ORDIN nr. 269 din 1 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
În temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014, al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 27 ianuarie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate produsele şi subprodusele de origine animală, sericicole, apicole, inclusiv animalele vii, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau legumele produse de solicitant, după caz. Produsele şi subprodusele de origine animală, sericicole, apicole, inclusiv animalele vii, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;"
2.După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
"Art. 31
(1) În funcţie de opţiunea titularului Atestatului de producător, acesta poate solicita primarului eliberarea unui singur carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sau a mai multor carnete în situaţia în care soţul/soţia, rudele/afinii de grad I optează pentru comercializarea simultană a produselor proprii din sectorul agricol.
(2) Predarea zilnică/periodică a cantităţilor de produse agricole proprii la centrele de colectare/preluare nu înseamnă vânzare; aceasta se încadrează în prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi reprezintă transportul efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice, de la locul de producţie la locul de depozitare/păstrare. În acest caz, producătorul nu completează file autocopiative din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru fiecare operaţiune de predare, ci trebuie să deţină documentul de identitate şi Atestatul de producător.
(3) Actul de comerţ are loc atunci când se efectuează plata de către cumpărător, pentru totalul cantităţilor predate. Numai în acest moment intervine obligaţia completării filelor autocopiative din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, respectiv rubricile vânzător, cumpărător, produs, UM, cantitate vândută, preţ pe unitate, suma totală plătită.
(4) Transportul produselor agricole predate de producătorii agricoli persoane fizice, de la centrele de colectare/preluare la centre/fabrici de procesare sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea depozitării/procesării/comercializării, va fi însoţit de documentele legale specifice transportului, precum şi de avizul de însoţire a mărfii."
3.După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 şi 52, cu următorul cuprins:
"Art. 51
(1) Producătorii agricoli organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care comercializează doar producţia obţinută în propria fermă/gospodărie, care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/ producţie, pot ocupa spaţii de vânzare rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare a unui atestat de producător şi a unui carnet de comercializare, în limita procentului de minim 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. în acest caz, producătorii agricoli organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă obligatoriu administratorului pieţei, extrasul din Registrul agricol emis de către primăria pe a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/gospodăria proprie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol şi/sau efectivele de animale, pe care le deţine/exploatează.
(2) În situaţia în care producătorii agricoli menţionaţi la alin. (1) desfăşoară acte de comerţ cu alte produse decât cele obţinute din propria fermă/gospodărie, aceştia nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute la alin. (1).
Art. 52
Pentru vânzările zilnice cu produse agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie, care se desfăşoară în pieţe agroalimentare, târguri, pieţe ambulante, producătorii agricoli persoane fizice nu completează file autocopiative din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru produsele vândute. Acest lucru se poate face numai la solicitarea cumpărătorilor operatori economici."
4.Anexa nr. 1D se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte Integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

ANEXĂ: Modelul filei curente autocopiative din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
(- Anexa nr. 1D la Ordinul nr. 20/208/2015)

Data ...............

Vânzător

Numele, prenumele .................

Adresa .....................

Seria ......... Nr. .................

Cumpărător

Numele, prenumele/Denumirea ..................

Adresa/Sediul .....................

Codul de identificare fiscală (*) ..................

Mijloc de transport ............................

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitatea

Preţul unitar - lei/UM -

Suma plătită
- lei -

1

2

3

4

5

(6 = 4x5)

      
      
      
      
Semnătura vânzătorului
...............
Semnătura cumpărătorului (ştampila)
...............
___
(*)Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, numărul de identificare fiscală, codul unic de înregistrare, după caz.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 501 din data de 8 iulie 2015