HOTĂRÂRE nr. 2 din 29 mai 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate
Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de faptul că a fost urmată procedura prevăzută de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
analizând Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări,
în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul va avea următorul cuprins:
"HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate"
2.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."
3.Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
a)Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"REGULAMENT de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate"
b)La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei se constituie, prin hotărâre a Consiliului Naţional de Integritate, denumit în continuare Consiliul, următoarele comisii:
a) comisia de organizare a concursului;
b) comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor;
c) comisia pentru soluţionarea contestaţiilor."
c)La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Numărul membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) este de minimum trei."
d)Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
(1) Comisia de organizare a concursului are următoarele atribuţii:
a) să elaboreze anunţul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Agenţiei, denumit în continuare concursul,
b) să verifice îndeplinirea condiţiilor necesare pentru participarea la concurs şi, după caz, să propună Consiliului respingerea cererilor candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru participarea la examen;
c) să asigure publicitatea listei candidaţilor admişi/respinşi cu privire la condiţiile de participare la concurs;
d) să asigure supravegherea candidaţilor în timpul probei scrise;
e) să îndeplinească orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăşurare a examenului, cu sprijinul logistic al secretariatului Consiliului."
e)Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor are următoarele atribuţii:
a) să elaboreze bibliografia şi tematica pentru concurs, pe care le supune aprobării Consiliului;
b) să elaboreze trei variante de subiecte pentru proba scrisă a concursului, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, precum şi criteriile de evaluare şi baremele de corectare;
c) să elaboreze planul de interviu şi să îl supună spre aprobare plenului Consiliului;
d) să evalueze şi să noteze lucrările candidaţilor.
(2) Bibliografia şi tematica de concurs se aproba prin hotărâre a Consiliului şi se publică pe pagina de internet a Agenţiei, potrivit art. 22 alin. (3) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
f)Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8
(1) În organizarea şi desfăşurarea concursului Consiliul are următoarele atribuţii:
a) să facă publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui şi/sau vicepreşedintelui Agenţiei, în condiţiile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament;
b) să verifice respectarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să efectueze selecţia dosarelor candidaţilor;
c) să le comunice candidaţilor rezultatul selecţiei dosarelor, rezultatele obţinute la proba scrisă, rezultatele contestaţiilor, precum şi rezultatele obţinute la interviu;
d) să aprobe variantele de subiecte pentru proba scrisă elaborate de comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor;
e) să desfăşoare interviul;
f) la propunerile comisiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), să constate finalizarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului şi să valideze rezultatele concursului;
g) să transmită Senatului propunerea de numire a preşedintelui şi/sau vicepreşedintelui Agenţiei, pe baza rezultatelor obţinute la concuraşi validate de Consiliu.
(2) Rezultatele obţinute de candidaţi la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, precum şi rezultatele soluţionării contestaţiilor se comunică de către Consiliu prin afişare la locul prevăzut în anunţul de concurs pentru depunerea dosarelor de candidatură, precum şi prin publicare pe pagina de internet a Agenţiei."
g)Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9
Activităţile desfăşurate în exercitarea atribuţiilor specifice prevăzute la art. 5, 6, 7 şi 8 de către comisiile prevăzute la art. 3 alin. (1), respectiv de către Consiliu, se consemnează în procese-verbale semnate de membrii fiecărei comisii, respectiv de membrii Consiliului. Procesele-verbale se păstrează şi se arhivează la secretariatul Consiliului."
h)La articolul 11, alineatul (1) şi litera d) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 11
(1) Consiliul face publică declanşarea procedurii de selecţie a preşedintelui şi/sau vicepreşedintelui Agenţiei, prin publicarea anunţului pe pagina de internet a Agenţiei şi în cel puţin 3 ziare cu acoperire naţională şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
.............................................
d) datele de contact ale persoanei/persoanelor desemnate cu înregistrarea dosarelor pentru lămuriri suplimentare."
i)La articolul 12, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(6) La data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de organizare a concursului întocmeşte listele candidaţilor pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei, pe care le prezintă Consiliului. În termen de cel mult două zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, membrii Consiliului analizează listele candidaţilor şi completează o declaraţie pe propria răspundere că nu se află într-o situaţie de conflict de interese prevăzută la art. 4 alin. (2).
(7) În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii să verifice şi să comunice acesteia apartenenţa sau colaborarea candidaţilor cu serviciile de informaţii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarele candidaţilor."
j)La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 13
(1) Documentaţia aferentă concursului se păstrează de către Secretariatul Consiliului."
k)Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
În termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (9), candidaţii admişi la selecţia dosarelor pe baza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, susţin proba scrisă, respectiv interviul."
l)La articolul 15, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Proba scrisă constă în elaborarea unei lucrări, în prezenţa comisiei de organizare a concursului, pe baza subiectelor stabilite în condiţiile prezentului regulament.
.............................................
(4) Susţinerea interviului în cadrul concursului are caracter public."
m)Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Bibliografia şi tematica de concurs aprobată de Consiliu se publică pe site-ul Agenţiei cu cel puţin 45 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului.
(2) Variantele de subiecte la proba scrisă se formulează de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor, pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, se aprobă de către Consiliu cu 48 de ore înainte de desfăşurarea probei scrise şi se păstrează, sigilate, la secretariatul Consiliului, până la desfăşurarea probei scrise.
(3) Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor prezintă candidaţilor 3 variante cu subiecte aprobate de Consiliu, închise în plicuri sigilate purtând ştampila Consiliului, iar unul dintre candidaţi extrage unul dintre plicuri. Subiectele conţinute de plicul extras sunt subiectele care se rezolvă de toţi candidaţii pentru fiecare dintre funcţiile de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei în cadrul probei scrise a concursului.
(4) Durata probei scrise este de 3 ore şi se comunică candidaţilor la începutul probei scrise.
(5) Fiecare subiect se notează de către fiecare membru al Comisiei pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor cu puncte de la 1 la 100.
(6) La finalizarea probei scrise, la sediul unde se organizează concursul, se afişează subiectele şi modul de punctare a acestora.
(7) Lucrările se corectează sigilate de către comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor, pe baza criteriilor de evaluare şi a tematicii de concurs şi a subiectelor.
(8) Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect. Punctajul acordat pentru fiecare subiect se stabileşte pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei pentru corectarea lucrărilor pentru subiectul respectiv."
n)La articolul 17, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 17
(1) În vederea susţinerii probei scrise, candidaţii care sunt declaraţi admişi la selecţia dosarelor se prezintă la data, locul şi ora comunicate de Consiliu prin afişarea pe pagina de internet a Agenţiei şi la avizierul acesteia.
(2) Accesul candidaţilor în sala de examen este permis numai până la ora prevăzută pentru desfăşurarea probei scrise. Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sală au acces numai membrii comisiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b).
(3) Înainte de începerea probei scrise, comisia de organizare a concursului verifică identitatea candidaţilor pe baza actului de identitate, valabil, al acestora."
o)La articolul 17, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
"(8) Pe parcursul desfăşurării probei scrise membrii comisiei de organizare a concursului nu pot da candidaţilor indicaţii referitoare la rezolvarea subiectelor şi nu pot aduce modificări ale subiectelor sau baremelor."
p)Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 18
(1) Lucrările în cadrul probei scrise se redactează pe câte un set de coli de hârtie purtând în colţul din dreapta sus ştampila Consiliului, puse la dispoziţie candidaţilor de comisia de organizare a concursului înainte de ora începerii probei scrise.
(2) Pentru asigurarea confidenţialităţii lucrărilor, candidaţii îşi scriu numele şi prenumele în colţul din dreapta sus al primei coli a setului de coli puse la dispoziţie în condiţiile prevăzute la alin. (1), care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila Consiliului,
(3) Comisia de organizare a concursului pune la dispoziţie candidaţilor şi coli de hârtie purtând în colţul din dreapta sus ştampila Consiliului, care pot fi utilizate ca ciorne.
(4) Lucrările se redactează cu instrumente de scris de culoare albastră, puse la dispoziţie de către comisia de organizare a concursului.
(5) Corecturile candidaţilor în lucrări se efectuează prin tăierea cu o singură linie orizontală a textului respectiv.
(6) Lucrările care au însemne distinctive sau care nu sunt redactate în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(5) se anulează. Anularea lucrării se motivează şi se menţionează în borderoul centralizator privind lucrările din cadrul probei scrise a concursului, întocmit de comisia de organizare a concursului.
(7) La finalizarea probei scrise candidaţii predau comisiei de organizare a concursului atât lucrările, cât şi ciornele. Ciornele se arhivează separat şi nu pot fi avute în vedere la corectarea lucrării. Candidatul semnează de predare în borderoul centralizator privind lucrările din cadrul probei scrise a concursului, întocmit de comisia de organizare a concursului."
q)La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) Comisia pentru elaborarea bibliografiei, a tematicii de concurs, a subiectelor şi pentru corectarea lucrărilor corectează lucrările în termen de cel mult 3 zile de la data finalizării probei scrise."
r)La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Contestaţia se admite în situaţia în care între punctajul acordat de comisia de soluţionare a contestaţiilor ca urmare a reevaluării lucrării şi punctajul acordat iniţial de comisia pentru corectarea lucrărilor există o diferenţă de minimum 5 puncte pentru oricare dintre subiecte. Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată."
s)La articolul 21, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(2) Interviul se desfăşoară pe baza planului de interviu elaborat de comisia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) şi aprobat de Consiliu. Planul de interviu cuprinde modalitatea de organizare a interviului, durata interviului, criteriile de evaluare şi modul de alocare a punctajelor pentru fiecare criteriu.
.............................................
(5) Interviul se înregistrează audiovideo."
ş)La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) În termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor interviului comisia de organizare a concursului întocmeşte lista candidaţilor pentru fiecare funcţie pentru care au candidat, în ordine descrescătoare a punctajelor finale obţinute. Punctajul final obţinut de fiecare candidat reprezintă media aritmetică între punctajul obţinut la proba scrisă şi punctajul obţinut la interviu."
t)Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
Consiliul comunică Senatului validarea concursului şi transmite propunerea de numire a candidaţilor care au obţinut punctajul final cel mai mare în funcţiile de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei. Aceştia depun jurământul în faţa Senatului în termenul şi condiţiile prevăzute de art. 23 din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
ţ)Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Naţional de Integritate,

Ciprian Ciucu

ANEXA nr. 1: FORMULAR DE ÎNSCRIERE
(- Anexa nr. 1 la regulament)
Subsemnatul/Subsemnata, ...................., prin prezenta solicit înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de ..............*) al Agenţiei Naţionale de Integritate.
Menţionez că, la data depunerii, dosarul de candidatură este format din ...........**) pagini şi conţine următoarele documente:
- a) formularul de înscriere privind participarea la concurs; DA***) NU***)
- b) copia actului de identitate; DA NU
- c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau echivalentă care atestă absolvirea studiilor universitare de licenţă juridice ori economice; DA NU
- d) cazier judiciar; DA NU
- e) cazier fiscal; DA NU
- f) adeverinţă medicală care să ateste că, din punct de vedere medical, candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează; DA NU
- g) aviz psihologic emis de instituţii medicale autorizate potrivit legii, care să ateste că, din punct de vedere psihologic, candidatul este apt pentru exercitarea funcţiei pentru care candidează; DA NU
- h) declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public, care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; DA NU
- i) curriculum vitae. DA NU
Am luat cunoştinţă de prevederile art. 12 alin. (1)-(5) şi ale art. 13 din Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare (regulament), cu privire la conţinutul şi forma cerute pentru dosarul de candidatură, în vederea verificării de către Consiliul Naţional de Integritate a respectării condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi efectuarea selecţiei dosarelor candidaţilor.
Date de contact: Adresa ....................
Nr. de telefon ....................
Data ....................
Semnătura ....................
SPAŢIU REZERVAT SECRETARIATULUI CONCURSULUI
Cu privire la prezentul dosar de candidatură al dlui/dnei .................... conţinând un număr de ........ pagini, înregistrat la Secretariatul concursului cu nr. ........ din data .............., se certifică următoarele:
1.dosarul este complet, conform art. 12 alin. (1)-(3) din regulament;
2.dosarul este incomplet la data depunerii, întrucât nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 12 alin. ........, respectiv: ........ din regulament, cu precizarea că poate fi completat până la termenul-limită de depunere a dosarelor de candidatură specificat în anunţul de concurs.

Data .................

Semnătura .................

_______
*) Se menţionează una dintre funcţiile de preşedinte sau vicepreşedinte.
**) Se indică numărul de pagini pe care le conţine dosarul de candidatură.
***) Se bifează de către candidat unul dintre cele două răspunsuri, Uri mod corespunzător, pentru fiecare dintre documentele care trebuie conţinute de dosarul de candidatură.
ANEXA nr. 2: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
(- Anexa nr. 2 la regulament)
- Model -
Subsemnatul/Subsemnata, .................... (numele şi toate prenumele din actul de identitate, precum şi eventualele nume anterioare), cetăţean român, fiul/fiica lui .................... (numele şi prenumele tatălui) şi al .................... (numele şi prenumele mamei), născut/născută la ........... (ziua, luna, anul) în .................... (locul naşterii: localitatea/judeţul), domiciliat/domiciliată în .................... (domiciliul stabil din actul de identitate), legitimat/legitimată cu .................... (felul, seria şi numărul actului de identitate), cod numeric personal ...................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că:
- nu fac şi nici nu am făcut parte, în ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formaţiune sau alianţă politică, în sensul art. 19 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- nu am fost agent sau colaborator al serviciilor de informaţii înainte de anul 1990, nu am fost şi nu sunt lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator ori colaborator al serviciilor de informaţii, în sensul art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 144/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(data)

.................

(semnătura)

.................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 414 din data de 11 iunie 2015