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

102

  

- acţiuni emise de nerezidenţi

103

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

104

  

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

105

  

Casa în lei şi în valută (rd. 107 + 108), din care:

106

  

- în lei (ct. 5311)

107

  

- în valută (ct. 5314)

108

  

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 110 + 112), din care:

109

  

- în lei (ct. 5121), din care:

110

  

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

111

  

- în valută (ct. 5124), din care:

112

  

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

113

  

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 115 + 116), din care:

114

  

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+ 5125+ 5411)

115

  

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

116

  

Datorii (rd. 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156 + 161 + 162 + 163 + 169), din care:

117

  

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 119 + 120), din care:

118

  

- în lei

119

  

- în valută

120

  

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 122 + 123), din care:

121

  

- în lei

122

  

- în valută

123

  

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+ 126), din care:

124

  

- în lei

125

  

- în valută

126

  

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 128 + 129), din care:

127

  

- în lei

128

  

- în valută

129

  

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd 131 + 132), din care:

130

  

- în lei

131

  

- în valută

132

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 134 + 135), din care:

133

  

- în lei

134

  

- în valută

135

  

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 137 + 138), din care:

136

  

- în lei

137

  

- în valută

138

  

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 140 + 141), din care:

139

  

- în lei

140

  

- în valută

141

  

Credite bancare externe pe termen lung (ct 1623 + 1624 + 1625), (rd. 143 + 144), din care:

142

  

- în lei

143

  

- în valută

144

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 146 + 147), din care:

145

  

- în lei

146

  

- în valută

147

  

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

148

  

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 150 + 151), din care:

149

  

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

150

  

- în valută

151

  

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

152

  

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

153

  

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

154

  

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

155

  

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 157 la 160), din care:

156

  

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

157

  

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

158

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

159

  

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

160

  

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

161

  

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)

162

  

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 164 la 168), din care:

163

  

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

164

  

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

165

  

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

166

  

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

167

  

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

168

  

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

169

  

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)

170

  

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

171

  

- acţiuni cotate2)

172

  

- acţiuni necotate3)

173

  

- părţi sociale

174

  

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

175

  

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

176

  

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

177

  

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

178

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

179

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

180

  

XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 +185 +189 +190 + 191 + 192), din care:

181

  

- deţinut de instituţii publice, (rd. 183 + 184), din care:

182

  

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

183

  

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

184

  

- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care:

185

  

- cu capital integral de stat;

186

  

- cu capital majoritar de stat;

187

  

- cu capital minoritar de stat;

188

  

- deţinut de regii autonome

189

  

- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat

190

  

- deţinut de persoane fizice

191

  

- deţinut de alte entităţi

192

  

XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:

193

  

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:

194

  

- către instituţii publice de subordonare centrală;

195

  

- către instituţii publice de subordonare locală;

196

  

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituţii publice, din care:

197

  

- către instituţii publice de subordonare centrală;

198

  

- către instituţii publice de subordonare locală.

199

  
___
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.
*****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

Administrator

Numele şi prenumele

.................

Semnătura

....................

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

...................

Calitatea

..................

Semnătura

.................

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
SECŢIUNEA B: Conţinutul de informaţii al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2013 întocmite de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei
6.4.Structura formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" (cod 10), prevăzut la pct. 2.1. alin. (2) lit. a), este următoarea:

Judeţul ..................................|_|_|

Entitatea ...................................

Adresa: localitatea ....................., sectorul ....................,
str. .................................. nr. .............., bl. ....................,
sc. .............., ap. ................

Telefon ...................., fax ............................................

Număr din registrul comerţului ..................................

Forma de proprietate ............................................|_|_|

Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ........

Cod clasă CAEN ..............................................|_|_|_|_|

Cod unic de înregistrare ....................|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2013

cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

1.01.2013

30.06.2013

A

B

1

2

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

   
 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
(ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)

01

  

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 +235-2811 -2812-2813-2814-2815-2816-2911 -2912-2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)

02

  

III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)

03

  

IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)

04

  

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)

05

  

B.

ACTIVE CIRCULANTE

   
 

I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/-308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)

06

  

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)

07

  

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596-598)

08

  

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

09

  

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)

10

  

C.

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

11

  

D.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)

12

  

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12 - 20)

13

  

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05+13)

14

  

G.

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 -169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)

15

  

H.

PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)

16

  

I.

VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22), din care:

17

  
 

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)

18

  

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 20 + 21), din care:

19

  

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)

20

  

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)

21

  

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

22

  

J.

CAPITAL ŞI REZERVE

   
 

I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:

23

  

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

24

  

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

25

  

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare1 (ct. 1027)

26

  

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)

SOLD C

27

  

SOLD D

28

  

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)

SOLD C

29

  

SOLD D

30

  

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

31

  

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

32

  

IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)

33

  

Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcţională (ct. 1072)

SOLD C

34

  

SOLD D

35

  

Acţiuni proprii (ct. 109)

36

  

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

37

  

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

38

  

V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 117)

SOLD C

39

  

SOLD D

40

  

VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)

SOLD C

41

  

SOLD D

42

  

VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)

SOLD C

43

  

SOLD D

44

  

Repartizarea profitului (ct. 129)

45

  

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 +32 + 33 + 34-35-36 + 37-38 + 39-40 + 41 -42 + 43-44-45)

46

  

Patrimoniul public (ct. 1026)

47

  

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)

48

  
____
*) Canturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1 În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

Administrator

Numele şi prenumele

.................

Semnătura

....................

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

...................

Calitatea

..................

Semnătura

.................

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
6.5.Structura formularului "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor" (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. b), este următoarea:
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la data de 30 iunie 2013

cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Realizări aferente perioadei de raportare

Precedentă 1.01.2012- 30.06.2012

Curentă 1.01.2013- 30.06.2013

A

B

1

2

1.

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)

01

  
 

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

02

  

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

  

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

  

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)

05

  

2.

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)

Sold C

06

  

Sold D

07

  

3.

Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 09+10)

08

  

4.

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

09

  

5.

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

10

  

6.

Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)

11

  

7.

Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 755)

12

  

8.

Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)

13

  

9.

Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)

14

  

10.

Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare (ct. 7417)

15

  

11.

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)

16

  
 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07 + 08 + 11+12 + 13 + 14 + 15+16)

17

  

12.

a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)

18

  

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)

19

  

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605 - 7413)

20

  

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

21

  

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

22

  

13.

Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:

23

  

a) Salarii şi indemnizaţii1 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414)

24

  

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645 - 7415)

25

  

14.

a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd.27 - 28)

26

  

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)

27

  

a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)

28

  

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)

29

  

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

30

  

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

31

  

15.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)

32

  

15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

33

  

15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

34

  

15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

35

  

15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)

36

  

15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale şi corporale (ct. 655)

37

  

15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)

38

  

15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)

39

  

15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

40

  

15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)

41

  

Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44)

42

  

- Cheltuieli (ct. 6812)

43

  

- Venituri (ct.7812)

44

  

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 42)

45

  

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

   
 

- Profit (rd.17-45)

46

  

- Pierdere (rd.45-17)

47

  

16.

Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)

48

  

17.

Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)

49

  

18.

Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare
(ct. 762)

50

  

19.

Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)

51

  

20.

Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

52

  

21.

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

53

  

- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup

54

  

22.

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)

55

  

VENITURI FINANCIARE - TOTAL
(rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)

56

  

23.

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59)

57

  

- Cheltuieli (ct. 686)

58

  

- Venituri (ct. 786)

59

  

24.

Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)

60

  

25.

Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)

61

  

26.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)

62

  

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup

63

  

27.

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

64

  

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 + 60 + 61 + 62 + 64)

65

  

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):66

  
 

- Profit (rd. 56 - 65)

  

- Pierdere (rd. 65 - 56)

67

  

VENITURI TOTALE (rd. 17 + 56)

68

  

CHELTUIELI TOTALE (rd. 45 + 65)

69

  

28.

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):70

  

- Profit (rd. 68 - 69)

  

- Pierdere (rd. 69 - 68)

71

  

29.

Impozitul pe profit curent (ct. 691)

72

  

30.

Impozitul pe profit amânat (ct. 692)

73

  

31.

Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)

74

  

32.

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

75

  

33.

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
76

  

- Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 76)

  

- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75);

(rd. 72 + 73 + 75-70-74)

77

  
___
1 La acest rând se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Administrator

Numele şi prenumele

.................

Semnătura

....................

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

...................

Calitatea

..................

Semnătura

.................

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
6.6.Structura formularului "Date informative" (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (2) lit. c), este următoarea:
Date informative la data de 30 iunie 2013

cod 30

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

  

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

  

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

  

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total
(col. 2 + 3)

Din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

04

   

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

   

- peste 30 de zile

06

   

- peste 90 de zile

07

   

- peste 1 an

08

   

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

   

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

   

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

   

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

   

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

   

- alte datorii sociale

14

   

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

   

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

   

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

   

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

   

- restante după 30 de zile

20

   

- restante după 90 de zile

21

   

- restante după 1 an

22

   

Dobânzi restante

23

   

III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

  

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie

25

  

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare.
Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Venituri brute din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:

40

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

 

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

42

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

43

 

Redevenţă minieră plătită

44

 

Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

45

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

46

 

Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

47

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

48

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

49

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

50

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

51

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

52

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

53

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

54

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

55

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

56

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

57

  

- din fonduri publice

58

  

- din fonduri private

59

  

VII. Cheltuieli de inovare****)

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63), din care:

60

  

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

61

  

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

62

  

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

63

  

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

64

  

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

65

  

Imobilizări financiare, în sume brute (rd.67 + 75), din care:

66

  

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 68 la 74), din care:

67

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

68

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

69

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

70

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

71

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

72

  

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

73

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

74

  

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77), din care:

75

  

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

76

  

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

77

  

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

78

  

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

79

  

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

80

  

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

81

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 83 la 87), din care:

82

  

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

83

  

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

84

  

- subvenţii de încasat (ct. 445)

85

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

86

  

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

87

  

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

88

  

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

89

  

Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)

90

  

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 92 la 94), din care:

91

  

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

92

  

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

93

  

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct. 461)

94

  

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

95

  

- de la nerezidenţi

96

  

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

97

  

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 99 la 105), din care:

98

  

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

99

  

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

100

  

- părţi sociale emise de rezidenţi

101

  

- obligaţiuni emise de rezidenţi

102

  

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

103

  

- acţiuni emise de nerezidenţi

104

  

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

105

  

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

106

  

Casa în lei şi în valută (rd. 108 + 109), din care:

107

  

- în lei (ct. 5311)

108

  

- în valută (ct. 5314)

109

  

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 111 + 113), din care:

110

  

- în lei (ct. 5121), din care:

111

  

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

112

  

- în valută (ct. 5124), din care:

113

  

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

114

  

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 116 + 117), din care:

115

  

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112+ 5125 + 5411)

116

  

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

117

  

Datorii (rd. 119+ 122 + 125 + 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149+ 150 + 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171), din care:

118

  

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 120 + 121), din care:

119

  

- în lei

120

  

- în valută

121

  

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 123 + 124), din care:

122

  

- în lei

123

  

- în valută

124

  

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126 + 127), din care:

125

  

- în lei

126

  

- în valută

127

  

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 129 + 130), din care:

128

  

- în lei

129

  

- în valută

130

  

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 132 + 133), din care:

131

  

- în lei

132

  

- în valută

133

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 135+ 136), din care:

134

  

- în lei

135

  

- în valută

136

  

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 138 + 139), din care:

137

  

- în lei

138

  

- în valută

139

  

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 141 + 142), din care:

140

  

- în lei

141

  

- în valută

142

  

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 144 + 145), din care:

143

  

- în lei

144

  

- în valută

145

  

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 147 + 148), din care:

146

  

- în lei

147

  

- în valută

148

  

Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

149

  

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 151 + 152), din care:

150

  

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

151

  

- în valută

152

  

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

153

  

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:

154

  

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)

155

  

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

156

  

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 158 la 161), din care:

157

  

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

158

  

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

159

  

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

160

  

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

161

  

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct. 451)

162

  

Sume datorate acţionarilor (ct. 455)

163

  

Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)

164

  

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 166 la 170), din care:

165

  

- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

166

  

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

167

  

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

168

  

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

169

  

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)

170

  

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

171

  

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

172

  

Capital subscris vărsat (ct 1012), din care:

173

  

- acţiuni cotate2)

174

  

- acţiuni necotate3)

175

  

- părţi sociale

176

  

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

177

  

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

178

  

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

179

  

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

30 iunie 2012

30 iunie 2013

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

180

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

181

  

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

182

  

XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194), din care:

183

  

- deţinut de instituţii publice (rd. 185 + 186), din care:

184

  

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

185

  

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

186

  

- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care:

187

  

- cu capital integral de stat;

188

  

- cu capital majoritar de stat;

189

  

- cu capital minoritar de stat;

190

  

- deţinut de regii autonome

191

  

- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat

192

  

- deţinut de persoane fizice

193

  

- deţinut de alte entităţi

194

  

XII. Dividende ale companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:

195

  

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare către instituţii publice, din care:

196

  

- către instituţii publice de subordonare centrală;

197

  

- către instituţii publice de subordonare locală;

198

  

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare către instituţii publice, din care:

199

  

- către instituţii publice de subordonare centrală;

200

  

- către instituţii publice de subordonare locală.

201

  
___
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004.
*****) Operatorii economici nu cuprind entităţile prevăzute la art. 5 din ordin, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
1) În categoria "Alte datorii în legătura cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (Instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionale, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

Administrator

Numele şi prenumele

.................

Semnătura

....................

Ştampila unităţii

Întocmit

Numele şi prenumele

...................

Calitatea

..................

Semnătura

.................

Nr. de înregistrare în organismul profesional

.................

Raportările contabile la 30 iunie 2013 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2013 se completează astfel:
- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
Raportările contabile la 30 iunie 2013 se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 455 din data de 24 iulie 2013