HOTĂRÂRE nr. 136 din 3 aprilie 2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.
Art. II
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a primirii acestora prin hotărâri ale consiliilor locale şi punerii în funcţiune a unor lucrări de investiţii.
Art. III
- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. IV
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a cărui valoare de inventar se modifică

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/concesiune

Concesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit

35517

8.19.01

Reţele telefonice de transport şi distribuţie

Cabluri de cupru şi fibră optică în canalizaţie

 

Ţara: România

1998

53.649.337

H.G. nr. 808/1997

P.V. nr. 35873 din 31.12.2008

H.G. nr. 439/2009

P.V. nr. 35272 din 31.12.2009

H.G. nr. 887/2010

P.V. S/40257 din 10.03.2011

H.G. nr. 666/2011

H.G. nr. 293/2012

În administrare

 

Imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  
Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/concesiune

Concesiune/Închiriat/Dat cu titlu gratuit

 

8.19.01

Teren 37

218,75 mp

 

Ţara: România; Judeţ: Bistriţa-Năsăud

2012

36.219

H.C.L. al Comunei Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud nr. 45/19.11.2012

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 45

Construcţie metalică

 

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara

2012

1.181.225

Proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune nr. I-762515/1/28.06.2012

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Teren 38

400 mp

 

Ţara: România; Judeţ: Hunedoara

2011

3.089

H.C.L. al Comunei Certeju de Sus, judeţul Hunedoara nr. 23/29.04.2011

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 46

Construcţie metalică

 

Ţara: România; Judeţ: Iaşi

2012

635.543

Proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune nr. I-762535/1/03.09.2012

În administrare

 

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 193 din data de 5 aprilie 2013