HOTĂRÂRE nr. 1018 din 11 noiembrie 2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 84/2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2014 rectificat
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat
Sediul/Adresa: str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: RO2351555
- mii lei -
 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2014 - rectificat

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

288972,33

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

281352,50

1a

  

vânzări imobile OUG nr. 15/2013 - OUG nr. 101/2011

2 bis

75887,72

  

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

 

Venituri financiare

5

7619,83

3

 

Venituri extraordinare

6

0,00

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

346229,54

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

338042,23

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

132019,17

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

26257,90

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

67283,00

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

50170,09

C1

ch. cu salariile

13

49186,36

C2

bonusuri

14

983,73

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

2456,50

 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

2445,13

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

438,74

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

14217,67

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

112482,16

2

 

Cheltuieli financiare

20

8187,31

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-57257,21

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

0,00

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0.00

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0,00

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0,00

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0,00

  

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

  

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

  

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

0,00

  

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

32842,78

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

0,00

    

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

32842,78

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1979,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

2148,00

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1946,39

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1908,22

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

130,98

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1198,14

8

 

Plăţi restante

55

0,00

9

 

Creanţe restante

56

100007,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 827 din data de 12 noiembrie 2014