ORDIN nr. 876 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"
Având în vedere dispoziţiile art. 10912 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 531 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
ministrul finanţelor publice şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României", prevăzut în anexa nr. 1. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML.
Art. 2
Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 3.
Art. 4
(1)Autorităţile executive ale administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate, au obligaţia depunerii declaraţiei privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României, până la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2014, termenul de depunere a declaraţiei informative privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României este data de 20 septembrie 2015.
Art. 5
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către autorităţile executive ale administraţiei publice locale.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
PAG |1|
D401_A1.0.0/15.07.2015

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ PRIVIND PROPRIETĂŢILE IMOBILIARE DEŢINUTE DE REZIDENŢI AI ALTOR STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

|_| Declaraţie rectificativă
Anul |_|_|_|_|

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DENUMIRE

 

Judeţ

Sector

Localitate

   

Adresa (strada, nr. , bloc, scara, etaj, apartament, cod poştal)

 

B. REZUMAT DECLARAŢIE

NUMĂRUL TOTAL AL PERSOANELOR DECLARATE |_____________________________|

SUMA VALORILOR DECLARATE |_____________________________|

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Numele |__________________________|

Prenumele |______________________|

Funcţia |_________________________|

|________________________|

Semnătura

Loc rezervat autorităţii competente

Număr înregistrare |__________________| Data înregistrării |________________|

Cod M.F.P. Număr operator de date cu caracter personal 759

PAG |2|

C. LISTA DEŢINĂTORILOR DE PROPRIETĂŢI - CLĂDIRI/TERENURI

Date de identificare deţinători de proprietate

1. Tip deţinător proprietate (PF/PJ) | 2. Reprezentantul legal/împuternicitul pentru deţinător PJ | 3. Denumire/ Nume şi prenume deţinător | 4. Adresa/ Sediul în statul de rezidenţă | 5. CIF/ NIF în statul de rezidenţă | 6. Cod de TVA în statul de rezidenţă | 7. CIF/ CNP/ NIF în România | 8. Date de identificare deţinător PF

Informaţii despre proprietăţi - clădiri/ terenuri

1. Tip proprietate (clădire/teren) | 2. Date privind dobândirea/înstrăinarea proprietăţii | 3. Adresa proprietăţii | 4. Suprafaţa totală a proprietăţii | 5. Destinaţie clădire | 6. Valoarea proprietăţii | 7. Tip proprietar unic/ coproprietar | 8. Cota-parte | 9. Coproprietari

PAG |3|

6.11. Explicaţie altă valoare

7. Tip proprietar unic/ coproprietar ___________ 8. Cota-parte % - 0,00

9. Coproprietari

9.1. Denumire/Nume şi prenume ______________ 9.2. Cota-parte %

|1| ______________________________________ 0,00

 
ANEXA nr. 2: INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"
SECŢIUNEA I: Depunerea declaraţiei
1.Modul de depunere
Compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ - teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, denumite în continuare entităţi raportoare, transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii cu privire la rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile din România, potrivit legislaţiei în vigoare, prin completarea declaraţiei informative.
Declaraţia informativă se completează pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în formularele depuse de rezidenţii din alte State membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea asupra bunurilor imobile în România, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 872/1.025/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, care are ataşat fişierul XML.
Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Pentru depunerea declaraţiei, entitatea raportoare trebuie să deţină un certificat, calificat eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.
Declaraţia se poate depune şi pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 la ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat, conform legii. Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat şi semnat, se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire, în condiţiile legii.
Declaraţia se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă.
Programele de asistenţă sunt puse la dispoziţia entităţilor raportoare gratuit de către unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
2.Termenul de depunere
Anual, până la data de 10 aprilie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior, pentru informaţii referitoare la proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României
3.Organul fiscal competent
Declaraţia se depune la organul fiscal la care entitatea raportoare este înregistrată în evidenţa fiscală.
SECŢIUNEA II: Completarea declaraţiei
1.Caseta "Anul"
"Anul" pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2014).
2.Caseta "Declaraţie rectificativă"
Se bifează cu X în situaţia în care rectificarea declaraţiei se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale entităţilor raportoare. Declaraţia se va completa integral, nu numai pentru diferenţe.
Declaraţia privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României poate fi corectată de entităţile raportoare din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:
a)corectarea unor elemente de identificare ale persoanei nerezidente;
b)corectarea altor informaţii cuprinse de formular.
Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declaraţia iniţială, bifându-se cu X căsuţa aflată pe prima pagină a formularului.
Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
Declaraţia rectificativă se depune ori de câte ori este cazul, potrivit legislaţiei în vigoare.
3.Secţiunea A "Date de identificare ale autorităţii administraţiei publice locale"
Rândul 1: Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al autorităţii administraţiei publice locale.
Rândul 2: Denumire - se înscrie denumirea autorităţii administraţiei publice locale.
Rândul 3: Judeţ, sector, localitate
Rândul 4: Adresa (stradă, nr. , bloc, scară, etaj, apartament, cod poştal) - se înscrie sediul autorităţii administraţiei publice locale.
4.Secţiunea B "Rezumat declaraţie"
Rândul 1: Numărul total al persoanelor declarate
Rândul 2: Suma valorilor declarate
5.Secţiunea C "Lista deţinătorilor de proprietăţi - clădiri/terenuri"
(1)Deţinător de proprietate
1.Tip deţinător proprietate (persoană fizică/persoană juridică) - se înscrie pentru persoane fizice nerezidente (orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă) şi/sau pentru persoane juridice nerezidente (orice persoană juridică care nu este persoană juridică română şi orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are sediul social în România), conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Reprezentantul legal/împuternicitul pentru deţinător persoană juridică
2.1.Denumire/Nume şi prenume deţinător - se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal/împuternicitului.
2.2.CIF/CNP/NIF (în România)
2.3.Adresa (în România) - se completează adresa de domiciliu sau rezidenţă a reprezentantului legal/împuternicitului.
3.Denumire/Nume şi prenume deţinător - se completează cu denumirea persoanei juridice şi/sau numele şi prenumele persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).
4.Adresa/Sediul în statul de rezidenţă
Statul de rezidenţă - se completează cu statul de rezidenţă.
Localitate, stradă, nr. , cod poştal
5.CIF/NIF în statul de rezidenţă
6.Cod de TVA în statul de rezidenţă
7.CIF/CNP/NIF în România
8.Date de identificare deţinător persoană fizică
8.1.Naţionalitate - se completează cu naţionalitatea persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).
8.2.Data naşterii - se completează cu data naşterii persoanei fizice (deţinătorul proprietăţii).
8.3.Paşaport/Act de identitate (serie/nr.) - se completează numărul şi seria actului de identitate.
(2)Proprietate (clădire/teren)
1.Tip proprietate - se alege una dintre valorile clădire/teren.
2.Date privind dobândirea/înstrăinarea proprietăţii - se completează cu următoarele informaţii:
2.1.Data dobândirii - se completează data calendaristică la care a fost dobândit(ă) terenul/clădirea.
2.2.Număr/dată act dobândire - se completează cu numărul actului prin care s-a dobândit terenul/clădirea şi data dobândirii.
2.3.Emitent act dobândire - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a dobândit terenul/clădirea.
2.4.Modul de dobândire - se alege una dintre valorile:
Construire - se completează în cazul în care clădirea se dobândeşte prin construcţie.
Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o clădire/teren prin contract de vânzare-cumpărare.
Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (teren, construcţie) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).
Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare.
Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.
Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite s-o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei.
Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior.
2.5.Data înstrăinării - se completează data calendaristică la care a fost înstrăinat(ă) terenul/clădirea.
2.6.Număr/dată act înstrăinare - se completează cu numărul actului prin care s-a înstrăinat terenul/clădirea şi data înstrăinării.
2.7.Emitent act înstrăinare - se completează cu denumirea/numele entităţii care a emis actul prin care s-a înstrăinat clădirea.
2.8.Modul de înstrăinare - se alege una dintre valorile:
Vânzare-cumpărare - se completează în cazul în care se dobândeşte o clădire prin contract de vânzare-cumpărare.
Expropriere - se completează în cazul în care se trece o proprietate (teren, construcţie) a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).
Moştenire - se completează în cazul transmiterii patrimoniului unei persoane decedate către una sau mai multe persoane în viaţă, în temeiul legii, al unui testament sau al unui contract de donaţie de bunuri viitoare.
Donaţie - se completează în situaţia în care se realizează un contract prin care una dintre părţi transmite celeilalte proprietatea unui bun material fără să primească ceva în schimb.
Partaj (ieşire din indiviziune) - se completează în cazul în care se realizează o împărţire a unei moşteniri între persoanele îndreptăţite s-o stăpânească, făcută de o instanţă judecătorească sau de succesori între ei.
Altele - se completează atunci când există alte situaţii faţă de cele menţionate anterior.
3.Adresa proprietăţii - se completează adresa la care este situat terenul/imobilul.
Judeţul, sectorul, localitatea, strada, nr. , bloc, scară, etaj, apartament
4.Suprafaţa totală a proprietăţii (mp) - se completează cu suprafaţa totală a terenului/clădirii în metri pătraţi (mp).
5.Destinaţie clădire - se selectează următoarele valori în situaţia în care tipul proprietăţii este clădire:
Rezidenţială (locuinţă) - se completează în cazul în care adresa la care persoana nerezidentă declară că are o locuinţă secundară este alta decât cea de domiciliu declarată în actul de identitate.
Comercială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii comerciale, administrative, clădiri de birouri, centre medicale, hoteluri, malluri, magazine cu amănuntul, hale, depozite şi garaje, orice alte clădiri cu destinaţia comercială.
Industrială - se completează în cazul în care persoana nerezidentă deţine în proprietate spaţii industriale, administrative, clădiri de birouri, hale, depozite şi garaje, terenuri aferente acestora.
Agricolă - se completează în cazul în care proprietatea deţinută are destinaţie agricolă.
Altele - se completează în cazul în care natura proprietăţii deţinute de către o persoană nerezidentă are altă destinaţie.
6.Valoarea proprietăţii - se completează în lei cu una dintre următoarele valori:
6.1.Valoarea dobândirii - se completează cu valoarea din actul cu care a fost dobândit(ă) terenul/clădirea.
Moneda - se completează moneda la data dobândirii.
6.2.Valoarea înstrăinării - se completează cu valoarea din actul cu care a fost înstrăinat(ă) terenul/clădirea.
Moneda - se completează moneda la data înstrăinării.
6.3.Valoarea de asigurare - se completează valoarea terenului/clădirii, recunoscută de prevederile unei poliţe de asigurare
Moneda - se completează moneda în care s-a asigurat clădirea.
6.4.Valoarea de impunere - se completează cu valoarea care se ia în calcul în cazul persoanelor fizice la stabilirea impozitului pe clădiri.
Moneda - se completează moneda din procesul-verbal de recepţie sau din autorizaţia de construire, după caz.
6.5.Valoarea de inventar - se completează în cazul persoanelor juridice cu valoarea înregistrării în contabilitate pe baza căreia se stabileşte impozitul pe clădiri.
Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.
6.6.Valoarea de construire clădire - se completează cu valoarea rezultată din procesul-verbal de recepţie întocmit la finalizarea lucrărilor sau cu valoarea trecută în autorizaţia de construire.
Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.
6.7.Valoarea de expropriere - se completează cu valoarea de expropriere în cazul în care se trece o proprietate a unei persoane fizice sau juridice în proprietatea statului pentru nevoi de interes public (prin acordarea unei despăgubiri).
Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.
6.8.Valoarea de fuziune - se completează în cazul în care două sau mai multe clădiri se unesc formând un singur imobil.
Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.
6.9.Valoarea de divizare - se completează în cazul în care o clădire este împărţită în mai multe active.
Moneda - se completează moneda în care s-a efectuat tranzacţia.
6.10.Altă valoare - se completează în cazul în care există altă valoare decât cele menţionate.
Moneda - se completează moneda.
6.11.Explicaţie altă valoare - se specifică tipul valorii.
7.Tip proprietar - se alege una dintre valorile:
Proprietar unic - se completează în situaţia în care există un singur proprietar.
Coproprietar - se completează în situaţia în care persoana deţine o proprietate în comun cu altcineva.
8.Cota-parte - se completează procentual cota deţinută.
9.Coproprietari
9.1.Denumire/Nume şi prenume coproprietar - se completează cu numele/denumirea coproprietarilor. În cazul în care unul sau mai mulţi coproprietari sunt rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, este obligatoriu să se completeze integral declaraţia şi pentru aceştia.
9.2.Cota-parte - se completează procentual cota deţinută.
ANEXA nr. 3: Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului
Denumire:
401 "Declaraţie informativă privind proprietăţile imobiliare deţinute de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României"
1.Format: A4/t2
2.U/M: seturi
3.Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe.
4.Se difuzează gratuit.
5.Se utilizează pentru transmiterea informaţiilor referitoare la contribuabilii rezidenţi din alte state membre ale Uniunii Europene care deţin proprietatea unui bun imobil în România.
6.Se tipăreşte în 2 exemplare de entitatea raportoare.
7.Circulă:
- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;
- copia, la entitatea raportoare.
8.Se arhivează la organul fiscal:
- formatul hârtie, la dosarul entităţii raportoare;
- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 643 din data de 25 august 2015