NORME TEHNICE din 11 iunie 2014 de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR
TITLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR utilizând aplicaţia informatică NCTS/TIR.
(2)Normele tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se aplică tuturor mărfurilor ce fac obiectul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, şi în Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, şi în Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Convenţia TIR, 1975.
Art. 2
În aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se înţelege:
a)aplicaţie NCTS/TIR - componentă a aplicaţiei informatice NCTS-RO care asigură în cazul operaţiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;
b)NTD - document electronic de tranzit, care conţine datele din carnetul TIR, întocmit în aplicarea art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;
c)NTSD - document electronic de tranzit, care conţine datele din carnetul TIR, inclusiv elemente de securitate şi siguranţă, întocmit în aplicarea art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;
d)LRN - număr de referinţă local - numărul de referinţă acordat de titular/reprezentant NTD/NTSD-ului în vederea identificării în aplicaţia NCTS/TIR;
e)MRN - numărul de referinţă - numărul unic de înregistrare al NTD/NTSD alocat de NCTS/TIR şi tipărit pe TAD/TSAD;
f)TAD - document de însoţire a tranzitului: documentul prevăzut de art. 454 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, imprimat din aplicaţia NCTS/TIR, care conţine date din declaraţia de tranzit şi care însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie;
g)LOI - listă de articole - documentul întocmit în cazul în care carnetul TIR conţine mărfuri constituite din mai mult de un articol şi conform modelului din anexa 45b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;
h)TSAD - document de însoţire tranzit/securitate: documentul prevăzut de art. 454 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, imprimat din aplicaţia NCTS/TIR, care conţine date din declaraţia de tranzit, inclusiv elemente de securitate şi siguranţă, şi care însoţeşte mărfurile până la biroul de destinaţie;
i)TSLOI - listă de articole tranzit/securitate - documentul întocmit în cazul în care carnetul TIR conţine mărfuri constituite din mai mult de un articol şi conform modelului din anexa 45f din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;
j)AAR - aviz anticipat de sosire - mesajul electronic ce conţine informaţii extrase din NTD/NTSD, generat automat de aplicaţia NCTS/TIR la eliberarea în tranzit, ce se transmite de la biroul de plecare la biroul de destinaţie;
k)birou centralizator - biroul din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor cu atribuţii în confirmarea şi efectuarea procedurii de cercetare a operaţiunilor de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.
TITLUL II: Procedura informatică
CAPITOLUL I: Formalităţi la biroul de plecare/intrare
SECŢIUNEA 1: A. Declararea mărfurilor
Art. 3
(1)Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se face prin completarea de către titular a carnetului TIR, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Convenţia TIR, 1975, precum şi prin completarea de către titular/reprezentant în aplicaţia NCTS/TIR a NTD/NTSD, potrivit dispoziţiilor cuprinse la art. 454 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. NTD/NTSD conţine în mod obligatoriu LRN-ul atribuit de titular/reprezentant.
(2)LRN-ul trebuie să conţină în structura sa numărul şi seria carnetului TIR.
(3)După completare, NTD/NTSD se transmite prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR către biroul de plecare/intrare competent.
Art. 4
După transmiterea NTD/NTSD-ului, titularul/reprezentantul prezintă la biroul de plecare/intrare carnetul TIR, documentele însoţitoare ale transportului, mărfurile şi mijlocul de transport în condiţiile prevăzute de art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
SECŢIUNEA 2: B. Acceptarea operaţiunii TIR
Art. 5
(1)Lucrătorul vamal identifică NTD/NTSD-ul în aplicaţia NCTS/TIR pe baza LRN-ului şi verifică concordanţa dintre datele înscrise în NTD/NTSD şi datele înscrise în carnetul TIR şi documentele însoţitoare ale transportului, în condiţiile prevederilor art. 454 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
(2)În vederea acceptării operaţiunii de tranzit, biroul de plecare/intrare verifică:
a)corectitudinea datelor înscrise în carnetul TIR;
b)exactitatea manifestului mărfurilor;
c)validitatea şi valabilitatea carnetului TIR;
d)agrearea vehiculului sau containerului pentru transportul de mărfuri sub acoperirea unui carnet TIR, cu excepţia cazului în care sunt transportate mărfuri grele sau voluminoase conform celor definite la art. 1 p) din Convenţia TIR, 1975.
Art. 6
(1)În cazul în care condiţiile legale sunt îndeplinite, operaţiunea TIR, respectiv NTD/NTSD-ul sunt acceptate, carnetul TIR fiind înregistrat în evidenţa biroului de plecare/intrare, iar NTD/NTSD-ului atribuindu-i-se MRN-ul în mod automat de către aplicaţia NCTS/TIR.
(2)Dacă operaţiunea TIR nu este acceptată, biroul de plecare/intrare comunică aceasta titularului/reprezentantului, informându-l totodată despre motivele neacceptării.
(3)În situaţia în care NTD/NTSD-ul nu este acceptat, biroul de plecare/intrare comunică aceasta titularului/reprezentantului, prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, informându-l totodată despre motivele neacceptării.
SECŢIUNEA 3: C. Modificarea datelor declarate
Art. 7
(1)Titularul/Reprezentantul poate solicita modificarea uneia sau mai multor date din carnetul TIR, respectiv NTD/NTSD, după ce acestea au fost acceptate de biroul de plecare/intrare.
(2)Cererea conţinând datele ce urmează a fi modificate se depune la biroul de plecare/intrare.
(3)Nu se acceptă nicio modificare a carnetului TIR, respectiv NTD/NTSD, atunci când cererea a fost depusă după ce biroul de plecare/intrare:
a)a informat titularul/reprezentantul că va proceda la controlul mărfurilor; sau
b)a stabilit deja că unele date din declaraţie sunt incorecte; sau
c)a acordat liber de vamă.
(4)Modificarea NTD/NTSD nu poate avea ca efect adăugarea/eliminarea unor categorii de mărfuri.
Art. 8
(1)Dacă biroul de plecare/intrare acceptă cererea de modificare a carnetului TIR, titularul carnetului TIR modifică corespunzător datele din carnetul TIR, cu respectarea prevederilor referitoare la completarea carnetului TIR prevăzute în anexa nr. 1 la Convenţia TIR, 1975.
(2)În situaţia în care biroul de plecare/intrare acceptă cererea de modificare a NTD/NTSD-ului, acesta modifică corespunzător NTD/NTSD-ul.
Art. 9
În cazul în care biroul de plecare/intrare respinge cererea de modificare, acesta comunică titularului/reprezentantului motivele respingerii.
SECŢIUNEA 4: D. Anularea operaţiunii TIR
Art. 10
(1)Titularul/Reprezentantul poate solicita în scris biroului de plecare/intrare anularea operaţiunii TIR după ce aceasta a fost acceptată, în condiţiile prevăzute de art. 66 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului şi art. 251 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
(2)Anularea operaţiunii TIR atrage anularea NTD/NTSD-ului.
(3)Biroul de plecare/intrare nu poate anula NTD/NTSD dacă a fost declanşată procedura de cercetare sau dacă biroul de destinaţie/ieşire a transmis mesajul "Aviz de sosire".
Art. 11
În cazul în care biroul de plecare/intrare respinge cererea, acesta comunică titularului/reprezentantului motivele respingerii.
SECŢIUNEA 5: E. Decizia de control
Art. 12
În situaţia în care, în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a altor elemente privind operaţiunea de tranzit, biroul de plecare/intrare ia decizia de a nu controla mărfurile declarate, această decizie este menţionată în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului", a codului A2 cu semnificaţia "Considerat satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.
Art. 13
Dacă biroul de plecare/intrare ia decizia de a controla mărfurile, controlul se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 68- 72 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, precum şi ale art. 239-247 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
SECŢIUNEA 6: F. Efectuarea controlului
Art. 14
Dacă în timpul efectuării controlului nu se constată discrepanţe între datele înscrise în carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mărfurile controlate, lucrătorul vamal înregistrează acest rezultat în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfăcător".
Art. 15
În situaţia în care se constată discrepanţe minore între datele înscrise în carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mărfurile examinate, acestea sunt comunicate titularului/reprezentantului, stabilindu-i-se un termen de răspuns.
Art. 16
(1)Modificarea datelor din carnetul TIR, ca urmare a constatărilor controlului, se face de către titularul carnetului TIR, cu respectarea prevederilor referitoare la completarea carnetului TIR prevăzute în anexa nr. 1 la Convenţia TIR, 1975.
(2)Modificarea datelor din NTD/NTSD, ca urmare a constatărilor controlului, se face de către biroul de plecare/intrare cu acceptul titularului/reprezentantului.
(3)Aceste modificări se menţionează în NTD/NTSD prin înscrierea de către lucrătorul vamal în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfăcător", mărfurile urmând să primească liber de vamă.
Art. 17
Dacă modificările datelor din carnetul TIR şi NTD/NTSD nu sunt acceptate de titular sau termenul acordat a expirat, mărfurilor nu li se acordă liber de vamă. Lucrătorul vamal returnează carnetul TIR titularului, înscrie în evidenţe menţiunea neacordării liberului de vamă şi înregistrează rezultatul controlului în NTD/NTSD prin înscrierea în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător".
Art. 18
Când în urma controlului se constată discrepanţe majore între datele înscrise în carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mărfurile examinate, acestea sunt comunicate titularului prin înscrierea în NTD/NTSD, în secţiunea "Controlul la plecare", câmpul "Rezultatul controlului", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător", mărfurilor neacordându-li-se liber de vamă. Lucrătorul vamal returnează carnetul TIR titularului şi înscrie în evidenţe menţiunea neacordării liberului de vamă.
Art. 19
Biroul de plecare/intrare decide dacă discrepanţele constatate între datele înscrise în carnetul TIR, NTD/NTSD, documentele însoţitoare şi mărfurile examinate se consideră minore sau majore.
SECŢIUNEA 7: G. Liberul de vamă
Art. 20
Înainte de acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal:
a)înscrie în carnetul TIR şi în NTD/NTSD menţiunile referitoare la biroul de destinaţie/ieşire, data-limită de prezentare la biroul de destinaţie/ieşire, sigiliile aplicate şi itinerariul, dacă este cazul;
b)înscrie în carnetul TIR, în rubrica 21 a voletului nr. 1 şi în rubrica 2 a cotorului nr. 1, MRN-ul şi numărul de înregistrare al carnetului TIR în evidenţa biroului vamal;
c)semnează şi ştampilează corespunzător voletul nr. 1 al carnetului TIR.
Art. 21
(1)Liberul de vamă se acordă conform dispoziţiilor stabilite la art. 73 şi 74 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
(2)După acordarea liberului de vamă, lucrătorul vamal tipăreşte TAD/TSAD şi, după caz, LOI/TSLOI în două exemplare pe care le ataşează la voletul nr. 1 şi, respectiv, nr. 2 al carnetului TIR.
Art. 22
Atunci când acelaşi mijloc de transport este utilizat pentru încărcarea succesivă cu mărfuri care se plasează în regim TIR la un alt birou de plecare, titularul carnetului TIR are obligaţia de a prezenta un nou NTD/NTSD, incluzând toate detaliile încărcării/încărcărilor anterioare. MRN-ul/-urile anterior/anterioare va/vor fi înscris/înscrise în rubrica 40 "Document precedent" din NTD/NTSD.
CAPITOLUL II: Evenimente în timpul transportului
Art. 23
(1)Procedura aplicabilă în cazul unui incident sau accident în timpul transportului este cea prevăzută în anexa nr. 1 la Convenţia TIR, 1975.
(2)În aplicarea procedurii prevăzute la alin. (1), biroul vamal competent este biroul vamal în a cărui rază de competenţă s-au produs respectivele evenimente.
Art. 24
(1)În cazul transbordării mărfurilor, lucrătorul vamal din cadrul biroului vamal competent face menţiunile corespunzătoare în carnetul TIR în conformitate cu prevederile Convenţiei TIR, 1975 şi în rubricile 55 şi F a TAD/TSAD. Atunci când pe parcursul transportului s-au făcut mai mult de două transbordări şi rubrica F a fost completată, noile menţiuni se vor înscrie în rubricile 56 şi G ale TAD/TSAD.
(2)Atunci când transbordarea mărfurilor dintr-un mijloc de transport se face prin încărcarea acestora în două sau mai multe mijloace de transport, operaţiunea TIR nu mai poate continua. În acest caz, biroul vamal devine birou de destinaţie şi efectuează încheierea operaţiunii TIR conform prevederilor prezentelor norme tehnice.
Art. 25
În cazul unui incident sau accident în timpul transportului, lucrătorul vamal din cadrul biroului vamal competent va face menţiunile corespunzătoare în carnetul TIR în conformitate cu prevederile Convenţiei TIR, 1975 şi în rubricile 56 şi G a TAD/TSAD.
CAPITOLUL III: Formalităţi la biroul de destinaţie/ieşire
SECŢIUNEA 1: A. Prezentarea mărfurilor la biroul de destinaţie/ieşire
Art. 26
Titularul prezintă la biroul de destinaţie/ieşire mărfurile, mijlocul de transport, carnetul TIR, documentele însoţitoare, TAD/TSAD şi, după caz, LOI/TSLOI.
Art. 27
Lucrătorul vamal identifică AAR în aplicaţia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, înregistrează în evidenţe operaţiunea TIR şi transmite mesajul "aviz de sosire" către biroul de plecare/intrare prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR. În situaţia în care pe carnetul TIR şi pe TAD/TSAD sunt înscrise menţiuni cu privire la evenimente petrecute în timpul transportului, aceste menţiuni sunt înscrise în AAR în secţiunea "Incident".
SECŢIUNEA 2: B. Decizia de control
Art. 28
(1)Dacă, în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit, lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile prezentate, această decizie se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A2 cu semnificaţia "Considerat satisfăcător", şi completarea în mod corespunzător a secţiunii "Anexa 10".
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), lucrătorul vamal încheie operaţiunea TIR fără rezerve conform prevederilor art. 455 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum şi ale art. 28 şi anexei nr. 1 din Convenţia TIR, 1975.
Art. 29
În cazul în care lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile prezentate, rezultatele controlului vor fi menţionate în AAR.
SECŢIUNEA 3: C. Efectuarea controlului
Art. 30
Dacă în urma controlului nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR şi mărfurile prezentate la biroul de destinaţie/ieşire, lucrătorul vamal menţionează acest rezultat în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfăcător" şi încheie operaţiunea TIR fără rezerve, în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum şi ale art. 28 şi anexei nr. 1 din Convenţia TIR, 1975, secţiunea "Anexa 10" din AAR completându-se în mod corespunzător.
Art. 31
(1)Prevederile art. 30 se aplică şi în situaţia în care în urma controlului s-au constatat discrepanţe minore între datele înscrise în carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR şi mărfurile prezentate la biroul de destinaţie/ieşire. Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
(2)Prin discrepanţe minore se înţelege, în principal, orice eroare materială care nu afectează operaţiunea TIR în cauză.
Art. 32
(1)Când în urma controlului se constată discrepanţe majore, iar acestea nu vizează datele înscrise în carnetul TIR, lucrătorul vamal menţionează rezultatul controlului în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător" şi încheie operaţiunea TIR fără rezerve, în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum şi ale art. 28 şi anexei nr. 1 din Convenţia TIR, 1975, secţiunea "Anexa 10" din AAR completându-se în mod corespunzător. Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), biroul de destinaţie/ieşire transmite biroului de plecare/intrare, prin intermediul Biroului centralizator, copii certificate conform cu originalul ale TAD/TSAD-ului şi voletului 2, completate corespunzător, în maximum 3 zile de la data înregistrării operaţiunii în evidenţe.
Art. 33
Atunci când în urma controlului se constată discrepanţe majore, iar acestea vizează datele înscrise în carnetul TIR, lucrătorul vamal menţionează rezultatul controlului în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general" câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător" şi încheie operaţiunea TIR cu rezerve, în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum şi ale art. 28 şi anexei nr. 1 din Convenţia TIR, 1975, secţiunea "Anexa 10" din AAR completându-se în mod corespunzător. Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
Art. 34
Atunci când la biroul de destinaţie se descarcă doar o parte a mărfurilor, titularul carnetului TIR are obligaţia de a prezenta un nou NTD/NTSD cu datele din carnetul TIR pentru restul de mărfuri, incluzând toate detaliile anterioare privind transportul TIR. MRN-ul/-urile anterior/anterioare va/vor fi înscris/înscrise în rubrica 40 "Document precedent" din NTD/NTSD.
Art. 35
La cererea titularului/reprezentantului, biroul de destinaţie/ieşire eliberează la momentul încheierii operaţiunii TIR o recipisă completată anticipat de persoana interesată sau o copie certificată a TAD/TSAD completată corespunzător în rubrica I "Controlat la biroul de destinaţie".
SECŢIUNEA 4: D. Operaţiunea de rerutare
Art. 36
Prin rerutare se înţelege redirecţionarea AAR-ului de la biroul de destinaţie/ieşire declarat către biroul de destinaţie/ieşire unde mărfurile sunt prezentate efectiv.
Art. 37
(1)Cererea de rerutare pentru operaţiunea TIR identificată prin MRN-ul înscris în TAD/TSAD se transmite, prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, de către biroul de destinaţie/ieşire unde sunt prezentate efectiv mărfurile către biroul de plecare/intrare.
(2)După realizarea rerutării, noul birou de destinaţie efectuează formalităţile descrise în prezentul capitol.
(3)În situaţia în care biroul de destinaţie/ieşire unde sunt prezentate efectiv mărfurile nu recepţionează prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR mesajul care cuprinde informaţiile referitoare la operaţiune, acesta înregistrează operaţiunea în evidenţe, formalităţile descrise în prezentul capitol fiind efectuate în mod corespunzător, menţiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I "Controlat la biroul de destinaţie" şi, ulterior, în aplicaţia NCTS/TIR, atunci când este posibil.
(4)În situaţia în care biroul de destinaţie/ieşire este în imposibilitatea de a confirma operaţiunea TIR în aplicaţia NCTS/TIR în maximum 3 zile de la data încheierii operaţiunii, acesta va transmite Biroului centralizator o copie certificată a TAD/TSAD.
Art. 38
Prevederile art. 37 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care AAR-ul nu este identificat în aplicaţia NCTS/TIR de biroul de destinaţie/ieşire înscris în TAD/TSAD.
CAPITOLUL IV: Formalităţi în cazul destinatarilor agreaţi
Art. 39
(1)La sosirea mărfurilor în spaţiul autorizat, destinatarul agreat identifică AAR în aplicaţia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, transmite mesajul "aviz de sosire" către biroul de plecare/intrare prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR şi informează biroul de destinaţie despre sosirea mărfurilor prin intermediul "notificării de sosire" Notificarea de sosire conţine MRN-ul operaţiunii TIR şi informaţiile prevăzute la art. 454b alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
(2)Notificarea de sosire se transmite biroului de destinaţie prin fax, pe cale electronică sau în orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu destinatarul agreat, imediat după sosirea efectivă a mijlocului de transport, atunci când aceasta are loc în timpul orelor de program al biroului vamal. Destinatarul agreat este obligat să verifice transmiterea corectă a faxului conţinând notificarea de sosire (menţionată în mod automat pe şuşa confirmării de transmitere de către aparat prin menţiunea "OK"), respectiv confirmarea transmisiei efectuate pe cale electronică sau prin orice alt mod acceptat de biroul vamal.
(3)Modalitatea de transmitere a notificării de sosire trebuie să asigure destinatarului agreat obţinerea sau eliberarea unei confirmări a transmiterii, în care să fie indicate data, ora şi minutul primirii de către biroul vamal a acesteia.
(4)În cazul în care, din cauza unor defecţiuni tehnice sau din alte cauze, destinatarul agreat nu poate transmite notificarea de sosire, acesta este obligat să o predea cât mai curând posibil, personal, agentului vamal desemnat. Acesta înscrie data, ora şi minutul primirii.
Art. 40
Lucrătorul vamal desemnat din cadrul biroului de destinaţie înregistrează în evidenţe notificarea de sosire, identifică AAR în aplicaţia NCTS/TIR pe baza MRN-ului şi ia decizia privitoare la controlul mărfurilor, în termenul prevăzut în autorizaţia privind acordarea statutului de destinatar agreat.
Art. 41
Dacă în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a nu controla mărfurile notificate, acordând permisiunea de descărcare, această decizie este comunicată destinatarului agreat prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, prin înscrierea în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A2 cu semnificaţia "Considerat satisfăcător".
Art. 42
După primirea permisiunii de descărcare sau la expirarea termenului prevăzut în autorizaţie, destinatarul agreat verifică existenţa şi integritatea sigiliilor, descarcă mărfurile, efectuează recepţia acestora, introduce imediat rezultatele descărcării în evidenţele proprii, comunică acest rezultat biroului de destinaţie, prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR.
Art. 43
(1)Dacă la descărcare nu s-au constatat discrepanţe între datele înscrise în carnetul TIR, TAD/TSAD, AAR şi mărfurile descărcate, comunicarea prevăzută la art. 42 se face prin înscrierea în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului A1 cu semnificaţia "Satisfăcător" şi completarea secţiunii "Anexa 10" cu menţiunea "descărcare fără rezerve", cu respectarea termenului prevăzut la art. 454b alin. (1) lit. d) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
(2)Carnetul TIR, TAD/TSAD şi, după caz, LOI/TSLOI se prezintă fără întârziere biroului de destinaţie.
Art. 44
După primirea rezultatului descărcării, biroul de destinaţie încheie operaţiunea TIR fără rezerve, în conformitate cu prevederile art. 454b alin. (2) şi art. 455 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum şi ale art. 28 şi anexei nr. 1 din Convenţia TIR, 1975.
Art. 45
(1)În situaţia în care la descărcarea mărfurilor se constată discrepanţe, iar acestea nu vizează datele înscrise în carnetul TIR, comunicarea prevăzută la art. 42 se face prin înscrierea în AAR a rezultatului descărcării în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător" şi completarea secţiunii "Anexa 10" cu menţiunea "descărcare fără rezerve". Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
(2)Art. 43 alin. (2) şi art. 44 se aplică corespunzător.
Art. 46
(1)Atunci când la descărcarea mărfurilor se constată discrepanţe, iar acestea vizează datele înscrise în carnetul TIR, destinatarul agreat opreşte imediat descărcarea şi comunică biroului de destinaţie constatarea discrepanţelor prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, prin înscrierea în AAR în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător" şi completarea secţiunii "Anexa 10" cu menţiunea "descărcare cu rezerve". Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
(2)Biroul de destinaţie controlează mărfurile, menţionează rezultatul, controlului în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general, câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător" şi încheie operaţiunea TIR cu rezerve, în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum şi ale art. 28 şi anexei nr. 1 din Convenţia TIR, 1975. Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
Art. 47
(1)Dacă în urma analizei de risc pe baza informaţiilor gestionate automat de sistemul informatic sau a unor elemente privind operaţiunea de tranzit lucrătorul vamal ia decizia de a controla mărfurile notificate, această decizie este comunicată destinatarului agreat prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, prin înscrierea în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", a codului B1 cu semnificaţia "Nesatisfăcător".
(2)Prevederile art. 29-33 se aplică în mod corespunzător.
TITLUL III: Procedura de rezervă
CAPITOLUL I: Formalităţi la biroul de plecare/intrare
Art. 48
Procedura de rezervă se aplică în cazul acordării dispensei de la obligaţia prezentării datelor din carnetul TIR printr-un procedeu informatic, în condiţiile prevăzute de art. 454 alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
Art. 49
(1)Utilizarea procedurii de rezervă se aprobă de biroul de plecare/intrare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii de rezervă, biroul de plecare/intrare se asigură că orice NTD/NTSD introdus în aplicaţia NCTS/TIR care nu a fost procesat de sistem se anulează.
(2)Titularul carnetului TIR/Reprezentantul acestuia este obligat să informeze biroul de plecare/intrare în legătură cu fiecare NTD/NTSD înregistrat în NCTS/TIR şi căruia nu i s-a acordat liber de vamă, pentru care în continuare s-a trecut la utilizarea procedurii de rezervă.
(3)După repornirea aplicaţiei NCTS/TIR, în termen de maximum o zi, lucrătorul vamal introduce datele din carnetele TIR care au fost întocmite în procedură de rezervă şi din documentele însoţitoare ale transportului, în ramura "Birou de plecare - Procedura de rezervă".
Art. 50
După aprobarea procedurii de rezervă, titularul/reprezentantul prezintă la biroul de plecare carnetul TIR, documentele însoţitoare ale transportului, mărfurile şi mijlocul de transport, în condiţiile prevăzute de art. 199 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
Art. 51
Prevederile art. 6-13, art. 15-21 şi art. 23-25 se aplică în mod corespunzător.
Art. 52
Atunci când se utilizează procedura de rezervă, lucrătorul vamal din cadrul biroului de plecare/intrare:
a)aplică ştampila "Procedură de rezervă" pe cotorul nr. 1 şi în rubrica "Pentru utilizare oficială" de pe voletele nr. 1 şi 2 din carnetul TIR. Modelul ştampilei este prevăzut în anexa nr. 1;
b)înscrie în carnetul TIR, în rubrica 21 a voletului nr. 1 şi în rubrica 2 a cotorului nr. 1, numărul de înregistrare al carnetului TIR în evidenţa biroului vamal;
c)înscrie în rubrica "Pentru utilizare oficială" a voletului nr. 2 următorul text: "De returnat la Biroul centralizator/str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, 010144 Bucureşti, România". Acest text poate fi imprimat pe volet şi cu ajutorul unei ştampile;
d)la primirea părţii corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completat corespunzător de biroul de destinaţie/ieşire, introduce - Procedura de rezervă", în fereastra "Rezultatele controlului la destinaţie".
CAPITOLUL II: Formalităţi la biroul de destinaţie/ieşire
Art. 53
Titularul prezintă la biroul de destinaţie/ieşire carnetul TIR, documentele însoţitoare ale transportului, mărfurile şi mijlocul de transport.
Art. 54
Biroul de destinaţie/ieşire înregistrează în evidenţe operaţiunea TIR.
Art. 55
Prevederile art. 28, 30, 31 şi 33 se aplică în mod corespunzător.
Art. 56
(1)În vederea încheierii operaţiunii de tranzit, biroul de destinaţie/ieşire transmite biroului de plecare/intrare, prin poştă, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operaţiunii şi cu respectarea termenului prevăzut la art. 455 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
(2)Atunci când biroul de plecare/intrare este situat într-un alt stat membru, biroul de destinaţie/ieşire transmite Biroului centralizator, prin poştă, partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, completată corespunzător, în maximum două zile de la data înregistrării operaţiunii. Biroul centralizator transmite către autoritatea vamală competentă din statul membru respectiv partea corespunzătoare din voletul nr. 2 al carnetului TIR, cu respectarea termenului prevăzut la art. 455 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
Art. 57
În cazul prezentării la un birou vamal de destinaţie/ieşire, care lucrează în procedură de rezervă, a mărfurilor ce fac obiectul unei operaţiuni TIR ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, biroul vamal de destinaţie/ieşire înregistrează operaţiunea TIR în evidenţe, efectuează în mod corespunzător formalităţile descrise la art. 27-34, menţiunile referitoare la rezultatul controlului fiind înscrise în TAD/TSAD la rubrica I "Controlat la biroul de destinaţie" şi, ulterior, î n aplicaţia NCTS/TIR, atunci când este posibil.
Art. 58
Prevederile art. 35 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL III: Formalităţi în cazul destinatarilor agreaţi
Art. 59
(1)Atunci când în spaţiul autorizat al destinatarului agreat sosesc mărfuri ce fac obiectul unei operaţiuni TIR ale cărei date au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, iar aplicaţia NCTS/TIR nu funcţionează, destinatarul agreat informează biroul de destinaţie despre sosirea mărfurilor prin intermediul "notificării de sosire".
(2)Formalităţile prevăzute la art. 39 alin. (2)-(4) şi art. 40- 47 se aplică în mod corespunzător.
(3)Menţiunile referitoare la rezultatul descărcării sunt trecute de destinatarul agreat în TAD/TSAD la rubrica I.
(4)Prevederile art. 39 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul comunicării permisiunii de descărcare/deciziei de control şi rezultatului descărcării.
Art. 60
În momentul încetării motivelor care au determinat acordarea dispensei de la obligaţia prezentării datelor din carnetul TIR printr-un procedeu informatic, lucrătorul vamal din cadrul biroului de destinaţie identifică AAR în aplicaţia NCTS/TIR pe baza MRN-ului, transmite mesajul "aviz de sosire" către biroul de plecare/intrare, menţionează rezultatul descărcării/controlului mărfurilor în AAR, secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie", şi încheie operaţiunea TIR în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum şi ale art. 28 şi anexei nr. 1 din Convenţia TIR, 1975, secţiunea "Anexa 10" din AAR completându-se în mod corespunzător. Discrepanţele constatate se menţionează în AAR prin înscrierea în secţiunea "Control general", câmpul "Rezultatele controlului la destinaţie - Comentarii".
Art. 61
(1)Atunci când în spaţiul autorizat al destinatarului agreat sosesc mărfuri ce fac obiectul unei operaţiuni TIR ale cărei date nu au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, destinatarul agreat informează biroul de destinaţie despre sosirea mărfurilor prin intermediul "notificării de sosire", conform prevederilor art. 39 alin. (2)-(4).
(2)Formalităţile prevăzute la art. 40-44, 46, 47 şi art. 56-58 se aplică în mod corespunzător.
(3)Prevederile art. 39 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul comunicării permisiunii de descărcare/deciziei de control şi rezultatului descărcării.
TITLUL IV: Procedura de cercetare şi controlul încheierii regimului de tranzit
CAPITOLUL I: Procedura de cercetare
SECŢIUNEA 1: A. Iniţierea procedurii de cercetare
Art. 62
Atunci când regimul de tranzit nu a fost încheiat în conformitate cu prevederile art. 455 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, precum şi ale art. 28 şi anexei nr. 1 din Convenţia TIR, 1975, biroul de plecare/intrare iniţiază procedura de cercetare, informând în scris Biroul centralizator şi anexând o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR:
a)a doua zi de la expirarea termenelor prevăzute la art. 455a alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru operaţiunile TIR emise în aplicaţia NCTS/TIR;
b)înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 455a alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, pentru operaţiunile TIR ale căror date nu au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR.
SECŢIUNEA 2: B. Declanşarea şi efectuarea procedurii de cercetare
Art. 63
(1)Biroul centralizator declanşează procedura de cercetare la biroul de destinaţie/ieşire cu respectarea prevederilor art. 455a alin. (2), (3), (4) şi (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
(2)Pentru operaţiunile TIR ale căror date nu au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, Biroul centralizator transmite biroului de destinaţie/ieşire avizul de cercetare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi copia voletului nr. 1 al carnetului TIR.
Art. 64
(1)Biroul de destinaţie/ieşire efectuează investigaţiile necesare, procedează la verificarea evidenţelor proprii sau, după caz, ale destinatarului agreat şi în termen de maximum 10 zile comunică Biroului centralizator rezultatele verificărilor efectuate.
(2)Pentru operaţiunile TIR ale căror date nu au fost transmise prin intermediul aplicaţiei NCTS/TIR, biroul de destinaţie/ieşire efectuează verificările menţionate la alin. (1), completează rubrica IV a avizului de cercetare şi îl returnează Biroului centralizator împreună cu dovezile corespunzătoare, în termen de maximum 10 zile.
(3)Atunci când mărfurile în cauză au fost prezentate biroului de destinaţie/ieşire sau destinatarului agreat, dar dovada încheierii regimului nu a fost transmisă în termen, biroul de destinaţie/ieşire procedează la confirmarea încheierii regimului de tranzit prin transmiterea mesajelor de confirmare în NCTS/TIR sau, după caz, trimiterea documentelor corespunzătoare.
Art. 65
(1)În situaţia în care biroul de destinaţie/ieşire nu confirmă încheierea operaţiunii TIR emise de un birou de plecare/intrare din România, Biroul centralizator informează în scris titularul şi asociaţia garantă cu privire la neîncheierea operaţiunii TIR şi le solicită să furnizeze dovezi ale încheierii regimului de tranzit, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 455a alin. (5) şi art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. Modelele scrisorilor de informare a titularului şi asociaţiei garante sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
(2)În aplicarea alin. (1), Biroul centralizator informează:
- Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale (A.R.T.R.I.), pentru carnetele TIR eliberate de această asociaţie, precum şi de asociaţii străine afiliate la Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU); sau
- Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (U.N.T.R.R.), pentru carnetele TIR eliberate de această asociaţie.
Art. 66
(1)Dacă Biroul centralizator are suspiciuni în ceea ce priveşte autenticitatea dovezilor prezentate sau corectitudinea datelor, iniţiază controlul ulterior al acestora.
(2)Cererea de control ulterior adresată autorităţii vamale a unui stat membru se întocmeşte utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 5.
(3)În situaţia prevăzută la alin. (1), condiţiile privind încheierea regimului de tranzit nu sunt considerate ca fiind îndeplinite atât timp cât nu a fost confirmată autenticitatea documentelor sau corectitudinea datelor pentru care a fost cerut controlul.
Art. 67
(1)Atunci când biroul de destinaţie/ieşire nu confirmă încheierea operaţiunii TIR emise de un birou de plecare/intrare din România şi titularul nu furnizează o dovadă a încheierii regimului de tranzit în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 455a alin. (4)-(6) şi art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, Biroul centralizator notifică în termen de maximum 4 luni de la data acceptării carnetului TIR titularul şi asociaţia garantă cu privire la nedescărcarea operaţiunii TIR, în conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Convenţia TIR, 1975. Modelele scrisorilor de notificare a titularului şi asociaţiei garante sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7.
(2)Prevederile art. 65 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Art. 68
În situaţia în care biroul de destinaţie/ieşire nu confirmă încheierea regimului de tranzit şi destinatarul mărfurilor este stabilit în România, Biroul centralizator solicită Direcţiei supraveghere şi control vamal din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor efectuarea unui control la sediul destinatarului mărfurilor pentru a stabili dacă acesta a primit mărfurile fără a le prezenta autorităţii vamale.
SECŢIUNEA 3: C. Finalizarea procedurii de cercetare
Art. 69
În funcţie de răspunsul biroului de destinaţie/ieşire, de dovezile prezentate de titular/asociaţia garantă, precum şi, dacă este cazul, de rezultatele verificărilor efectuate de structura de supraveghere şi control vamal, Biroul centralizator stabileşte dacă operaţiunea de tranzit s-a încheiat în mod corect şi finalizează procedura de cercetare.
Art. 70
Atunci când se stabileşte că operaţiunea TIR emisă de un birou de plecare/intrare din România s-a încheiat în mod corect:
a)Biroul centralizator aplică prevederile art. 455a alin. (7) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei;
b)biroul de plecare/intrare introduce data sosirii şi rezultatul controlului în ramura "Birou de plecare - Procedura de rezervă", în fereastra "Rezultatele controlului la destinaţie".
Art. 71
(1)Atunci când în cadrul procedurii se stabileşte că operaţiunea TIR emisă de un birou de plecare/intrare din România nu s-a încheiat sau înainte de împlinirea termenului prevăzut la art. 456 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, Biroul centralizator stabileşte autoritatea competentă pentru recuperare.
(2)Dacă un alt stat membru este competent pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, Biroul centralizator informează în acest sens autoritatea vamală a statului membru respectiv.
(3)Dacă autoritatea vamală română este competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, Biroul centralizator comunică biroului de plecare/intrare dispoziţia de încheiere din oficiu a operaţiunii de tranzit şi întocmirea Deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal.
Art. 72
(1)Biroul de plecare/intrare întocmeşte Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal pentru încheierea din oficiu a operaţiunii de tranzit şi înregistrează datoria vamală în evidenţa contabilă în termenul prevăzut la art. 218 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
(2)Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal conţine numele şi datele de identificare ale tuturor debitorilor, respectiv titularul şi asociaţia garantă obligată împreună şi în solidar conform art. 8 paragraful 1 din Convenţia TIR, 1975.
(3)Biroul de plecare/intrare comunică Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal titularului carnetului TIR şi transmite o copie la Biroul centralizator.
(4)Biroul de plecare/intrare introduce numărul şi data documentului pentru regularizarea situaţiei în ramura "Birou de plecare - Procedura de rezervă".
Art. 73
Dacă titularul carnetului TIR nu achită sumele devenite exigibile, la expirarea primului termen de plată pentru drepturile de import şi alte taxe stabilite prevăzut la art. 222 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, respectiv la art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, biroul de plecare/intrare solicită plata acestora de la asociaţia garantă, prin transmiterea unui exemplar original al Deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal.
Art. 74
Dacă asociaţia garantă nu achită sumele devenite exigibile, la expirarea termenului prevăzut la art. 11 paragraful 3 din Convenţia TIR, 1975, biroul de plecare/intrare efectuează demersurile legale în vederea executării silite.
Art. 75
După încasarea sumelor devenite exigibile, biroul de plecare/intrare din România informează imediat Biroul centralizator, care finalizează procedura de cercetare în evidenţele sale şi în aplicaţia NCTS/TIR.
Art. 76
(1)Atunci când în cadrul procedurii de cercetare a unei operaţiuni TIR emise de un alt stat membru se stabileşte că autoritatea vamală română este competentă pentru recuperarea sumelor devenite exigibile, Biroul centralizator comunică biroului de destinaţie/ieşire dispoziţia de încheiere din oficiu a operaţiunii de tranzit şi întocmirea Deciziei pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de controlul vamal.
(2)Prevederile art. 72-75 se aplică în mod corespunzător.
Art. 77
Biroul centralizator finalizează procedura de cercetare atunci când sumele devenite exigibile au fost încasate de autoritatea competentă pentru recuperare.
CAPITOLUL II: Controlul încheierii regimului de tranzit
Art. 78
(1)Biroul centralizator poate efectua direct sau la cererea biroului de plecare/intrare un control ulterior privind modalitatea de încheiere a unei operaţiuni TIR, pentru a verifica informaţiile conţinute în mesajul "rezultatele controlului" sau autenticitatea ştampilelor aplicate şi a menţiunilor înscrise pe TAD/TSAD sau pe voletul nr. 2 al carnetului TIR.
(2)Acest control se efectuează în cazul unor suspiciuni sau indicii de fraudă ori pe baza unei analize de risc sau prin sondaj.
(3)Cererea de control ulterior se întocmeşte utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 5.
Art. 79
Dacă în cadrul controlului ulterior autoritatea vamală solicitată informează că datele conţinute în mesajul "rezultatele controlului" nu sunt corecte sau ştampilele aplicate şi menţiunile înscrise pe TAD/TSAD sau pe voletul nr. 2 (rubricile 18-28) al carnetului TIR nu sunt autentice, Biroul centralizator declanşează o procedură de cercetare. În acest caz prevederile art. 67-69 şi art. 71-75 şi art. 77 se aplică în mod corespunzător.
TITLUL V: Dispoziţii finale
Art. 80
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Convenţiei TIR, 1975.
Art. 81
- Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.
ANEXA nr. 1: ŞTAMPILA PENTRU PROCEDURA DE REZERVĂ
(dimensiuni: 26 x 59 mm, cerneală roşie)
ANEXA nr. 2: Carnet TIR - Aviz de cercetare
- Modelul avizului de cercetare -
ANEXA nr. 3: Model de scrisoare de informare a titularului carnetului TIR

[Număr de înregistrare]

[Numele titularului carnetului TIR]

[Adresa titularului carnetului TIR]

Obiect: Tranzit sub acoperirea Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975)
Absenţa dovezii de încheiere a regimului de tranzit
Sunteţi titularul operaţiunii de tranzit efectuate sub acoperirea carnetului TIR:
[seria, numărul carnetului TIR şi data luării în evidenţă a operaţiunii TIR]
[MRN/dată]
[volet nr. 1 şi/sau NTD/NTSD anexate în copie]
depus la biroul de plecare ......................
În conformitate cu prevederile art. 455a alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că nu dispunem de dovada încheierii regimului de tranzit pentru această operaţiune TIR.
Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteţi informaţiile şi documentele care pot dovedi că regimul a fost încheiat. Veţi menţiona totodată, după caz, dacă a fost schimbat biroul de destinaţie/ieşire. Vă rugăm să furnizaţi aceste informaţii în maximum 28 de zile de la data acestei scrisori.
Dovezile aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispoziţiile art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care nu se poate stabili că regimul de tranzit a fost încheiat, veţi fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/de export şi alte taxe) aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestei operaţiuni, în conformitate cu art. 11 paragraful 2 din Convenţia TIR, 1975, cu modificările şi completările ulterioare/art. 203 şi 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă sunteţi în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat, vă rugăm să ne furnizaţi toate informaţiile de care dispuneţi, însoţite de documentele corespunzătoare, în particular locul (ţara) unde estimaţi că s-au produs faptele care au dus la naşterea datoriei vamale, conform art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
Nume, prenume,
Calitatea,
Semnătura/Ştampila
ANEXA nr. 4: Model de scrisoare de informare a asociaţiei garante

[Număr de înregistrare]

[Numele asociaţiei garante]

[Adresa asociaţiei garante]

Obiect: Tranzit sub acoperirea Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975)
Absenţa dovezii de încheiere a regimului de tranzit
Sunteţi asociaţia garantă a titularului operaţiunii de tranzit efectuate sub acoperirea carnetului TIR:
[seria, numărul carnetului TIR şi data luării în evidenţă a operaţiunii TIR]
[MRN/dată]
[volet nr. 1 şi/sau NTD/NTSD anexate în copie]
depus la biroul de plecare ........................
În conformitate cu prevederile art. 455a alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm că nu dispunem de dovada încheierii regimului de tranzit pentru această operaţiune TIR.
Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteţi informaţiile şi documentele care pot dovedi că regimul a fost încheiat. Veţi menţiona totodată, după caz, dacă a fost schimbat biroul de destinaţie/ieşire. Vă rugăm să furnizaţi aceste informaţii în maximum 28 de zile de la data acestei scrisori.
Dovezile aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispoziţiile art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care nu se poate stabili că regimul de tranzit a fost încheiat, veţi fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/de export şi alte taxe) aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestei operaţiuni, în conformitate cu art. 8 din Convenţia tIr, 1975, cu modificările şi completările ulterioare/art. 203 şi 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă sunteţi în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat, vă rugăm să ne furnizaţi toate informaţiile de care dispuneţi, însoţite de documentele corespunzătoare, în particular locul (ţara) unde estimaţi că s-au produs faptele care au dus la naşterea datoriei vamale, conform art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
Nume, prenume,
Calitatea,
Semnătura/Ştampila
ANEXA nr. 5: Cerere de verificare - control ulterior

I. AUTORITATEA CARE SOLICITĂ

(nume, adresă)

II. AUTORITATEA SOLICITATĂ

(nume, adresă)

III. CERERE DE VERIFICARE

|_| verificarea ştampilei

|_| verificare din motivul indicat în căsuţa C sau D

Vă rugăm să verificaţi:

A. Autenticitatea ştampilei şi a semnăturii

|_| 1. În rubrica "I. Controlat la biroul de destinaţie" a exemplarului nr. ....... anexat

|_| 2. În rubrica F şi/sau G a exemplarului nr. ....... anexat

|_| 3. În rubrica "C. Birou de plecare" a exemplarului nr. ....... anexat

|_| 4. În rubrica "D. Controlat la biroul de plecare" a exemplarului nr. ....... anexat

|_| 5. În rubrica 31 "Colete şi descrierea mărfurilor" a exemplarului nr. ....... anexat

B. Autenticitatea şi exactitatea menţiunilor înscrise

|_| 1. În rubrica nr. .......

|_| 2. În documentul nr. ....... din .................. (anexat)

C. |_| Autenticitatea şi exactitatea probei alternative ...................(anexată)

D. |_| Verificarea este solicitată deoarece:

|_| 1. ştampila lipseşte

|_| 3. ştampila nu este lizibilă

|_| 5. au fost făcute corecturi fără a fi certificate

|_| 7. ştampila nu este recunoscută

|_| 9. alte motive (a se menţiona)

|_| 2. semnătura lipseşte

|_| 4. rubrica nu este completată în totalitate

|_| 6. documentul conţine ştersături şi/sau corecturi

|_| 8. data nu este menţionată

Locul ................ Data ..................

Semnătura ............... (ştampila)

IV. REZULTATUL VERIFICĂRII

|_| A. Semnătura şi ştampila sunt autentice.

|_| B. Documentul nu a fost prezentat şi:

|_| 1. ştampila este posibil să fie falsificată

|_| 2. ştampila a fost aplicată neregulamentar

|_| 3. semnătura nu aparţine agentului vamal responsabil

|_| C. Menţiunile sunt corecte.

|_| D. Menţiunile nu sunt corecte. Menţiunea corectă este:

|_| E. Remarca:

|_| 1. ştampila a fost aplicată lizibil

|_| 3. rubrica a fost completată

|_| 5. ştergerile şi corecturile se datorează:

|_| 7. data a fost înscrisă

|_| 9. alte motive (a se menţiona)

|_| 2. semnătura a fost înscrisă

|_| 4. corecturile au fost certificate

|_| 6. ştampila este autentică şi poate fi acceptată

|_| 8. proba alternativă îndeplineşte toate condiţiile şi poate fi acceptată

Locul ................ Data ..................

Semnătura ............... (ştampila)

NOTE:
1.Se întocmeşte câte un formular pentru fiecare document care face obiectul unui control ulterior.
2.Informaţiile şi răspunsurile sunt date prin bifarea căsuţei corespunzătoare.
3.Autoritatea vamală se va asigura că cererea a fost tratată corect.
ANEXA nr. 6: Model de scrisoare de notificare a titularului carnetului TIR

[Număr de înregistrare]

[Numele titularului carnetului TIR]

[Adresa titularului carnetului TIR]

Obiect: Tranzit sub acoperirea Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975)
Notificare privind neîncheierea operaţiunii TIR
Sunteţi titularul operaţiunii de tranzit efectuate sub acoperirea carnetului TIR:
[seria, numărul carnetului TIR şi data luării în evidenţă a operaţiunii TIR]
[MRN/dată]
[volet nr. 1 şi/sau NTD/NTSD anexate în copie]
depus la biroul de plecare .....................
În conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Convenţia TIR, 1975, cu modificările şi completările ulterioare, vă notificăm cu privire la neîncheierea regimului de tranzit efectuat sub acoperirea carnetului TIR mai sus menţionat.
Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteţi informaţiile şi documentele care pot dovedi că regimul a fost încheiat. Veţi menţiona totodată, după caz, dacă a fost schimbat biroul de destinaţie/ieşire. Vă rugăm să furnizaţi aceste informaţii în maximum 3 luni de la data primirii acestei scrisori.
Dovezile aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispoziţiile art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care nu se poate stabili că regimul de tranzit a fost încheiat, veţi fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/de export şi alte taxe) aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestei operaţiuni, în conformitate cu art. 11 paragraful 2 din Convenţia TIR, 1975, cu modificările şi completările ulterioare/art. 203 şi 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă sunteţi în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat, vă rugăm să ne furnizaţi toate informaţiile de care dispuneţi, însoţite de documentele corespunzătoare, în particular locul (ţara) unde estimaţi că s-au produs faptele care au dus la naşterea datoriei vamale, conform art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
Nume, prenume,
Calitatea,
Semnătura/Ştampila
ANEXA nr. 7: Model de scrisoare de notificare a asociaţiei garante

[Număr de înregistrare]

[Numele asociaţiei garante]

[Adresa asociaţiei garante]

Obiect: Tranzit sub acoperirea Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975)
Notificare privind neîncheierea operaţiunii TIR
Sunteţi asociaţia garantă a titularului operaţiunii de tranzit efectuate sub acoperirea carnetului TIR:
[seria, numărul carnetului TIR şi data luării în evidenţă a operaţiunii TIR]
[MRN/dată]
[volet nr. 1 şi/sau NTD/NTSD anexate în copie]
depus la biroul de plecare .......................
În conformitate cu prevederile art. 11 paragraful 1 din Convenţia TIR, 1975, cu modificările şi completările ulterioare, vă notificăm cu privire la neîncheierea regimului de tranzit efectuat sub acoperirea carnetului TIR mai sus menţionat.
Având în vedere acest aspect, vă solicităm să ne transmiteţi informaţiile şi documentele care pot dovedi că regimul a fost încheiat. Veţi menţiona totodată, după caz, dacă a fost schimbat biroul de destinaţie/ieşire. Vă rugăm să furnizaţi aceste informaţii în maximum 3 luni de la data primirii acestei scrisori.
Dovezile aduse de dumneavoastră trebuie să respecte dispoziţiile art. 455b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care nu se poate stabili că regimul de tranzit a fost încheiat, veţi fi considerat debitor pentru plata datoriei (drepturi de import/de export şi alte taxe) aferente mărfurilor care au făcut obiectul acestei operaţiuni, în conformitate cu art. 8 din Convenţia TIR, 1975, cu modificările şi completările ulterioare/art. 203 şi 204 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă sunteţi în imposibilitatea de a dovedi că regimul a fost încheiat, vă rugăm să ne furnizaţi toate informaţiile de care dispuneţi, însoţite de documentele corespunzătoare, în particular locul (ţara) unde estimaţi că s-au produs faptele care au dus la naşterea datoriei vamale, conform art. 215 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.
Nume, prenume,
Calitatea,
Semnătura/Ştampila
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 508 din data de 8 iulie 2014