ORDIN nr. 1486 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat
Având în vedere prevederile titlului I cap. 2 secţiunea 4 - "Operatorul economic autorizat" din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, prevederile titlului I cap. 2 secţiunea 3 - "Operatorul economic autorizat" din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, prevederile titlului I cap. 2 secţiunea 3 - "Operatorul economic autorizat" din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, precum şi prevederile cap. 1 secţiunea 3 - "Cererea de acordare a statutului de AEO" din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei,;
în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Normele tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.252/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 şi 758 bis din 12 octombrie 2015.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 337 din data de 3 mai 2016