ORDIN nr. 609 din 30 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013
În conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului,
În temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emit prezentul ordin.
Art. I
Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 1 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Un organism EVCP desemnat poate subcontracta activităţi de încercări, cu respectarea condiţiilor prevăzute de art. 45 şi/sau art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012."
2.La articolul 17, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
"a1) să prezinte, în cadrul evaluărilor prevăzute la lit. a), lista certificatelor de conformitate/rapoartelor de încercări, cu menţionarea situaţiei valabilităţii acestora;"
3.La articolul 17, litera k) se abrogă.
4.La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Rapoartele de evaluare vor fi însoţite de lista certificatelor de conformitate/rapoartelor de încercări prevăzute la art. 17 lit. a1)."
5.La articolul 23, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"d) organismul EVCP a încălcat una dintre obligaţiile prevăzute la art. 17 lit. c), f), g) şi i) din prezenta procedură, art. 45 şi 46 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, coroborate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012."
Art. II
Certificatele de conformitate/Rapoartele de încercări transmise autorităţii, în copie, de către organismele notificate, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se restituie deţinătorilor.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 8 iulie 2014