DECIZIE nr. 704 din 27 octombrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Simona-Maya Teodoroiu

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Ioana Marilena Chiorean

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gheorghe Vocilă, în calitate de primar al comunei Caţa, în Dosarul nr. 680/64/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 309D/2015.
2. La apelul nominal, răspunde autorul excepţiei de neconstituţionalitate, asistat de avocat Vasile Arhire, cu împuternicire avocaţială la dosar. Lipseşte cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului autorului excepţiei, care arată că, prin Decizia nr. 485 din 23 iunie 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege ca şi cele criticate în prezenta cauză şi, în consecinţă, solicită constatarea aplicării în cauză a acestei decizii.
4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua şi art. 84 alin. (2) din Codul de procedură civilă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 485 din 23 iunie 2015, prin care s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a acestora. Referitor la dispoziţiile art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a acestora, deoarece nu au legătură cu soluţionarea cauzei în cadrul căreia a fost invocată excepţia, cauză care se află în calea de atac a revizuirii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
5. Prin Încheierea din 11 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 680/64/2014, Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost invocată de Gheorghe Vocilă, în calitate de primar al Comunei Caţa, într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de revizuire formulate împotriva deciziei Curţii de Apel Braşov prin care s-a admis excepţia nulităţii recursului şi s-a constatat nul recursul.
6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prin dispoziţiile legale criticate se încalcă accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare al unei instituţii publice, întrucât, pe de o parte, lipsa posibilităţilor financiare ale entităţii publice, care împiedică apelarea la serviciile unui avocat, iar, pe de altă parte, lipsa consilierului juridic din cadrul entităţii publice nu ar trebui să ducă la anularea cererii de recurs făcute în termen, în condiţiile în care, în cadrul fiecărei primării, secretarul unităţii administrativ-teritoriale are studii juridice şi execută controlul de legalitate asupra tuturor actelor emise de primar şi de consiliul local.
7. Curtea de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind întemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la accesul liber la justiţie.
8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
9. Avocatul Poporului precizează că a comunicat punctul său de vedere, în care a apreciat dispoziţiile legale criticate ca fiind constituţionale, acesta fiind reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 462 din 17 septembrie 2014 sau nr. 23 din 3 februarie 2015. De asemenea, menţionează că, având în vedere Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, prin care Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a doua şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.
10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar şi susţinerile orale ale avocatului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale, Codul de procedură civilă a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015. Dispoziţiile de lege criticate au următorul cuprins:
- Art. 13 alin. (2) teza a doua: "Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii. În recurs, cererile şi concluziile părţilor nu pot fi formulate şi susţinute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepţia situaţiei în care partea sau mandatarul acesteia, soţ ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licenţiată în drept";
- Art. 84 alin. (2) şi (3): "(2) La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat sau consilier juridic, în condiţiile legii.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi entităţilor arătate la art. 56 alin. (2).";
- Art. 486 alin. (3): "Menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)-e), precum şi cerinţele menţionate la alin. (2) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţiile art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (3) şi ale art. 87 alin. (2) rămân aplicabile."
13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate dispoziţiile de lege criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 31 alin. (2) privind obligaţia autorităţilor publice să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal, art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică şi art. 124 privind înfăptuirea justiţiei. De asemenea, se invocă şi dispoziţiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor din Codul de procedură civilă referitoare la obligativitatea asistării şi, după caz, a reprezentării persoanelor juridice în calea de atac a recursului prin avocat sau consilier juridic şi la sancţiunea nulităţii recursului a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de revizuire a unei decizii civile. Or, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate trebuie să aibă legătură cu soluţionarea cauzei în cadrul căreia a fost invocată.
15. Având în vedere acestea, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă - dispoziţii incidente în faza procesuală a recursului - nu are legătură cu soluţionarea cererii de revizuire în cadrul căreia a fost invocată. În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea şi prin Decizia nr. 748 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 4 februarie 2015.
16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Gheorghe Vocilă, în calitate de primar al comunei Caţa, în Dosarul nr. 680/64/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Braşov - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 27 octombrie 2015.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 906 din data de 8 decembrie 2015