ORDIN nr. 122 din 19 martie 2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine
Văzând Procesul-verbal nr. 26/2012 cu agenţia autorizată de clasificare a carcaselor propusă de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi Referatul de aprobare al Direcţiei inspecţii de stat nr. 255.210 din 14 martie 2013,
având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agenţiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- După poziţia 53 se introduce o nouă poziţie, poziţia 54, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

CUI

Sediul social

"54.

Societatea Comercială S.C. ALTERNATIVA COM - S.R.L.

4024460

Comuna Runcu, satul Valea Mare, judeţul Gorj"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Ionescu,

secretar general

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 159 din data de 25 martie 2013