ORDIN nr. 1964 din 4 septembrie 2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
Văzând Referatul de aprobare nr. 161.586 din 4 septembrie 2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,
în temeiul art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă criteriile obiective şi transparente pe baza cărora sunt aprobate şi desemnate entităţile mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă condiţiile nediscriminatorii pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniei Botănoiu,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Criteriile obiective şi transparente pe baza cărora sunt aprobate şi desemnate entităţile mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
1.Criterii generale

Nr. crt.

Criteriul

Documente solicitate

0

1

2

1.

Este persoană juridică de drept privat constituită potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

a) copia certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) copia actului constitutiv şi/sau documentele statutare, certificate pentru conformitate cu originalul

2.

Are o vechime de peste 3 ani de la înfiinţarea firmei în domeniul agricol.

copia certificatului de înregistrare şi a certificatului constatator eliberate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificate pentru conformitate cu originalul

3.

Este independentă faţă de toate părţile implicate: fermieri, comercianţi agricoli, depozitari, procesatori, bănci sau entităţi de garantare, este imparţială şi integră; entitatea mandatată şi personalul său nu trebuie să fie supuşi niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influenţeze deciziile.

declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor

4.

Deţine expertiză în domeniul agricol, echipament şi infrastructura necesară pentru a îndeplini atribuţiile.

a) scurtă prezentare a societăţii candidate, a infrastructurii acesteia şi a experienţei în domeniul agricol, precum şi obiectivele stabilite pentru activităţile pentru care va fi aprobată;

b) contracte executate şi portofoliu de client.

5.

Deţine laborator acreditat RENAR sau contract de colaborare cu un laborator acreditat RENAR în domeniu.

autorizare RENAR laborator propriu sau contracte de colaborare cu un laborator acreditat RENAR şi documente în acest sens1.

1În situaţia retragerii/suspendării de către RENAR a autorizării, entitatea mandatată are obligaţia de a înştiinţa Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit în termen de 3 zile lucrătoare.

6.

Dispune de un număr suficient de personal tehnic şi economic, minimum 5 persoane, angajate cu contract de muncă sau colaboratori, care să aibă calificarea şi competenţele corespunzătoare pentru efectuarea verificării şi certificării îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015, pentru licenţele de depozit, şi monitorizării la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.

copie a organigramei, însoţită de dosarul personalului tehnic şi economic (contracte de muncă, copii ale diplomelor care atestă specializarea, CV), după caz, certificate pentru conformitate cu originalul

7.

Nominalizează o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor din domeniu şi de legătura cu Comisia pentru acordarea licenţelor de depozit.

a) hotărâre/decizie privind nominalizarea persoanei responsabile;

b) angajamentul scris al persoanei responsabile, din care să rezulte că respectă legislaţia comunitară şi naţională din domeniu;

c) cazier judiciar al persoanei fizice.

8.

Dispune de proceduri interne de lucru.

a) procedura standard de verificare şi certificare a îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit, precum şi pentru monitorizarea permanentă la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite, pe care entitatea mandatată se angajează să o pună în aplicare;

b) modelul raportului de audit ce se va întocmi în urma verificării condiţiilor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015.

9.

Răspunde la orice solicitare/sesizare/comunicare de date, situaţii primite din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, respectiv, a Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, în termen legal.

declaraţie pe propria răspundere

2.Criterii financiare2
2Dovezile îndeplinirii cumulative a criteriilor financiare se prezintă anual de entităţile mandatate până la data de 15 mai a fiecărui an. Nedepunerea acestora până la data-limită atrage propunerea din partea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit de retragere a aprobării şi desemnării ca entitate mandatată.

Nr. crt.

Criteriul

Documente solicitate

0

1

2

1.

Dovedeşte prin documente că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare.

cazierul fiscal eliberat în condiţiile legii din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disc plina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare

2.

Prezintă dovezi privind stabilitatea financiară a societăţii, respectiv un capital social de minimum 20.000 lei sau echivalentul în euro.

a) copia actului constitutiv şi/sau documentele statutare, certificate pentru conformitate cu originalul;

b) certificatul de atestare fiscală valabil, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

c) contracte executate anterior, portofoliu client.

3.

Nu înregistrează datorii scadente la bugetul general consolidat în luna anterioară depunerii documentului la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

certificatul de atestare fiscală, în original, eliberat de organul fiscal al unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are sediul social

4.

Nu este în insolvenţă sau în procedură de lichidare judiciară.

a) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor;

b) certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

5.

Are o situaţie financiară stabilă.

a) copia bilanţului contabil pentru anul fiscal precedent, înregistrat la organul fiscal competent, certificată pentru conformitate cu originalul;

b) balanţa contabilă din luna anterioară depunerii documentului la ministerul de resort, semnata de reprezentanţii persoanei juridice şi verificată de un contabil.

6.

Respectă criteriile financiare şi după desemnarea ca entitate mandatată.

angajamentul scris al persoanei responsabile a societăţii solicitante că va respecta criteriile financiare şi după desemnarea ca entitate mandatată şi că va comunica Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale orice modificare a situaţiei financiare a entităţii mandatate

ANEXA nr. 2: Condiţiile nediscriminatorii pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea
CAPITOLUL 1: Prevederi generale
Prezentele condiţii stabilesc măsurile de punere în aplicare a prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi în baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
CAPITOLUL 2: Scopul
Prezentele condiţii stabilesc modul de realizare a activităţilor în ceea ce priveşte aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.
CAPITOLUL 3: Condiţiile privind aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate
(1)Desemnarea entităţilor mandatate se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţii nediscriminatorii şi numai în urma verificării îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, la solicitarea societăţilor.
(2)În vederea aprobării şi desemnării ca entităţi mandatate, societăţile trebuie să depună prin delegat sau prin poştă la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o cerere, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 1.
(3)Cererea prevăzută la alin. (2) trebuie însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
(4)Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite cererea înregistrată şi documentele ce o însoţesc la structura tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul depozitării seminţelor de consum din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care o înaintează secretariatului Comisiei "pentru acordarea licenţelor de depozit, denumită în continuare Comisia.
(5)Verificarea şi certificarea îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin se realizează de către Comisie şi se finalizează prin încheierea unui raport, care conţine, la secţiunea concluzii, şi propunerea motivată de aprobare sau respingere a aprobării, după caz, şi se înaintează conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(6)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile prevăzute la alin. (1), verifică, aprobă şi desemnează entitatea mandatată sau, după caz, respinge cererea de aprobare, în termen de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.
(7)În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă sau prezintă situaţii de fapt nereale, Comisia transmite societăţii solicitante, prin intermediului direcţiei tehnice, o notificare prin care poate solicita acesteia completarea documentaţiei sau remedierea deficienţelor constatate, după caz, în termen de 10 zile, termenul prevăzut de alin. (6) prelungindu-se în mod corespunzător.
(8)În cazul necompletării documentaţiei sau al neremedierii deficienţelor constatate conform alin. (7), Comisia încheie un raport cu propunerea de respingere a cererii, care se înaintează spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(9)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza raportului prevăzut la alin. (5), emite un certificat privind aprobarea şi desemnarea ca entitate mandatată, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2.
(10)Dacă cererea de aprobare ca entitate mandatată a fost respinsă, societatea solicitantă poate depune la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o contestaţie motivată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de Ea data comunicării de către direcţia tehnică a rezultatului.
(11)Contestaţia se soluţionează de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită conform art. 6 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015.
(12)Direcţia tehnică comunică decizia finala a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor petentului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(13)Decizia finală poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(14)În cazul în care unei societăţi solicitante i-a fost respinsă definitiv cererea, aceasta se poate adresa cu o nouă cerere după ce a luat măsurile de remediere a deficienţelor constatate şi face dovada îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.
(15)Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.
(16)Lista entităţilor mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit, precum şi pentru monitorizarea permanentă la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit, se publică şi se actualizează pe site-ul ministerului şi pe site-urile structurilor teritoriale, pentru a se asigura informarea publică a celor interesaţi.
(17)În situaţia sesizării Comisiei de către orice persoană interesată, de către personalul cu atribuţii în inspecţii tehnice în domeniul depozitării seminţelor de consum sau la constatarea Comisiei, cu privire la neîndeplinirea unor criterii în baza cărora entitatea a fost desemnată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la propunerea Comisiei, retrage aprobarea şi desemnarea acestora şi sesizează organele în drept cu privire la cele constatate, după caz.
(18)În situaţia prevăzută la alin. (17), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite un certificat privind retragerea aprobării şi desemnării entităţii mandatate, la propunerea Comisiei, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.
(19)În cazul în care, în urma efectuării de controale, personalul cu atribuţii în inspecţii tehnice în domeniul depozitării seminţelor de consum constată încălcarea prevederilor Legii nr. 101/2014 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 169/2015, în activitatea entităţilor mandatate, acesta propune conducerii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale retragerea aprobării şi a desemnării entităţii mandatate.
(20)În situaţia prevăzută la alin. (19), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite un certificat privind retragerea aprobării şi desemnării entităţii mandatate, la propunerea structurii cu atribuţii în inspecţii tehnice în domeniul depozitării seminţelor de consum, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3.
CAPITOLUL 4: Dispoziţii finale
(1)Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele condiţii.
(2)În vederea respectării cerinţelor de transparenţă, prezentele condiţii se publică pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
ANEXA nr. 21: Formular cerere aprobare şi desemnare entitate mandatată
(- ANEXA nr. 1 la condiţii)
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
CERERE pentru aprobarea şi desemnarea ca entitate mandatată pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite
Persoana juridică ................, cu sediul în localitatea ............, str. ........... nr. ......, judeţul/sectorul ........., codul unic de înregistrare .........., reprezentată de .........., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I./paşaportului/alt act de identitate valabil seria ....... nr. ........, emis/emisă de ............ la data de .........., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu următoarele date de comunicare: e-mail ........, fax ........, tel. ........, solicit desemnarea ca entitate mandatată pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.
Declar pe propria răspundere că entitatea mandatată desemnată va fi liberă de orice presiune comercială sau financiară în activitatea de verificare şi certificare a îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depoziteJe licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite.
Anexez următoarele documente:

Data

...................

Societatea

........................

ANEXA nr. 22: Formular certificat aprobare şi desemnare
(- ANEXA nr. 2 la condiţii)
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
CERTIFICAT Nr. .......... privind aprobarea şi desemnarea ca entitate mandatată
Persoana juridică ................, CUI ..........., număr de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..........., cu sediul în localitatea ............, judeţul ............, str. ........... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, tel. ......, fax ......, persoană responsabilă .............., este aprobată şi desemnată ca
ENTITATE MANDATATĂ
pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit
şi pe seama cărora s-au acordat credite, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.964/2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consun şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

Data aprobării

...................

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

........................

ANEXA nr. 23: Formular certificat retragerea aprobării şi desemnării
(- ANEXA nr. 3 la condiţii)
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
CERTIFICAT Nr. .......... privind retragerea aprobării şi desemnării entităţii mandatate
Persoanei juridice ................, CUI ..........., număr de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..........., cu sediul în localitatea ............, judeţul ............, str. ........... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, tel. ......, fax ......, persoană responsabilă .............., i se retrage aprobarea şi desemnarea ca
ENTITATE MANDATATĂ
pentru verificarea şi certificarea îndeplinirii condiţiilor/obligaţiilor financiare şi tehnice pentru acordarea licenţei de depozit şi pentru monitorizarea la depozitele licenţiate a stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit şi pe seama cărora s-au acordat credite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.964/2015 privind aprobarea criteriilor şi a condiţiilor pentru aprobarea şi desemnarea entităţilor mandatate potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea.

Data retragerii

...................

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

........................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 686 din data de 10 septembrie 2015