ORDIN nr. 918 din 10 august 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale CERONAV
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 510/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 1 aprilie 2015, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015 pentru Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
- mii lei -

Cap./
Titlu

Subcap.
Articol

Paragraf
Alineat

Denumirea indicatorilor

Program rectificat 2015

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

66.158,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

30.006,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

30.006,00

30.00

  

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

314,00

30.10

  

VENITURI DIN PROPRIETATE

64,00

 

05

 

Venituri din concesiuni şi închirieri

64,00

31.10

  

VENITURI DIN DOBÂNZI

250,00

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

250,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

29.692,00

33.10

  

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

29.692,00

 

17

 

Venituri din organizări de cursuri de calificare şi conv. profesionala

29.584,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

108,00

40.10

  

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

34.222,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

34.222,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

180,00

42.10

  

SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII

180,00

 

39

 

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

180,00

45.10

  

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂŢILOR EFECTUATE

1.750,00

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regională

300,00

 

02

 

Fondul Social European

-

 

16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

1.450,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

66.158,00

01

  

CHELTUIELI CURENTE

28.223.00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10.494,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

8.331,00

  

01

Salarii de bază

7.804,00

  

02

Salarii de merit

-

  

04

Spor de vechime

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

248,00

  

06

Alte sporuri

-

  

08

Fond de premii

-

  

09

Prima de vacanţă

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

129,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

150,00

  

15

Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă

-

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

336,00

  

01

Tichete de masă

336,00

  

06

Tichete de vacanţă

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.827,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.283,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

40,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

422,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

13,00

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

69,00

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

15.209,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

7.974,00

  

01

Furnituri de birou

273,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

206,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

577,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

206,00

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

232,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

180,00

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

3.700,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

2.600,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.000,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.567,00

  

01

Uniforme şi echipament

1.000,00

  

03

Lenjerie şi accesorii de pat

103,00

  

30

Alte obiecte de inventar

464,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

835,00

  

01

Deplasări interne

270,00

  

02

Deplasări în străinătate

565,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

722,00

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

258,00

 

20.13

 

Pregătire profesională

464,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

350,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

77,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.962,00

  

01

Reclamă şi publicitate

722,00

  

02

Protocol şi reprezentare

206,00

  

03

Prime de asigurare non-viaţă

155,00

  

04

Chirii

464,00

  

07

Fondul conducătorului instituţiei

15,00

  

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

400,00

56

  

Titlul VIII. PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

1.125,00

 

56.01

 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

320,00

  

01

- Finanţare naţională

47,00

  

02

- Finanţare externă nerambursabilă

270,00

  

03

- Cheltuieli neeligibile

3,00

 

56.02

 

Programe din Fondul Social European (FSE)

-

  

01

- Finanţare naţională

-

  

02

- Finanţare externă nerambursabilă

-

  

03

- Cheltuieli neeligibile

-

 

56.16

 

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

805,00

  

01

- Finanţare naţională

190,00

  

02

- Finanţare externă nerambursabilă

600,00

  

03

- Cheltuieli neeligibile

15,00

57

  

Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

1.395,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

1.395,00

  

01

Ajutoare sociale în numerar

1.395,00

   

CHELTUIELI DE CAPITAL

37.935,00

71

  

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

37.935,00

 

71.01

 

Active fixe

36.893,00

  

01

Construcţii

19.127,00

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

13.640,00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

2.825,00

  

30

Alte active fixe

1.301,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.042,00

72

  

Titlul XIV. ACTIVE FINANCIARE

-

 

72.01

 

Active financiare

-

  

01

Participarea la capitalul social al societăţilor comerciale

-

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:
1) Număr mediu de personal: 160 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 4.178 lei (RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere şi alte drepturi plătite unor persoane din afara unităţii (suma de 129 mii lei), precum şi indemnizaţiile de delegare (suma de 150 mii lei).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 624 din data de 17 august 2015