ORDIN nr. 3532 din 26 martie 2015 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul Călăraşi
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 28 noiembrie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 29 septembrie-21 noiembrie 2014,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon", cu sediul în municipiul Călăraşi, Strada Eroilor nr. 49, judeţul Călăraşi, pentru nivelul de învăţământ "primar", limba de predare "română", forma de învăţământ "cu frecvenţă (zi)", respectiv pentru nivelul de învăţământ "preşcolar", limba de predare "română", program "prelungit".
Art. 2
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul Călăraşi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.
Art. 3
(1)Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul Călăraşi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
(2)În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul Călăraşi revine fondatorilor.
Art. 4
Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul Călăraşi.
Art. 5
Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Helikon'' din municipiul Călăraşi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.
Art. 6
Societatea Comercială "Helikon" - S.R.L. din municipiul Călăraşi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială "Helikon" din municipiul Călăraşi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 246 din data de 10 aprilie 2015