HOTĂRÂRE nr. 351 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale "Comicex" - S.A., la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Societatea Comercială "Comicex" - S.A.
Str. Eforie nr. 3, sectorul 5, Bucureşti
CUI RO16173830
MII LEI
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri anul 2014

0

1

2

3

5

I

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=rd.2+rd.5+rd.6)

1

6.719,55

 

1

 

Venituri din exploatare

2

6.699,05

  

a)

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

20,50

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6.525,09

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care

8

6.522,80

 

A

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

6.007,38

B

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

7,35

C

cheltuieli cu personalul, din care

11

508,07

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

303,61

C1

cheltuieli cu salariile

13

258,97

C2

bonusuri

14

44,64

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

15

 
 

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

86,77

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

117,69

D

alte cheltuieli de exploatare

19

0,00

2

 

Cheltuieli financiare

20

2,29

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

194,46

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

31,10

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

24

163,36

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

81,68

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26

30

81,68

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care

32

81,68

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
 

d)

cheltuieli cu reclamă şi publicitate

41

 
 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR

43

 
 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
  

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii precedenţi

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

6,00

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

6,00

3

 

Câştig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.216,81

4

 

Câştig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.596,81

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

1.116.508,33

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

54

971,06

8

 

Plăţi restante

55

 

9

 

Creanţe restante

56

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 334 din data de 7 mai 2014