HOTĂRÂRE nr. 1017 din 17 octombrie 2012 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4, convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 aprilie 2012 şi la Bucureşti la 8 mai 2012 şi la 11 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 69/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Amendamentul nr. 4*), convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 25 aprilie 2012 şi la Bucureşti la 8 mai 2012 şi la 11 mai 2012, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 69/2004.
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

ANEXĂ:
CAPITOLUL 1:
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
RO-70060 Bucureşti
România
În atenţia domnului Cristian Sporiş, secretar de stat
Municipalitatea Bucureşti
Splaiul Independenţei nr. 291-293, sectorul 6
Bucureşti, România
BEI - EIB
004892, 25 aprilie 2012
În atenţia doamnei Ileana Anghel Person
Luxemburg, 25 aprilie 2012
JUOPS/SEE/LW/AIAnk nr.
Subiect: România - Proiectul privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti (FI 22.214)
Contractul de finanţare semnat de România, Banca Europeană de Investiţii şi Municipalitatea Bucureşti în data de 1 octombrie 2003 la Bucureşti şi 7 octombrie 2003 la Luxemburg, cu amendamentele ulterioare (Contractul de finanţare)
Amendamentul nr. 4 la Contractul de finanţare
Stimaţi domni,
Facem referire la Contractul de finanţare semnat conform descrierii de mai sus.
1.Interpretare
Dacă nu se prevede altfel, termenii care apar cu majuscule în această scrisoare vor avea acelaşi înţeles atribuit în Contractul de finanţare. Trimiterea la articole înseamnă articolele din Contractul de finanţare.
În această scrisoare:
"Data intrării în vigoare" este data la care Banca confirmă Împrumutatului, în scris (pentru evitarea oricăror dubii, prin poştă electronică), primirea a 2 (două) exemplare originale din această scrisoare contrasemnată corespunzător în numele Împrumutatului şi al Municipalităţii, împreună cu un exemplar în copie al specimenelor de semnătură, dacă acestea nu au fost deja transmise, precum şi faptul că nu mai sunt necesare alte documente pentru finalizarea procesului de executare conform acestui act adiţional nr. 4.
2.Amendamente la Contractul de finanţare
Cu începere de la data intrării în vigoare, avem plăcerea de a vă confirma faptul că, în urma solicitării dumneavoastră din data de 3 noiembrie 2011, Banca acceptă modificarea anumitor dispoziţii din Contractul de finanţare, conform celor de mai jos.
- Articolul 1.02B
În ultimul paragraf al articolului 1.02B, data "30 octombrie 2011" se modifică, devenind "data la care se împlinesc 30 de zile de la data la care Banca înştiinţează Împrumutatul asupra intrării în vigoare a Contractului de finanţare".
- Articolul 1.05
În ultimul paragraf al articolului 1.05, data "28 februarie 2012" se modifică în "data la care se împlinesc 4 (patru) luni de la data indicată ca dată finală pentru efectuarea unei cereri de tragere conform articolului 1.02B".
- Articolul 4.01
- Articolul 4.01 va fi înlocuit în întregime şi va avea următorul cuprins
"Împrumutatul va rambursa:
(i)fiecare tranşă disponibilizată până la data de 30 iunie 2009 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B1;
(ii)fiecare tranşă disponibilizată după data de 30 iunie 2009 şi înainte de 25 aprilie 2012, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B2; şi
(iii)fiecare tranşă disponibilizată după data de 25 aprilie 2012 inclusiv, conform graficului de amortizare prezentat în anexa B3."
- Articolul 12.03
Primul paragraf al articolului 12.03 se va modifica şi va avea următorul cuprins:
"Preambulul şi următoarele anexe fac parte integrantă din acest contract:
- anexa A Descrierea tehnică;
- anexa B1 Graficul de amortizare (pentru tranşele disponibilizate până la data de 30 iunie 2009 inclusiv);
- anexa B2 Graficul de amortizare (pentru tranşele disponibilizate după data de 30 iunie 2009 şi înainte de 25 aprilie 2012);
- anexa B3 Graficul de amortizare (pentru tranşele disponibilizate după data de 25 aprilie 2012 inclusiv)."
- Anexa A
Descrierea tehnică existentă în anexa A va fi înlocuită cu Descrierea tehnică revizuită din anexa I la acest act adiţional nr. 4.
- Anexa B3
Pentru fiecare tranşă disponibilizată după data de 25 aprilie 2012 inclusiv se va introduce o nouă anexă B3 (grafic de amortizare) după anexa B2, în forma prevăzută în anexa II la acest act adiţional nr. 4.
3.Obligaţii permanente
Împrumutatul şi Municipalitatea acceptă şi sunt de acord cu faptul că, în afara celor stabilite şi convenite în prezentul document, această scrisoare nu constituie o derogare acordată de către Bancă sau un amendament de orice altă natură la Contractul de finanţare. Banca îşi rezervă toate drepturile contractuale şi legale care îi revin prin Contractul de finanţare şi legea aplicabilă.
4.Legea şi jurisdicţia
Această scrisoare este guvernată de legile Marelui Ducat de Luxemburg, iar părţile semnatare se supun competenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
Pentru a confirma acordul dumneavoastră faţă de cele de mai sus, vă rugăm să transmiteţi Băncii, în atenţia domnului Lawrence Walsh (telefon +352 4379 83477, email: walshl@eib.org), 2 (două) exemplare originale ale acestei scrisori iniţializate pe fiecare pagină, datate şi semnate în numele şi în contul României şi al Municipalităţii Bucureşti, însoţite de o copie a specimenelor de semnătură relevante, dacă nu au fost deja transmise, cel mai târziu la data de 15 mai 2012.
După această dată, Banca îşi rezervă dreptul, pe baza notificării Împrumutatului, de a confirma dacă acceptarea acestei scrisori a Împrumutatului şi Municipalităţii este considerată a fi transmisă în mod valabil de către Împrumutat şi Municipalitate.
Cu stimă,
Banca Europeană de Investiţii

Michael O'Halloran

Massimo Novo

(semnături indescifrabile)

Agreat şi acceptat pentru şi în numele României,
reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice,
Cristian Marius Sporiş,
secretar de stat
Data: 8 mai 2012
Agreat şi acceptat pentru şi în numele Municipalităţii Bucureşti,
Prof. Dr. Sorin Mircea Oprescu,
primar general
Data: 11 mai 2012
CAPITOLUL 2: ANEXA I
(1)Anexa A
România - Proiect AFI privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti
DESCRIERE TEHNICĂ
1.Obiectivul
Acest proiect include mai multe scheme de sprijin pentru reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti.
2.Descrierea
Proiectul cuprinde 102 instituţii de învăţământ preuniversitare. Bucureştiul este împărţit în 6 sectoare. Şcolile sunt amplasate pe întreg teritoriul municipiului Bucureşti. Lista şcolilor prezentate pentru finanţare, însoţită de o scurtă descriere, este ataşată la tabelul 1 din această anexă.
Proiectul, cu un accent diferit în funcţie de şcoală, priveşte: consolidarea seismică a clădirilor; construcţia de noi clădiri şi săli de sport multifuncţionale; reabilitarea infrastructurii sanitare şi de canalizare; reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, încălzire, instalaţie electrică, telefon şi reţea de internet); furnizarea mobilierului şi dotărilor (inclusiv computere); instruirea cadrelor didactice în vederea utilizării echipamentului informatic (limitat la cadrele didactice din şcolile care vor fi echipate în cadrul proiectului); şi cheltuieli de natură administrativă efectuate în cadrul proiectului.
Proiectul cuprinde inclusiv designul şcolilor şi lucrările de supraveghere, precum şi serviciile de consultanţă.
3.Programul
Proiectul se va implementa în perioada 2003-2013. Schemele vor deveni funcţionale odată ce vor fi gata.
Tabelul 1
România - Proiect AFI privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti
LISTA ŞCOLILOR
 

Şcoala

Adresa

Tipul şcolii

Sectorul 1

(7 şcoli)

Liceul de Muzică "George Enescu"

Str. Gh. Manu nr. 30

SM

Şcoala nr. 7

Str. Neagoe Vodă nr. 11

S

Şcoala nr. 13

Bd. Petrila nr. 10-12

S

Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr. 3 "Cuibul cu barză"

Str. Ştirbei Vodă nr. 101

SM

Şcoala nr. 173 şi Grădiniţa nr. 43

Str. Pavlov nr. 2-4

S

Grupul Şcolar Agricol "Viaceslav Harnaj"

Bd. Ficusului nr. 18

LT

Şcoala nr. 17 "Pia Brăteanu"

Str. Petofi Sandor nr. 14-16

S

Sectorul 2

(15 şcoli)

Şcoala nr. 30

Str. Lăptari Tei nr. 23

S

Şcoala nr. 50 şi Grădiniţa nr. 109

Str. Ion Maiorescu nr. 32

S

Şcoala nr. 66

Str. Logofăt Dan nr. 1

S

Colegiul Tehnic "Traian"

Str. Luigi Galvani nr. 20

LT

Şcoala nr. 62

Str. Potârnichii nr. 3

S

Şcoala nr. 23

Str. Oltarului nr. 11

S

Şcoala nr. 41

Str. Nicolae Apostol nr. 2

S

Colegiul Naţional "Spiru Haret"

Str. Italiană nr. 17

L

Şcoala nr. 49 X

Str. Vatra Luminoasă nr. 99

S

Şcoala nr. 45

Str. Heliade între Vii nr. 36

S

Şcoala nr. 40

Str. Periş nr. 27

S

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

Bd. Dimitrie Pompei nr. 3

LT

Şcoala nr. 31

Bd. Lacul Tei nr. 116

S

Colegiul Naţional "Cantemir Vodă"

Str. Viitorului nr. 60

L

Şcoala Centrală

Str. Icoanei nr. 3-5

LE

Sectorul 3

(10 şcoli)

Şcoala nr. 16

Intr. Constantin Brâncuşi nr. 7

S

Şcoala "Mexic" nr. 22 X

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 28

S

Grupul Şcolar Metalurgic "Republica"

Bd. Basarabia nr. 256

LT

Şcoala nr. 87

Str. Râmnicu Vâlcea nr. 52

S

Şcoala nr. 81

Str. Nerva Traian nr. 33

S

Şcoala nr. 20

Str. Prevederii nr. 19

S

Grădiniţa nr. 160

Aleea Perişor nr. 9

PS

Grupul Şcolar "Nichita Stănescu"

Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3

LT

Şcoala nr. 84 şi Grădiniţa nr. 155

Calea Vitan nr. 135

S

Şcoala nr. 149

Aleea Perişor nr. 4

S

Sectorul 4

(20 de şcoli)

Şcoala nr. 102

Str. Cpt. Eremia Popescu nr. 27

S

Şcoala nr. 79

Str. Cuza Vodă nr. 51

S

Şcoala nr. 120

Str. Mărţişor nr. 39

S

Şcoala nr. 74

Calea Şerban Vodă nr. 62-64

S

Şcoala nr. 165

Aleea Slătioara nr. 8

S

Şcoala nr. 111

Str. Stoian Militaru nr. 72

S

Şcoala nr. 36

Str. Coştila nr. 2

S

Şcoala nr. 190

Str. Serg. Niţu Vasile nr. 16

S

Şcoala nr. 93

Aleea Emil Racoviţă nr. 1

S

Şcoala nr. 133

Str. Stânjeneilor nr. 3

S

Şcoala nr. 194 X

Bd. Alexandru Obregia nr. 3A

S

Şcoala nr. 129 X

Str. Izvorul Crişului nr. 6

S

Şcoala nr. 98 X

Str. Stupilor nr. 1

S

Şcoala nr. 109

Str. Petre Ţuţea nr. 3

S

Şcoala nr. 189

Aleea Ciceu nr. 12

S

Şcoala nr. 308

Str. Râul Şoimului nr. 8

S

Şcoala nr. 110

Str. Argeşului nr. 6

S

Şcoala nr. 97

Str. Viorele nr. 7

S

Şcoala nr. 119

Str. Almaşul Mic nr. 4

S

Şcoala nr. 113

Str. Parâncea nr. 4

S

Sectorul 5

(11 şcoli)

Şcoala nr. 136

Prelungirea Ferentari nr. 68

S

Colegiul Economic Viilor

Şos. Viilor nr. 38

LE

Şcoala nr. 2

Str. Lacul Bucura nr. 14

S

Colegiul Tehnic Energetic

Aleea Podul Giurgiului nr. 5

LT

Şcoala nr. 148

Str. Bachus nr. 42

S

Grupul Şcolar Industrial "Dimitrie Gusti"

Str. Samuil Vulcan nr. 8

LT

Şcoala nr. 141 X

Str. Amurgului nr. 35

S

Colegiul Tehnic "Dumitru Moţoc"

Str. Spătaru nr. 16

LT

Grădiniţa nr. 73

Splaiul Independenţei nr. 68

PS

Grădiniţa nr. 205

Calea Ferentari nr. 2

PC

Şcoala nr. 115

Calea 13 Septembrie nr. 177

S

Sectorul 6

(17 şcoli)

Grupul şcolar industrial tehnometal "Dna Stanca"

Str. Porumbacu nr. 52

LT

Şcoala nr. 153

Str. Drumul Săbăreni nr. 21

S

Şcoala nr. 198

Str. Apusului nr. 73-75

S

Şcoala nr. 202

Calea Crângaşi nr. 140

S

Şcoala nr. 161 şi Grădiniţa nr. 80

Calea Giuleşti nr. 486A

S

Şcoala nr. 279 "Sf. Mihail şi Gavril" X

Prelungirea Ghencea nr. 24

S

Şcoala nr. 167

Şos. Ciurel nr. 9-11

S

Şcoala nr. 174 X

Str. Roşia Montană nr. 41

S

Şcoala nr. 142

Str. Centurii nr. 4

S

Şcoala nr. 206

Aleea Ariniş nr. 5

S

Şcoala nr. 191

Aleea Poiana Muntelui nr. 1

S

Şcoala nr. 193

Str. M.R. Marcu nr. 3

S

Şcoala nr. 156

Str. Dealul Ţugulea nr. 35

S

Şcoala nr. 164 X

Str. Pravăţ nr. 22

S

Şcoala nr. 311

Str. Gârleni nr. 10

S

Grădiniţa nr. 250

Str. Dealul Ţugulea nr. 35

PS

Şcoala nr. 310

Str. Roşia Montană nr. 42

S

Şcoli speciale

(19 şcoli)

Şcoala specială nr. 1 pentru copii cu deficienţe auditive

Str. Neatârnării nr. 5, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 7

Str. Surorilor nr. 4, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 8

Str. Victor Daimaca nr. 2, sectorul 1

SS

Şcoala specială nr. 10

Str. G-ral Berthelot nr. 20-25, sectorul 1

SS

Centrul medical de tratament "Corabia"

Str. Corabia nr. 57-59, sectorul 2

SS

Centrul şcolar special nr. 1

Str. Vatra Luminoasă nr. 108, sectorul 2

SS

Centrul şcolar special nr. 3

Str. Austrului nr. 37, sectorul 2

SS

Şcoala specială profesională nr. 2

Şos. Pantelimon nr. 299, sectorul 2

SS

Şcoala specială profesională nr. 3

Str. Iancu Marcel nr. 7, sectorul 2

SS

Şcoala specială pentru copiii ambliopi

Str. Austrului nr. 33, sectorul 2

SS

Şcoala specială nr. 2

Str. Popa Petre nr. 31-41, sectorul 2

SS

Şcoala specială nr. 5

Str. Turturelelor nr. 13, sectorul 3

SS

Şcoala specială nr. 6

Str. Sld. Enache Ion nr. 31, sectorul 4

SS

Şcoala specială nr. 9

Str. Trompetului nr. 34, sectorul 5

SS

Şcoala specială nr. 2 pentru copii cu deficienţe auditive

Aleea Istru nr. 6, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 3

Str. Toporaşi nr. 10, sectorul 4

SS

Şcoala specială nr. 11 Grădiniţa specială nr. 2

Aleea Istru nr. 4, sectorul 6

SS

Şcoala specială nr. 1

Str. Popa Rusu nr. 13, sectorul 2

SS

Şcoala specială nr. 2 pentru copii cu deficienţe auditive

Aleea Istru nr. 6, sectorul 6

 

Şcoli înlocuitoare

Colegiul Naţional "Mihai Viteazul"

Str. Pache Protopopescu nr. 62, sectorul 2

 

Şcoala generală nr. 108 "Alexandru Obregia"

Str. Vatra Dornei nr. 8, sectorul 4

 

Şcoala generală nr. 144

Bd. Ghencea nr. 87, sectorul 5

 
S Şcoală primară/secundară
L Liceu
LT Liceu tehnic
LE Liceu economic
SM Şcoală de muzică
PS Unitate preşcolară
SS Şcoală specială
X Sală de sport finanţată din alt program guvernamental
CAPITOLUL 3: ANEXA II
(1)Anexa B3
România - Proiect AFI privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti
GRAFIC DE AMORTIZARE

Data scadentă pentru rambursarea tranşelor

Sumele care vor fi rambursate exprimate ca fracţie a împrumutului disponibilizat de Bancă după data de 25 aprilie 2012 inclusiv

1. 20.12.2012

1/32

2. 20.06.2013

1/32

3. 20.12.2013

1/32

4. 20.06.2014

1/32

5. 20.12.2014

1/32

6. 20.06.2015

1/32

7. 20.12.2015

1/32

8. 20.06.2015

1/32

9. 20.12.2016

1/32

10. 20.06.2017

1/32

11. 20.12.2017

1/32

12. 20.06.2018

1/32

13. 20.12.2018

1/32

14. 20.06.2019

1/32

15. 20.12.2019

1/32

16. 20.06.2020

1/32

17. 20.12.2020

1/32

18. 20.06.2021

1/32

19. 20.12.2021

1/32

20. 20.06.2022

1/32

21. 20.12.2022

1/32

22. 20.06.2023

1/32

23. 20.12.2023

1/32

24. 20.06.2024

1/32

25. 20.12.2024

1/32

26. 20.06.2025

1/32

27. 20.12.2025

1/32

28. 20.06.2026

1/32

29. 20.12.2026

1/32

30. 20.06.2027

1/32

31. 20.12.2027

1/32

32. 20.06.2028

1/32

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 728 din data de 29 octombrie 2012