HOTĂRÂRE nr. 421 din 26 iunie 2013 privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă înscrierea bunurilor culturale mobile - trofee de vânătoare, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii.
Art. 2
Se aprobă transmiterea bunurilor culturale mobile - trofee de vânătoare înscrise potrivit art. 1, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa".
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor mobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi publice centrale)

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

29446657

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

  

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Anul dobândirii

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Tip bun

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Baza legală

în administrare/ concesiune

1

Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului

8.24.06.

Colecţia de trofee de vânătoare "Gheorghe Iaciu"

39 de bunuri culturale mobile - trofee de vânătoare naturalizate

Şos. Kiseleff nr. 1, sectorul 1, Bucureşti

2013

360.900

Contractul de donaţie cu sarcini autentificat sub nr. 86 din 26 februarie 2013

în administrare

mobil

Ministerul Culturii

Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" C.U.I. 29446657

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 403 din data de 4 iulie 2013