Având în vedere prevederile art. 16 (2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 18 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Navală Română va elabora în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin modificările necesare în Normele metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.070/2006, cu modificările ulterioare, şi le va supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Art. 3
Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 631 din data de 3 septembrie 2012