DECIZIE nr. 37 din 3 februarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioniţa Cochinţu

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Nusco Tower" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.179/3/2013/a11 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 864D/2014.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Decizia civilă nr. 396 din 5 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 16.179/3/2013/a11, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Nusco Tower" - S.R.L. din Bucureşti cu ocazia soluţionării apelului formulat împotriva unei sentinţe pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă prin care s-a respins contestaţia întemeiată pe dispoziţiile art. 73 alin. (1) din Legea nr. 85/2016 ca tardiv formulată, precum şi cererea de repunere în termen.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate sunt neconstituţionale în măsura în care contestaţia vizează o decizie a administratorului judiciar de respingere a unei creanţe pentru care nu s-a efectuat notificarea prevăzută la art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, odată cu publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, respectiv a obiecţiunilor administratorului judiciar cu privire la creanţă.
6. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care arată că textul criticat se aplică fără discriminări tuturor participanţilor la procedura insolvenţei şi nu îngrădeşte accesul liber la justiţie ori dreptul la un proces echitabil. Stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură. Prin stabilirea termenului de contestaţie de la momentul publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, legiuitorul nu a înţeles să stabilească un tratament discriminatoriu, ci un regim legal diferit, impus de existenţa unei proceduri speciale, concursuale, derogatorie de la dreptul comun. Tocmai natura colectivă a acestei proceduri impune stabilirea unui termen comun tuturor creditorilor pentru formularea contestaţiei, termen indisolubil legat de aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 73 alin. (3) din aceeaşi lege. În ceea ce priveşte prevalarea autorului excepţiei de dispoziţiile art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, consideră că sesizarea judecătorului-sindic cu cererea de contestaţie determină reevaluarea cererii de creanţă respinse ori admise în parte, prin cenzurarea nemijlocită a tuturor argumentelor aduse în susţinerea ei. În plus, verificarea efectuată de către judecător are natură jurisdicţională, astfel încât aceasta nu se va limita la controlul administrativ efectuat de practicianul în insolvenţă. În acest context şi în lipsa notificării prevăzute de acest text de lege, părţii implicate îi sunt oferite suficiente garanţii procesuale, completate de dreptul de a formula cale de atac şi împotriva soluţiei adoptate şi motivate de judecător.
7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din actul de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul cuprins: "(2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată."
11. Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora "Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date", precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit că sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale raportate la art. 20 din Constituţie.
13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, stabilirea regulilor de desfăşurare a procesului în faţa instanţelor judecătoreşti este de competenţa exclusivă a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură. Sub acest aspect, principiul accesului liber la justiţie presupune posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a le utiliza, în formele şi în modalităţile instituite de lege. În consecinţă, prin reglementările cuprinse în art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, referitoare la data de la care începe să curgă termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar, legiuitorul a înţeles să stabilească un regim legal diferit, impus de existenţa unei proceduri speciale, derogatorie de la dreptul comun. Astfel, termenul începe să curgă de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar şi nu de la notificarea creditorilor. În aceste condiţii, părţilor interesate nu li se încalcă accesul liber la justiţie, atâta vreme cât pot sesiza judecătorul-sindic în termenul legal cu contestaţia referitoare la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar sau lichidator în tabelul preliminar de creanţe.
14. Mai mult, obligaţia părţilor de a a-şi exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor stabilite de lege reprezintă expresia aplicării principiului privind dreptul persoanei la judecarea procesului său în mod echitabil şi într-un termen rezonabil, potrivit prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, instituirea unor termene procesuale servind unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi necesităţii aplicării şi respectării drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor (Decizia nr. 233 din 9 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 29 aprilie 2010).
15. De altfel, legiuitorul a prevăzut la art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 că odată cu afişarea tabelului, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndată notificări creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând totodată şi motivele. În acest context normativ, susţinerea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate potrivit căreia prevederile criticate sunt neconstituţionale în măsura în care contestaţia vizează o decizie a administratorului judiciar de respingere a unei creanţe pentru care nu s-a efectuat notificarea prevăzută la art. 72 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, odată cu publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, ţine de modul de îndeplinire a atribuţiilor de către administratorul judiciar sau de către lichidator. Or, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a unor atribuţii sunt chestiuni ce ţin de aplicarea legii.
16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială "Nusco Tower" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 16.179/3/2013/a11 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VI-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a Vl-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 3 februarie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 153 din data de 3 martie 2015