ACORD din 24 septembrie 2015 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu
Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, denumite în continuare părţi contractante,
în dorinţa de a promova în continuare relaţiile de prietenie dintre cele două state, pe bază de reciprocitate, prin facilitarea călătoriilor cetăţenilor statelor părţilor contractante, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu pe teritoriul statelor lor,
au convenit după cum urmează:
Art. 1
1.Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, pot intra, tranzita sau rămâne fără viză pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante pentru o perioadă care să nu depăşească 30 (treizeci) de zile în oricare 180 (o sută optzeci) de zile.
2.De la data aplicării în totalitate a acquis-ului Schengen de către România, calculul perioadei pentru care cetăţenii Republicii Indonezia au dreptul de a rămâne pe teritoriul României potrivit alineatului precedent se efectuează prin cumularea, în interiorul termenului de referinţă, a perioadelor de şedere pe teritoriul României cu perioadele de şedere pe teritoriul oricărui stat care aplică în totalitate acquis-ul Schengen.
3.Primul alineat al articolului 1 al prezentului acord nu se aplică cetăţenilor titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu ai fiecărei părţi contractante, care intenţionează să rămână pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în prezentul acord, sau care intenţionează să se angajeze acolo. În aceste cazuri se obţin o viză de intrare şi, ulterior, un document care atestă dreptul de şedere în conformitate cu prevederile legale naţionale.
Art. 2
Membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale statului fiecărei părţi contractante pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, precum şi membrii lor de familie, cu care gospodăresc împreună, ei înşişi titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, vor trebui să obţină viză de intrare de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale celeilalte părţi contractante, înainte de sosire.
Art. 3
Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, cărora li se aplică prevederile prezentului acord, pot intra şi ieşi de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante prin toate punctele de frontieră deschise traficului internaţional de călători.
Art. 4
1.Paşapoartele diplomatice şi de serviciu ale cetăţenilor Republicii Indonezia trebuie să fi fost eliberate în ultimii 10 ani şi să fie valabile pentru o perioadă de cele puţin 3 luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul României.
2.Validitatea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu ale cetăţenilor României va fi de cel puţin 6 luni de la data intrării pe teritoriul Republicii Indonezia.
Art. 5
1.Prezentul acord nu îi scuteşte pe cetăţenii statului fiecărei părţi contractante de obligaţia de a respecta legile şi reglementările celeilalte părţi contractante privind intrarea, şederea şi ieşirea străinilor.
2.Părţile contractante îşi rezervă dreptul de a nu permite intrarea sau de a scurta şederea persoanelor considerate indezirabile sau care ar putea pune în pericol ordinea publică, sănătatea publică sau securitatea naţională.
Art. 6
1.Părţile contractante vor face schimb de specimene ale paşapoartelor lor diplomatice şi de serviciu, pe canale diplomatice, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord.
2.În cazul introducerii unor noi tipuri de paşapoarte diplomatice şi de serviciu ori în cazul înlocuirii celor existente, părţile contractante vor face schimb de specimene, pe canale diplomatice, cu 30 de zile înainte de introducerea acestora.
3.Părţile contractante se vor informa reciproc despre orice modificare a legilor şi reglementărilor lor naţionale privind eliberarea paşapoartelor.
Art. 7
1.Cetăţenii statului fiecărei părţi contractante care şi-au pierdut/deteriorat paşapoartele valabile prevăzute la art. 1 al prezentului acord sau cărora le-au fost furate aceste documente în timpul şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante vor informa despre aceasta autorităţile competente ale părţii contractante respective.
2.Ei pot părăsi acel teritoriu pe baza documentelor valabile de identitate care le conferă dreptul de a trece frontiera, eliberate de o misiune diplomatică sau un oficiu consular al statului părţii contractante ai căror cetăţeni sunt, fără viză sau altă autorizaţie.
Art. 8
Prezentul acord poate fi modificat cu consimţământul scris al părţilor contractante. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu articolul 12 alineatul 2.
Art. 9
1.Fiecare parte contractantă poate suspenda temporar prezentul acord fie în totalitate, fie în parte, pentru motive de protecţie a ordinii publice, sănătăţii publice sau securităţii naţionale.
2.Decizia privind suspendarea va fi notificată celeilalte părţi contractante pe canale diplomatice, nu mai târziu de 48 de ore înainte de intrarea sa în vigoare. Partea contractantă care a suspendat aplicarea prezentului acord va informa imediat cealaltă parte contractantă de îndată ce motivele suspendării au încetat să existe.
Art. 10
Fiecare parte contractantă poate denunţa prezentul acord dacă notifică în scris cealaltă parte contractantă pe canale diplomatice. Prezentul acord va înceta să se mai aplice la 30 (treizeci) de zile de la primirea unei asemenea notificări de către cealaltă parte contractantă.
Art. 11
Orice diferend sau conflict privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi soluţionate amiabil prin consultări sau negocieri între părţile contractante.
Art. 12
1.Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.
2.Prezentul acord intră în vigoare la 30 (treizeci) de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea procedurilor prevăzute de legislaţiile lor naţionale pentru intrarea sa în vigoare.
-****-
Semnat la New York la 24 septembrie 2015, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, indoneziană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

Pentru Guvernul României

Bogdan Lucian Aurescu

Pentru Guvernul Republicii Indonezia

Retno L. P. Marsudi

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 25 februarie 2016