HOTĂRÂRE nr. 576 din 30 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (1) şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), literele t) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„t) organizează direct sau prin unităţile din subordine activităţi de agrement, tabere naţionale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenţi şi tineri, precum şi tabere pentru persoane cu handicap şi tabere pentru olimpici;
ţ)acreditează în vederea colaborării persoanele juridice sau fizice pentru organizarea activităţilor prevăzute la lit. t);”
2.La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Activitatea de acreditare prevăzută la alin. (1) lit. ţ) se va realiza de o comisie constituită la nivelul Ministerului Tineretului şi Sportului prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.
(12)Din comisia prevăzută la alin, (1) lit. ţ) vor putea face parte atât salariaţi din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, cât şi salariaţi din cadrul structurilor din subordine.”
3.La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7
(1)Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului este de 171, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.”
4.La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 10
(1)Ministrul tineretului şi sportului este ajutat în activitatea de conducere de 2 secretari de stat şi 2 subsecretari de stat numiţi prin decizie a prim-ministrului.”
5.La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2)Numărul maxim de posturi pentru unităţile subordonate ministerului este de 3.167.”
6.Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Tineretului şi Sportului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Încadrarea personalului Ministerului Tineretului şi Sportului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2)Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea şi în coordonarea Guvernului ori a ministerelor se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Ionuţ Sebastian Iavor,

secretar general

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Tineretului şi Sportului
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2013)
Numărul maxim de posturi este de 171, exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 503 din data de 9 august 2013