HOTĂRÂRE nr. 352 din 20 mai 2015 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Anexa nr. 7 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Bragadiru" se modifică astfel:
a)la secţiunea I "Bunuri imobile" - h) instituţii publice se abrogă poziţia nr. 30;
b)la secţiunea I "Bunuri imobile" - m) teren neproductiv, la poziţia nr. 1, coloana 1 "Codul de clasificare" va avea următorul cuprins: "1.1", coloana 3 "Elemente de identificare" va avea următorul cuprins: "Suprafaţă = 38.244 mp; Strada Unirii - tarla 50, parcela 214/1 şi parcela 213", coloana 5 "Valoarea de inventar" va avea următorul cuprins: "17.209.980 lei" şi coloana 6 "Situaţia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare" va avea următorul cuprins: "Domeniul public al oraşului Bragadiru, potrivit Legii nr. 213/1998 şi HCL nr. 38/1999".
2.Anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grădiştea" se modifică astfel:
- la secţiunea "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 28 şi 29.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 25 mai 2015