HOTĂRÂRE nr. 810 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare Agenţia Naţională, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi ale prezentului statut."
2.Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de lege, Agenţia Naţională aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu respectarea principiilor prevăzute de lege, şi asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii unităţilor din subordine, în scopul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific de activitate şi al realizării atribuţiilor ce le revin acestora, potrivit legii."
3.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agenţia Naţională îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) monitorizează realizarea indicatorilor cantitativi şi calitativi rezultaţi din cuantificarea măsurilor cuprinse în Strategia guvernamentală în domeniul ocupării forţei de muncă, denumiţi în continuare indicatori de performanţă managerială, prevăzuţi în contractul anual de performanţă managerială valabil pentru unităţile din subordinea sa prevăzute de lege;
b) asigură implementarea şi dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
c) asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii;
d) coordonează elaborarea de către unităţile din subordine a propunerilor de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, specifice domeniului de activitate;
e) stabileşte relaţii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare şi formare profesională;
f) desemnează, în calitate de Birou naţional de coordonare a reţelei naţionale a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, componentă a reţelei europene de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), partenerii naţionali EURES, în conformitate cu procedura care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
g) furnizează serviciile EURES prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute de această legislaţie;
h) întocmeşte şi actualizează Registrul naţional al partenerilor EURES şi comunică Biroului european de coordonare partenerii EURES desemnaţi;
i) în strânsă cooperare cu Biroul european de coordonare şi cu celelalte birouri naţionale de coordonare, elaborează, luând în considerare propunerile partenerilor EURES şi resursele care pot fi alocate din diferite surse, planul anual de activitate pentru reţeaua naţională a serviciilor de ocupare a forţei de muncă, denumită în continuare reţeaua naţională EURES;
j) coordonează implementarea activităţilor din planul anual de activitate şi raportează, periodic, Biroului european de coordonare activităţile organizate de partenerii EURES, rezultatele obţinute, precum şi orice alte informaţii solicitate;
k) monitorizează activităţile desfăşurate de partenerii EURES desemnaţi şi controlează respectarea de către aceştia a obligaţiilor asumate prin convenţiile prin care se obligă să îndeplinească toate cerinţele şi să îşi asume toate responsabilităţile privind serviciile universale prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene;
l) înfiinţează şi asigură funcţionarea infrastructurilor tehnice şi funcţionale, precum şi interoperabilitatea bazelor de date relevante conţinând locuri de muncă vacante şi cereri de angajare pentru punerea în aplicare a mecanismului de compensare a ofertelor şi cererilor de forţă de muncă în cadrul Uniunii Europene, prevăzut de legislaţia comunitară în materie;
m) asigură comunicarea şi schimbul de informaţii în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială cu organismele de legătură din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi din Elveţia sau din state terţe care sunt parte a acordurilor bilaterale de securitate socială, respectiv intermediază comunicarea şi schimbul de informaţii în domeniu între agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti şi instituţii competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi din Elveţia, precum şi din state terţe;
n) intermediază comunicarea şi schimbul de informaţii între solicitanţi ai prestaţiilor de şomaj în baza prevederilor regulamentelor comunitare/acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale şi instituţiile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi din Elveţia sau din state terţe care sunt parte a acordurilor bilaterale de securitate socială;
o) gestionează solicitările de rambursare a prestaţiilor de şomaj emise/primite în aplicarea prevederilor regulamentelor comunitare în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială."
4.După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
"Art. 31
(1) Atribuţiile prevăzute la art. 3 lit. g)-l) se îndeplinesc prin Direcţia coordonarea reţelei naţionale EURES, acorduri şi relaţii internaţionale.
(2) Directorul Direcţiei coordonarea reţelei naţionale EURES, acorduri şi relaţii internaţionale îndeplineşte funcţia de coordonator naţional EURES."
5.La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, denumite în continuare agenţii teritoriale;"
6.Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
Agenţia Naţională funcţionează cu un număr maxim de 2.175 de posturi, finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dintre care 150 de posturi pentru aparatul central, 1.930 de posturi pentru agenţiile teritoriale şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu şi 95 de posturi pentru centrele regionale."
7.Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
În exercitarea actului de conducere, consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale îndeplineşte, conform art. 18 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii:
a) aprobă planul anual de activitate pentru reţeaua naţională EURES;
b) avizează raportul anual de activitate al reţelei naţionale EURES."
8.Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
Preşedintele Agenţiei Naţionale este şi preşedinte al consiliului de administraţie şi îndeplineşte, conform art. 22 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii:
a) supune spre avizare consiliului de administraţie datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului asigurărilor pentru şomaj;
b) repartizează creditele bugetare pentru bugetul aparatului central şi pentru bugetele unităţilor din subordine, conform aprobării consiliului de administraţie;
c) coordonează implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii;
d) aprobă regulamentul intern al Agenţiei Naţionale."
9.Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
Activitatea executivă a Agenţiei Naţionale se exercită de secretarul general, care îndeplineşte, conform art. 24 alin. (2) din lege, şi următoarele atribuţii:
a) avizează regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al unităţilor prevăzute la art. 5;
b) avizează structurile organizatorice ale unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe baza structurii organizatorice-cadru, şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la art. 5, elaborate pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare;
c) avizează regulamentul intern al Agenţiei Naţionale."
10.La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Agenţiile teritoriale implementează măsurile de prevenire a şomajului, precum şi măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă, asigură, în condiţiile legii, protecţia persoanelor supuse riscului pierderii locului de muncă, precum şi a salariaţilor angajatorilor în stare de insolvenţă şi organizează şi realizează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă."
11.La articolul 18, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"l) îndeplinesc calitatea de parteneri EURES furnizând serviciile universale prevăzute de legislaţia comunitară cu privire la compensarea ofertelor şi a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene şi realizează acţiunile prevăzute în planul anual de activitate pentru reţeaua naţională a serviciilor de ocupare a forţei de muncă;"
12.La articolul 18, după litera l) se introduc două noi litere, literele m) şi n), cu următorul cuprins:
"m) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
n) verifică îndeplinirea de către furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă a condiţiilor prevăzute de Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 277/2002, cu modificările şi completările ulterioare, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de criteriile invocate."
13.Articolul 22 se abrogă.
14.Articolul 31 se abrogă.
15.Articolul 45 se abrogă.
16.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
(1)Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(2)Aplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(- Anexa nr. 1 la statut)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 6 octombrie 2015