ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
Având în vedere avizul motivat al Comisiei Europene în Cauza nr. 2012/2219, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi de art. 12 alin. (2) prima teză, art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) din Directiva 2004/49/CE privind siguranţa căilor ferate comunitare şi de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licenţe întreprinderilor feroviare şi a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare şi certificarea siguranţei, prin care Comisia Europeană a considerat că România nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul art. 23 alin. (1) din Directiva 2004/49/CE, directivă care a fost transpusă prin Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare,
neadoptarea actului normativ la termenul asumat de către autorităţile române prin răspunsul la avizul motivat, în consecinţă, organismele nu îşi pot îndeplini atribuţiile în totalitate conform Directivei 2004/49/CE şi siguranţa feroviară este afectată.
Luând în considerare faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general într-un context economico-financiar dificil, care reclamă măsuri rapide, coroborat cu eventualele sancţiuni care pot fi impuse României prin nerespectarea obligaţiilor asumate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I
Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Autoritatea Feroviară Română - AFER este organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, în domeniul feroviar şi de transport cu metroul."
2.La articolul 1, după alineatul (2) se introduc şase noi alineate, alineatele (21)-(26), cu următorul cuprins:
"(21) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este organismul care îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii de siguranţă definite la art. 3 lit. g) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.
(22) Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR este organismul care îndeplineşte toate atribuţiile unui organism notificat definit la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale organismului desemnat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare.
(23) Organismul de Licenţe Feroviare Român - OLFR este organismul care îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii responsabile cu acordarea licenţelor de transport feroviar din România, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(24) Autoritatea Feroviară Română - AFER asigură organismelor prevăzute la alin. (21)-(23) independenţa funcţională şi decizională, respectarea şi punerea în aplicare a deciziilor.
(25) Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum şi organismele prevăzute la alin. (21)-(23) efectuează activităţi specifice, date în competenţa lor prin acte normative.
(26) Veniturile încasate de organismele prevăzute la alin. (21)-(23), conform prestaţiilor proprii, se evidenţiază la poziţii distincte în bugetul Autorităţii Feroviare Române - AFER şi se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale acestora."
3.La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR asigură respectarea condiţiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor acestui sistem, precum şi la calificarea profesională şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă ale personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa conform Legii nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare."
4.Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
Instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi 3 se finanţează integral din venituri proprii obţinute din prestaţii şi servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliile de conducere ale acestora şi aprobate de Ministerul Transporturilor."
5.După articolul 9 se introduc nouă noi articole, articolele (91)-(99), cu următorul cuprins:
"Art. 91
(1) Se înfiinţează Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, organ de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea, prin divizarea parţială a Autorităţii Feroviare Române - AFER şi preluarea din cadrul AFER a activităţii, structurii de personal şi patrimoniu aferente Organismului de Investigare Feroviar Român.
(2) AGIFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.
Art. 92
AGIFER, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplineşte atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare.
Art. 93
AGIFER este independentă din punct de vedere organizatoric, funcţional şi decizional de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, de orice administrator de infrastructură, operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare, organism notificat, autoritate de reglementare a sistemului feroviar şi de orice entitate ale cărei interese ar putea intra în conflict cu atribuţiile încredinţate AGIFER.
Art. 94
(1) Venitul propriu al AGIFER îl constituie tariful unic privind activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, al cărui mod de calcul şi nivel tarifar, pe tip de activitate, se stabilesc de către consiliul de conducere şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
(2) Modalitatea de tarifare este prevăzută în contractele încheiate de AGIFER în mod nediscriminatoriu şi transparent cu:
a) administratorul/administratorii de infrastructură feroviară;
b) gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă;
c) operatorii de transport feroviar;
d) operatorul economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul;
e) operatorii economici care deţin, în proprietate sau sub altă formă, şi exploatează linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviară publică şi/sau la infrastructura feroviară privată deschisă circulaţiei publice;
f) operatorii economici care deţin, în proprietate sau sub altă formă, şi au dreptul de utilizare a vehiculelor feroviare care circulă pe infrastructura feroviară şi sunt înscrişi ca atare în Registrul naţional al vehiculelor - RNV;
g) operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe şi/sau adiacente transportului feroviar.
(3) În cazul accidentelor feroviare grave ce implică expertize care depăşesc cheltuielile prevăzute în buget, AGIFER poate beneficia, în condiţiile legii, de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, sume care se alocă prin bugetul Ministerului Transporturilor de la o poziţie distinctă de transferuri, pentru efectuarea activităţilor de investigare.
(4) Cheltuielile curente şi de capital necesare pe primele 6 luni de funcţionare ale AGIFER se virează de către Autoritatea Feroviară Română - AFER din sume provenite din excedentul anilor anteriori.
(5) Modalitatea de transfer a acestor sume se stabileşte pe bază de protocol încheiat între Autoritatea Feroviară Română - AFER şi AGIFER, cu reflectarea în mod corespunzător în patrimoniul celor două entităţi.
Art. 95
(1) Conducerea AGIFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 membri, al cărui preşedinte este directorul general al AGIFER.
(2) Salarizarea directorului general se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
(3) Indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere AGIFER sunt în cuantum de 20% din venitul brut lunar al directorului general.
(4) Membrii consiliului de conducere sunt desemnaţi din rândul specialiştilor din învăţământul superior acreditat, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind garanţiile de independenţă şi imparţialitate specifice AGIFER.
(5) Conducerea executivă a AGIFER este exercitată de un director general selectat în baza unui concurs/examen, a cărui organizare şi desfăşurare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Până la finalizarea concursului/examenului, conducerea executivă va fi asigurată de directorul în funcţie al OIFR.
(6) Criteriile şi modalitatea de selecţie, de desemnare şi de numire a directorului general şi a membrilor consiliului de conducere al AGIFER sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(7) Durata mandatului directorului general şi a membrilor consiliului de conducere este de 4 ani. Mandatul directorului general poate fi prelungit o singură dată.
(8) Mandatul de director general al AGIFER încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariţiei unui conflict de interese sau în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
Art. 96
(1) Personalul Organismului de Investigare Feroviar Român este preluat, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv cele salariale, avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Salarizarea personalului din AGIFER se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.
Art. 97
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al AGIFER se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Patrimoniul aferent Organismului de Investigare Feroviar Român din cadrul AFER se preia de către AGIFER în termen de maximum 30 de zile pe bază de protocol de predare-preluare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
Art. 98
Directorul general al AGIFER este selectat în urma concursului/examenului organizat cu respectarea prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 95 şi 97 de către o persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, selectată cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru achiziţiile publice.
Art. 99
(1) Contractele prevăzute la art. 94 alin. (2) se încheie, în mod nediscriminatoriu şi transparent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al AGIFER.
(2) Operatorii economici care obţin statutul celor prevăzuţi la art. 94 alin. (2) după intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al AGIFER încheie contracte, în mod nediscriminatoriu şi transparent, în termen de 30 de zile de la data obţinerii documentelor specifice atestării calităţii respective."
Art. II
Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Pentru a facilita înfiinţarea de noi operatori de transport feroviar şi prezentarea de cereri de certificare de către operatori de transport feroviar din alte state membre ale Uniunii Europene, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română oferă informaţii detaliate privind modalitatea de obţinere a unui certificat de siguranţă şi întocmeşte o listă a tuturor cerinţelor stabilite la art. 10 alin. (2), punând la dispoziţia solicitantului toate documentele relevante. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română oferă îndrumări speciale operatorilor de transport feroviar care solicită un certificat de siguranţă pentru servicii pe o parte limitată determinată a infrastructurii, identificând în mod special normele care sunt valabile pentru partea în cauză."
2.La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Conducerea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română este exercitată de un director pe o perioadă de 4 ani. Mandatul directorului poate fi prelungit o singură dată."
3.La articolul 16, alineatele (5) şi (8) se abrogă.
4.La articolul 16, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:
"(51) Directorul este selectat în baza unui concurs/examen, în condiţiile legii. Criteriile şi modalitatea de selecţie, de desemnare şi de numire a directorului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(52) Mandatul de director al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariţiei unui conflict de interese sau în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege."
5.La articolul 16, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7) Conducerea Organismului Notificat Feroviar Român este exercitată de un director pe o perioadă de 4 ani. Mandatul directorului poate fi prelungit o singură dată."
6.La articolul 16, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:
"(9) Directorul este selectat în baza unui concurs/examen, în condiţiile legii. Criteriile şi modalitatea de selecţie, de desemnare şi de numire a directorului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(10) Mandatul de director al Organismului Notificat Feroviar Român încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariţiei unui conflict de interese sau în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege."
7.La articolul 19, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19: Agenţia de Investigare Feroviară Română şi obligaţia de a investiga"
8.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) Agenţia de Investigare Feroviară Română desfăşoară, în principal, investigarea accidentelor grave în sistemul feroviar, obiectivul acesteia fiind îmbunătăţirea siguranţei feroviare şi prevenirea accidentelor."
9.La articolul 21, alineatele (8) şi (9) se abrogă.
10.Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23: Rapoarte
(1) O investigaţie a unui accident sau incident prevăzut în art. 19 face obiectul unor rapoarte într-o formă corespunzătoare tipului şi gravităţii accidentului sau incidentului şi relevanţei constatărilor investigaţiei. Rapoartele descriu obiectivele investigaţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) şi cuprind, dacă este cazul, recomandări de siguranţă.
(2) Agenţia de Investigare Feroviară Română publică raportul final pe site-ul său, în cel mai scurt timp posibil şi cel târziu la 12 luni de la data evenimentului. Raportul urmează structura de raportare stabilită în anexa nr. 5. Raportul, inclusiv recomandările de siguranţă, este comunicat părţilor prevăzute la art. 22 alin. (3) şi, după caz, organismelor şi părţilor în cauză din alte state membre ale Uniunii Europene.
(3) Agenţia de Investigare Feroviară Română publică în fiecare an pe site-ul său, cel târziu până la data de 30 septembrie, un raport anual descriind investigaţiile desfăşurate în anul precedent, recomandările de siguranţă emise şi măsurile luate în conformitate cu recomandările emise anterior."
11.La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Conducerea Organismului de Licenţe Feroviare Român este exercitată de un director pe o perioadă de 4 ani. Mandatul directorului poate fi prelungit o singură dată."
12.La articolul 29, alineatul (5) se abrogă.
13.La articolul 29, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Directorul este selectat în baza unui concurs/examen, în condiţiile legii. Criteriile şi modalitatea de selecţie, de desemnare şi de numire a directorului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(7) Mandatul de director al Organismului de Licenţe Feroviare Român încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariţiei unui conflict de interese sau în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege."
Art. III
Directorii Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română, Organismului Notificat Feroviar Român, precum şi Organismului de Licenţe Feroviare Român sunt selectaţi în urma concursului/examenului organizat cu respectarea prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 95 şi 97 de către o persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, selectată cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru achiziţiile publice.
Art. IV
În cuprinsul Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Organismul de Investigare Feroviar Român" va fi înlocuită de sintagma "Agenţia de Investigare Feroviară Română".
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 475 din data de 30 iunie 2015