NORMĂ nr. 27 din 26 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 24 mai 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
Art. I
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2015 privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 şi 973 bis din 29 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) Prezenta normă pune în aplicare cerinţele menţionate la alin. (1) din ghidurile Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, prevăzute în anexele nr. 1-18 care fac parte integrantă din prezenta normă.
(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare şi în prevederile legale aplicabile."
2.La anexa nr. 17, după sintagma "Prezentul ghid va fi supus revizuirii EIOPA" se introduce o anexă tehnică, anexa tehnică nr. I, cu următorul cuprins:
"Anexa tehnică nr. I

Tabel privind aplicarea Directivei de contabilitate (Directiva 2013/34/UE) atunci când derogarea este aplicabilă şi utilizată

Directiva de contabilitate

Se aplică următoarele dacă opţiunile de a permite metodele de evaluare de mai jos sunt exercitate de către statul membru («SM») şi societatea utilizează metoda de evaluare permisă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale sau consolidate.

Concordanţă completă

În concordanţă, cu utilizarea opţiunii

Cu ajustări

Aplicabil?

Alte comentarii

Opţiunea SM

Art. 7 (1)

Permiterea sau solicitarea evaluării activelor imobilizate la valori reevaluate

Cu ajustări

Da

Evaluarea realistă trebuie să fie elaborată în conformitate cu art. 75 din Directiva Solvabilitate II, Regulamentul delegat (UE) 2015/35, standardele tehnice de implementare sau reglementare şi prezentul ghid.

Opţiunea SM

Art. 8 (1)b

Permiterea sau solicitarea evaluării anumitor instrumente financiare (identificate în mod expres în această directivă), inclusiv instrumente financiare derivate, la valoarea justă

În concordanţă, cu utilizarea opţiunii

Da

Evaluarea realistă trebuie să fie elaborată în conformitate cu art. 75 din Directiva Solvabilitate II, Regulamentul delegat (UE) 2015/35, standardele tehnice de implementare sau reglementare şi prezentul ghid.

Opţiunea SM

Art. 8 (1)b

Permiterea sau solicitarea evaluării anumitor categorii de active, altele decât instrumentele financiare, la valorile determinate prin trimitere la valoarea lor justă

În concordanţă, cu utilizarea opţiunii

Da

Evaluarea realistă trebuie să fie elaborată în conformitate cu art. 75 din Directiva Solvabilitate II, Regulamentul delegat (UE) 2015/35, standardele tehnice de implementare sau reglementare şi prezentul ghid.

Opţiunea SM

Art. 8 (6)

Referitor la orice active şi obligaţii care se califică drept elemente acoperite împotriva riscurilor într-un sistem de contabilizare a acoperirii riscului la valoarea justă sau la anumite componente ale unui astfel de element de active şi obligaţii, permiterea cuantificării la valoarea specifică cerută sub sistemul respectiv

Cu amendamente

Da

Evaluarea realistă trebuie să fie elaborată în conformitate cu art. 75 din Directiva Solvabilitate II, Regulamentul delegat (UE) 2015/35, standardele tehnice de implementare sau reglementare şi prezentul ghid.

Opţiunea SM

Art. 8 (6)

Permiterea sau solicitarea recunoaşterii, evaluării şi publicării instrumentelor financiare în conformitate cu IFRS, aşa cum au fost adoptate de CE

A se vedea recomandarea pentru IFRS individuale.

Da

Se aplică recomandarea la utilizarea IFRS (a se vedea mai sus).

"
3.După anexa nr. 17 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 18, cu următorul cuprins:
"ANEXA nr. 18: GHID privind tratamentul expunerilor la riscul de piaţă şi la riscul de contrapartidă în formula standard (EIOPA-BoS-14/174 RO)
(1) Introducere
1.1. În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (denumit în continuare «Regulamentul EIOPA») EIOPA emite Ghidul privind tratamentul expunerilor la riscul de piaţă şi la riscul de contrapartidă în formula standard.
1.2. Prezentul ghid se referă la art. 104 şi 105 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (denumită în continuare «Directiva Solvabilitate II»), precum şi la art. 164-202 din Regulamentul delegat al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE (denumit în continuare «Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35»).
1.3. Prezentul ghid se adresează autorităţilor de supraveghere în temeiul Directivei Solvabilitate II.
1.4. Prezentul ghid vizează facilitarea convergenţei practicilor în statele membre şi sprijinirea societăţilor în aplicarea modulelor «risc de piaţă» şi «risc de contrapartidă» din formula standard.
1.5. În sensul prezentului ghid, a fost elaborată următoarea definiţie:
- «poziţie scurtă pe acţiuni» înseamnă o poziţie scurtă în raport cu acţiunile care rezultă dintr-o vânzare în lipsă în sensul art. 2 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.
1.6. În cazul în care nu sunt definiţi în prezentul ghid, termenii au semnificaţia consacrată în actele normative menţionate în introducere.
1.7. Ghidul se aplică de la 1 aprilie 2015.
(2) Recomandarea 1 - Beneficiile angajaţilor
1.8. În cazul în care obligaţiile privind beneficiile angajaţilor sunt recunoscute în conformitate cu cap. II din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, societăţile ar trebui să le ia în considerare la calcularea cerinţelor de capital pentru modulele «risc de contrapartidă» şi «risc de piaţă». Societăţile ar trebui, în acest scop, să ia în considerare natura beneficiilor şi, dacă este relevant, natura tuturor acordurilor contractuale cu o instituţie pentru furnizarea de pensii ocupaţionale, astfel cum sunt definite prin Directiva 2003/41/CE, sau cu o altă societate de asigurare sau de reasigurare pentru furnizarea acestor beneficii.
1.9. În cazul în care managementul activelor care reprezintă obligaţiile privind beneficiile angajaţilor a fost externalizat, societăţile care acţionează ca sponsor ar trebui să le ia în considerare la calcularea cerinţei de capital pentru modulele «risc de piaţă» şi «risc de contrapartidă» furnizate, fiind răspunzătoare pentru devalorizarea acestor active.
(3) Recomandarea 2 - Influenţa opţiunilor de cumpărare asupra duratei
1.10. La stabilirea duratei pentru obligaţiuni şi împrumuturi cu opţiuni de cumpărare, societăţile ar trebui să ţină seama de faptul că debitorul ar putea să nu îşi exercite opţiunea de cumpărare în privinţa acestora în cazul în care se deteriorează creditul, se extind marjele de credit sau cresc ratele dobânzilor.
(4) Recomandarea 3 - Durata medie pentru submodulul «risc aferent devalorizării acţiunilor» în funcţie de durată
1.11. Societăţile ar trebui să interpreteze durata medie prevăzută la art. 304 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) din Directiva Solvabilitate II ca durata fluxurilor de trezorerie agregate ale obligaţiilor.
(5) Recomandarea 4 - Submodulul «risc de rata dobânzii»
1.12. Societăţile ar trebui să includă toate activele şi obligaţiile cu senzitivitate la rata dobânzii în calcularea cerinţei de capital pentru submodulul «risc de rata dobânzii».
1.13. Rezerva tehnică ar trebui să fie recalculată în cadrul scenariilor pe baza structurii temporale a ratelor dobânzilor fără risc după expunerea la factorul de criză, care este stabilită prin expunerea la stres a structurii de bază temporale a ratei dobânzilor fără risc şi readăugarea primei de echilibrare, a primei de volatilitate sau a măsurii tranzitorii privind rata fără risc, în conformitate cu art. 308c din Directiva Solvabilitate II, după caz.
1.14. Valoarea activelor ar trebui să fie recalculată în cadrul scenariilor prin expunerea la stres numai a structurii temporale de bază a ratei dobânzilor fără risc, iar marjele de risc peste structura temporală de bază a ratei dobânzilor fără risc ar trebui să rămână neschimbate. Acest lucru poate implica utilizarea unei evaluări prin raportare la model în vederea determinării valorii activelor expuse la stres.
1.15. Societăţile de asigurare şi de reasigurare ar trebui să se asigure că valorile activelor înainte de stres, obţinute pe baza unei evaluări prin raportare la model, sunt în concordanţă cu preţurile de piaţă cotate ale activelor relevante pe pieţele active.
(6) Recomandarea 5 - Investiţiile cu caracteristici de instrumente de tip acţiuni şi alte titluri de valoare
1.16. În cazul în care activele prezintă caracteristici de instrumente de tip acţiuni şi alte titluri de valoare, societăţile ar trebui să ia în considerare ambele caracteristici atunci când stabilesc care submodule de risc din formula standard ar trebui să se aplice.
1.17. La stabilirea submodulelor de risc din formula standard utilizate, societăţile ar trebui să ia în considerare substanţa economică a activului.
1.18. În cazul în care activul poate fi considerat ca fiind un compozit de componente discrete, societăţile ar trebui să aplice, după caz, tipul de stres relevant pentru fiecare dintre aceste componente, în mod separat.
1.19. În cazul în care activul nu poate fi considerat ca fiind un compozit de componente separate, societăţile ar trebui să se bazeze, la stabilirea submodulelor de risc din formula standard care se aplică, pe caracteristicile instrumentelor de tip acţiuni şi alte titluri de valoare care predomină în sens economic.
(7) Recomandarea 6 - Poziţiile scurte pe acţiuni
1.20. În cazul în care societăţile deţin poziţii scurte pe acţiuni, acestea ar trebui să fie utilizate numai pentru a compensa poziţiile lungi pe acţiuni la calcularea cerinţei de capital pentru riscul aferent devalorizării acţiunilor, în cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 208-215 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35.
1.21. Societăţile ar trebui să ignore alte poziţii scurte pe acţiuni (poziţii scurte pe acţiuni reziduale) la calcularea cerinţei de capital pentru riscul aferent devalorizării acţiunilor.
1.22. Poziţiile scurte pe acţiuni reziduale nu ar trebui să fie considerate ca având potenţial de creştere a valorii în urma aplicării unui stres asupra acţiunilor.
(8) Recomandarea 7 - Submodulul «risc de concentrare a riscurilor de piaţă»
1.23. Fără a aduce atingere art. 187 alin. (3) a doua parte din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, societăţile nu ar trebui să atribuie un factor de risc de 0% investiţiilor în entităţi care sunt deţinute de entităţi incluse în lista prevăzută la articolul 187 alineatul (3) din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35.
(9) Recomandarea 8 - Tranzacţiile de dare de titluri cu împrumut şi acordurile similare
1.24. La stabilirea cerinţelor de capital pentru tranzacţiile de dare sau luare de titluri cu împrumut şi acordurile de report sau reverse repo, inclusiv swap-urile pe lichidităţi, societăţile ar trebui să urmărească recunoaşterea elementelor tranzacţionate în bilanţul Solvabilitate II. Acestea ar trebui să ţină seama de clauzele contractuale şi riscurile care decurg din tranzacţie sau din acord.
1.25. În cazul în care activul dat cu împrumut rămâne în bilanţ, iar activul primit nu este recunoscut, societăţile ar trebui:
a) să aplice submodulele relevante de «risc de piaţă» pentru activul dat cu împrumut;
b) să includă activul dat cu împrumut în calcularea cerinţei de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, luând în considerare minimizarea riscurilor pe care o conferă activul primit, în cazul în care este recunoscut drept garanţie reală în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 214 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35.
1.26. În cazul în care activul primit este recunoscut, iar activul dat cu împrumut nu rămâne în bilanţ, societăţile ar trebui:
a) să aplice submodulele relevante de «risc de piaţă» pentru activul primit;
b) să ia în considerare activul dat cu împrumut la calcularea cerinţei de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, pe baza valorii din bilanţ a activului dat cu împrumut la momentul tranzacţionării, în cazul în care clauzele contractuale şi dispoziţiile legale privind insolvenţa debitorului generează riscul de nereturnare a activului dat cu împrumut, deşi activul primit a fost restituit.
1.27. În cazul în care activul dat cu împrumut şi activul primit sunt recunoscute în bilanţul Solvabilitate II, societăţile ar trebui:
a) să aplice submodulele relevante de «risc de piaţă» pentru activul dat cu împrumut şi pentru cel luat cu împrumut;
b) să includă activul dat cu împrumut în calcularea cerinţei de capital pentru riscul de contrapartidă pentru expunerile de tip 1, luând în considerare minimizarea riscurilor pe care o conferă activul primit, în cazul în care este recunoscut drept garanţie reală, în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 214 din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35;
c) să ia în considerare obligaţiile din bilanţ care decurg din acordul de dare cu împrumut la calcularea cerinţei de capital pentru submodulul «risc de rata dobânzii».
(10) Recomandarea 9 - Angajamentele care pot genera obligaţii de plată
1.28. În conformitate cu art. 189 alin. (2) lit. (e) din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, cerinţa de capital pentru expunerile de tip 1 în modulul «risc de contrapartidă» ar trebui aplicată angajamentelor cu caracter juridic obligatoriu pe care şi le-a asumat sau pe care le-a convenit o societate.
1.29. Atunci când nicio valoare nominală nu este menţionată explicit în acordul de asumare, societăţile ar trebui să determine pierderea din neîncasarea creanţelor, în conformitate cu art. 192 alin. (5) din Regulamentul delegat al Comisiei 2015/35, pe baza unei sume nominale estimate.
1.30. Valoarea nominală estimată este suma maximă estimată a fi plătită în cazul unui eveniment de credit al contrapartidei.
(11) Norme de conformare şi de raportare
1.31. Prezentul document conţine recomandări emise în temeiul art. 16 din Regulamentul EIOPA. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul EIOPA, autorităţile competente naţionale depun toate eforturile pentru a respecta ghidurile şi recomandările emise.
1.32. Autorităţile competente care respectă sau intenţionează să respecte prezentul ghid ar trebui să-l integreze în mod adecvat în cadrul de reglementare sau de supraveghere.
1.33. Autorităţile competente transmit către EIOPA confirmarea respectării sau a intenţiei de a respecta prezentul ghid, expunând motivele nerespectării, în termen de două luni de la publicarea versiunilor traduse.
1.34. În absenţa unui răspuns până la expirarea acestui termen, se va considera că autorităţile competente nu respectă obligaţia de raportare şi vor fi raportate ca atare.
(12) Dispoziţii finale referitoare la revizuiri
1.35. Prezentul ghid face obiectul unei revizuiri de către EIOPA."
Art. II
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 417 din data de 2 iunie 2016