DECIZIE nr. 350 din 2 iulie 2015 pentru completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie
Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe media audiovizuale,
în scopul clarificării procedurii de aplicare a regimului must carry în cazul retransmisiei serviciilor de programe, la nivel regional şi local, prevăzută la art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 10 alin. (3), art. 17, 74, 75 alin. (1) şi (2) şi art. 82 din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:
Art. I
Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 16 februarie 2012, se completează după cum urmează:
- După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:
"- Art. 131
(1)În scopul includerii în oferta regională/locală, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, radiodifuzorii interesaţi vor solicita, în scris, distribuitorilor de servicii de programe retransmisia în regim must-carry a serviciului de televiziune, cu precizarea următoarelor date:
a)denumirea serviciului de televiziune pentru care se solicită retransmisia în regim must-carry;
b)zona de difuzare a serviciului de televiziune;
c)modalitatea tehnică prin care asigură captarea şi transmisia simultană a semnalului analogic/digital, necodat/ necriptat, în vederea retransmisiei în regim must carry, gratuit şi necondiţionat.
(2)Solicitarea prevăzută la alin. (1) poate fi transmisă distribuitorilor de servicii până cel mai târziu ia data de 1 februarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic în curs.
Solicitările transmise după data de 1 februarie nu se iau în considerare.
(3)În cel mult 60 de zile de la termenul prevăzut la alin. (2), distribuitorii de servicii de programe au obligaţia să introducă în oferta regională/locală serviciile de programe care îndeplinesc condiţiile regimului must carry.
(4)În termenul prevăzut la art. 5, distribuitorii de servicii trebuie să solicite CNA modificarea avizului de retransmisie. în situaţia în care în oferta regională/locală nu sunt retransmise cel puţin două programe regionale/locale, dosarul de modificare a avizului de retransmisie va conţine şi o declaraţie pe propria răspundere, prin care să precizeze că a inclus în oferta sa regională/locală toate solicitările de retransmisie primite în termenul prevăzut la alin. (2)."
Art. II
Pentru anul 2015, termenul-limita de depunere a solicitărilor, prevăzut la art. 131 alin. (2) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, astfel cum a fost completat prin prezenta decizie, este de 15 zile de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Răsvan Popescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 533 din data de 17 iulie 2015