PROCEDURĂ din 23 martie 2016 privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice
CAPITOLUL I: Scop şi domeniu de aplicare
Art. 1
Prezenta procedură are scopul de a stabili criteriile privind elaborarea programelor de investiţii, precum şi criteriile de analiză în vederea aprobării programelor de investiţii şi a investiţiilor realizate de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale cadrului de reglementare în vigoare.
Art. 2
Prevederile prezentei proceduri se aplică în procesul de elaborare şi fundamentare de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice a programelor de investiţii, precum şi la analiza efectuată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea programelor de investiţii şi recunoaşterea investiţiilor realizate în tarifele de distribuţie a energiei electrice.
CAPITOLUL II: Definiţii şi abrevieri
Art. 3
(1)Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:
a)Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
b)Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare metodologie;
d)Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, ediţia în vigoare;
e)regulamentul de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(2)În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificaţii:
a)aprobare - acceptare a programului de investiţii transmis de OD sau a unei investiţii din cadrul acestuia, în vederea recunoaşterii în tarifele de distribuţie a energiei electrice;
b)dotări - echipamente de lucru, utilaje independente, echipamente pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autovehicule etc., care nu reprezintă mijloace fixe aparţinând RED;
c)respingere a unei investiţii - neincluderea în tarifele de distribuţie a valorii unei investiţii dintr-un program de investiţii sau a valorii unei investiţii realizate de un operator economic concesionar al serviciului de distribuţie a energiei electrice;
d)recunoaştere în tarife a unei investiţii - includerea valorii unei investiţii aprobate în valoarea BAR care este utilizată la calculul tarifelor de distribuţie, în conformitate cu prevederile metodologiei;
e)investiţie - lucrare de dezvoltare/retehnologizare/modernizare/întărire a RED/preluare de capacităţi energetice sau achiziţie de dotări din care au rezultat mijloace fixe utilizate pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, care sunt finalizate şi înregistrate în contabilitatea OD, pentru care se înregistrează amortizare;
f)program de investiţii aferent unei perioade de reglementare - program de investiţii elaborat de OD pentru o perioadă de 5 ani în conformitate cu prevederile metodologiei, care include programul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED şi programul specific de modernizare pentru instalaţii;
g)nivel rezonabil - nivel care întruneşte, fără a depăşi, acele caracteristici şi funcţionalităţi tehnice minim necesare pentru îndeplinirea scopului, precum şi o valoare de achiziţie comparabilă cu valoarea de piaţă în anul respectiv.
(3)În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri şi prescurtări:
a)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b)BAR - baza reglementată a activelor;
c)CPT - consum propriu tehnologic;
d)IT - nivel de înaltă tensiune (110 kV);
e)JT - nivel de joasă tensiune (0,4 kV);
f)Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
g)MT - nivel de medie tensiune (6-35 kV);
h)OD - operator economic concesionar al serviciului de distribuţie a energiei electrice;
i)OPEX - costuri de operare şi mentenanţă aferente activităţii de distribuţie a energiei electrice;
j)RED - reţeaua electrică de distribuţie;
k)SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durată medie a întreruperilor în reţea;
l)SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvenţă medie a întreruperilor în reţea.
CAPITOLUL III: Elaborarea programelor de investiţii
Art. 4
(1)OD elaborează în condiţiile legii studiul de perspectivă a RED din zona sa de licenţă pentru o perioadă de 10 ani aferentă a două perioade de reglementare.
(2)Studiul de perspectivă a RED cuprinde cel puţin următoarele:
a)analiza stării tehnice a RED, cu detalierea acesteia pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalaţii, în corelare cu evoluţia indicatorilor de performanţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice şi a cheltuielilor de operare şi mentenanţă în perioada anterioară de reglementare;
b)analiza CPT realizat în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalaţii, prin comparaţie cu ţintele de CPT stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru perioada anterioară de reglementare;
c)identificarea zonelor şi a categoriilor de instalaţii ale RED pentru care este necesară realizarea de investiţii;
d)lucrările de retehnologizare/modernizare a instalaţiilor RED care conduc la asigurarea/îmbunătăţirea indicatorilor de continuitate şi a calităţii tehnice a serviciului de distribuţie, precum şi la reducerea CPT şi a OPEX;
e)lucrările de dezvoltare optimă a RED, în corelare cu perspectiva de evoluţie a producţiei şi a consumului de energie electrică în zona de licenţă;
f)prezentarea modului de prioritizare a investiţiilor;
g)fundamentarea şi estimarea valorică a beneficiilor urmărite (îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, reducerea cheltuielilor de operare şi mentenanţă, reducerea CPT) prin realizarea investiţiilor propuse, la nivelul RED din zona de licenţă a OD;
h)evaluarea cheltuielilor de investiţii şi a surselor de finanţare;
i)programul de asigurare a mentenanţei RED, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(3)Studiul de perspectivă a RED se elaborează/actualizează în anul de referinţă al perioadei de reglementare, pentru următorul interval de perspectivă de 10 ani care acoperă următoarele două perioade de reglementare.
Art. 5
(1)OD elaborează programul specific de modernizare pentru instalaţii şi programul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED în condiţiile legii, pe baza lucrărilor de retehnologizare/modernizare a instalaţiilor RED, respectiv a lucrărilor de dezvoltare optimă a RED rezultate ca fiind necesare în cadrul studiului de perspectivă a RED.
(2)Programele prevăzute la alin. (1) se elaborează pentru un termen de perspectivă de 5 ani corespunzător unei perioade de reglementare.
Art. 6
(1)Programul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se elaborează de către OD prin includerea programelor prevăzute la art. 5 în corelare cu programul de reducere a CPT şi planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice, precum şi cu programul de asigurare a mentenanţei RED, în condiţiile prevăzute în metodologie.
(2)Programul de investiţii pentru o perioadă de reglementare conţine investiţiile cuprinse în programele prevăzute la art. 5 necesare astfel încât reţeaua de distribuţie să fie sigură, fiabilă şi eficientă, în condiţiile legii.
(3)Începând cu anul de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare, OD elaborează şi transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei spre avizare, în format scris şi în format electronic pe suport CD/DVD, la termenul prevăzut în metodologie, programul de investiţii pentru o perioadă de reglementare, însoţit de următoarele documente care stau la baza fundamentării acestuia:
a)studiul de perspectivă privind dezvoltarea RED actualizat;
b)programul specific de modernizare pentru instalaţii;
c)programul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED;
d)programul de reducere a CPT;
e)planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice.
Art. 7
Programele de investiţii aferente anului t şi anului t+1, transmise Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în anul t, conţin investiţiile cuprinse în programul de investiţii prevăzut la art. 6.
Art. 8
(1)În programul de investiţii aferent unei perioade de reglementare, precum şi în programele anuale de investiţii se includ lucrări prudente în sensul art. 58 alin. (3) din metodologie, care conduc la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii:
a)îmbunătăţirea indicatorilor de continuitate şi calitate tehnică a serviciului de distribuţie;
b)îmbunătăţirea eficienţei energetice a RED prin reducerea consumului propriu tehnologic;
c)reducerea costurilor de operare şi mentenanţă;
d)asigurarea capacităţii de racordare la RED a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora.
(2)Pentru fiecare lucrare din programul anual de investiţii se stabilesc beneficiile specifice urmărite (reducerea SAIFI, SAIDI, CPT, OPEX, a timpului de restabilire a alimentării cu energie electrică etc.) şi se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate a fi obţinute, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obţinute, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.
(3)Monitorizarea investiţiilor prevăzută la alin. (2) nu se aplică pentru lucrările de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, lucrările de întărire a RED pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, lucrările din categoria preluărilor de capacităţi energetice de distribuţie de la terţi şi lucrările de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe.
CAPITOLUL IV: Structura programului anual de investiţii
Art. 9
(1)Valoarea investiţiilor care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând RED trebuie să reprezinte cel puţin 90% din valoarea totală a programului anual de investiţii, aprobată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare.
(2)O cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED. În această categorie se include şi valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED suportată de OD în cazul coparticipării la finanţare împreună cu autorităţile administraţiei publice, precum şi valoarea cotei din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor.
(3)O cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea prevăzută la alin. (1) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a RED pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi. În această categorie se include şi valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalaţiei de racordare deţinută de OD, în situaţia aprobării unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea aprobată pentru un loc de consum.
(4)OD nu are dreptul să includă în programul anual de investiţii lucrări de mentenanţă.
(5)Numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an şi incluse în programul de investiţii nu poate să depăşească 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licenţă la sfârşitul anului anterior celui pentru care se întocmeşte programul anual de investiţii.
(6)Valoarea investiţiilor în dotări nu poate să depăşească 10% din valoarea totală a programului anual de investiţii, aprobată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv.
(7)Numărul autovehiculelor inclusiv autoutilitare şi autospeciale achiziţionate în decursul unui an nu poate să depăşească 10% din numărul celor aflate în proprietate la sfârşitul anului anterior celui pentru care se întocmeşte programul anual de investiţii, iar dotarea acestora nu va depăşi un nivel standard rezonabil.
(8)Lucrările de investiţii pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se încadrează numai la categoria B.5 aferentă programelor de investiţii. Numărul grupurilor de măsurare înlocuite în cadrul acestor lucrări nu sunt luate în considerare la aplicarea limitării prevăzute la alin. (5).
Art. 10
(1)Nu se includ în programul de investiţii lucrări care privesc mijloace fixe din categoria dotărilor, inclusiv clădiri, care sunt închiriate terţilor/de la terţi.
(2)Investiţiile în dotări de tipul tehnică de calcul şi echipamente de telecomunicaţii nu vor depăşi un nivel rezonabil de performanţă tehnică şi de preţ, precum şi un volum adecvat numărului de personal implicat în desfăşurarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.
Art. 11
Valoarea planificată a fiecărei investiţii cuprinse în programul anual de investiţii este determinată de cheltuielile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum şi pentru reconstruirea, modernizarea şi retehnologizarea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acesteia (pentru cazul investiţiilor în mijloace fixe aparţinând RED), sau de preţul de achiziţie estimat/prevăzut în contractele de achiziţie (pentru cazul investiţiilor în dotări).
Art. 12
(1)Denumirile investiţiilor cuprinse în programul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora şi să permită identificarea fiecărui mijloc fix obţinut prin realizarea investiţiei.
(2)OD are obligaţia de a preciza pentru fiecare lucrare de investiţii/mijloc fix amplasamentul acesteia/acestuia, respectiv judeţul, localitatea şi zona din cadrul localităţii (strada) pentru care a fost planificată realizarea investiţiei.
(3)Nu se includ în programul anual de investiţii lucrări cu denumiri generice (cu specificarea doar a judeţului sau a localităţii) şi lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.
(4)Prin derogare de la prevederile alin. (3), lucrările din categoriile prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3), precum şi cele din categoria preluărilor de capacităţi energetice de distribuţie de la terţi se pot include în programul anual de investiţii transmis Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de OD la data de 15 ianuarie a fiecărui an cu denumiri generice şi cu precizarea valorii acestora. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară şi oportună, şi completează cu lucrări programele anuale de investiţii transmise Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de OD la data de 1 octombrie a fiecărui an.
Art. 13
(1)Investiţiile care se derulează pe o perioadă mai mare de un an şi au fost demarate în anii anteriori în care au avut puneri în funcţiune parţiale se evidenţiază distinct în programul de investiţii aferent anului în curs, prin adăugarea unei menţiuni în acest sens în coloana de observaţii.
(2)Durata de realizare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare de 3 ani.
(3)Prin derogare de la prevederile alin. (2) pot fi incluse în programul de investiţii lucrări având un grad mare de complexitate a căror durată de realizare depăşeşte 3 ani, numai cu informarea prealabilă a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi transmiterea informaţiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.
CAPITOLUL V: Fundamentarea programelor anuale de investiţii
Art. 14
(1)Programul de investiţii pentru anul t transmis Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei la data de 15 ianuarie a anului t trebuie să fie însoţit de:
a)documentele justificative privind prudenţa investiţiilor în format electronic pe suport CD/DVD, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din programul anual de investiţii;
b)documentele complete de promovare a fiecărei investiţii întocmite până la acea dată, cum ar fi: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuţie/de achiziţie; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din programul anual de investiţii;
c)memoriul de prezentare a lucrărilor incluse în program pe baza necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acestora, precum şi a beneficiilor specifice estimate valoric a fi obţinute de către OD în urma realizării acestora (parametrii de calitate a serviciului de distribuţie care se îmbunătăţesc şi/sau cu cât se reduce CPT şi/sau care este valoarea cu care se diminuează OPEX etc.), în format electronic pe suport CD/DVD.
(2)Memoriul prevăzut la alin. (1) lit. c) trebuie să conţină pentru fiecare din investiţiile aferente nivelurilor de tensiune IT şi MT, precum şi pentru fiecare investiţie din categoria investiţiilor în dotări aferente tuturor nivelurilor de tensiune:
a)justificarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acesteia, precum şi reflectarea condiţiilor pieţei, în sensul prevederilor art. 58 alin. (3) din metodologie;
b)descrierea tehnică a investiţiei cu specificarea mijloacelor fixe care se obţin din realizarea acesteia: detalii tehnice, cantităţi (număr bucăţi, lungimi de linii etc.), principalele tipuri de active ce urmează a fi achiziţionate, valoarea prognozată de inventar şi valoarea medie obţinută în anul anterior pentru acelaşi tip de mijloc fix;
c)beneficiile specifice urmărite, estimate valoric a fi obţinute (îmbunătăţirea calităţii tehnice a serviciului de distribuţie şi a indicatorilor de continuitate şi/sau reducerea CPT şi/sau diminuarea OPEX şi/sau asigurarea capacităţii de racordare la RED a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora etc.).
(3)Memoriul prevăzut la alin. (1) lit. c) trebuie să conţină, centralizat pe categorii de investiţii, pentru investiţiile aferente nivelului de tensiune JT:
a)justificarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acestora, precum şi reflectarea condiţiilor pieţei, în sensul prevederilor art. 58 alin. (3) din metodologie;
b)specificarea detaliilor tehnice, a cantităţilor (număr de bucăţi, lungimi etc.), a limitelor între care variază valoarea prognozată de inventar şi a valorii medii obţinute în anul anterior pentru principalele tipuri de active avute în vedere;
c)beneficiile specifice urmărite, estimate valoric a fi obţinute (îmbunătăţirea calităţii tehnice a serviciului de distribuţie şi a indicatorilor de continuitate şi/sau reducerea CPT şi/sau diminuarea OPEX pentru acest nivel de tensiune şi/sau asigurarea capacităţii de racordare la RED a tuturor utilizatorilor, conform solicitărilor acestora).
Art. 15
Pentru investiţiile prevăzute la art. 13 OD transmit în format electronic pe suport CD/DVD, odată cu programul anual de investiţii, o situaţie din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate în anul/anii anterior(i) şi înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora şi mijloacele fixe planificate a fi puse în funcţiune în anul în curs.
Art. 16
În programul anual de investiţii transmis Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de OD la data de 15 ianuarie a fiecărui an, pentru minimum 90% din lucrările în RED trebuie să fie întocmite şi aprobate cel puţin temele de proiectare şi studiile de fezabilitate.
CAPITOLUL VI: Modificarea programelor anuale de investiţii
Art. 17
(1)Până la data de 1 octombrie a fiecărui an OD poate modifica componenţa programului de investiţii pentru anul în curs, cu respectarea structurii stabilite la cap. IV şi a valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, în limita a plus sau minus 10% din numărul de lucrări de investiţii cuprinse în programul transmis la data de 15 ianuarie a aceluiaşi an şi aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau revizuit conform cerinţelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu fundamentarea noilor investiţii incluse în program conform prevederilor din cap. V şi cu justificarea includerii, respectiv a eliminării fiecărei lucrări în/din program.
(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), în funcţie de numărul şi valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiţii prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3) se acceptă depăşirea limitei prevăzute la alin. (1) şi neîncadrarea între limitele prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3), numai cu informarea prealabilă a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prezentarea documentelor justificative şi specificarea lucrărilor incluse în programul de investiţii pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări.
(3)În cazul în care valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiţii prevăzute la art. 9 alin. (2) şi (3) este mai mică decât valoarea prevăzută în programul de investiţii transmis la 15 ianuarie, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau, după caz, revizuit, OD poate include în programul de investiţii alte lucrări în RED pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări, până la limita valorii prevăzute pentru acestea în programul de investiţii.
Art. 18
(1)Lucrările de investiţii din programul anual modificat conform art. 17 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a)pentru investiţiile în mijloace fixe aparţinând RED trebuie să fie încheiate contractele de execuţie;
b)pentru investiţiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziţie.
(2)Odată cu solicitarea de modificare a programului anual de investiţii pentru anul în curs, OD transmite în format electronic pe suport CD/DVD, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din programul anual de investiţii:
a)documentele prevăzute la art. 14 alin. (1), pentru noile lucrări de investiţii incluse în programul anual modificat;
b)completarea documentaţiei de promovare a fiecărei investiţii, respectiv: referatul de necesitate/nota de fundamentare, studiul de fezabilitate, tema de proiectare, comanda de proiectare, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuţie/de achiziţie, pentru toate lucrările din program.
CAPITOLUL VII: Criterii pentru avizarea şi aprobarea programelor de investiţii
Art. 19
În cazul constatării necorelării programului de investiţii pentru o perioadă de reglementare cu studiul de perspectivă privind dezvoltarea RED, precum şi cu programul de reducere a CPT şi planul privind îmbunătăţirea indicatorilor de calitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice, conform prevederilor art. 6-8, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu avizează programul sau anumite investiţii din cadrul acestuia.
Art. 20
În cazul constatării nerespectării prevederilor referitoare la elaborarea, structura, fundamentarea şi modificarea programului anual de investiţii prevăzute în prezenta procedură, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei respinge programul anual de investiţii sau anumite investiţii din cadrul acestuia.
Art. 21
În cazul constatării nerespectării prevederilor art. 43, 45, 46, 50, 52, art. 57 alin. (1), (2), (4), (6) şi (7), art. 58, art. 59, art. 611 alin. (2) din metodologie, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei respinge programul anual de investiţii sau anumite investiţii din cadrul acestuia.
Art. 22
În cazul neaprobării programului anual de investiţii sau a unor investiţii din cadrul acestuia, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei aplică criteriile de analiză şi recunoaştere în tarife a investiţiilor prevăzute de prezenta procedură în scopul stabilirii valorii investiţiilor recunoscute pentru anul respectiv şi efectuează corecţiile prevăzute de metodologie corespunzător valorii investiţiilor recunoscute.
Art. 23
OD are obligaţia de a realiza toate investiţiile prevăzute în programul anual de investiţii transmis la 15 ianuarie şi aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi, după caz, modificat în conformitate cu prevederile art. 17.
CAPITOLUL VIII: Recunoaşterea în tarife a investiţiilor realizate
Art. 24
(1)În vederea recunoaşterii în tarife a investiţiilor realizate, OD transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei:
a)toate documentele de promovare indicate la art. 14 alin. (1);
b)toate documentele de finalizare a fiecărei investiţii, cum ar fi: bonuri de consum, situaţii de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării, procesul-verbal de punere în funcţiune, fişa contabilă a mijlocului fix, lista mijloacelor fixe la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din programul anual de investiţii aprobat.
(2)Documentele de finalizare a fiecărei investiţii prevăzute la alin. (1) se transmit la data de 1 octombrie pentru investiţiile realizate în primele 8 luni ale anului, odată cu machetele de monitorizare care conţin datele finale aferente lunii august, şi la data depunerii situaţiilor financiare anuale, pentru investiţiile realizate în ultimele 4 luni ale anului, odată cu machetele finale aferente lunii decembrie.
(3)Valoarea fiecărui mijloc fix înscrisă în procesul-verbal de punere în funcţiune/fişa contabilă corespunde valorilor înscrise în bonurile de consum, situaţiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrării sau în alte documente justificative prezentate pentru mijlocul fix respectiv conform alin. (1).
(4)Odată cu transmiterea machetelor de monitorizare a investiţiilor aferente lunii decembrie, OD are obligaţia să transmită în format electronic un raport detaliat care să cuprindă, pentru fiecare mijloc fix ieşit din gestiune, sursele de finanţare şi anul punerii în funcţiune, motivul şi modalitatea de ieşire, costurile şi veniturile asociate.
(5)Odată cu transmiterea machetelor de monitorizare a investiţiilor aferente lunii decembrie, OD are obligaţia să transmită în format electronic un raport detaliat privind investiţiile în contoare, transformatoare şi dotări, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.
Art. 25
(1)În situaţia în care OD nu transmite documentele prevăzute la art. 24, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei respinge investiţiile pentru care lipsesc aceste documente.
(2)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu recunoaşte investiţiile care, în urma analizei documentelor transmise de OD, se dovedesc a nu fi prudente în sensul art. 58 alin. (3) din metodologie.
(3)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu recunoaşte valoarea totală înscrisă în documentele de finalizare ale unui mijloc fix, în cazul în care aceasta include costuri nejustificate.
Art. 26
Lucrările de investiţii realizate, care nu se regăsesc în programul de investiţii modificat până la data de 1 octombrie în condiţiile prezentei proceduri şi nu se încadrează în prevederile art. 65 din metodologie, nu se recunosc de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei la calculul tarifelor de distribuţie a energiei electrice.
Art. 27
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu recunoaşte investiţiile realizate cu încălcarea prevederilor art. 55, art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (5), art. 61, art. 611, art. 64 alin. (1), art. 65 din metodologie.
Art. 28
(1)În situaţia în care valoarea realizată a unei investiţii depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea acesteia prevăzută în programul de investiţii aferent anului t aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau, după caz, revizuit, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei recunoaşte în BAR maximum 110% din valoarea respectivă, pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor furnizate de OD.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), valoarea amortizării investiţiei recunoscute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi utilizate la calculul corecţiilor prevăzute de metodologie se stabileşte pe baza valorii recunoscute a investiţiei.
Art. 29
(1)OD transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii, determinate prin monitorizarea acestora, prin comparaţie cu valorile estimate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2).
(2)Analiza stabilită la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr. 1, timp de doi ani de la finalizarea acestora.
(3)Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii realizate într-un an, prevăzut în anexa nr. 1, se transmite de OD odată cu raportarea realizărilor pentru al doilea an următor, în format electronic.
(4)În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obţinute în urma realizării unei investiţii este sub 80% din valoarea estimată ex ante a acestora, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu recunoaşte investiţia respectivă.
Art. 30
(1)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate modifica valoarea investiţiilor anterior recunoscute şi acceptate în calculul tarifelor de distribuţie, dacă în urma analizelor şi/sau a acţiunilor de control se constată neconformităţi cu prevederile metodologiei şi ale prezentei proceduri.
(2)Analiza investiţiilor efectuată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei conform metodologiei şi prezentei proceduri se realizează prin sondaj.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 31
Programele anuale de investiţii, precum şi modificările/propunerile de modificare a acestora transmise de OD în afara termenelor precizate în prezenta procedură nu se iau în considerare.
Art. 32
(1)La solicitarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, programul anual de investiţii revizuit se transmite de OD, o singură dată, în conformitate cu observaţiile, cerinţele şi termenele comunicate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; completările ulterioare nu se iau în considerare.
(2)În situaţia în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei solicită documente sau informaţii justificative suplimentare aferente programelor de investiţii, acestea sunt transmise de OD, conform solicitării şi în termenul precizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, o singură dată; completările ulterioare se iau în considerare numai în cazuri temeinic justificate, independente de voinţa OD.
(3)Solicitarea OD ulterioară datei de 1 octombrie de modificare/completare a programului anual de investiţii aferent anului t pentru includerea unor lucrări de investiţii deja executate nu se ia în considerare.
(4)În absenţa unor solicitări suplimentare din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind transmiterea programelor de investiţii, în cazul în care programul de investiţii aferent anului t aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau, după caz, revizuit suportă modificări, acesta este transmis la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei o singură dată, cel mai târziu la data de 1 octombrie a anului t.
Art. 33
(1)Venitul încasat de OD de la utilizatori din componenta Tj a tarifului de racordare la RED, rămas după acoperirea cheltuielilor de realizare a lucrărilor de întărire specifice, se utilizează pentru finanţarea lucrărilor de întărire generale, necesare pentru evaluarea puterii aprobate utilizatorilor şi cuprinse în programul de investiţii.
(2)OD acoperă din fonduri proprii diferenţa de costuri pentru realizarea lucrărilor de întărire necesare în RED.
Art. 34
În cadrul programului de investiţii aferent anului t+1 transmis la data de 15 ianuarie a anului t, specificarea mijloacelor fixe ce urmează a fi obţinute din realizarea investiţiilor are în vedere lucrările de investiţii pentru care această detaliere este posibilă la data respectivă.
Art. 35
(1)Prevederile prezentei proceduri se aplică programelor de investiţii aferente anilor 2017 şi 2018 din cadrul celei de-a treia perioade de reglementare.
(2)Pentru programele de investiţii aferente anului 2016 prezenta procedură are caracter de recomandare.
-****-
ANEXA nr. 1: RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIŢII
Operator de distribuţie concesionar ......................
Data (zi, lună, an) ...............

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiţie/lucrare/mijloc fix

PLANIFICAT

Categorie lucrări

Lucrare inclusă/exclusă din programul de investiţii

Amplasamentul obiectivului de investiţie/mijlocului fix

Descrierea tehnică a investiţiei

Obiectivul urmărit prin realizarea obiectivului de investiţii

Principalele tipuri de active achiziţionate

Caracteristicele tehnice ale activelor achiziţionate

Cantităţi

(nr., lungimi, etc.)

UM

UM

Valoarea prognozată de achiziţie a tipului de activ

(lei)

Valoarea medie de achiziţie a tipului de activ în anul n-1

(lei)

Valoarea PIF/de inventar/de intrare prognozată

(lei)

Reducere SAIFI

judeţ

localitate/sector

zona

strada

 

1

2

3

4

   

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Denumire obiectiv de investiţii

            

0

   
          

Activ

       
          

.......

       
          

.......

       
          

.......

       
          

Activ

       

2

                 

3

                 

4

                 

5

                 

6

                 
 

Nr. Grupuri de măsurare existente la locurile de consum la 31 decembrie an precedent

      
 

Nr. mijloace auto aflate în folosinţă la 31 decembrie an precedent: din care

autoturisme destinate deplasării personalului TESA

autoturisme destinate deplasării în teren a personalului direct productiv

autoutilitare

autospeciale

      
Notă
celulele gri nu se completează
*se transmit completate odată cu programul de investiţii realizat al anului imediat următor după monitorizarea timp de doi ani de la finalizarea lucrărilor (ex. pentru programul de investiţii aferent anului t monitorizarea se va transmite odată cu programul de investiţii realizat al anului t+2)
RE - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând lucrări de electrificare a localităţilor/extindere a reţelelor electrice
RÎ - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând lucrări de întărire a reţelelor de distribuţie
RM - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând lucrări de mentenanţă
RC - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând înlocuiri contoare
RSM - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând lucrări aferente Smart metering
RPC - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând preluări de capacităţi
RA - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând alte lucrări de investiţii în reţea
D - investiţii în echipamente de lucru (D)
IN - lucrări incluse în programul de investiţii transmis la 01 octombrie
EX - lucrări excluse din programul de investiţii transmis la 01 octombrie
      

REALIZAT*

Reducere SAIDI

(minute/an)

Reducere fluctuaţii de tensiune

Reducerea pierderilor din reţeaua de distribuţie CPT

(%)

Reducerea costurilor cu mentenanţa

(lei)

Reducerea costurilor cu operarea

(lei)

Reducerea costurilor cu restabilirea alimentării cu energie electrică

(lei)

Valoarea de achiziţie a tipului de activ

(lei)

Valoarea contractului de execuţie

(lei)

Valoarea materialelor aferente lucrării

(lei)

Valoarea costurilor cu munca vie (manopera) aferente lucrării

(lei)

Valoarea taxelor aferente lucrării

(lei)

Valoarea altor costuri asociate realizării obiectivului de investiţii

(lei)

Valoare PIF

(lei)

Reduceri SAIFI

Reducere SAIDI

(minute/an)

Reducere fluctuaţii de tensiune

Reducere pierderilor din reţeaua de distribuţie CPT

(%)

Reducerea costurilor cu mentenanţa

(lei)

Reducerea costurilor cu operarea

(lei)

Reducerea costurilor cu restabilirea alimentării cu energie electrică

(lei)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

      

0

     

0

       
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Nr. Crt.

 

Descriere câmp

Detalii conţinut

Detalii conţinut

1

Date generale

Denumirea obiectivului de investiţie/lucrare/mijloc fix

se completează denumirea obiectivului de investiţii

se completează pe rând centralizator

2

Categorie lucrări

se completează categoria lucrării:

- lucrări în reţeaua de distribuţie a energiei electrice:

RE - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând lucrări de electrificare a localităţilor/extindere a reţelelor electrice

RÎ - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând lucrări de întărire a reţelelor de distribuţie

RM - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând lucrări de mentenanţă

RC - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând înlocuiri contoare

RSM - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând lucrări aferente Smart metering

RPC - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând preluări de capacităţi

RA - lucrări în reţeaua de distribuţie reprezentând alte lucrări de investiţii în reţea

- investiţii în echipamente de lucru (D)

se completează pe rând centralizator

3

Lucrare inclusă/exclusă din programul de investiţii

Se completează în programul de la 01 octombrie. Se vor detalia inclusiv lucrările de investiţii transmise la 15 ianuarie care au fost excluse din programul de investiţii transmis la 01 octombrie. Pentru lucrările incluse la 01 octombrie se va completa "IN", pentru lucrările excluse din programul transmis la 01 octombrie se va completa "EX"

se completează pe rând centralizator

4

Amplasamentul obiectivului de investiţie/mijlocului fix (judeţ, localitate/sector, zona, strada)

se completează judeţul/localitatea/sectorul/zona/cartierul/străzile afectate de executarea lucrării

se completează pe rând centralizator

5

Descrierea tehnică a investiţiei

se completează caracteristicele tehnice ale obiectului/proiectului de investiţii

se completează pe rând centralizator

6

Obiectivul urmărit prin realizarea obiectivului de investiţii

Principalul obiectiv atins prin realizarea investiţiei

se completează pe rând centralizator

7

Principalele tipuri de active achiziţionate

se detaliază tipurile de active achiziţionate

se inserează câte rânduri sunt necesare pentru a se detalia activele componente ale lucrării de investiţii

8

Caracteristicele tehnice ale activele achiziţionate

se completează caracteristicele tehnice ale activele achiziţionate

se completează pentru fiecare tip de activ enumerat

9

Cantităţi (nr., lungimi, etc.)

se completează cantităţile aferente activelor achiziţionate

se completează pentru fiecare tip de activ enumerat

10

UM

se completează UM aferente cantităţilor activelor achiziţionate

se completează pentru fiecare tip de activ enumerat

11 şi 21

Valoarea prognozată de achiziţie a tipului de activ

Valoarea de achiziţie a tipului de activ

se completează cu valoarea prognozată pentru achiziţie a fiecărui tip de activ, respectiv valoarea efectivă de achiziţie a activului

se completează pentru fiecare tip de activ enumerat

12

Valoarea medie de achiziţie a tipului de activ în anul n-1

se completează cu valoarea medie de achiziţie a respectivului tip de activ în anul precedent

se completează pentru fiecare tip de activ enumerat

13 şi 27

Valoarea PIF/de inventar/de intrare prognozată/realizată (lei)

se completează valoarea PIF estimată, respectiv valoarea realizată a acestuia

se completează pe rând centralizator

14 şi 28

Obiective

Reducerea SAIFI prognozată/realizată

se calculează pe tip de echipament şi se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv

se completează pe rând centralizator

15 şi 29

Reducerea SAIDI prognozată/realizată (minute/an)

se calculează pe tip de echipament şi se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv

se completează pe rând centralizator

16 şi 30

Reducere fluctuaţii de tensiune prognozată/realizată

se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv

se completează pe rând centralizator

17 şi 31

Reducerea pierderilor din reţeaua de distribuţie CPT prognozate/realizate (%)

se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv

se completează pe rând centralizator

18 şi 32

Reducerea costurilor cu mentenanţa prognozate/realizate (lei)

se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv

se completează pe rând centralizator

19 şi 33

Reducerea costurilor cu operarea prognozate/realizate (lei)

se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv

se completează pe rând centralizator

20 şi 34

Reducerea costurilor cu restabilirea alimentării cu energie electrică prognozate/realizate (lei)

se va preciza cu cât se estimează să se reducă indicatorul, respectiv cu cât s-a redus efectiv

se completează pe rând centralizator

22

 

Valoarea contractului de execuţie (lei)

se completează valoarea realizată a contractului de execuţie

se completează pe rând centralizator

23

Valoarea materialelor aferente lucrării (lei)

se completează cu valoarea efectivă a materialelor aferente lucrării, dacă acestea nu intră în valoarea contractului de execuţie

se completează dacă este cazul, pe rând centralizator

24

Valoarea costurilor cu munca vie (manopera) aferente lucrării (lei)

se completează cu valoarea efectivă a manoperei aferente personalului operatorului de distribuţie implicat în urmărirea lucrării, alta decât cea din contractul de execuţie

se completează dacă este cazul, pe rând centralizator

25

Valoarea taxelor aferente lucrării (lei)

se completează cu valoarea efectivă a taxelor (autorizaţii, CS, etc.) aferente lucrării, dacă acestea nu intră în valoarea contractului de execuţie

se completează dacă este cazul, pe rând centralizator

26

Valoarea altor costuri asociate realizării obiectivului de investiţii (lei)

se completează valoarea realizată a costurilor asociate aferente lucrării

se completează pe rând centralizator

Notă
rândurile 21-34 se transmit completate odată cu programul de investiţii realizat al anului imediat următor după monitorizarea timp de doi ani de la finalizarea lucrărilor (ex. pentru programul de investiţii aferent anului t monitorizarea se va transmite odată cu programul de investiţii realizat al anului t+2)
ANEXA nr. 2: RAPORT MIJLOACE FIXE ÎNLOCUITE
 

DATE MF NOU MONTAT/DAT ÎN FOLOSINŢĂ

Nr. crt.

Nr. crt.

(cod lucrare din programul de investiţii)

Denumirea obiectivului de investiţie/ lucrare/mijloc fix

Amplasamentul obiectivului de investiţie/mijlocului fix

Serie mijloc fix

Nr. de inventar

Nr. PV de PIF/recepţie/NIR

Data PIF/recepţie

Valoare PIF fără contribuţii financiare

Durata normală de funcţionare stabilită

Judeţ

Localitatea

Loc de consum/ amplasament/ instalaţie/adresa

Zi

Luna

An

              
              
              

DATE MF/OI ÎNLOCUIT

Denumire mijloc fix înlocuit/ obiect de inventar

MF/OI

Cod lucrare

Serie

Nr. de inventar

Nr. PV de PIF/ recepţie/NIR

Data PIF/recepţie

Valoare de inventar fără contribuţii financiare

Durata normală de funcţionare

Valoare reziduală

(rămasă neamortizată)

Nr. PV de ieşire/ casare

Data ieşire din gestiune

Valoare rezultată din valorificări

Zi

Luna

An

Zi

Luna

An

                 
                 
                 
                 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 232 din data de 29 martie 2016