ORDIN nr. 814 din 13 mai 2015 privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni - Băileşti
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 103.150/AC din 17 aprilie 2015 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj nr. 12.221 din 4 decembrie 2014, Decizia SEA nr. 10.498 din 17 februarie 2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.818 din 9 decembrie 2014, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 98 din 5 ianuarie 2015, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 114.253 din 11 februarie 2015, Avizul Direcţiei generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,
În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin
Art. 1
Se aprobă Planul de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni - Băileşti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

___
*) - Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 566 din data de 29 iulie 2015