HOTĂRÂRE nr. 250 din 15 mai 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegai pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Operatorul economic: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
Sediul/Adresa: strada Olteni nr. 2-4
Cod unic de înregistrare: 13328043
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2013

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

2.859.983

 

1

 

Venituri din exploatare

2

2.787.883

 

2

 

Venituri financiare

3

72.100

 

3

 

Venituri extraordinare

4

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

2.815.383

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

2.674.100

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

2.118.720

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

24.460

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

172.104

   

C1

ch. cu salariile

10

118.625

   

C2

bonusuri

11

12.128

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

300

    

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 
   

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi altor comitete, comisii etc.

14

2.795

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

38.256

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

358.815

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

141.283

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

44.600

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

20

15.600

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

29.000

 

1

 

Rezerve legale

22

2.230

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

 
 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

26.770

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă *)

28

2.007

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

24.460

  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

14.355

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

2.310

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

368

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

368

  

a)

cheltuieli materiale

34

17

  

b)

cheltuieli cu salariile

35

285

  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

55

  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 
  

e)

alte cheltuieli

38

11

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

615.947

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

0

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

615.947

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.200

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

2.200

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

130.753

  

a)

cheltuieli cu salariile

46

118.625

  

b)

bonusuri

47

12.128

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

4.493

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4.953

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

1.300

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

1.300

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (km echivalenţi de reţea/ persoană)

52

42,20

 

8a

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitatea de energie livrata mii MWh)

52a

54.810

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

984,41

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

776

 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

67.727

______
*) sumele aferente participării salariaţilor la profit sunt reflectate pentru evidenţa statistică, acestea fiind incluse în cheltuielile de exploatare conform prevederilor legale
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 288 din data de 22 mai 2013