STANDARD DE PERFORMANŢĂ din 30 martie 2016 pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1
Prezentul standard de performanţă, denumit în continuare standard, reglementează calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem.
Art. 2
Standardul stabileşte indicatorii de performanţă ai serviciului de transport al energiei electrice şi ai serviciului de sistem, precum şi modul de monitorizare şi raportare a acestora.
Art. 3
Prevederile prezentului standard se aplică în relaţia dintre OTS şi utilizatorii care deţin instalaţii de utilizare racordate la RET sau care solicită racordarea la RET.
Art. 4
Standardul stabileşte indicatorii de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem prestate de OTS, referitori la:
a)utilizarea RET;
b)serviciul de sistem şi coordonarea funcţionării SEN;
c)continuitatea serviciului de transport al energiei electrice;
d)calitatea tehnică a energiei electrice;
e)calitatea comercială a serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem.
Art. 5
Prevederile prezentului standard nu se aplică, după caz, în situaţii de:
a)forţă majoră;
b)lipsă a puterii generate şi avarii extinse pe liniile electrice de interconexiune în condiţiile în care OTS a luat toate măsurile pentru funcţionarea normală a SEN;
c)aplicare a măsurilor de salvgardare, în condiţiile legii;
d)deconectare a utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor contractuale sau a cerinţelor tehnice din certificatul de racordare, stabilite conform reglementărilor în vigoare.
SECŢIUNEA 2: Definiţii şi abrevieri
Art. 6
(1)Termenii utilizaţi în prezentul standard au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:
a)legea energiei electrice şi a gazelor naturale;
b)legea privind eficienţa energetică;
c)codul tehnic al reţelei electrice de transport;
d)regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
e)regulamentul de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă;
f)normele tehnice referitoare la condiţiile tehnice de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public;
g)normativ pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice.
(2)În înţelesul prezentului standard, următorii termeni au următoarele semnificaţii:
a)compensaţie - sumă de bani pe care OTS o plăteşte utilizatorului RET, cu excepţia OD, în cazul în care nivelul unui indicator de performanţă specific nu este îndeplinit conform prevederilor prezentului standard;
b)condiţii meteorologice deosebite - situaţii speciale, care pot fi demonstrate prin comunicate ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, ale Administraţiei Naţionale Apele Române, ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie şi Hidrologie sau ale altor instituţii abilitate, în urma cărora au rezultat deteriorări de echipamente în instalaţiile electrice ale OTS sau abateri de la schema normală de funcţionare într-o anumită zonă a RET. Cauzele deteriorărilor de echipamente şi/sau abaterile de la schema normală de funcţionare într-o anumită zonă a RET se demonstrează de OTS prin emiterea unor documente, în care se specifică echipamentele afectate din instalaţiile electrice. Aceste documente se vizează de către autorităţile administraţiei publice locale din zona în care s-a înregistrat o astfel de situaţie. Situaţiile care pot conduce la depăşirea cu mult a condiţiilor de proiectare a echipamentelor electrice pot fi, de exemplu: temperaturi extreme, polei, grosimi foarte mari ale stratului de chiciură, rafale de vânt puternic etc.;
c)forţă majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care exonerează de orice răspundere părţile contractuale; pot fi considerate evenimente de forţă majoră: războaie, revoluţii, cutremure, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo etc.;
d)indicator de performanţă general - indicator de performanţă determinat la nivelul tuturor utilizatorilor RET, care caracterizează o componentă a calităţii serviciului de transport al energiei electrice şi/sau a serviciului de sistem şi pentru care prezentul standard impune, după caz, un nivel garantat care trebuie respectat de OTS şi monitorizare anuală;
e)indicator de performanţă specific - indicator de performanţă măsurat în punctul de delimitare faţă de RET a instalaţiei de utilizare a unui utilizator, pentru care prezentul Standard impune un nivel garantat, care trebuie respectat de OTS; în cazul în care nivelul garantat nu este asigurat de către OTS, utilizatorul RET, cu excepţia OD, este îndreptăţit să primească compensaţii;
f)indicator statistic - indicator care caracterizează serviciul de transport şi serviciul de sistem, fără să constituie un criteriu de evaluare a calităţii serviciului prestat de OTS şi pentru care prezentul standard impune monitorizarea anuală;
g)întrerupere - situaţie în care valoarea efectivă a tensiunii de linie/fază a căii de alimentare cu energie electrică sau de evacuare a energiei electrice în punctul de delimitare a instalaţiilor unui utilizator faţă de RET este sub 5% din valoarea nominală;
h)întrerupere tranzitorie - întrerupere cu durata t de maximum o secundă (t < = 1 s);
i)întrerupere de scurtă durată - întrerupere cu durata t cuprinsă între 1 s şi 3 min. (1 s < t < = 3 min.);
j)întrerupere de lungă durată - întrerupere cu durata t mai mare de 3 min. (t > 3 min.);
k)întrerupere planificată - întrerupere necesară pentru lucrările de dezvoltare, retehnologizare, operare sau mentenanţă a RET, anunţată înainte de a se interveni în RET, conform prevederilor prezentului standard;
l)întrerupere neplanificată - întrerupere despre care utilizatorii afectaţi nu au fost anunţaţi în prealabil, conform prevederilor prezentului standard;
m)sold SEN - sold al schimburilor fizice de energie electrică pe liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine.
Art. 7
În cuprinsul prezentului standard se utilizează următoarele abrevieri:
a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b)Codul RET - codul tehnic al reţelei electrice de transport;
c)ENTSO-E - reţeaua europeană a operatorilor de transport şi de sistem în domeniul energiei electrice;
d)LEA - linie electrică aeriană;
e)OD - operator de distribuţie;
f)OTS - operatorul de transport şi de sistem;
g)Pst - indicator de flicker pe termen scurt;
h)Plt - indicator de flicker pe termen lung;
i)RET - reţeaua electrică de transport din cadrul SEN;
j)RED - reţeaua electrică de distribuţie;
k)SEN - sistemul electroenergetic naţional.
CAPITOLUL II: Indicatori de performanţă
SECŢIUNEA 1: Indicatori de performanţă privind utilizarea RET
Art. 8
(1)Indicatorii de performanţă generali privind utilizarea RET sunt:
a)capacitatea de transport prin secţiunile caracteristice ale RET, exprimată în MW, determinată pentru fiecare secţiune şi fiecare element de reţea aferent acesteia. Pentru fiecare dintre secţiunile caracteristice, OTS stabileşte puterea admisibilă prognozată pentru schema cu N elemente în funcţiune şi puterea medie pentru schema reală de funcţionare în anul de analiză;
b)consumul propriu tehnologic în RET determinat ca fiind diferenţa dintre energia electrică introdusă în RET şi energia electrică extrasă din RET, raportată la energia electrică introdusă în RET, raport exprimat în procente;
c)indisponibilitatea medie a LEA (INDLIN) şi indisponibilitatea medie a transformatoarelor şi autotransformatoarelor (INDTRA), determinate de evenimentele planificate sau neplanificate, exprimată în ore/an, care se determină cu relaţiile următoare:
unde:
n - numărul total de evenimente;
Li - lungimea LEA indisponibile la evenimentul i, exprimată în km;
Lt - lungimea totală a LEA din RET, exprimată în km;
Si - puterea aparentă nominală a transformatorului sau autotransformatorului din staţia RET indisponibil la evenimentul i, exprimată în MVA;
St - puterea aparentă nominală totală a transformatoarelor şi autotransformatoarelor din staţiile RET, exprimată în MVA;
Di - durata de indisponibilitate a elementului RET la evenimentul i, exprimată în ore.
(2)Indicatorii de performanţă generali privind utilizarea RET sunt prevăzuţi în anexa nr. 1.
SECŢIUNEA 2: Indicatori de performanţă privind serviciul de sistem şi coordonarea funcţionării SEN
Art. 9
Indicatorii de performanţă generali privind serviciul de sistem prestat de OTS sunt:
a)ajutorul de avarie solicitat/acordat, exprimat în ore şi în MWh;
b)abaterea soldului SEN cu corecţia de frecvenţă, exprimată în MWh/h; OTS stabileşte valoarea medie, maximă, minimă şi deviaţia standard a acestui indicator.
Art. 10
Indicatorii de performanţă generali privind coordonarea funcţionării SEN sunt:
a)cantitatea de energie electrică utilizată pentru managementul congestiilor, exprimată în MWh, defalcată pe trei componente:
1.(i) restricţii de reţea apărute în schema cu N elemente în funcţiune în RET şi în reţeaua de 110 kV a RED;
2.(ii) restricţii de reţea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a unui element al RET;
3.(iii) restricţii de reţea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a unui element al reţelei de 110 kV a RED;
b)costul congestiilor, exprimat în lei, defalcat pe cele trei componente prevăzute la lit. a).
Art. 11
Indicatorii de performanţă generali privind serviciul de sistem şi coordonarea funcţionării SEN sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.
SECŢIUNEA 3: Indicatori de performanţă privind continuitatea serviciului de transport al energiei electrice
Art. 12
(1)OTS are obligaţia de a asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor în conformitate cu prevederile prezentului standard.
(2)OTS este obligat să ia toate măsurile pentru reducerea duratei întreruperilor şi pentru programarea acestora de comun acord cu utilizatorul.
(3)OTS este obligat să aplice soluţii tehnice cu caracter provizoriu pentru limitarea întreruperilor utilizatorilor.
Art. 13
(1)OTS are obligaţia reluării serviciului de transport al energiei electrice în cel mai scurt timp posibil pentru utilizatorii RET afectaţi de întreruperile neplanificate şi/sau planificate din RET.
(2)Reluarea serviciului de transport al energiei electrice se realizează în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 12 ore în cazul întreruperilor neplanificate, respectiv 24 de ore în cazul întreruperilor planificate.
(3)În cazul depăşirii indicatorilor de performanţă specifici privind continuitatea serviciului, prevăzuţi la alin. (2), OTS plăteşte compensaţiile prevăzute în anexa nr. 5.
Art. 14
(1)OTS înregistrează şi calculează anual următorii indicatori de performanţă generali privind continuitatea serviciului de transport al energiei electrice:
a)numărul de întreruperi de lungă durată;
b)durata totală a întreruperilor de lungă durată, exprimată în minute;
c)energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată - ENS (Energy Not Supplied), exprimată în MWh, care se determină conform formulei următoare:
d)timpul mediu de întrerupere - AIT (Average Interruption Time), care reprezintă perioada medie echivalentă a întreruperilor de lungă durată, exprimată în minute pe an şi care se determină cu relaţia următoare:
(2)_
unde, în ambele formule:
n - numărul total de întreruperi de lungă durată;
Pi - puterea electrică întreruptă la întreruperea i (ultima putere măsurată înainte de întreruperea i), exprimată în MW;
Di - durata întreruperii i, exprimată în minute;
AD - consumul anual de energie electrică (Annual Demand), exclusiv pierderile de energie electrică activă din RET şi RED, inclusiv exportul, exprimat în MWh.
Art. 15
Întreruperile se clasifică după cum urmează:
a)întreruperi planificate;
b)întreruperi neplanificate.
Art. 16
(1)Indicatorii prevăzuţi la art. 14 lit. c) şi d) se calculează separat pentru întreruperile planificate şi pentru cele neplanificate.
(2)Pentru întreruperile neplanificate, indicatorii prevăzuţi la art. 14 lit. c) şi d) se diferenţiază în funcţie de următoarele cauze: forţă majoră, condiţii meteorologice deosebite, evenimente determinate de alţi operatori şi utilizatori, respectiv determinate de OTS, conform anexei nr. 3.
Art. 17
(1)OTS este obligat să înregistreze toate întreruperile de lungă durată.
(2)Pentru fiecare întrerupere de lungă durată se înregistrează cel puţin:
a)tensiunea la care s-a produs întreruperea;
b)caracterul planificat sau neplanificat al întreruperii pentru calculul indicatorilor de continuitate, respectiv anunţat sau neanunţat al întreruperii pentru modul de înregistrare a acesteia;
c)cauza întreruperii;
d)data, ora şi minutul de început, respectiv de sfârşit al întreruperii;
e)durata totală a întreruperii;
f)puterea electrică întreruptă (ultima putere măsurată înainte de întrerupere), respectiv energia electrică estimată prin calcul ca fiind nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperii.
(3)Datele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. d), e) şi f) se solicită de OTS, după caz, de la OD ale cărui instalaţii sunt racordate la elementele RET întrerupte, de la clienţii finali (direct sau prin furnizori) a căror alimentare cu energie electrică a fost întreruptă sau de la producătorii ale căror centralele electrice nu au produs ca urmare a întreruperii.
Art. 18
(1)Întreruperile se consideră planificate, dacă sunt necesare pentru lucrări de dezvoltare, retehnologizare, operare şi mentenanţă a RET şi dacă utilizatorii sunt anunţaţi cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de începerea acestora.
(2)În situaţii deosebite, după aplicarea soluţiilor tehnice prevăzute la art. 12 alin. (3), întreruperile se consideră planificate dacă sunt anunţate cu minimum 24 de ore înainte.
Art. 19
(1)OTS este obligat să anunţe utilizatorii cu privire la întreruperile planificate, indicând data, intervalul de întrerupere şi zona sau instalaţiile electrice afectate, prin intermediul paginii proprii de internet, prin anunţuri media şi prin comunicări directe prin telefon, poştă, fax, e-mail, conform termenelor prevăzute la art. 18 alin. (1) sau (2), după caz.
(2)OTS stabileşte cu utilizatorii o programare a întreruperilor planificate convenabilă pentru ambele părţi.
(3)În cazul în care părţile nu convin asupra programării întreruperilor planificate, OTS are dreptul de a reprograma întreruperile şi obligaţia de a anunţa utilizatorii cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea acestora.
Art. 20
(1)Programul anual de retrageri din exploatare a elementelor RET, care pot conduce la întreruperi planificate, precum şi modificările programului se publică pe pagina de internet a OTS, cu menţionarea duratei de retragere din exploatare programate a elementelor RET.
(2)Utilizatorii care pot fi întrerupţi ca urmare a retragerilor din exploatare programate a elementelor RET sunt anunţaţi de OTS conform prevederilor art. 18.
Art. 21
Întreruperile se consideră neplanificate, dacă sunt cauzate de evenimente accidentale care determină defecte permanente sau temporare şi utilizatorii RET nu au fost anunţaţi în prealabil privitor la întreruperi.
Art. 22
(1)Pentru remedierea elementelor RET afectate de evenimente accidentale care necesită o intervenţie imediată, OTS efectuează toate demersurile pentru a anunţa utilizatorii pe orice cale şi în timpul cel mai scurt, indicând data, intervalul de întrerupere şi zona sau instalaţiile electrice afectate.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), la calculul indicatorilor de continuitate, această întrerupere se consideră ca fiind neplanificată.
Art. 23
(1)Dacă remedierea elementelor RET afectate de evenimente accidentale nu necesită o intervenţie imediată, OTS anunţă utilizatorii cu minimum 24 de ore înainte de întrerupere.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), la calculul indicatorilor de continuitate întreruperea se consideră planificată.
Art. 24
Întreruperile neplanificate se clasifică, după durată, în:
a)întreruperi tranzitorii;
b)întreruperi de scurtă durată;
c)întreruperi de lungă durată.
Art. 25
Durata unei întreruperi reprezintă intervalul de timp dintre momentul în care intervine întreruperea tensiunii şi momentul în care tensiunea revine în instalaţia de utilizare, la parametrii prevăzuţi în codul RET şi în prezentul standard.
Art. 26
(1)În cazul întreruperilor planificate prevăzute la art. 18 aferente aceleiaşi lucrări, se consideră o singură întrerupere chiar dacă în perioada lucrării utilizatorul a suferit mai multe întreruperi urmate de repuneri provizorii sub tensiune.
(2)Durata întreruperii prevăzute la alin. (1) este egală cu suma tuturor duratelor întreruperilor de lungă durată produse de la începutul până la sfârşitul lucrării.
Art. 27
(1)În cazul întreruperilor neplanificate, se consideră o singură întrerupere dacă la un interval de timp de maximum 3 minute se succed două sau mai multe întreruperi de lungă durată având aceeaşi cauză.
(2)Durata întreruperii de la alin. (1) este egală cu suma duratelor întreruperilor produse separat.
(3)Întreruperile neplanificate de scurtă durată produse cu maximum 3 minute înainte sau după o întrerupere de lungă durată nu se înregistrează.
Art. 28
Fiecare eveniment accidental din RET, care are ca efect întreruperea de lungă durată a utilizatorilor, este prezentat individual în cadrul raportului anual prevăzut la art. 53.
SECŢIUNEA 4: Indicatori de performanţă privind calitatea tehnică a energiei electrice
Art. 29
(1)OTS asigură calitatea tehnică a energiei electrice potrivit prevederilor din Codul RET referitoare la frecvenţa SEN, tensiunea în RET şi în reţeaua de 110 kV a RED, calitatea curbelor de tensiune, siguranţa în funcţionare şi respectarea criteriului N-1 în conducerea prin dispecer a RET şi a reţelei de 110 kV a RED.
(2)Indicatorii de performanţă generali de calitate tehnică a energiei electrice sunt garantaţi în relaţia cu utilizatorii RET şi monitorizaţi de OTS în punctele de delimitare a RET cu instalaţiile de utilizare ale acestora, precum şi cu RED.
(3)Utilizatorii RET sunt obligaţi ca, prin regimul lor de funcţionare, să nu introducă perturbaţii care să afecteze funcţionarea RET sau a celorlalţi utilizatori ai RET, conform normativelor în vigoare.
Art. 30
(1)Frecvenţa nominală a SEN este de 50 Hz.
(2)Limitele normate de variaţie a frecvenţei SEN sunt:
a)47,00-52,00 Hz timp de 100% din an;
b)49,50-50,50 Hz timp de 99,5% din an;
c)49,75-50,25 Hz timp de 95% din săptămână;
d)49,90-50,10 Hz timp de 90% din săptămână.
(3)Limitele normate de variaţie a frecvenţei SEN se vor modifica în urma aprobării codurilor de reţea europene privind cerinţele pentru racordare la reţea a utilizatorilor şi vor avea valoarea prevăzută în codurile de reţea europene aprobate.
(4)Monitorizarea frecvenţei SEN se realizează prin înregistrări permanente, pe baza cărora se determină procentele de timp din săptămână şi din an în care frecvenţa SEN s-a încadrat în limitele normate.
Art. 31
(1)Valorile nominale ale tensiunii de linie în RET şi în reţelele de înaltă tensiune ale RED sunt de 750 kV, 400 kV, 220 kV şi 110 kV.
(2)Limitele normate de variaţie a tensiunii de linie, în condiţii normale de funcţionare, sunt:
a)735-765 kV, în orice punct al reţelei electrice de 750 kV;
b)380-420 kV, în orice punct al reţelei electrice de 400 kV;
c)198-242 kV, în orice punct al reţelei electrice de 220 kV;
d)99-121 kV, în orice punct al reţelei electrice de 110 kV.
(3)Limitele normate de variaţie a tensiunii de linie se vor modifica în urma aprobării codurilor de reţea europene privind cerinţele de racordare la reţea a utilizatorilor şi vor avea limitele prevăzute în codurile de reţea europene aprobate.
Art. 32
Calitatea curbelor de tensiune (la tensiune > = 110 KV) este caracterizată prin:
a)factorul total de distorsiune armonică, care trebuie să fie de maximum 3% pentru 95% din săptămână;
b)factorul de nesimetrie de secvenţă negativă, care trebuie să fie de maximum 1% pentru 95% din săptămână;
c)indicatorul de flicker pe termen scurt, Pst, care trebuie să fie de maximum 0,8 pentru 95% din săptămână;
d)indicatorul de flicker pe termen lung, Plt, care trebuie să fie de maximum 0,6 pentru 95% din săptămână.
Art. 33
Indicatorii de performanţă generali de calitate tehnică a energiei electrice se monitorizează şi se raportează conform prevederilor art. 51.
Art. 34
(1)OTS stabileşte, împreună cu utilizatorii perturbatori, un termen pentru limitarea perturbaţiilor la valorile normate, conform reglementărilor în vigoare.
(2)OTS are dreptul să deconecteze utilizatorii perturbatori care nu asigură limitarea perturbaţiilor la valorile normate după expirarea termenului stabilit conform alin. (1), cu un preaviz de 10 zile lucrătoare.
SECŢIUNEA 5: Indicatori de performanţă privind calitatea comercială a serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem
Art. 35
Indicatorii de performanţă generali de calitate comercială a serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem sunt prevăzuţi în anexa nr. 4.
SECŢIUNEA 51: Racordarea utilizatorilor la RET
Art. 36
OTS asigură accesul la RET, în condiţiile şi la termenele prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 37
(1)Indicatorii de performanţă generali referitori la racordarea utilizatorilor la RET sunt:
a)timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare;
b)numărul de solicitări pentru care nu s-a emis aviz tehnic de racordare;
c)timpul mediu de emitere a ofertelor de contracte de racordare;
d)numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate prin încheierea unui contract de racordare;
e)timpul mediu de emitere a certificatului de racordare.
(2)În cazul depăşirii termenelor maxime prevăzute în reglementările în vigoare, privitoare la emiterea avizului tehnic de racordare, a ofertei pentru contract de racordare, respectiv a certificatului de racordare, care reprezintă indicatorii de performanţă specifici privind racordarea utilizatorilor la RET, OTS plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzuta în anexa nr. 5.
SECŢIUNEA 52: Contractarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem
Art. 38
Pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, OTS încheie contracte cu utilizatorii RET, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
Art. 39
Indicatorul de performanţă general referitor la contractarea serviciilor prestate de OTS este timpul mediu de emitere a ofertei de contractare a serviciului de transport şi a serviciului de sistem.
Art. 40
(1)Termenul maxim de emitere a ofertei de contractare a serviciului de transport şi a serviciului de sistem, care constituie indicatorul de performanţă specific privind contractarea serviciului, este de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.
(2)În cazul depăşirii termenului stabilit la alin. (1), OTS plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare, prevăzută în anexa nr. 5.
SECŢIUNEA 53: Schimburi de date şi informaţii, reclamaţii, informarea utilizatorilor
Art. 41
(1)OTS publică pe pagina de internet proprie şi actualizează datele şi informaţiile de interes public, conform prevederilor reglementărilor în vigoare.
(2)În situaţia în care reglementările în vigoare nu precizează alt termen, actualizarea datelor şi informaţiilor publicate pe pagina de internet a OTS se realizează cel puţin o dată pe lună.
Art. 42
OTS realizează schimburi de date şi informaţii cu utilizatorii RET, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, respectând termenele şi procedurile cuprinse în respectivele reglementări.
Art. 43
OTS înregistrează toate sesizările, reclamaţiile şi solicitările (cererile) utilizatorilor RET, comunicând acestora numărul de înregistrare şi termenul legal de răspuns; orice corespondenţă ulterioară se referă la numărul iniţial de înregistrare.
Art. 44
Indicatorii de performanţă generali privind soluţionarea reclamaţiilor şi informarea utilizatorilor sunt:
a)numărul sesizărilor/reclamaţiilor/solicitărilor, pe categorii;
b)timpul mediu de răspuns la sesizări/reclamaţii/solicitări, pe categorii;
c)numărul de sesizări/reclamaţii/solicitări nerezolvate, pe categorii.
Art. 45
(1)În răspunsul la reclamaţiile cu privire la întreruperi ale serviciului de transport al energiei electrice, OTS furnizează informaţii privitoare la momentul estimat al reluării serviciului.
(2)Indicatorul de performanţă specific pentru răspunsul la reclamaţii scrise cu privire la întreruperile serviciului de transport al energiei electrice, depuse de utilizatori la OTS sau transmise prin poştă, fax sau e-mail, este termenul maxim de răspuns la reclamaţie, care nu poate depăşi 10 zile calendaristice de la data înregistrării reclamaţiei.
Art. 46
(1)În cazul reclamaţiilor cu privire la calitatea tehnică a energiei electrice, OTS are obligaţia de a efectua verificări în punctul de delimitare cu instalaţiile de utilizare ale utilizatorilor RET, de a analiza şi a comunica acestora rezultatele analizei efectuate şi măsurile aplicate pentru asigurarea parametrilor garantaţi privind calitatea tehnică a energiei electrice.
(2)Indicatorul de performanţă specific pentru răspunsul la reclamaţii scrise cu privire la calitatea tehnică a energiei electrice, depuse de utilizatori la OTS sau transmise prin poştă, fax sau e-mail, este termenul maxim de răspuns la reclamaţie, care nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data înregistrării reclamaţiei, pentru reclamaţii privind nivelul tensiunii în punctul de delimitare, respectiv 30 de zile calendaristice de la data înregistrării pentru reclamaţii privind alţi parametri de calitate a energiei electrice.
Art. 47
Indicatorul de performanţă specific pentru răspunsul la orice altă sesizare, reclamaţie sau solicitare scrisă, depusă de utilizatori la OTS sau transmisă prin poştă, fax sau e-mail, este termenul maxim de răspuns, care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la OTS.
Art. 48
În cazul depăşirii de către OTS a termenelor maxime prevăzute la art. 45-47, utilizatorul are dreptul de a primi compensaţia corespunzătoare, prevăzută în anexa nr. 5.
Art. 49
În cazul depăşirii de către OTS a termenelor privind reconectarea utilizatorului după deconectarea pentru neplată, a termenului de transmitere a invitaţiei de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul la RET, respectiv a termenului de organizare a şedinţei comune pentru soluţionarea disputei/divergenţei privind accesul la RET, care reprezintă indicatori de performanţă specifici privind calitatea comercială a serviciului, utilizatorul are dreptul de a primi compensaţia corespunzătoare, prevăzută în anexa nr. 5.
Art. 50
Compensaţiile pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă specifici prevăzute în anexa nr. 5 se acordă de OTS fără a fi necesară o solicitare din partea utilizatorului, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depăşirii termenului pentru realizarea serviciului.
CAPITOLUL III: Monitorizarea continuităţii serviciului de transport al energiei electrice şi a calităţii tehnice a energiei electrice
Art. 51
(1)Continuitatea serviciului de transport al energiei electrice şi calitatea tehnică a energiei electrice se monitorizează permanent cu analizoare de calitate a energiei electrice de clasă A.
(2)Staţiile electrice în care se monitorizează continuitatea serviciului de transport al energiei electrice şi calitatea tehnică a energiei electrice se stabilesc de către OTS.
(3)Monitorizarea se realizează conform unei proceduri elaborate de OTS, care stabileşte staţiile RET, echipamentele utilizate la monitorizare, gestionarea echipamentelor şi a sistemului de monitorizare, modul de monitorizare şi punctele de monitorizare la interfaţa dintre RET şi RED şi dintre RET şi utilizatorii racordaţi la RET.
(4)Monitorizarea continuităţii serviciului de transport al energiei electrice şi a calităţii tehnice a energiei electrice se realizează în conformitate cu normele tehnice şi reglementările în vigoare.
(5)Monitorizarea frecvenţei se realizează permanent prin înregistrarea valorilor acesteia la intervale de minimum 2 secunde, cu exactitate de 1 mHz, conform modului de monitorizare stabilit la nivelul ENTSO-E.
(6)Monitorizarea valorii tensiunii de linie în RET se realizează în toate staţiile RET prin înregistrarea acesteia la intervale de maximum 60 de secunde.
Art. 52
Indicatorii de performanţă generali privind calitatea tehnică a energiei electrice din RET care se monitorizează sunt prezentaţi în tabelele nr. 1-4, prevăzute în anexa nr. 6.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 53
(1)OTS are obligaţia de a transmite la ANRE, până la data de 30 martie a fiecărui an, raportul conţinând indicatorii de performanţă privind calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem realizaţi în anul precedent (anul de analiză), prevăzuţi în prezentul standard.
(2)În raportul prevăzut la alin. (1), OTS prezintă şi rezultatele monitorizării continuităţii serviciului de transport al energiei electrice şi a calităţii tehnice a energiei electrice prevăzute la capitolul III, însoţite de comentarii cu privire la performanţele obţinute, precum şi detalii referitoare la acţiunile de remediere întreprinse pentru asigurarea parametrilor garantaţi privind calitatea tehnică a energiei electrice.
(3)OTS are obligaţia să transmită în cadrul raportului prevăzut la alin. (1), indicatorii statistici prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 4.
Art. 54
(1)Indicatorii de performanţă privind calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem determinaţi conform prevederilor prezentului standard reprezintă informaţii publice.
(2)OTS are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet indicatorii de performanţă prevăzuţi la alin. (1) şi de a asigura accesul pentru consultarea acestora pe o perioadă de minimum 5 ani.
(3)OTS asigură păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de performanţă pe o durată de minimum 10 ani.
Art. 55
OTS asigură în fiecare unitate teritorială structuri specializate în relaţia cu utilizatorii RET în vederea înregistrării sesizărilor, reclamaţiilor şi solicitărilor acestora în legătură cu calitatea serviciilor prestate şi alte aspecte legate de activitatea sa.
Art. 56
(1)OTS asigură monitorizarea indicatorilor de performanţă privind calitatea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem prevăzuţi în prezentul standard, pe baza unor proceduri interne.
(2)În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard, OTS transmite ANRE spre informare procedura privitoare la monitorizarea continuităţii serviciului de transport al energiei electrice şi a calităţii tehnice a energiei electrice, prevăzută la art. 51 alin. (3).
Art. 57
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul standard.
-****-
ANEXA nr. 1: Indicatori de performanţă generali privind utilizarea RET
1.Tabelul nr. 1. Capacitatea de transport prin secţiunile caracteristice ale RET*)

Secţiunea

Elementele de reţea care formează secţiunea

Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente în funcţiune

Puterea medie pentru schema reală de funcţionare

   

MW

MW

___
*) Acest indicator este un indicator statistic.
2.Tabelul nr. 2. Consumul propriu tehnologic în RET
   

Total an de analiză

Energia electrică introdusă în RET

MWh

 

Energia electrică extrasă din RET

MWh

 

Consumul propriu tehnologic în RET

%

 
3.Tabelul nr. 3. Indisponibilitatea medie a elementelor RET

Anul de analiză

Indisponibilitate totală

Indisponibilitate determinată de evenimente planificate

Indisponibilitate determinată de evenimente neplanificate

 

ore

ore

ore

INDLIN

     

INDTRA

     
ANEXA nr. 2: Indicatori de performanţă generali privind serviciul de sistem şi coordonarea funcţionării SEN
1.Tabelul nr. 1. Ajutorul de avarie solicitat/acordat*)

Ajutor de avarie

Durata

Cantitate

ore

MWh

Solicitat

   

Acordat

   
___
*)Acest indicator este un indicator statistic.
2.Tabelul nr. 2. Abaterea soldului SEN cu corecţia de frecvenţă

Abaterea soldului SEN cu corecţia de frecvenţă

Valoare medie

MWh/h

 

Valoare maximă

MWh/h

 

Valoare minimă

MWh/h

 

Deviaţia standard

MWh/h

 
3.Tabelul nr. 3. Indicatori de performanţă privind coordonarea funcţionării SEN
   

Congestii determinate de restricţii de reţea apărute în schema cu N elemente în funcţiune în RET şi în reţeaua de 110 kV a RED

Congestii determinate de restricţii de reţea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor RET

Congestii determinate de restricţii de reţea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor RED

Cantitatea de energie electrică utilizată pentru managementul congestiilor de reţea

MWh

     

Costul congestiilor*)

lei

     
___
*)Acest indicator este un indicator statistic.
ANEXA nr. 3: Indicatori de performanţă generali de continuitate a serviciului de transport al energiei electrice

Nr. crt.

Indicator

 

Cauza întreruperii

Categoria clientului

1

ENS

MWh

a) întreruperi planificate

toate

2

ENS

MWh

b) întreruperi neplanificate determinate de forţa majoră

toate

3

ENS

MWh

c) întreruperi neplanificate determinate de condiţii meteorologice deosebite

toate

4

ENS

MWh

d) întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători

toate

5

ENS

MWh

e) întreruperi neplanificate datorate OTS

toate

6

AIT

min./an

a) întreruperi planificate

toate

7

AIT

min./an

b) întreruperi neplanificate determinate de forţa majoră

toate

8

AIT

min./an

c) întreruperi neplanificate determinate de condiţii meteorologice deosebite

toate

9

AIT

min./an

d) întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători

toate

10

AIT

min./an

e) întreruperi neplanificate datorate OTS

toate

NOTĂ:
ENS - energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată
AIT - timpul mediu de întrerupere
ANEXA nr. 4: Indicatori de performanţă generali de calitate comercială a serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem

Nr.

Indicator

Anual

1

Numărul de avize tehnice de racordare emise*)

 

2

Timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare

 

3

Numărul de solicitări la care nu s-a emis aviz de racordare

 

4

Numărul de cereri de contracte de racordare*)

 

5

Timpul mediu de emitere a ofertelor de contracte de racordare

 

6

Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate prin încheierea unui contract de racordare

 

7

Numărul de racordări realizate*)

 

8

Numărul de certificate de racordare emise*)

 

9

Timpul mediu de emitere a certificatului de racordare

 

10

Numărul de cereri de contractare a serviciului de transport şi de sistem*)

 

11

Timpul mediu de emitere a ofertei de contractare a serviciului de transport şi de sistem

 

12

Numărul de reclamaţii referitoare la racordare

 

13

Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la racordare

 

14

Numărul de reclamaţii referitoare la racordare care nu s-au putut rezolva

 

15

Numărul de reclamaţii referitoare la nivelul de tensiune

 

16

Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la nivelul de tensiune

 

17

Numărul de reclamaţii referitoare la nivelul de tensiune care nu s-au putut rezolva

 

18

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune

 

19

Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor referitoare la calitatea curbei de tensiune

 

20

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva

 

21

Numărul de reclamaţii referitoare la facturare sau încasare

 

22

Numărul de reclamaţii nejustificate referitoare la facturare sau încasare

 

23

Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor justificate (îndreptăţite) referitoare la facturare sau încasare

 

24

Numărul de reclamaţii justificate referitoare la facturare sau încasare care nu s-au putut rezolva

 

25

Numărul de reclamaţii pe alte teme

 

26

Timpul mediu de răspuns la reclamaţiile, justificate, pe alte teme

 
___
*)Aceşti indicatori reprezintă indicatori statistici.
ANEXA nr. 5: Compensaţii acordate de OTS utilizatorilor RET pentru depăşirea indicatorilor de performanţă specifici

Nr.

Indicator de performanţă specific

Termenul maxim stabilit pentru realizarea serviciului*)

Compensaţii acordate/ eveniment/utilizator (iei)

1

Termenul de restabilire a alimentării cu energie electrică, după o întrerupere neplanificată

12 ore

2000

2

Termenul de restabilirea alimentării cu energie electrică, după o întrerupere planificată

24 de ore

2500

3

Termenul de emitere a avizului tehnic de racordare (de la data înregistrării documentaţiei complete, inclusiv comunicarea în scris de către utilizator a opţiunii pentru una din soluţiile avizate)

10 zile calendaristice

500

4.

Termen de emitere a certificatului de racordare (de la data înregistrării documentaţiei complete)

10 zile calendaristice

500

5

Termen de emitere a ofertei de contract de racordare (de la data înregistrării cererii pentru încheierea contractului de racordare însoţită de documentaţia completă)

10 zile calendaristice

500

6

Termen de emitere a ofertei de contractare a serviciului de transport şi de sistem (de la data înregistrării cererii însoţită de documentaţia completă)

10 zile calendaristice

500

7

Termen de răspuns la reclamaţiile scrise privind întreruperile serviciului de transport al energiei electrice

10 zile calendaristice

1000

8

Termen de răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea tehnică a energiei electrice - nivelul tensiunii

15 zile calendaristice

1000

9

Termen de răspuns la reclamaţiile scrise privind calitatea tehnică a energiei electrice - alţi parametri de calitate a energiei electrice

30 de zile calendaristice

1000

10

Termen de răspuns la alte reclamaţii scrise, cu excepţia celor de la pct. 7, 8 şi 9

30 de zile calendaristice

500

11

Reconectarea unui utilizator deconectat pentru neplată, din momentul anunţării OTS de către utilizator/furnizor despre efectuarea plăţii facturii

2 zile lucrătoare

500

12

Termen de transmitere a invitaţiei de soluţionare a disputei/divergenţei privind accesul la reţelele electrice de interes public (de la data transmiterii cererii de către utilizator)

7 zile calendaristice

500

13

Termen de organizare a şedinţei comune pentru soluţionarea disputei/divergenţei privind accesul la reţelele electrice de interes public (de la data transmiterii invitaţiei de soluţionare a disputei/divergenţei)

15 zile calendaristice

500

___
*)În situaţia în care termenele se modifică prin reglementări sau alte acte normative, se vor considera noile termene.
ANEXA nr. 6: Indicatori de performanţă generali privind calitatea tehnică a energiei electrice din RET care se monitorizează
1.Tabelul nr. 1 - Valori ale frecvenţei înregistrate în anul de analiză

Frecvenţa

Valoarea

Comentarii

Valoarea medie anuală

Hz

   

Valoarea maximă anuală

Hz

   

Valoarea minimă anuală

Hz

   

Deviaţia standard

mHz

   

Abaterea medie pătratică a timpului sincron

s

   
2.Tabelul nr. 2 - Încadrarea frecvenţei în limitele normate de variaţie în anul de analiză

Domeniul de frecvenţă

47,00 + 52,00 Hz

49,50 + 50,50 Hz

49,75 + 50,25 Hz

49,90 + 50,10 Hz

%
din timp

Încadrare 100% an

%
din timp

Încadrare 99,5% an

%
din timp

Încadrare 95% săptămână

%
din timp

Încadrare 90% săptămână

da/nu

da/nu

da/nu

da/nu

Coeficient cumulativ

               
NOTĂ:
Limitele normate de variaţie a frecvenţei SEN se vor modifica în urma aprobării codurilor de reţea europene privind cerinţele pentru racordare la reţea a utilizatorilor şi vor avea valoarea prevăzută în codurile de reţea europene aprobate.
3.Tabelul nr. 3 - Încadrarea tensiunii de linie în limitele normate de variaţie

Tensiunea nominală

Staţii de monitorizare

Limite normate

Durata de neîncadrare în limitele normate

Grad de încadrare în limitele normate

Încadrare în limitele normate

kV

kV

min.

%

da/nu

400

         

220

         

110

         
NOTĂ:
Limitele normate de variaţie a tensiunii de linie se vor modifica în urma aprobării codurilor de reţea europene privind cerinţele de racordare la reţea a utilizatorilor şi va avea limitele prevăzute în codurile de reţea europene aprobate.
4._
a)Tabelul nr. 4a) - Calitatea curbelor de tensiune (pentru niveluri de tensiune > = 110 kV):

An de analiză

Locaţia

%
din timp

Factorul total de distorsiune armonică, de maximum 3% pentru 95% din săptămână

Factorul de nesimetrie negativă, de maximum 1% pentru 95% din săptămână

Indicatorul de flicker pe termen scurt, de maximum 0,8% pentru 95% din săptămână

Indicatorul de flicker pe termen lung, de maximum 0,6% pentru 95% din săptămână

Respectă da/nu

Respectă da/nu

Respectă da/nu

Respectă da/nu

b)Tabelul nr. 4b) - Durata de încadrare în parametrii normaţi de calitate a curbelor de tensiune, în perioada de monitorizare (pentru niveluri de tensiune > = 110 kV)

Locaţia

Încadrarea factorului de nesimetrie negativă < = 1%, pentru 95% din săptămână

Încadrarea factorului total de distorsiune armonică < = 3%, pentru 95% din săptămână

Încadrarea indicatorului de flicker pe termen scurt < = 0,8%, pentru 95% din săptămână

Încadrarea indicatorului de flicker pe termen lung < = 0,6%, pentru 95% din săptămână

Număr de săptămâni de încadrare/Număr de săptămâni de monitorizare

Număr de săptămâni de încadrare/Număr de săptămâni de monitorizare

Număr de săptămâni de încadrare/Număr de săptămâni de monitorizare

Număr de săptămâni de încadrare/Număr de săptămâni de monitorizare

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 279 din data de 13 aprilie 2016