HOTĂRÂRE nr. 740 din 26 august 2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Varianta de ocolire Craiova Sud"
În conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Varianta de ocolire Craiova Sud", în condiţiile legii. Contractul de concesiune având ca obiect suprafaţa de teren respectivă se modifică în mod corespunzător, potrivit legii.
(2)În cazul în care nu se respectă destinaţia suprafeţei de teren prevăzută la alin. (1), aceasta revine în administrarea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 2
Predarea-preluarea suprafeţei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3
Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la suprafaţa de teren prevăzută la art. 1 alin. (1), în condiţiile legii.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a unei suprafeţe de teren, aflate în proprietatea publică a statului, care se dă din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie de interes naţional "Varianta de ocolire Craiova Sud"

Denumirea bunului

Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale

Elementele-cadru de descriere tehnică

Persoana juridică care dă în administrare imobilul/CUI

Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul/CUI

Valoarea de inventar

(lei)

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Teren

Judeţul Dolj, localitatea Pieleşti

Nr. cadastral 31038

CF nr. 31038

lot 1 - nr. cad. 31038 - 2293 mp

lot 2 - nr. cad. 31038 - 27 mp

lot 3 - nr. cad. 31038 - 40 mp

lot 4 - nr. cad. 31038 - 40 mp

lot 5 - nr. cad. 31038 - 40 mp

lot 6 - nr. cad. 31038 - 11 mp

Suprafaţa totală a terenului - 2.451 mp

Ministerul Transporturilor (CUI 13633330)

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor (CUI 31116081)

1

Parţial 147790

8.10.06

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 645 din data de 2 septembrie 2014