HOTĂRÂRE nr. 296 din 20 aprilie 2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă suma de 30.100 mii lei, inclusiv TVA, pentru contractarea şi implementarea de către Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate publică centrală cu rol de autoritate de implementare, a componentelor necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Suma prevăzută la art. 1 se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii pe anii 2016 şi 2017, la capitolul 66.01 "Sănătate", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 1 "Transferuri interne", alineatul 08 "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă".
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

ANEXĂ: SUMA aprobată Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

Nr. crt.

Scopul alocării fondurilor

Total fonduri alocate
- mii lei -

2016
- mii lei -

2017
- mii lei -

1.

Servicii de auditare a achiziţiilor componentei "Bănci de sânge" (asistenţă tehnică şi echipamente)

146

0

137

2.

Servicii de monitorizare a echipamentelor achiziţionate la componenta "Bănci de sânge"

9

0

3.

Servicii de asistenţă tehnică pentru componenta "Bănci de sânge"

4.438

0

4.438

4.

Lucrări de construcţii şi dotări cu echipamente ale celor 4 bănci de ţesuturi şi celule umane pentru componenta "Ţesuturi şi celule umane"

22.422

22.239

0

5.

Servicii de auditare a achiziţiei pentru componenta "Ţesuturi şi celule umane" (asistenţă tehnică şi construcţii şi dotări cu echipamente ale celor 4 bănci de ţesuturi şi celule umane)

0

183

6.

Servicii de asistenţă tehnică pentru componenta "Ţesuturi şi celule umane"

3.094

3.094

0

 

TOTAL

30.100

25.342

4.758

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 318 din data de 26 aprilie 2016