HOTĂRÂRE nr. 758 din 16 septembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor
În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015
Sector 01 - Bugetul de Stat
- mii lei -

Cod

Denumire indicator

PROGRAM 2015

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

2.443.937

 

I. VENITURI CURENTE

977.542

 

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

170

31 10

Venituri din dobânzi

170

31 10 03

Alte venituri din dobânzi

170

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

977.372

33 10

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

954.880

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

954.880

35 10

Amenzi, penalităţi şi confiscări

14.460

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

14.460

36 10

Diverse venituri

8.032

36 10 04

Venituri din producţia riscurilor asigurate

32

36 10 50

Alte venituri, din care:

8.000

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

1.200

 

IV. SUBVENŢII

1.466.395

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

1.406.580

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finalitate integral din venituri proprii

95.707

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

800

 

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

30.274

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

64.433

 

Construcţii

64.333

 

Alte active fixe

100

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

1.310.873

45 10

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

59.815

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

57.640

45 10 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)

2.175

 

TOTAL CHELTUIELI

2.779.386

01

CHELTUIELI CURENTE

2.443.192

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

20

BUNURI SI SERVICII

650.054

30

DOBÂNZI

35

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.367.129

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

30.274

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

336.194

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

2.779.386

 

I. CHELTUIELI DIN SURSE PROPRII

1.370.631

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.370.631

01

CHELTUIELI CURENTE

1.098.870

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

10 01

Cheltuieli salariale în bani

322.848

10 01 01

Salarii de bază

310.684

10 01 06

Alte sporuri

5.137

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.032

10 01 13

Indemnizaţii de delegare

807

10 01 30

Alte drepturi salariale în bani

5.188

10 03

Contribuţii

72.852

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

50.777

10 03 02

Contribuţii de asigurări de şomaj

1.619

10 03 03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16.787

10 03 04

Contribuţii pentru asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale

694

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.975

20

BUNURI ŞI SERVICII

649.054

20 01

Bunuri şi servicii

199.155

20 01 01

Furnituri de birou

3.067

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

655

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

16.110

20 01 04

Apă, canal şi salubritate

1.304

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

32.339

20 01 06

Piese de schimb

9.880

20 01 07

Transport

1.311

20 01 08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

5.797

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

109.826

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

18.866

20 02

Reparaţii curente

21.441

20 03

Hrană

3.750

20 03 01

Hrană pentru oameni

3.750

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.807

20 04 01

Medicamente

40

20 04 02

Materiale sanitare

119

20 04 03

Reactivi

1.646

20 04 04

Dezinfectanţi

2

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14.454

20 05 01

Uniforme şi echipament

2371

20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

76

20 05 30

Alte obiecte de inventar

12.007

20 06

Deplasări, detaşări, transferări

4.499

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.274

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.225

20 09

Materiale de laborator

1.986

20 11

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

415

20 12

Consultanţă şi expertiză

2387

20 13

Pregătire profesională

2.656

20 14

Protecţia muncii

2.535

20 16

Studii şi cercetări

16.344

20 22

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

33.800

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

4.393

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

100

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

100

20 25 00

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

1.449

20 30

Alte cheltuieli

337.883

20 30 01

Reclamă şi publicitate

988

20 30 02

Protocol şi reprezentare

1.054

20 30 03

Prime de asigurare non-viaţă

2.802

20 30 04

Chirii

2.545

20 30 09

Executarea silită a creanţelor bugetare

30

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

330.464

30

DOBÂNZI

35

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

10

30 03

Alte dobânzi

25

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

25

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

54.081

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

52.492

56 03 01

Finanţare naţională

5.328

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

43.296

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

3.868

56 17

MECANISMUL FINANCIAR SEE

1.589

56 17 03

Cheltuieli neeligibile

1.589

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

271.761

71

Active nefinanciare

271.761

71 01

Active fixe

271.761

71 01 01

Construcţii

80.251

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

181.193

71 01 03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

764

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

9.553

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

1.406.580

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.405.780

01

CHELTUIELI CURENTE

1.341.347

20

BUNURI ŞI SERVICII

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.310.873

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

1.310.873

56 03 01

Finanţare naţională

158.168

56 03 02

Finanţare externă nerambursabilă

1.080.270

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

72.435

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ

30.274

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V)

30.274

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

64.433

71

Active nefinanciare

64.433

71 01

Active fixe

64.433

71 01 01

Construcţii

64.333

71 01 30

Alte active fixe

100

80 10

Cap. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

800

01

CHELTUIELI CURENTE

800

20

BUNURI SI SERVICII

800

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

800

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

2.175

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

2.175

01

CHELTUIELI CURENTE

2.175

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.175

56 16

Alte facilităţi şi instrumente postaderare (FSUE)

2.175

56 16 02

Finanţare externă nerambursabilă

2.175

99 10

Deficit*)

-335.449

*) Deficitul va fi acoperit din excedentul anilor anteriori
Excedent an 2013:122.000 mii lei
Excedent an 2014: 218.488 mii lei
ANEXA nr. 2: BUGET DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2015 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC 2015

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

9.054

 

I. VENITURI CURENTE

0

 

IV. SUBVENŢII

9.054

42 08

Subvenţii de la bugetul de stat

1.358

42 08 60

Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului financiar SEE

1.358

45 08

Sume primite de în UE - alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări

7.696

45 08 17 03

Prefinanţare a mecanismului financiar SEE

7.696

 

TOTAL CHELTUIELI

9.054

01

CHELTUIELI CURENTE

9.054

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

9.054

 

TOTAL CHELTUIELI

9.054

 

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

9.054

70 08

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

9.054

01

CHELTUIELI CURENTE

9.054

56

Proiecte cu finanţare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare

9.054

56 17

Mecanismul Financiar SEE

9.054

56 17 01

Finanţare Naţională

1.358

56 17 02

Finanţare Externă Nerambursabilă

7.696

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 715 din data de 23 septembrie 2015