HOTĂRÂRE nr. 10 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016
În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d), e) şi h), şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum şi planificarea şi execuţia bugetului pentru anul 2016,
Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 16 decembrie 2015, hotărăşte:
Art. 1
Pentru anul 2016 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:
A.În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri:
- 500 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
- 210 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
- 300 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
- 420 lei - pentru persoanele juridice.
B.În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016:
- 1.500 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
- 1.210 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
- 800 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
- 2.420 lei - pentru persoanele juridice.
Art. 2
Pentru anul 2016 cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2015, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează:
1.pentru persoane fizice: - o cotă de 0,5%;
2.pentru persoane juridice:
a)la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,5%;
b)la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,85%;
c)la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,2%.
Art. 3
(1)Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe şi variabile este 15 martie 2016. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.
(2)Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii, ulterior înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.
(3)Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.
Art. 4
(1)Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei fixe pentru anul 2016 până la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia fixă după cum urmează:
A.În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri:
- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
- 350 lei - pentru persoanele juridice.
B.În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016:
- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.
(2)Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei variabile pentru anul 2016 până la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia variabilă după cum urmează:
1.pentru persoane fizice: - o cotă de 0,4%;
2.pentru persoane juridice:
a)la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;
b)la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;
c)la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.
Art. 5
Neplata cotizaţiei fixe de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 15 septembrie 2016 atrage aplicarea sancţiunii disciplinare avertisment şi a unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate, conform art. 1 pct. A.
Art. 6
În situaţiile în care, în cursul anului, membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali trec în categoria membrilor inactivi pe motiv de incompatibilitate prevăzută de o lege specială ori trec în categoria membrilor activi, cotizaţia anuală va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.
Art. 7
(1)Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind activitatea desfăşurata în anul precedent de raportare, conform anexei.
(2)În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs.
(3)Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.
Art. 8
(1)Viza anuală reprezintă dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală.
(2)Viza anuală se acordă numai membrilor activi, sub formă de card de membru activ, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate şi depunerea declaraţiei anuale prevăzută la art. 7.
(3)Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2016 - 15 martie 2017, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.
(4)Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultantul fiscal care nu a obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară.
Art. 9
(1)Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile, precum şi a penalităţilor stabilite conform art. 5 se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.
(2)Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, art. 4 alin. (2), art. 5 şi art. 6 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.
Art. 10
Declaraţiile prevăzute la art. 7 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.
Art. 11
(1)Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.
(2)Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali înregistraţi ca inactivi reprezintă infracţiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte conform legii penale.
Art. 12
Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13
Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 14
- Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 15
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

ANEXĂ: DECLARAŢIE privind activitatea desfăşurată în anul ......
Declaraţie rectificativă |_|
Se completează cu X
în cazul declaraţiilor rectificative
DECLARAŢIE privind activitatea desfăşurată în anul ......
A)_
1.Numele şi prenumele ..................
C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al carnetului profesional nr. /an .............................
2.Domiciliul:
Localitatea .................., str. ........... nr. ...., bl. .............., sc. ......., et. ..., ap. ......., judeţul/sectorul ......, telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ....................., web ........................ .
3.Persoană fizică independentă/autorizată da/nu, cod fiscal ................ punct de lucru ................... .
4.Prin cabinete proprii cu angajaţi da/nu, cod fiscal ............... .
5.Angajat da/nu
6.În anul ........... am efectuat următoarele:
6.1.expertize extrajudiciare
(Se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul.)
6.2.expertize judiciare
(Se vor specifica, pentru fiecare expertiză în parte, numărul dosarului, tribunalul şi stadiul, specificându-se "încheiată" sau "în curs de finalizare".)
7.Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul:
-
-
-
-
8.Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.A.
B)_
1.Date de identificare:
1.1.Denumirea societăţii de consultanţă fiscală ................. autorizaţie nr. /data .............., reprezentată prin administrator/administratori ....................... (nume, prenume) ............................, carnet profesional nr. /data ...................., domiciliu .................. .
1.2.Sediul social, localitatea .................., str. .......... nr. ...., bl. ............. sc. ................, et. ..........., ap. .........., judeţul/sectorul ............., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ........................... .
1.3.Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|
1.4.Capital social la 31 decembrie ........................: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
2.Asociaţi, acţionari,

(nume şi prenume)

(cota de participare la capitalul social)

-
-
-
3.Filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

Adresa

.............

.............

Forma de organizare

.............

.............

4.Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul:
-
-
-
-
5.Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii:
Carnetul profesional

Numele şi prenumele

..................

..................

..................

Nr./An

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

Localitatea de domiciliu

..................

..................

..................

6.Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.B.
C)_
1.Venituri totale realizate în anul ......................:
Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, din care:
Persoane juridice ........................
Persoane fizice independente/autorizate .........................
Prin cabinete proprii cu angajaţi ....................
2.Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul .....................:
Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,
Număr total contracte ................. .
2.1.din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali
Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei.
3.Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă):
|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,
D)_
Certificări declaraţii
Tipul declaraţiei/declaraţiilor certificate, denumirea, datele de identificare ale beneficiarului şi valoarea
E)_
Asigurare
- număr poliţă/poliţe valabilă/valabile pentru anul încheiat ......................
- denumirea asigurătorului ..............................
F)_
(A)Declar pe propria răspundere că NU s-au desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul ............ .
(B)Declar pe propria răspundere că NU s-au desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul .............. .
Data |_|_|_|_|_|_|_|_| ziua luna anul
Semnătura şi parafa .....................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1 din data de 4 ianuarie 2016