ACORD din 5 iunie 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,
dorind să creeze un set de reguli privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate aplicabil tuturor activităţilor de cooperare şi contractelor viitoare, care vor fi implementate între părţi şi care vor conţine sau vor implica informaţii clasificate,
au convenit următoarele:
Art. 1: Scopul şi domeniul de aplicare
(1)Scopul prezentului acord este de a asigura protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau produse în procesul de cooperare dintre părţi sau dintre persoanele juridice din statele părţilor.
(2)Prezentul acord se aplică oricărei activităţi ce implică schimbul de informaţii clasificate şi care se derulează sau urmează a se derula între părţi sau între persoanele juridice din statele părţilor.
(3)Prezentul acord nu va afecta obligaţiile celor două părţi ce derivă din alte acorduri internaţionale şi nu va fi folosit împotriva intereselor, securităţii şi integrităţii teritoriale ale altor state.
Art. 2: Definiţii
În sensul prezentului acord:
a)informaţie clasificată înseamnă orice informaţie, document sau material, indiferent de forma fizică a acesteia căreia i s-a atribuit un anumit grad de secretizare în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor şi care va fi protejată corespunzător;
b)grad de secretizare înseamnă o categorie care, în conformitate cu legislaţia statului părţii, determină importanţa informaţiilor clasificate, restricţiile privind accesul la informaţii clasificate, măsurile de protecţie şi marcajele;
c)contract clasificat înseamnă orice contract, acord sau proiect care conţine sau implică accesul la informaţii clasificate sau în baza căruia sunt generate astfel de informaţii;
d)incident de securitate înseamnă o acţiune sau o omisiune contrară legislaţiei statului părţii care are sau poate avea drept rezultat dezvăluirea sau distrugerea neautorizată, însuşirea ilegală, deteriorarea sau pierderea informaţiilor clasificate;
e)partea emitentă înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care generează şi transmite informaţii clasificate;
f)partea primitoare înseamnă partea, inclusiv persoane juridice de drept public sau privat din statul părţii respective, care primeşte informaţii clasificate;
g)certificat de securitate a personalului înseamnă un document emis în conformitate cu legislaţia statului părţii în baza unei proceduri de investigare finalizate printr-o decizie pozitivă şi prin care se dovedeşte conformitatea cu cerinţele stipulate în legislaţia statului părţii. În baza acestui document, unei persoane fizice i se acordă accesul la informaţii clasificate de un anumit grad de secretizare şi permisiunea de a le gestiona, potrivit principiului necesităţii de a cunoaşte;
h)certificat de securitate industrială înseamnă un document emis în conformitate cu legislaţia statului părţii, în baza unei proceduri de investigare finalizate printr-o decizie pozitivă, prin care se atestă că o persoană juridică este abilitată să desfăşoare activităţi legate de un contract clasificat;
i)autoritate competentă de securitate înseamnă instituţia menţionată la art. 3, învestită cu autoritate la nivel naţional care, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor, asigură implementarea unitară a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
j)necesitatea de a cunoaşte înseamnă principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate poate fi acordat numai acelor persoane îndreptăţite să cunoască astfel de informaţii, în virtutea îndatoririlor lor de serviciu, în contextul în care aceste informaţii au fost transmise părţii primitoare.
Art. 3: Autorităţile competente de securitate
(1)Autorităţile competente de securitate responsabile pentru implementarea prezentului acord sunt:
a)în România:
Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
Bucureşti - str. Mureş nr. 4, sectorul 1
ROMÂNIA
b)în Republica Moldova:
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
Chişinău - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 166
REPUBLICA MOLDOVA
(2)Părţile se vor informa reciproc, pe canale diplomatice, despre orice modificare relevantă cu privire la autorităţile competente de securitate.
(3)În vederea realizării şi menţinerii unor standarde de securitate similare, autorităţile competente de securitate îşi vor furniza informaţii referitoare la standardele, procedurile şi practicile de securitate aplicate de părţi pentru protecţia informaţiilor clasificate. În acest scop, autorităţile competente de securitate pot conveni şi asupra unor vizite reciproce efectuate de persoane autorizate în ambele state.
(4)Dacă este necesar, autorităţile competente de securitate pot încheia aranjamente de securitate pe aspecte tehnice specifice privind implementarea prezentului acord.
Art. 4: Echivalenţa gradelor de secretizare
Părţile stabilesc următoarele echivalenţe ale gradelor de secretizare naţionale:

În România

În Republica Moldova

STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ

STRICT SECRET

STRICT SECRET

SECRET

SECRET

CONFIDENŢIAL

SECRET DE SERVICIU

RESTRICŢIONAT

Art. 5: Certificatele de securitate şi accesul la informaţii clasificate
(1)Accesul la informaţii clasificate şi/sau în locurile ori în incintele unde se desfăşoară activităţi ce implică informaţii clasificate sau unde sunt stocate astfel de informaţii este permis, cu respectarea principiului "necesitatea de a cunoaşte", numai persoanelor care deţin certificat de securitate a personalului, valabil pentru gradul de secretizare al informaţiilor pentru care este necesar accesul.
(2)La cerere, părţile, prin intermediul autorităţilor competente de securitate, vor confirma faptul că unei persoane fizice sau unei persoane juridice i s-a emis certificat de securitate a personalului, respectiv certificat de securitate industrială înainte ca aceasta să aibă acces la informaţiile clasificate ale părţii emitente.
(3)Autorităţile competente de securitate se vor informa reciproc asupra tuturor modificărilor cu privire la certificatele de securitate a personalului şi la certificatele de securitate industrială conexe activităţilor de cooperare derulate în baza prezentului acord.
(4)La cerere, autorităţile competente de securitate ale părţilor îşi vor acorda asistenţă reciprocă în cadrul procedurilor de verificare derulate potrivit legislaţiilor statelor părţilor pentru emiterea certificatelor de securitate a personalului şi a certificatelor de securitate industrială.
(5)Părţile îşi vor recunoaşte reciproc certificatele de securitate a personalului şi certificatele de securitate industrială privind accesul la informaţiile clasificate schimbate în baza prezentului acord şi emise conform legislaţiilor statelor părţilor.
Art. 6: Măsuri de protecţie
(1)În conformitate cu prezentul acord şi legislaţiile statelor părţilor, părţile vor implementa toate măsurile corespunzătoare pentru protecţia informaţiilor clasificate schimbate sau generate în baza acestui acord, părţile vor asigura pentru informaţiile clasificate primite acelaşi nivel de protecţie ca şi pentru informaţiile clasificate naţionale având grad de secretizare echivalent, în conformitate cu art. 4.
(2)Partea primitoare va marca informaţiile clasificate primite cu propriile grade de secretizare naţionale, în conformitate cu echivalenţele prevăzute la art. 4.
(3)Partea primitoare nu va scădea gradul de secretizare al informaţiilor clasificate primite şi nici nu va declasifica aceste informaţii fără acordul prealabil scris al părţii emitente. Partea emitentă va informa partea primitoare, prin autoritatea competentă de securitate, asupra oricăror modificări survenite în gradele de secretizare ale informaţiilor schimbate.
(4)Atribuirea unui grad de secretizare pentru informaţiile clasificate generate în comun, modificarea acestuia sau declasificarea acestor informaţii se va realiza cu acordul părţilor.
(5)Fiecare parte se va asigura că informaţiile clasificate primite de la cealaltă parte vor fi utilizate doar în scopul pentru care acestea au fost transmise. Partea emitentă poate impune cerinţe specifice pentru informaţiile clasificate transmise.
(6)Traducerea şi multiplicarea informaţiilor clasificate se vor realiza conform următoarelor proceduri:
a)persoanele trebuie să deţină certificate de securitate a personalului corespunzătoare;
b)traducerea şi copia vor fi marcate şi protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile clasificate originale;
c)traducerile şi numărul copiilor se vor limita la cel necesar scopurilor oficiale;
d)traducerea va conţine o notă corespunzătoare în limba în care a fost efectuată traducerea, în care se va specifica faptul că aceasta conţine informaţii clasificate primite de la partea emitentă.
(7)Informaţiile clasificate marcate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/STRICT SECRET şi STRICT SECRET/SECRET vor fi multiplicate şi traduse numai după primirea acordului scris din partea autorităţii competente de securitate a părţii emitente.
(8)Distrugerea informaţiilor clasificate se va realiza în conformitate cu legislaţia statului părţii primitoare astfel încât reconstrucţia parţială sau totală a acestora să nu fie posibilă. Partea emitentă va fi imediat notificată cu privire la distrugere. Informaţiile clasificate STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ/STRICT SECRET nu vor fi distruse, ci returnate părţii emitente.
(9)În cazul în care este imposibilă protejarea sau returnarea informaţiilor clasificate generate sau transmise în baza prezentului acord, acestea vor fi distruse imediat. Partea primitoare va notifica în cel mai scurt timp partea emitentă cu privire la distrugerea informaţiilor clasificate.
(10)Partea primitoare nu va disemina informaţiile clasificate primite sau generate în comun în baza prezentului acord către niciun stat terţ, organizaţie internaţională, entitate sau cetăţean al unui stat terţ, fără acordul prealabil scris al părţii emitente.
Art. 7: Transmiterea informaţiilor clasificate
(1)Informaţiile clasificate vor fi transmise prin canale diplomatice, curieri militari/speciali sau alte modalităţi convenite de autorităţile competente de securitate. Partea primitoare va confirma în scris primirea informaţiilor clasificate.
(2)Dacă există un volum mare de informaţii clasificate ce trebuie transmis, autorităţile competente de securitate vor conveni mijloacele de transport, traseul şi măsurile de securitate pentru fiecare caz în parte.
(3)Informaţiile clasificate vor fi transmise electronic în formă criptată, prin utilizarea mijloacelor şi dispozitivelor criptografice acceptate reciproc de autorităţile competente de securitate în conformitate cu legislaţiile statelor acestora.
(4)Informaţiile clasificate care fac obiectul cooperării între serviciile de informaţii şi securitate din statele părţilor pot fi transmise direct prin canale convenite între aceste instituţii.
Art. 8: Vizite
(1)Vizitele ce implică acces la informaţii clasificate, cu excepţia celor de cooperare în domeniul securităţii naţionale între serviciile de informaţii şi securitate ale statelor părţilor, efectuate de cetăţenii din statul uneia dintre părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi, sunt supuse autorizării scrise prealabile a autorităţii competente de securitate a părţii gazdă, în conformitate cu legislaţia statului acesteia.
(2)Cererea de vizită va fi transmisă cu cel puţin douăzeci de zile înainte de vizită, prin intermediul autorităţilor competente de securitate, dacă acestea nu au convenit altfel. În cazuri urgente, cererea de vizită va fi transmisă cu cel puţin cinci zile lucrătoare în avans.
(3)Cererea de vizită va cuprinde:
a)numele şi prenumele vizitatorului, data şi locul naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului sau al cărţii de identitate;
b)numele instituţiei, companiei sau organizaţiei pe care o reprezintă sau din care face parte;
c)denumirea şi adresa instituţiei, companiei sau organizaţiei ce urmează a fi vizitată;
d)confirmarea deţinerii certificatului de securitate a personalului al vizitatorului, valabilitatea acestuia şi gradul de secretizare a informaţiilor până la care acesta poate acorda acces vizitatorului;
e)obiectivul şi scopul vizitei sau vizitelor;
f)data şi durata preconizate pentru vizita sau vizitele solicitate, iar în cazul vizitelor repetate se va menţiona perioada totală a acestora;
g)numele şi numărul de telefon ale persoanei de contact din cadrul instituţiei, companiei sau organizaţiei ce urmează a fi vizitate, contactele anterioare şi orice alte informaţii utile pentru justificarea vizitei sau vizitelor;
h)data, semnătura şi ştampila oficială a autorităţii competente de securitate.
(4)Autoritatea competentă de securitate a părţii care primeşte cererea de vizită va informa în timp util autoritatea competentă de securitate a părţii solicitante cu privire la decizia luată.
(5)După aprobarea vizitei, autoritatea competentă de securitate a părţii gazdă va transmite funcţionarului de securitate din instituţia, compania sau organizaţia ce urmează a fi vizitată un exemplar al cererii de vizită.
(6)Valabilitatea autorizaţiilor de vizită nu va depăşi douăsprezece luni.
(7)În cazul contractelor clasificate, părţile pot conveni asupra unor liste de persoane autorizate pentru efectuarea de vizite repetate. Aceste liste sunt valabile pentru o perioadă iniţială de douăsprezece luni. Detaliile privind vizitele repetate vor fi stabilite direct de reprezentanţii organizaţiilor implicate, în conformitate cu termenii şi condiţiile convenite.
(8)Toţi vizitatorii vor respecta reglementările şi instrucţiunile de securitate ale părţii gazdă.
(9)Părţile vor garanta protecţia datelor cu caracter personal ale vizitatorilor în conformitate cu legislaţiile statelor acestora.
Art. 9: Contracte clasificate
(1)În cazul în care o parte sau o persoană juridică din statul său intenţionează să încheie un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părţi, atunci partea pe teritoriul statului căreia se derulează contractul îşi va asuma responsabilitatea de a proteja informaţiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legislaţia statului său şi cu prezentul acord.
(2)La cerere, autorităţile competente de securitate vor confirma dacă au fost eliberate certificate de securitate a personalului şi certificate de securitate industrială corespunzătoare persoanelor şi contractanţilor propuşi să participe la negocierile precontractuale sau la derularea contractelor clasificate anterior accesării de către aceştia a informaţiilor clasificate ale părţii emitente.
(3)Fiecare contract clasificat încheiat între contractanţi, în conformitate cu prevederile prezentului acord, va cuprinde o anexă de securitate corespunzătoare în care sunt menţionate cel puţin următoarele aspecte:
a)lista informaţiilor clasificate gestionate în cadrul contractului clasificat şi gradele de secretizare ale acestora;
b)procedura de comunicare a modificărilor apărute în gradele de secretizare ale informaţiilor schimbate;
c)canale de comunicare şi mijloace de transmitere ale informaţiilor clasificate;
d)procedura de transport al informaţiilor clasificate;
e)obligaţia de a informa despre orice incident de securitate survenit efectiv sau posibil.
(4)O copie a anexei de securitate a oricărui contract clasificat va fi transmisă autorităţii competente de securitate a părţii pe teritoriul căreia urmează să se deruleze contractul clasificat în vederea asigurării unui control de securitate corespunzător.
(5)Contractele clasificate care implică informaţii SECRET DE SERVICIU/RESTRICŢIONAT vor conţine o clauză în care sunt specificate măsurile minime ce urmează a fi implementate pentru protecţia acestei categorii de informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor.
(6)Orice subcontractant trebuie să îndeplinească aceleaşi obligaţii de securitate ca şi contractantul.
(7)Autorităţile competente de securitate pot conveni asupra unor vizite reciproce în vederea analizării eficienţei măsurilor adoptate de contractant sau subcontractant pentru protecţie informaţiilor clasificate vehiculate în contractul clasificat.
(8)Părţile vor asigura protecţia drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate industrială - inclusiv licenţele, secretele comerciale şi a oricăror altor drepturi legate de informaţiile clasificate schimbate între statele lor, în conformitate cu legislaţiile statelor părţilor.
(9)Alte proceduri detaliate referitoare la contractele clasificate pot fi convenite între autorităţile competente de securitate ale părţilor.
Art. 10: Incidente de securitate
(1)În cazul producerii unui incident de securitate care implică informaţii clasificate generate şi primite de la cealaltă parte, autoritatea competentă de securitate din statul în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea competentă de securitate a părţii emitente şi va asigura investigaţia de securitate adecvată. Dacă este necesar, părţile vor coopera pe parcursul investigaţiei.
(2)În situaţia în care incidentul de securitate are loc pe teritoriul unui stat terţ, autoritatea competentă de securitate a părţii care a transmis informaţiile va acţiona conform alin. (1).
(3)În oricare dintre cazuri, autoritatea competentă de securitate a părţii primitoare va informa în scris autoritatea competentă de securitate a părţii emitente cu privire la circumstanţele producerii incidentului de securitate, prejudiciul produs, măsurile adoptate pentru diminuarea prejudiciului şi rezultatul investigaţiei. În oricare dintre cazuri notificarea respectivă trebuie să cuprindă suficiente detalii pentru ca partea emitentă să poată evalua pe deplin consecinţele.
Art. 11: Soluţionarea diferendelor
Orice diferend privind interpretarea sau implementarea prezentului acord se va soluţiona prin consultări între părţi şi nu va fi deferit spre soluţionare unei instanţe naţionale sau internaţionale ori unui terţ. Pe durata consultărilor, părţile vor continua să îşi îndeplinească obligaţiile ce derivă din prezentul acord.
Art. 12: Cheltuieli
Fiecare parte va suporta cheltuielile proprii generate de implementarea prezentului acord.
Art. 13: Dispoziţii finale
(1)Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată şi intră în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin canale diplomatice prin care părţile se informează reciproc de faptul că au fost îndeplinite cerinţele necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.
(2)Prezentul acord poate fi modificat în orice moment pe baza consimţământului scris al părţilor. Modificările respective vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1).
(3)Părţile se vor informa reciproc, cu promptitudine, cu privire la orice modificări survenite în legislaţiile statelor acestora care ar putea afecta protecţia informaţiilor clasificate în ceea ce priveşte prezentul acord. Părţile se vor consulta în legătură cu oportunitatea unor posibile modificări ale prezentului acord. Informaţiile clasificate vor continua să fie protejate aşa cum s-a prevăzut în acesta.
(4)Fiecare parte are dreptul să denunţe oricând, în scris, prezentul acord. În acest caz, valabilitatea acestuia expiră după şase (6) luni de la data la care notificarea de denunţare a fost primită de cealaltă parte.
(5)În situaţia denunţării prezentului acord, toate informaţiile clasificate schimbate în baza acestuia vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile stipulate până când partea emitentă dispensează partea primitoare de această obligaţie.
(6)La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013, îşi va înceta valabilitatea.
-****-
Semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015 în două exemplare egal autentice în limba română.

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

prof. univ. dr. Marius Petrescu,

secretar de stat,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Mihai Bălan,

directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 579 din data de 29 iulie 2016