ORDIN nr. 144/C din 20 ianuarie 2014 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006
Având în vedere propunerile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.625/C/10.716 din 5 noiembrie 2013 şi 26 noiembrie 2013 privind modificarea unor prevederi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, însuşite de Colegiul de conducere al acestei instituţii în şedinţa din data de 15 noiembrie 2013,
luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.456 din 10 decembrie 2013 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare a Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. I
Regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.184/C/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La titlul II - Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la articolul 4 alineatul (2), litera j) se abrogă.
2.La titlul VI - Ierarhia funcţiilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi îndatoririle principale ale personalului acesteia, la articolul 24, partea introductivă şi punctul A litera d) vor avea următorul cuprins:
"Art. 24
Funcţiile personalului economic şi administrativ din structura centrală, în ordine ierarhică, sunt următoarele:
..................................................
d) consilier;"
3.La titlul VII - Structura centrală a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la capitolul X - Compartimentul de audit public intern, articolul 88 se abrogă.
Art. II
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.
-****-

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 77 din data de 31 ianuarie 2014