HOTĂRÂRE nr. 616 din 23 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 3 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 2
(1) În aplicarea art. 2 alin. (5), tezele a doua şi a treia din Regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) serviciile urbane şi suburbane de transport feroviar de călători reprezintă serviciile de transport feroviar de călători, care funcţionează pentru a satisface necesităţile de transport ale unui centru urban sau ale unei conurbaţii şi ale zonelor de proximitate/limitrofe, asigurate prin intermediul trenurilor de transport de călători de rang «tren regio»;
b) serviciile regionale de transport feroviar de călători reprezintă serviciile de transport feroviar de călători asigurate cu trenuri de transport de călători de rang «tren regio», «tren interregio», care circulă pe raza unei regionale de cale ferată şi sunt destinate să răspundă nevoilor de transport feroviar de călători în regiunea ce corespunde respectivei regionale de cale ferată."
2.La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin servicii naţionale de transport feroviar de călători se înţelege serviciile de transport feroviar de călători pe distanţe lungi, reprezentând serviciile de transport feroviar de călători asigurate cu trenuri de transport de călători de rang «tren regio», «tren interregio» sau «tren intercity», care circulă pe raza a două sau mai multor regionale de cale ferată."
3.La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 «Biciclete» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) «Inadmisibilitatea renunţării şi stipularea limitelor» din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
c) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 «Obligaţia de a furniza informaţii privind întreruperea serviciilor feroviare» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
d) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 «Informaţii de călătorie» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
e) nerespectarea dispoziţiilor art. 9 «Disponibilitatea legitimaţiilor de transport, a biletelor directe şi a rezervărilor» din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
f) nerespectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1), (2), (4) şi (5) «Sisteme de informare a călătorilor şi de rezervare» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
g) nerespectarea dispoziţiilor art. 11 «Răspunderea faţă de călători şi de bagajele lor» din Regulament, cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;
h) nerespectarea dispoziţiilor art. 12 «Asigurarea» din Regulament, cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei;
i) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 «Plăţile în avans» din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;
j) nerespectarea dispoziţiilor art. 14 «Declinarea răspunderii» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
k) nerespectarea dispoziţiilor art. 15 «Răspunderea pentru întârzieri, pierderea legăturii şi anulările» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
l) nerespectarea dispoziţiilor art. 16 «Rambursarea şi redirecţionarea» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
m) nerespectarea dispoziţiilor art. 17 «Despăgubirea pentru preţul legitimaţiei de transport» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
n) nerespectarea dispoziţiilor art. 18 «Asistenţa» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
o) nerespectarea dispoziţiilor art. 19 «Dreptul la transport» din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;
p) nerespectarea dispoziţiilor art. 20 «Informarea persoanelor cu handicap şi a persoanelor cu mobilitate redusă» din Regulament, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei;
q) nerespectarea dispoziţiilor art. 21 «Accesibilitate» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
r) nerespectarea dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (3) «Asistenţa în gări» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
s) nerespectarea dispoziţiilor art. 23 «Asistenţa la bord» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
t) nerespectarea dispoziţiilor art. 24 lit. a), b), c) şi d) «Condiţiile în care se asigură asistenţa» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
u) nerespectarea dispoziţiilor art. 25 «Despăgubirea pentru echipamentul de mobilitate sau alte echipamente specifice» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
v) nerespectarea dispoziţiilor art. 26 «Siguranţa personală a călătorilor» din Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
w) nerespectarea dispoziţiilor art. 27 «Plângerile» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
x) nerespectarea dispoziţiilor art. 28 «Standardele de calitate a serviciilor» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei;
y) nerespectarea dispoziţiilor art. 29 «Informarea pasagerilor cu privire la drepturile lor» din Regulament, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei."
4.La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) În cazul în care întreprinderea feroviară este răspunzătoare pentru pierderea sau avarierea totală ori parţială a echipamentului de mobilitate sau a celorlalte echipamente specifice folosite de persoanele cu handicap ori persoanele cu mobilitate redusă, întreprinderea feroviară va achita integral contravaloarea acestuia sau repararea lui, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare."
Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 585 din data de 5 august 2014