ORDIN nr. 197 din 23 februarie 2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia
În temeiul prevederilor art. IV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, precum şi a prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia
Art. 1
(1)Contribuabilii care au desfăşurat activităţi agricole individual sau în asociere beneficiază de anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a)impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;
b)pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare;
c)producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30% din totalul producţiei aferente fiecărei grupe de produse vegetale sau animale.
(2)Gradul de calamitate se dovedeşte cu procesele-verbale de constatare a pagubelor produse, întocmite, după caz, de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi/sau de către comisiile locale alcătuite din specialişti pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.
(3)În scopul determinării impozitului pe venitul din activităţi agricole ce urmează să fie anulat, organul fiscal competent determină gradul de calamitate, precum şi impozitul pe venitul aferent unei grupe de produse vegetale/animale, potrivit prevederilor alin. (4) şi (5).
(4)În situaţia în care contribuabilul a realizat producţia aferentă unei grupe de produse vegetale sau animale astfel cum sunt enumerate în tabelul prevăzut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în mai multe locuri situate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale ori pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale, gradul de calamitate prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabileşte de organul fiscal competent astfel:
a)în cazul produselor vegetale, ca raport între suma suprafeţelor calamitate aferente unei grupe de produse vegetale, cu excepţia celor pentru care există încheiată poliţă de asigurare, şi totalul suprafeţelor cultivate aferente respectivei grupe de produse vegetale. Produsele vegetale includ şi plantaţiile viticole, pomicole, arbuştii fructiferi şi altele asemenea;
b)în cazul grupelor de animale, ca raport între numărul de animale afectate de calamitate aferente unei grupe de animale, cu excepţia celor pentru care există încheiată poliţă de asigurare, şi numărul total de animale aferente respectivei grupe de animale.
(5)Impozitul pe venitul din activităţi agricole aferent fiecărei grupe de produse vegetale/animale se determină potrivit regulilor de determinare a impozitului pe venitul din activităţi agricole prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, utilizând informaţiile din declaraţia depusă de contribuabil.
(6)Impozitul pe venitul din activităţi agricole ce urmează să fie anulat se stabileşte prin aplicarea gradului de calamitate determinat potrivit alin. (2) sau (4), după caz, la impozitul pe venitul anual stabilit potrivit alin. (5).
Art. 2
(1)Facilitatea prevăzută la art. 1 se aprobă de organul fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
(2)Prin organ fiscal competent se înţelege:
a)organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul contribuabilul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b)organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice fără domiciliu fiscal în România.
Art. 3
(1)Pentru a beneficia de facilitatea prevăzută la art. 1, contribuabilul depune o cerere la organul fiscal competent, prin care solicită anularea impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia.
(2)Cererea de anulare trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a)datele de identificare ale contribuabilului;
b)numărul şi data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013;
c)numărul şi data deciziei prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013.
(3)La cererea de anulare se anexează următoarele documente:
a)copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de calamitate sau alte documente justificative, dacă este cazul;
b)declaraţie pe propria răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pentru producţia agricolă calamitată nu au fost încheiate poliţe de asigurare.
(4)Cererea poate fi depusă la organul fiscal competent prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală.
Art. 4
(1)În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţa fiscală.
(2)În termen de 5 zile de la primire, organul fiscal transmite cererea, precum şi informaţiile necesare soluţionării acesteia, organului fiscal competent potrivit art. 2 alin. (2).
Art. 5
(1)După primirea cererii de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia organul fiscal competent procedează la verificarea acesteia.
(2)În cazul în care organul fiscal competent constată că procesul-verbal de constatare a pagubelor produse nu conţine toate elementele necesare determinării gradului de calamitate potrivit art. 1, acesta solicită informaţii suplimentare de la organul emitent al procesului-verbal şi/sau de la contribuabil.
(3)Ori de câte ori este necesar, organul fiscal competent poate solicita informaţii şi de la alte autorităţi publice sau de la societăţile emitente ale poliţelor de asigurare.
(4)Cererea de anulare se soluţionează în termenul prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală.
(5)În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1, organul fiscal competent emite decizie de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură. Un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.
(6)Contribuabilii care au efectuat plata creanţelor fiscale anulate au dreptul la restituirea sumelor achitate. În acest caz, prevederile art. 117 din Codul de procedură fiscală, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal sunt aplicabile în mod corespunzător.
Art. 6
În situaţia în care, după administrarea mijloacelor de probă, inclusiv după obţinerea informaţiilor solicitate potrivit art. 5 alin. (2) şi (3), organul fiscal competent constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 sau informaţiile deţinute nu sunt de natură a dovedi îndeplinirea condiţiilor necesare anulării impozitului pe venitul din activităţi agricole, acesta emite decizie de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură. Un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.
Art. 7
Comunicarea actelor administrative fiscale emise potrivit prezentului ordin se efectuează potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.
Art. 8
Împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestaţie în condiţiile titlului IX din Codul de procedură fiscală.
ANEXA nr. 11: DECIZIE de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia
(- ANEXA nr. 1 la procedură)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală1 ...................
__
1Se vor trece denumirea şi adresa organului fiscal emitent al deciziei, precum şi sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.
Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............
Nr. ..../....
DECIZIE de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia
Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele ...............
Adresa: ................
Codul de identificare fiscală2 ....................
__
2Se vor completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz) etc.
În temeiul art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere:
- cererea dumneavoastră nr. ........... din data de ............., înregistrată la organul fiscal sub nr. .......... din data de ..............;
- decizia de impunere nr. ........... din data de ..................;
- decizia privind obligaţiile fiscale accesorii nr. ............. din data de ..............., luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014, se anulează următoarele creanţe fiscale:

Tipul creanţei3

Suma

Data anulării

   

TOTAL:

  
__
3Se precizează denumirea creanţei fiscale (impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013, obligaţiile fiscale accesorii aferente acestuia).
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele ................
Semnătura şi ştampila unităţii fiscale .................
Număr de operator de date cu caracter personal: ....................
ANEXA nr. 12: DECIZIE de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia
(- ANEXA nr. 2 la procedură)
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală1 ..................
__
1Se vor trece denumirea şi adresa organului fiscal emitent al deciziei, precum şi sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agendei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,
Serviciul/Biroul/Compartimentul ............
Nr. ......../........
DECIZIE de respingere a cererii de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia
Datele de identificare a contribuabilului
Denumirea/Numele şi prenumele ................
Adresa: .....................
Codul de identificare fiscală2 ...........................
__
2Se vor completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz) etc.
În temeiul prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ............, înregistrată la organul fiscal sub nr. ........... din data de ............,
luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014, respectiv .............
se respinge cererea de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul fiscal 2013 şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia.
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele ................
Semnătura şi ştampila unităţii fiscale .................
Număr de operator de date cu caracter personal: .................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 139 din data de 24 februarie 2015